رماتیسم خونی

درباره رماتیسم بیشتر بدانید مهمترین علائم روماتیسم مفصلی یا آرتریت روماتوئید درد و خشکی صبحگاهی مفاصل بدن بخصوصرماتیسم دست همراه با احساس ضعف و خستگی است که بصورت تدریج در رماتیسم عرض …

تعبیر خواب صورت زخمی

درباره تعبیر خواب صورت چقدر می دانید جابر مغربی می‌گوید:تعبیر خواب صورتاگر در خواب ببینی چهره‌ات قرمز شده است تعبیرش این است که با کسی مناظره و بحث و جدل خواهی کرد، …

تعبیر خواب خوردن و شکستن پسته های دهان بسته و سفت

تعبیر خواب خوردن و شکستن پسته های دهان بسته و سفت تعبیر خواب خوردن و شکستن پسته های دهان بسته و سفت پسته در خواب اشتغال ذهنی و فکری است که گاه …

درباره تعبیر خواب جغد از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب جغدبرخی از معبران نوشته اند جغد در خواب دزد است و دسته ای دیگر نوشته اند جغد انسانی است خبیث.تعبیر خواب جغد اگر در خواب دیدید که جغدی بر دیوار یا بام خانه نشسته یا روی تیر چراغ نشسته و به پنجره اتاق شما می نگردتعبیر خواب جغد خواب شما وجود انسانی خبیث را آگهی می دهد که دیده به شما دارد.

درباره تعبیر خواب جغد از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب جغد , تعبیر خواب جغد زرد رنگ , تعبیر خواب جغد بزرگ , تعبیر خواب جغد سبز

درباره تعبیر خواب جغد از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب جغددر خواب ، مردی است نابکار و حسام و حرام بود. اگر بیند کسی جغد همی گیرد، تعبیر خواب جغددلیل که او را با چنین مردی خصومت افتد و دیگر دیدن جغد در خواب ، مبارک نباشد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند آواز جغد همی شنیدتعبیر خواب جغد دلیل که در آنجا نوحه و شیون بود به قدر بانگ جغد.

درباره تعبیر خواب جغد از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب جغد , تعبیر خواب جغد زرد رنگ , تعبیر خواب جغد بزرگ , تعبیر خواب جغد سبز

درباره تعبیر خواب جغد از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب جغدگر به جغد غذا و طعمه داديد با بدخواه دوست مي شويدتعبیر خواب جغد. اگر جغدی از هوا آمد و بر بام خانه شما نشست خبري مي شنويد که ممکن است دروغ باشدتعبیر خواب جغد و اگر راست باشد شما را غمگين مي کند.

درباره تعبیر خواب جغد از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب جغد , تعبیر خواب جغد زرد رنگ , تعبیر خواب جغد بزرگ , تعبیر خواب جغد سبز

درباره تعبیر خواب جغد از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

محمد بن سیرین گوید :

تعبیر خواب جغد هرچند درخواب مرغ را بزرگ بیند همت بیننده خواب در آن چه طلبد عظیم تر است.تعبیر خواب جغد اگر بیند مرغان بسیار در جائی بانگ کردند، دلیل که مصیبتی پیدا شود. تعبیر خواب جغداگر بیند خایه مرغ داشت، دلیل فرزند بود.

تعبیر خواب جغد

آخرین بروز رسانی در : سه شنبه 25 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.