مجموعه ای از تعابیر مختلف در باب دیدن شیر جنگل در خواب

مجموعه ای از تعابیر مختلف در باب دیدن شیر جنگل در خواب مجموعه ای از تعابیر مختلف در باب دیدن شیر جنگل در خواب شیر (نام علمی: Panthera leo) پستانداری گوشتخوار تعبیر خواب …

تعبیر خواب آلاچیق چوبی

در مورد تعبیر خواب آلاچیق چقدر می دانید درکتاب سرزمين روياها آمده است : خواب آلاچيق : تعبیر خواب آلاچیق شما داراي فرزندان بسياري خواهيد شد .  تعبیر خواب آلاچیقشما تنها زير يك …

تعبير ديدن زلزله در خواب

آیا درباره تعبیر خواب زلزله می خواهید اطلاعات بیشتری داشته باشید تعبیر خواب زلزلهزلزله در خواب تشنج و بی ثباتی است. اگر در خواب دیدید که زلزله ای واقع شد و شما …

درباره تعبیر خواب جغد بدانید

تعبیر خواب جغددر خواب ، مردی است نابکار و حسام و حرام بود. اگر بیند کسی جغد همی گیرد، دلیل که او را با چنین مردی خصومت افتد و دیگر دیدن جغد در خواب تعبیر خواب جغد، مبارک نباشد.

درباره تعبیر خواب جغد بدانید

 ‫تعبیر خواب جغد سبز , ‫تعبیر خواب جغد , ‫تعبیر خواب جغد سفید , جغد در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب جغد بدانید

ابراهیم کرمانی گوید:

تعبیر خواب جغداگر کسی بیند آواز جغد همی شنید، دلیل که در آنجا نوحه و شیون بود به قدر بانگ جغد. اگر بچه جغد بود، دلیل که فرزند او شوم و ناخلف است. اگر بیند گوشت جغد خورد، تعبیر خواب جغد دلیل که از مال مردی دزد نابکار به قدر آن چیز بخورد.

 

درباره تعبیر خواب جغد بدانید

 ‫تعبیر خواب جغد سبز , ‫تعبیر خواب جغد , ‫تعبیر خواب جغد سفید , جغد در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب جغد بدانید

تعبیر خواب جغدبرخی از معبران نوشته اند بوم و جغد در خواب دزد است و دسته ای دیگر نوشته اند جغد انسانی است خبیث. اگر در خواب دیدید که بومی بر دیوار یا بام خانه نشسته یا روی تیر چراغ نشسته و به پنجره اتاق شما می نگرد تعبیر خواب جغدخواب شما وجود انسانی خبیث را آگهی می دهد که دیده به شما دارد.

 ‫تعبیر خواب جغد سبز , ‫تعبیر خواب جغد , ‫تعبیر خواب جغد سفید , جغد در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب جغد بدانید

تعبیر خواب جغد اگر به جغد غذا و طعمه دادید با بدخواه دوست می شوید. اگر جغدی از هوا آمد و بر بام خانه شما نشست خبری می شنوید که ممکن است دروغ تعبیر خواب جغدباشد و اگر راست باشد شما را غمگین می کند

تعبیر خواب جغد

آخرین بروز رسانی در : سه شنبه 4 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.