مرجع کامل تعبیر خواب سگ سیاه و سفید و زرد و هار و مرده

تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب سگ,تعبیر خواب سگ سیاه,تعبیر خواب سگ مرده,تعبیر خواب سگ سفید پشمالو,تعبیر خواب سگ سیاه وحشی,تعبیر خواب سگ و گربه,تعبیر خواب سگرت کشیدن,تعبیر خواب سگ هار,تعبیر خواب سگ زرد,تعبیر خواب سگ گاز بگیرد,تعبیر خواب سگ سیاه و سفید,تعبیر خواب سگ سیاه,تعبیر خواب سگ سیاه کوچک,تعبیر خواب سگ سیاه مرده,تعبیر خواب سگ سیاه ماده,تعبیر خواب سگ سیاه و قهوه ای,تعبیر خواب سگ سیاه ابن سیرین,تعبیر خواب سگ سیاه و سفید بزرگ,تعبیر خواب سگ مرده,تعبیر خواب دیدن سگ مرده,تعبیر خواب توله سگ مرده,تعبیر خواب مردن سگ,تعبیر خواب مردن سگ,تعبیر خواب سگ قهوه ای مرده,تعبیر خواب سگ مرده در خواب,تعبیر دیدن سگ مرده در خواب,تعبیر خواب گربه سیاه وحشی,تعبیر خواب گربه سیاه وحشی,تعبیر خواب کشتن سگ سیاه وحشی,تعبیر خواب سگ و گربه,تعبیر خواب سگ و گربه با هم,تعبیر خواب سگ و گربه مرده,تعبیر خواب دعوای سگ و گربه,تعبیر خواب دعوای سگ و گربه,تعبیر خواب جنگ سگ و گربه,تعبیر خواب دیدن سگ و گربه,تعبیر خواب سگ گربه,تعبیر خواب سگی که گربه می خورد,تعبیر خواب سیگار کشیدن,تعبیر خواب سیگار کشیدن زن,تعبیر خواب سیگار کشیدن مرد,تعبیر خواب سیگار کشیدن مرده,تعبیر خواب سیگار کشیدن دختر,تعبیر خواب سیگار کشیدن چیست,تعبیر خواب سیگار کشیدن,تعبیر خواب سیگار کشیدن مرده,تعبیر خواب سیگار کشیدن,تعبیر خواب سگ هار,تعبیر خواب دیدن سگ هار,تعبیر خواب حمله سگ هار,تعبیر خواب گاز گرفتن سگ هار,تعبیر سگ هار در خواب,تعبیر دیدن سگ هار در خواب,تعبیر خواب سگ سیاه هار,تعبیر خواب سگ زرد رنگ,تعبیر خواب سگ زرد,تعبیر خواب سگ زرد بزرگ,تعبیر خواب سگ زرد و سیاه,تعبیر خواب سگ زرد ابن سیرین,تعبیر خواب دیدن سگ زرد,تعبیر سگ زرد در خواب,تعبیر سگ زرد در خواب,تعبیر دیدن سگ زرد در خواب,تعبیر خواب سگ دست را گاز بگیرد,تعبیر خواب سگ اگر گاز بگیرد,تعبیر خواب سگی که گاز بگیرد

تعبیر خواب سگ , تعبیرخواب سگ , سگ در خواب دیدن , تعبیر خواب سگ سیاه هار

در این مطلب به تعبیر خواب سگ در حالت های مختلف می پردازیم.برای دیدن این مطلب به ادامه مطلب مراجعه نمایید

این مطلب کامل ترین مطلب در مورد تعبیر خواب سگ می باشد که از چندین مرجع تهیه شده است

