تعبیر خواب آلات موسیقی

تعبیر خواب آلات موسیقی | تعبیرخواب آلات موسیقی | tabire khab

تعبیر خواب آلات موسیقی,تعبیر خواب دیدن آلات موسیقی,تعبیر دیدن آلات موسیقی در خواب,تعبیر آلات موسیقی در خواب

تعبیر خواب آلات موسیقی , تعبیر خواب دیدن آلات موسیقی , تعبیر دیدن آلات موسیقی در خواب

خواب آلات موسیقی یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم آلات موسیقی در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب آلات موسیقی می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب آلات موسیقی را مطالعه نمایید و متوجه شوید آلات موسیقی چه تعبیری دارد

تعبیر خواب آلات موسیقی از دید آنلی بيتون

تعبیر خواب دیدن آلات موسيقی ، به دست آوردن لذت است

تعبیر خواب دیدن آلات موسیقی شکسته ، آسیب دوستان بد است

تعبیر خواب دختری که آلات موسیقی شکسته ببیند ، تغییر زندگی به شکل دلخواه است

تعبیر خواب آلات موسیقی | آلات موسیقی در خواب دیدن | تعبیر خواب

26 comments

 1. اگر فقط “یک” ساز و آلت موسیقی را نواخته باشی، تعبیرش این است که حرف باطل و دروغ خواهی گفت .

 2. اگر فقط “یک” ساز و آلت موسیقی را شنیده باشی، تعبیرش این است که حرف دروغ و باطل می‌شنوی.

 3. اگر “چندین” ساز و آلت موسیقی را نواخته یا شنیده باشی، تعبیرش این است که دچار مصیبت و غم و اندوه می‌شوید.

 4. اگر بیمار باشی و در خواب ببینی ساز می‌زنی تعبیرش این است که از دنیا می‌روی یا بیماری تو بدتر می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).

 5. اگر ببینی ساز را شکستی یا دور انداخته‌ای و یا آن را از دست داده‌ای و… تعبیرش این است که توبه می‌کنی و به احتمال خیلی خیلی زیاد از دروغ گفتن توبه می‌کنی.

 6. سلام – خواب دیدم در یک روستایی که آنجا را میشناختم مشغول به کار شدم داشتم با همکارمان در مورد نحوه کار اونجا سوال میکردم که یک دفعه دیدم روی یک پل ایستاده‌ام و زیر پل آب زیاد و روانی جاری است ویک گروه موسیقی سوار بر اسب درحال حرکت از آب یک موسیقی بسیار زیبا و دلنشین را می نواختن. بعد از آن دیدم یک قایق روی آب حرکت میکند و دختری با لباس عروسی در قایق دراز کشیده است

  • این خواب،خواب بسیار آشفته ای است.آری آشفته است و خوب نیست و سرنوشتی بسیار اندوهناکی در انتظار شما خواهد بود..آری تعبیر درستش همین است.

 7. من خواب دیدم تویه جای شلوغ هستیم مثل مهمانی و مادر بزرگم که فوت کرده جلوی من نشست و شروع کرد به دف زدن،خیلی زیبا مینواخت و ظربه های محکمی به دف میزد، البته بعد از مدتها به خوابم آمده بود احساس کردم با توجه به اینکه عازم سفر هستیم خواب عجیبی بوده،لطفاً کمکم کنید تا تعبیرش رو بفهمم

 8. سلام من خواب دیدم که بایه گیتار که سیماش کنده شده دارم میزنمو میرقصم

 9. یدن آلات موسیقی در خواب ، نشانة دست یافتن به لذت موردنظر است.

 10. دیدن آلات شکسته و مستعمل موسیقی در خواب ، علامت آن است که دوستانِ ناسازگار به زندگی شما آسیب خواهند رساند.

 11. اگر دختری خواب آلات شکسته و مستعمل موسیقی را ببیند ، نشانة آن است که نیرو و توانایی به دست خواهد آورد و زندگی را به شکل دلخواه تغییر خواهد داد.

 12. تار يکي از آلات موسيقي است و ديدنش درخواب حکم ديگر آلات طرب را دارد. در بيداري تار وسيله اي است براي خوش گذراندن و آواي خوش شنيدن لذا در خواب به دروغگوئي و محال انديشي تعبير شده است . اين دو حالت دارد.ا گر بيننده خواب با نواختن تار آشنا و در اين رشته اهليت داشته باشد خواب ديدن تار تمايل او را به تظاهر و خودنمائي نشان مي دهد يا اين که مي کوشد به کار خطيري اقدام کند و به چيزي دست يابد که در حد او نيست لذا به دروغگوئي متوسل مي شود.

 13. اگر بيننده خواب ببيند که کسي ديگر براي او تار مي نوازد نشان آن است که شخصي به او دورغ مي گويد و را به ناروا مي ستايد که فريب و نيرنگ در کار است.

 14. اگربيننده خواب ببيند که تار او شکسته و در عالم خواب بداند که تار به او تعلق داشته باشد در آينده از تظاهر و ريا کاري و دروغگوئي احتراز کند چون کار به رسوائي و بي آبروئي مي کشد ولي اگر تار شکسته ببيند و تار به او تعلق نداشته باشد کسي به او دروغ مي گويد که شرمسار مي شود و ندامت مي کشد و مجبور مي شود عذر گناه بخواهد

 15. اگر بيماري درخواب ببيند که تارش شکسته خوب نيست. تار زدن با چيره دستي و استادي نشانه آن است که بيننده خواب کاري انجام مي دهد که خير آن به ديگران مي رسد.

