تعبیر خواب جغد سبز

درباره تعبیر خواب جغد بدانید

تعبیر خواب جغددر خواب ، مردی است نابکار و حسام و حرام بود. اگر بیند کسی جغد همی گیرد، دلیل که او را با چنین مردی خصومت افتد و دیگر دیدن جغد در خواب تعبیر خواب جغد، مبارک نباشد.

درباره تعبیر خواب جغد بدانید

 ‫تعبیر خواب جغد سبز , ‫تعبیر خواب جغد , ‫تعبیر خواب جغد سفید , جغد در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب جغد بدانید

ابراهیم کرمانی گوید:

تعبیر خواب جغداگر کسی بیند آواز جغد همی شنید، دلیل که در آنجا نوحه و شیون بود به قدر بانگ جغد. اگر بچه جغد بود، دلیل که فرزند او شوم و ناخلف است. اگر بیند گوشت جغد خورد، تعبیر خواب جغد دلیل که از مال مردی دزد نابکار به قدر آن چیز بخورد.

 

درباره تعبیر خواب جغد بدانید

 ‫تعبیر خواب جغد سبز , ‫تعبیر خواب جغد , ‫تعبیر خواب جغد سفید , جغد در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب جغد بدانید

تعبیر خواب جغدبرخی از معبران نوشته اند بوم و جغد در خواب دزد است و دسته ای دیگر نوشته اند جغد انسانی است خبیث. اگر در خواب دیدید که بومی بر دیوار یا بام خانه نشسته یا روی تیر چراغ نشسته و به پنجره اتاق شما می نگرد تعبیر خواب جغدخواب شما وجود انسانی خبیث را آگهی می دهد که دیده به شما دارد.

 ‫تعبیر خواب جغد سبز , ‫تعبیر خواب جغد , ‫تعبیر خواب جغد سفید , جغد در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب جغد بدانید

تعبیر خواب جغد اگر به جغد غذا و طعمه دادید با بدخواه دوست می شوید. اگر جغدی از هوا آمد و بر بام خانه شما نشست خبری می شنوید که ممکن است دروغ تعبیر خواب جغدباشد و اگر راست باشد شما را غمگین می کند

تعبیر خواب جغد

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.