سگ اگر آشنا باشد دوست و حامی را برایتان تعبیر میکند

سگ اگر غریبه باشد نشان دشمن است

سگ اگر فرمانبردار شما باشد تعبیر خواب دوستی است که از شما حمایت می کند

سگ اگر بیگانه باشد تعبیر خواب اینست که نگران اطرافیان خود باشید

سگ اگر به شما حمله کند تعبیر خواب دشمنی است که به شما ضربه می زند

اگر صدای سگ شنیدید و خودش نبود تعبیر خواب اینست که از شما غیبت و بدگویی می کنند

  تعبیر خواب سگ , تعبیرخواب سگ , سگ در خواب دیدن , تعبیر خواب سگ سیاه هار

تعبیر خواب سگ

سگ ماده نشان از زنی دون مایه است

سگ اگر قوی و ترسناک باشد یعنی دشمن شما قوی است

سگ اگر نحیف و ضعیف باشد یعنی دشمن ضعیفی دارید

اگر سگی را به بند بسته اید یعنی با کسی دوست کرده اید که در شان شما نیست

اگر در خواب ببینید که به سگ غذا می دهید از غم و غصه فراغت حاصل می کنید

و اگر سگ طعمه ای را از دست شما قاپید و ربود و خورد زیان مالی متوجه شما می شود

اگر در خواب ببینید که سگی در خانه خود دارید کسی در خانه شما هست که صداقت ندارد

و باز هم اگر آن سگ ماده باشد و بدانید که سگ ماده را نگهداری می کنید

تعبیر خواب سگ , تعبیرخواب سگ , سگ در خواب دیدن , تعبیر خواب سگ سیاه هار

تعبیر خواب سگ سیاه

زنی از نزدیکانتان به شما راست نمی گوید و همین زن اگر مهلت و فرصت بیابد خیانت هم می کند

اگر سگی را در خواب از خود راندید و آن سگ به ضعف و زبونی نزد شما بازگشت نیکو است

چون خواب شما می گوید در امری اشتباه می کنید ولی سود شما در آن است که خلاف میل خود رفتار کنید.

اگر دیدید سگ های زیادی گرد شما را گرفته اند در جمعی وارد می شوید که بین آن ها بیگانه هستید.

آن ها شما را نمی پزیرند و با بد بینی به شما نگاه می کنند شما هم از ایشان بیمناک هستید و اعتماد ندارید.

سگ شکاری دوستی است پست که خدمت می کند و دنائت خود را نمی تواند پنهان نگه دارد و از بین ببرد

اگر در خواب ببینید که سگی برای شما چیزی به دهان گرفت و آورد خوب است چون سودی عایدتان می شود.

سگ سیاه دشمنی بود از عرب، و سگ سفید، دشمنی بود از عجم

امام جعفر صادق فرماید: دیدن سگ درخواب بر چهاروجه بود.

اول: دشمن. دوم: پادشاه طامع. سوم: دانشمند و خادم بدفعل. چهارم: مردمان غماز.

تعبیر خواب سگ , تعبیرخواب سگ , سگ در خواب دیدن , تعبیر خواب سگ سیاه هار

تعبیر خواب سگ مرده

در تعبیر خواب سگ ، سگ ممکن است به رنگ های مختلف سفید و سیاه و قهوه ای و … و به صورت دوست یا یک سگ هار و وحشی باشد .  معبران غربی در مورد سگ تعابیر دیگری دارند که کلا با تعابیر معبران اسلامی و شرقی متفاوتند. این تفاوت از آن جا ناشی می شود که برداشت، نسبت به سگ با روابطی که آن ها با سگ دارند، فرق می کند. لذا ما 2 گونه تعبیر خواب از سگ را در این مقاله بررسی کردیم و شما باید نسبت به برداشت خود خواب خود را تعبیر کنید . سگ‌ها در خوابهای‌ ما می‌توانند نماد یک‌ سری‌ از نقطه‌ نظرات‌ و برداشت‌های‌ شخصی‌ باشند و درعین‌ حال‌ نماد ساختار دفاعی‌ بیننده‌ خواب‌محسوب‌ می‌شوند و می‌توانند نشان‌ دهنده‌ محدودیت‌های‌ شخصیت‌ شما به‌ شمار آیند. به ادامه مطلب بروید …..

