تعبیر خواب شکار جغد

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب جغد افزایش دهید

تعبیر خواب جغددر خواب، مردي است نابكار و حسام و حرام بود. اگر بيند كسي جغد همي گيرد، دليل كه او را با تعبیر خواب جغدچنين مردي خصومت افتد و ديگر تعبیر خواب جغدديدن جغد در خواب، مبارك نباشد.

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب جغد افزایش دهید

تعبیر خواب جغد , تعبیر خواب جغد زرد رنگ , تعبیر خواب جغد بزرگ , تعبیر خواب جغد سبز , تعبیر خواب جغد رنگی

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب جغد افزایش دهید

تعبیر خواب جغدبرخی از معبران نوشته اند جغد در خواب دزد است و دسته ای دیگر نوشته اند جغد انسانی است خبیث. اگر در خواب دیدید که جغدی بر دیوار یا بام خانه نشسته یا روی تیر چراغ نشسته و به پنجره اتاق شما می نگرد خواب شما وجود انسانی خبیث را آگهی می دهدتعبیر خواب جغد که دیده به شما دارد. اگر به جغد غذا و طعمه دادید با بدخواه دوست می شوید. اگر جغدی از هوا آمد و بر بام خانه شما نشست خبری می شنویدتعبیر خواب جغد که ممکن است دروغ باشد و اگر راست باشد شما را غمگین می کند.

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب جغد افزایش دهید

تعبیر خواب جغد , تعبیر خواب جغد زرد رنگ , تعبیر خواب جغد بزرگ , تعبیر خواب جغد سبز , تعبیر خواب جغد رنگی

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب جغد افزایش دهید

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ شنیدن صدای بم جغد در خواب ، علامت آن است تعبیر خواب جغدکه به دنبال سلامت و شادمانی مرگ فرا خواهد رسید .

۲ـ دیدن جغد مرده در خواب ، نشانة رهاییتعبیر خواب جغد از بیماریی شدید یا خطر مرگ است .

۳ـ تعبیر خواب جغددیدن جغدی بر شاخه های درخت ، نشانة آن است که دشمنان پنهانی در بدنام کردن شما می کوشند .

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب جغد افزایش دهید

تعبیر خواب جغد , تعبیر خواب جغد زرد رنگ , تعبیر خواب جغد بزرگ , تعبیر خواب جغد سبز , تعبیر خواب جغد رنگی

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب جغد افزایش دهید

یوسف نبی علیه السلام گوید:

تعبیر خواب جغد دیدن بوم دشمن مکار بود

تعبیر خواب جغد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.