تعبیر خواب نان خریدن از نانوایی و نان خوردن

تعبیر خواب نان خریدن از نانوایی و نان خوردن

تعبیر خواب نان , تعبیر خواب نان سنگک , تعبیر خواب نان خوردن , تعبیر خواب نان پختن در تنور

تعبیر خواب نان خریدن از نانوایی و نان خوردن

تعبیر خواب نان دیدن نان در خواب خوب است و نعمت و برکت تعبیر می شود. دیدن و خوردن نان تاتعبیر خواب نانزه فراخی روزی است ولی اگر در خواب ببینید نان خشک می خورید گرفتار تنگی معاش می شوید. نان گرم و تازه عیش و خوشی و لذت است. اگر کسی نان به شما داد نعمت می رساند و خدمت می کند اما نوع و کیفیت نان چگونگی خدمت و محبت او را تعیین می نماید. اگر نان تازه است خوب است.

تعبیر خواب نان خریدن از نانوایی و نان خوردن

نان گندم نیز خوب است به شرطی که تازه باشد و نان جو تنگ نظری و بیتعبیر خواب نان رغبتی دهنده نان را بازگو می کند. اگر نانی را که دوست دارید از جلوی شما بر دارند یا از دستتان قاپ بزنند و بگیرند حق شما را سلب می نمایند.

تعبیر خواب نان خریدن از نانوایی و نان خوردن

دیدن نانهای پاکیزه درخوابتعبیر خواب نان ، دلیل خرمی است. اگر ناخوش بیند، دلیل بر عیش ناخوش بود. اگر نان خرید و به خانه برد، دلیل بر روزی حلال است و زیادتی مال. اگر نان به کسی داد، دلیل که راحتی به وی رساند. حضرت دانیال گوید: اگر دو سه نان یافت، دلیل آن که از غم برهد. اگر نان نتوانست خوردن، دلیل که اجلش نزدیک بود. اگر نان بسیار داشت و نخورد، دلیل که غمی به وی رسد. ابراهیم کرمانی گوید: دیدن نان گرم به خواب عیش و نعمت است

تعبیر خواب نان خریدن از نانوایی و نان خوردن

و دیدن نان خشک وبه خلاف این است و خوردن نان سبوس به خواب ، دلیل قحط بود. جابرمغربی گوید: دیدن  نان کاروس به خواب دلیل بر تنگی عیش بود و پرهیزکاری و نان جوین، دلیل زهد و ورع بود و نان برنج، دلیل بر بستگی کار است و نان عدس و باقلا و نخود، دلیل غم و تنگ دستی بود. اگر سلطان بیند یک نان داشت، دلیل که ملکش زیاده شود و تاویلش به خواب از ده درم تا هزار درم به قدر و قیمت نان است و گویند دیدن هیچ چیز درخواب بهتر از نان نباتعبیر خواب نانشد و دیدن نان پختن به خواب ، دلیل بر قلیل کردن معیشت است.

تعبیر خواب نان خریدن از نانوایی و نان خوردن

 

تعبیر خواب نان , تعبیر خواب نان سنگک , تعبیر خواب نان خوردن , تعبیر خواب نان پختن در تنور

تعبیر خواب نان خریدن از نانوایی و نان خوردن

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن نان در خواب چتعبیر خواب نانهاروجه است.

اول: عیتعبیر خواب نانش خوش.

دوم: مال حلال.

تعبیر خواب نان خریدن از نانوایی و نان خوردن

سوم: ولایت.

چهارم: خیر تعبیر خواب نانو برکت.

تعبیر خواب نان خریدن از نانوایی و نان خوردن

تعبیر خواب نان , تعبیر خواب نان سنگک , تعبیر خواب نان خوردن , تعبیر خواب نان پختن در تنور

تعبیر خواب نان خریدن از نانوایی و نان خوردن

يوسف نبي عليه السلام گويد:
و دو جوان با او به تعبیر خواب نانزندان درآمدند [روزي] يکي از آن دو گفت من خويشتن را [به خواب] ديدم که [انگور بتعبیر خواب نانراي] شراب مي‏فشارم و ديگري گفت من خود را [به خواب] ديدم که بر روي سرم نان مي‏برم و پرندگان از آن مي‏خورند به ما از تعبيرش خبر ده که ما تو را از نيکوکاران مي‏بينيم. سوره يوسف آيه «۳۶»

تعبیر خواب نان خریدن از نانوایی و نان خوردن

اي دو رفيق زندانيم اما يکي از شما به آقايتعبیر خواب نان خود باده مي‏نوشاند و اما ديگري به دار آويخته مي‏شود و پرندگان از [مغز] سرش مي‏خورند امري که شما دو تن از من جويا شديد تحقق يافت. سوره يوسف آيه «تعبیر خواب نان۴۱»

تعبیر خواب نان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.