لازم‌است‌ که‌ به‌ دقت‌ تمام‌ جزییات‌ و حالات‌ را درخوابتان‌ بررسی‌ نمایید. البته‌ توجه‌ داشته‌ باشید که‌اگر از سگی‌ در خانه‌ نگهداری‌ می‌کنید، خیلی‌طبیعی‌ خواهد بود که‌ خواب‌ آن‌ را ببینید، چون‌ به‌آن‌ ترتیب‌ از نظر عاطفی‌ به‌ سگ‌ها احساس‌ نزدیکی‌پیدا می‌کنید. چون‌ معمولا هر شخصی‌ خوابی‌ رامی‌بیند که‌ در زندگی‌ روزمره‌اش‌ خیلی‌ مهم‌ به‌ شمارمی‌آید. در غیر این‌ صورت‌ سگ‌ها می‌توانند نشانه‌وفاداری‌ و سخت‌ کوشی‌ باشند. اگر در خوابتان‌شخصی‌ شما را سگ‌ خطاب‌ کرد، این‌ چنین‌ خوابی‌بازتاب‌ و انعکاسی‌ منفی‌ از شخصیت‌ شماست‌. اگردر خوابتان‌ رفتاری‌ مثل‌ یک‌ سگ‌ از شما سر بزند،به‌ احتمال‌ زیاد در زندگی‌ روزمره‌ به‌ نوعی‌ مورد بدرفتاری‌ و سوء استفاده‌ قرار گرفته‌اید. از جنبه‌متافیزیکی‌، سگ‌ها را به‌ عنوان‌ نگهبانان‌ ومحافظان‌ عالم‌ ارواح‌ در نظر گرفته‌اند. در نهایت‌،سگ‌ها می‌توانند نشان‌ دهنده‌ بخش‌های‌ حیوانی‌ یابدوی‌ ماهیت‌ و سرشت‌ ما باشند. عده‌ای‌ معتقدندکه‌ سگ‌ها نمایانگر انرژی‌ و قوای‌ مردانه‌ هستند.

  تعبیر خواب سگ , تعبیرخواب سگ , سگ در خواب دیدن , تعبیر خواب سگ سیاه هار

تعبیر خواب سگ سفید پشمالو

محمدبن سیرین گوید:  (تعبیر خواب سگ نر)سگ در خواب دیدن، دشمن دون فرومایه است، اما مهربان بود و تعبیر خواب سگ ماده در خواب زن فرومایه بود و سگ سیاه دشمنی بود از عرب، و سگ سفید، دشمنی بود از عجم. اگر بیند که سگ بر وی بانگ می کرد، دلیل که از دشمنی سخنی زشت شنود. اگر بیند که سگ او را بگزید، دلیل که او را از دشمن گزند رسد. اگر دید جامه او به دندان بگزید، دلیل است مکروهی بر وی رسد.

تعبیر خواب سگ , تعبیرخواب سگ , سگ در خواب دیدن , تعبیر خواب سگ سیاه هار

تعبیر خواب سگ سیاه وحشی

تعبیر خواب سگ سیاه بزرگ یا کوچک : دشمن یا دوستی سیه چرده دارد که به حالت های سگ در خواب مربوط است . اگر سگ با شما خوب باشد دوست شماست و اگر بد باشد دشمن شماست . تعبیر خواب سگ سیاه وحشی نشان از دشمنی است سر سخت و خشن که باید به شدت از آن دوری کرد .

تعبیر خواب سگ سفید بزرگ یا کوچک : دشمن یا دوستی سفید چرده دارد که به حالت های سگ در خواب مربوط است . اگر سگ با شما خوب باشد دوست شماست و اگر بد باشد دشمن شماست .