 16. اين در صورتي است که تار زدن او شنونده داشته باشد. اگر ديديد زني براي شما تار مي زند فريب نفس و شيطان را مي خوريد. اگر شما براي زني تار زديد کاري خلاف مرتکب مي شويد

 17. اگر ديديد عده اي تار مي زنند خود را در ميان عده اي منافق خواهيد يافت

 18. اگر ديديد در خواب تاري افتاد و شکست حقيقتي آشکار مي گردد و احيانا رفع اتهام مي شود.

 19. آقای حسنی

  به نوشته ابن سيرين اگر کسي بيمار باشد و ببيند تار يا هر وسيله موسيقي ديگري مي نوازد خوب نيست زيرا پايان زندگي او نزديک است.

 20. پیانو در خواب نشان جاه طلبی و تفاخر بیننده خواب است به خصوص اگر پیانو کوک نباشد و صدایی ناخوشایند از آن شنیده شود. اگر کسی در خواب ببیند که پیانویی در خانه دارد، در صورتی که نواختن در کار پیانو نباشد، باید در آینده نزدیک از قبول و انجام کارهایی که در شان و قدرت او نیست خودداری کند چون با شکست مفتضحانه ای رو به رو می شود. اگر کسی در خواب ببیند که دیگری برای او پیانو می نوازد و پیانو صدایی خوش و گوش نواز ندارد گویای این است که در آینده او را به دروغ می ستایند یا خبرهای دلخوش کننده و واهی به او می دهند. اگر نوازنده پیانو دیده نشود زنی به او خیانت می کند و دروغ می گوید و اگر دیده شود و مرد باشد با شخصی ریاکار و مزور و دروغگو رو به رو می گردد و چنانچه صدایی خوش از پیانو شنیده شود مدح و ستایش او را می گویند و او باور می کند و گول می خورد، بی آن که واقعا شایستگی آن ستایش را داشته باشد. اگر در خواب ببینیم که ما برای دیگران پیانو می نوازیم در حالی که اهل نواختن پیانو نباشیم دروغی بزرگ می گوییم که در آن می مانیم و سر زبان ها می افتیم و درباره ما حرف می زنند و بد می گویند. به هر حال پیانو در خواب سمبول جاه طلبی و مفاخره است.

 21. آنلی بیتون مى ‏گوید:

  دیدن پیانو در خواب ، علامت روبرو شدن با موقعیتی نشاط آور است .
  شنیدن نوای خیال انگیز پیانو در خواب ، علامت تندرستی و موفقیت است .
  شنیدن موسیقی ناهنجاری که به وسیله پیانو نواخته می شود ، علامت آن است که زندگی فراز و نشیب هایی بسیار خواهد داشت که باید با آنها دست و پنجه نرم کنید .
  شنیدن موسیقی غمگین و حزن انگیزی که با پیانو نواخته می شود ، نشانه شنیدن خبرهای اندوه بار است .
  اگر خواب ببینید پیانویی شکسته و خراب دارید ، نشانه آن است که از کارهای خود رضایت خاطر نخواهید داشت و از شکست دوستان خود نیز رنج خواهید برد .
  دیدن پیانوی قدیمی در خواب ، نشانه آن است که به پند و اندرزهای باارزش دیگران توجهی نخواهید کرد .
  اگر دختری خواب ببیند قطعه ای شاد با پیانو اجرا می کند ، علامت آن است که دوستی که نسبت به او بی تفاوت است روزی شیفتة او خواهد شد

 22. آنلی بیتون مى‏گوید:

  1ـ دیدن آلات موسیقی در خواب ، نشانة دست یافتن به لذت موردنظر است.

  2ـ دیدن آلات شکسته و مستعمل موسیقی در خواب ، علامت آن است که دوستانِ ناسازگار به زندگی شما آسیب خواهند رساند.

  3ـ اگر دختری خواب آلات شکسته و مستعمل موسیقی را ببیند ، نشانة آن است که نیرو و توانایی به دست خواهد آورد و زندگی را به شکل دلخواه تغییر خواهد داد.

 23. اگر در خواب یکی از آلات موسیقی را میزدید با دوست جدیدی آشنا میشوید که ظریف و آراسته و خوشخوی است ولی اگر هریک از این سازها را در مقابل خود دیدید به زودی طلب شما وصول میشود و خوشحال میشوید.

 24. سلام من خواب ديدم كه در يك مجلسي نشسته ام كه بزرگان موسيقي پيشم هستند و من و به گروه موسيقيشون دعوت كردند

 25. سلام
  نخواب دیدم تو یک مکان نا آشنام با یک نفر دیگه یادم نیست کی بود دست من و اون هر کدوم یک تار بود تارش عجیب بود ب جای سیم مو بود موهای ابریشمی وقتی دیدم اینطوری با خودم گفتم که چجوری میشه با این نواخت ولی ی صدایی درونم گفت شروع کنم نواختن در کمال تعجب چ نوا و صدای خوبی خودم نمی شناختم آهنگی ک میزدم ولی میدونستم آهنگ معروفیه !حس خوبی بود!من فقط ب تار علاقه دارم اصلا تا حالا دستمم‌بهش‌نخورده!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.