تعبیر خواب سگ , تعبیرخواب سگ , سگ در خواب دیدن , تعبیر خواب سگ سیاه هار

تعبیر خواب سگ و گربه

اسماعیل بن اشعث گوید: سگ شکاری در خواب، دشمنی بود ظاهر. اگر بیند که به سگی شکار می کرد، دلیل که از دشمنی دعوی دانش کند و خیر و منفعت یابد. اگر بیند گوشت شکار میخورد، دلیل که میراث یابد. اگر بیند که سگ شکاری ازخود دور نمود، دلیل است از دشمنی با منفعت جدا شود.

تعبیر خواب سگ شکاری و سگ چوپان یا سگ گله : اگر با سگ شکار رود یا سگ چوپان داشته باشد نشان از منفعت و خیر و برکت است .

تعبیر خواب سگ تازی یا سگ شکاری ببیند که به او حمله می کند نشان از دشمنی با هوش و با حوصله است که به او بسیار نزدیک است .

اگر سگ را هدیه دهید (هدیه دادن سگ ) به زودی دختری از نزدیکان به خانه بخت می رود و اگر یک سگ هدیه بگیرید (هدیه گرفتن سگ ) به زودی ازدواجی صورت می گیرد ممکن است برای پسر باشد یا دختر .

نگهداری از سگ یا سگ خانگی نشان از وجود دوستانی است که می توانید به آنها تکیه کنید . در این راه شما خیالتان از همه چیز راحت است و به آرامش نسبی خواهید رسید .

تعبیر خواب سگ به گفته حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن سگ درخواب بر چهاروجه بود.اول: دشمن. دوم: پادشاه طامع. سوم: دانشمند و خادم بدفعل. چهارم: مردمان غماز.

تعبیر خواب سگ , تعبیرخواب سگ , سگ در خواب دیدن , تعبیر خواب سگ سیاه هار

تعبیر خواب سگ هار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: سگ اگر آشنا باشد حمایتگر و دوست است و چنان چه نا آشنا و بیگانه باشد خطرناک و مزاحم. در خواب نیز عینا همین حالت پیش می آید.چنانچه در رویای خود سگی دیدید که مطیع و رام است و به دنبالتان می آید و سخن و اشارات شما را می فهمد امنیت دارید و خواب شما خبر می دهد که آسیب نمی بینید و دوستی از شما حمایت می کند و اگر دوست نزدیکی دارید می توانید به او اعتماد کلی داشته باشید زیرا سگ آشنا و مطیع و آرام دوست تعبیر می شود. چنان چه در خواب سگی ببینید که بیگانه است و او را ندیده اید و نمی شناسید باید نگران اطرافیان خویش باشید چرا که احتمالا نسبت به شما حسن نیت ندارند.(تعبیر خواب حمله سگ به انسان) اگر سگ بیگانه بود و به شما حمله کرد خواب شما می گوید دشمنی پست و دون و آزار رساننده در کمین شما است که لازم است از او حریم بگریزید و دور بمانید. (تعبیر خواب صدای پارس سگ – صدای سگ – صدای واق واق ) صدای سگ بدگوئی و سیاست و فحش و ناسزا است و چنان چه در خواب صدای سگی را بشنوید ولی سگ را نبینید نشان آن است که از شما بد می گویند، غیبت می کنند و توطئه ترتیب می دهند. سگ اگر آشنا و رام باشد و بانگ و صدا راه بیندازد فحش و ناسزا است و خواب شما می گوید با یک نفر برخوردی نا مطلوب خواهید داشت که او نسبت به شما سخنان زشت می گوید و دشنام می دهد. ابن سیرین نوشته سگ ماده زنی دون همت و پست است ولی تشخیص نر و مادگی سگ در خواب امکان ندارد مگر این که ذهن ما آن را گواهی دهد یا سگ، توله همراه داشته باشد. به هر حال اگر سگی ماده در خواب به شما حمله کرد باید خود را از خطر زنی فرومایه حفظ کنید که او زنی است آزار رساننده و خطرناک. حمله سگ در خواب میمون نیست ولی بیشتر اهمیت آن منوط است به مهابت سگ. ( تعبیر خواب سگ بزرگ – خیلی بزرگ ) سگ اگر بزرگ و درنده و موحش باشد دشمنی است قوی پنجه و بسیار خطرناک ولی اگر سگ ضعیف و کوچک باشد دشمنی است ناتوان که قادر نیست آزار برساند مثل سگ های زینتی و کوچک که عده ای در خانه ها نگه می دارند. دیدن این نوع سگ در خواب خطری را خبر نمی دهد. اگر در خواب ببینید سگی را به ریسمان و زنجیر بسته اید ( سگ زنجیر شده ) و همراه می برید با کسی دوستی و موانست می کنید که در شان شما نیست. به ریسمان بستن و قلاده انداختن سگ نشان چیرگی بر دشمن نیست بلکه تحصیل الفت است با شخصی دون و فرومایه و کثیف و چنان چه آن سگ ماده باشد خواب شما می گوید زنی پلید در مسیر شما قرار می گیرد که بر او رغبت پیدا می کنید. ( تعبیر خواب غذا دادن به سگ ) اگر در خواب ببینید که به سگ غذا می دهید از غم و غصه فراغت حاصل می کنید و اگر سگ طعمه ای را از دست شما قاپید و ربود و خورد زیان مالی متوجه شما می شود و روی کید و فریب مالی را از شما می رباید و چنان چه آن سگ ماده باشد زنی شما را گول می زند و پولی را از چنگتان به در می برد. اگر در خواب ببینید که سگی در خانه خود دارید ( به شرطی که در بیداری سگ نداشته باشید) کسی در خانه شما هست که صداقت ندارد و باز هم اگر آن سگ ماده باشد و بدانید که سگ ماده را نگهداری می کنید زنی از نزدیکانتان به شما راست نمی گوید و همین زن اگر مهلت و فرصت بیابد خیانت هم می کند. اگر در خواب ببینید که سگی از شما ترسید و گریخت کسی را که دوست ندارید از خویشتن می رانید ولی ممکن است آن شخص هر کس هست شما را دوست داشته باشد زیرا وفاداری سگ مشهور است. اگر سگی را در خواب از خود راندید و آن سگ به ضعف و زبونی نزد شما بازگشت تعبیرش نیکو است چون خواب شما می گوید در امری اشتباه می کنید ولی سود شما در آن است که خلاف میل خود رفتار کنید. در این حالت ضعفی که سگ در خواب شما نشان می دهد مبشر پیروزی است در بیداری. اگر دیدید سگ های زیادی گرد شما را گرفته اند در جمعی وارد می شوید که بین آن ها بیگانه هستید. آن ها شما را نمی پزیرند و با بد بینی به شما نگاه می کنند شما هم از ایشان بیمناک هستید و اعتماد ندارید. به هر حال روابط مطلوبی نخواهید داشت. اما اگر در چنین حالتی در خواب سگ ها به شما حمله کنند به هیچ وجه خوب نیست. سگ شکاری دوستی است پست که خدمت می کند و دنائت خود را نمی تواند پنهان نگه دارد و از بین ببرد. اگر در خواب ببینید که سگی برای شما چیزی به دهان گرفت و آورد خوب است چون سودی عایدتان می شود.

تعبیر خواب سگ , تعبیرخواب سگ , سگ در خواب دیدن , تعبیر خواب سگ سیاه هار

تعبیر خواب سگ زرد

فرار از دست سگ به معنی داشتن دشمنی است و خوب نیست . حمله  و چنگ زدن و گاز گرفتن سگ هار نشان از ضربه خوردن از دشمنی است که از وجودش با خبرید . نعبیر خواب سگ دیدن بسیار خوب است زیرا اگر با سیاست با دشمنتان رفتار کنید همه چیز به خوبی پیش می رود . در این راه شما نیز باید قدری در دشمنی کوتاه بیایید .

معبران غربی در مورد سگ تعابیر دیگری دارند که کلا با تعابیر معبران اسلامی و شرقی متفاوتند. این تفاوت از آن جا ناشی می شود که برداشت، نسبت به سگ با روابطی که آن ها با سگ دارند، فرق می کند. این را در مقدمه نیز نوشتم که برداشت ما نسبت به اشخاص و حیوانات و اشیا در تعابیر اثر می گذارد. غربی ها سگ را بهترین دوست انسان می دانند لذا در خواب نامه های غربی سگ دوست صمیمی و حامی قدرتمند و وفادار معرفی شده در حالتی که ما سگ را از حیوانات نجس و پلید و آلوده می دانیم . آن ها دهان سگ را می بوسند در حالی که ما دهان سگ را کثیف می شناسیم و چنان چه سگ به ظرفی دهان بزند هفت بار آن را با خاک می شوریم .

تعبیر خواب نزدیکی با سگ یا رابطه داشتن با سگ :  باید مراقب رفتار هایتان با دوستان و نزدیکان جنس مخالف خود باشید زیرا ممکن است برای شما بسیار گران تمام شود .

تعبیر خواب سگ , تعبیرخواب سگ , سگ در خواب دیدن , تعبیر خواب سگ سیاه هار

تعبیر خواب سگ گاز بگیرد

لوک اویتنهاو می گوید :

سگ : دوست وفادار

سگ هار : خطریک دوست را تهدید میکند

سگ مهربان نشان از دوستی با منفعت و وفادار است .

با آن بازی کردن : آشتی

صدای  پارس سگ  : شامانی

مورد حمله سگی واقع شدن : خطر

مورد گاز گرفتگی سگی واقع شدن : دعوا بر سر پول

سگ شکاری : پشتکار بسیار زیاد برایتان سود آور خواهد بود

سگ بسته شده یا سگ در قفس : دشمنی است که نمی تواند آسیبی برساند .

سگ زنجیر شده : مراقب دزدان باشید

سگهایی که همدیگر را گاز میگیرند تعبیر خواب جنگ سگ  : دعوا در بطن خانواده

زدن یک سگ : وفاداری

عوعو ( زوزه ای که سگ هنگام درد می کشد ) : به اعلان خطر آدمهای خیر خواه گوش کنید

عوعو کردن سگ : احتمال دزدی یا خطر آتش سوزی

تعبیر خواب سگ باردار : به زودی کسی وارد زندگیتان می شود که برای شما شادی و آرامش به ارمغان می آورد .

تعبیر خواب سگ , تعبیرخواب سگ , سگ در خواب دیدن , تعبیر خواب سگ سیاه هار

تعبیر خواب سگ سیاه و سفید

تعبیر خواب شیر دادن به سگ ، شستن و لیسیدن و بوسیدن سگ یا نوازش سگ همگی در خواب نشان از آرامش و وفاداری دوستان و اطرافیان است .

اگر خواب سگی کور یا بیمار و مریض یا لاغر و ضعیف دیدید خطری شما را تهدید نمی کند ولی باید بیشتر مراقب کسانی باشید که دوستشان دارید . شاید کمکی از دست شما برای ایشان بر می آید که انجام نمی دهید . در صورتی که در نزدیکان فرد نیازمندی هست از هر لحاظ به او کمک کنید زیرا به سرعت پاداش این کار خیر را می گیرید

تعبیر خواب سگ , تعبیرخواب سگ , سگ در خواب دیدن , تعبیر خواب سگ سیاه هار

تعبیر خواب سگ سیاه کوچک

دیدن بچه سگ و توله سگ ، سگ های پشمالو پاکوتاه ، زینتی ، زیبا ، کوچولو و کوچک تعابیر قرص و محکمی ندارد .

لاشه سگ ، سگ مرده ، سگ کشته شده نشان از :

اگر در خواب از این موضوع ناراحت باشید نشان از از دست دادن یکی از نزدیکان است و اگر خوشحال باشید نشان از رفع دشمنی ها می باشد .

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن سگ در خانه وی بدی شود

دیدن بانگ سگ بر وی زحمت باشد

%image_alt%

تعبیر خواب سگ سیاه مرده

تعبیر خواب سگ

سگ اگر آشنا باشد حمایتگر و دوست است و چنان چه نا آشنا و بیگانه باشد خطرناک و مزاحم. در خواب نیز عینا همین حالت پیش می آید.چنانچه در رویای خود سگی دیدید که مطیع و رام است و به دنبالتان می آید و سخن و اشارات شما را می فهمد امنیت دارید و خواب شما خبر می دهد که آسیب نمی بینید و دوستی از شما حمایت می کند و اگر دوست نزدیکی دارید می توانید به او اعتماد کلی داشته باشید زیرا سگ آشنا و مطیع و آرام دوست تعبیر می شود. چنان چه در خواب سگی ببینید که بیگانه است و او را ندیده اید و نمی شناسید باید نگران اطرافیان خویش باشید چرا که احتمالا نسبت به شما حسن نیت ندارند. اگر سگ بیگانه بود و به شما حمله کرد خواب شما می گوید دشمنی پست و دون و آزار رساننده در کمین شما است که لازم است از او حریم بگریزیدو دور بمانید. صدای سگ بدگوئی و سیاست و فحش و ناسزا است و چنان چه در خواب صدای سگی را بشنوید ولی سگ را نبینید نشان آن است که از شما بد می گویند، غیبت می کنند و توطئه ترتیب می دهند. سگ اگر آشنا و رام باشد و بانگ و صدا راه بیندازد فحش و ناسزا است و خواب شما می گوید با یک نفر برخوردی نا مطلوب خواهید داشت که او نسبت به شما سخنان زشت می گوید و دشنام می دهد. ابن سیرین نوشته سگ ماده زنی دون همت و پست است ولی تشخیص نر و مادگی سگ در خواب امکان ندارد مگر این که ذهن ما آن را گواهی دهد یا سگ، توله همراه داشته باشد. به هر حال اگر سگی ماده در خواب به شما حمله کرد باید خود را از خطر زنی فرومایه حفظ کنید که او زنی است آزار رساننده و خطرناک. حمله سگ در خواب میمون نیست ولی بیشتر اهمیت آن منوط است به مهابت سگ. سگ اگر بزرگ و درنده و موحش باشد دشمنی است قوی پنجه و بسیار خطرناک ولی اگر سگ ضعیف و کوچک باشد دشمنی است ناتوان که قادر نیست آزار برساند مثل سگ های زینتی و کوچک که عده ای در خانه ها نگه می دارند. دیدن این نوع سگ در خواب خطری را خبر نمی دهد. اگر در خواب ببینید سگی را به ریسمان و زنجیر بسته اید و همراه می برید با کسی دوستی و موانست می کنید که در شان شما نیست.

تعبیر خواب سگ , تعبیرخواب سگ , سگ در خواب دیدن , تعبیر خواب سگ سیاه هار

تعبیر خواب سگ سیاه ماده

محمدبن سیرین گوید: سگ در خواب دیدن، دشمن دون فرومایه است، اما مهربان بود و سگ ماده در خواب زن فرومایه بود و سگ سیاه دشمنی بود از عرب، و سگ سفید، دشمنی بود از عجم. اگر بیند که سگ بر وی بانگ می کرد، دلیل که از دشمنی سخنی زشت شنود. اگر بیند که سگ او را بگزید، دلیل که او را از دشمن گزند رسد. اگر دید جامه او به آب دهان سگ آلوده شد، دلیل است از دشمنی خسته شود. اگر دید جامه او بدرید، دلیل که در مالش نقصان پدید آمد. اگر بیند که گوشت سگ میخورد، دلیل که دشمن را به دشمنی دیگر دفع کند. اگر بیند سگی را نان همی داد، دلیل است که روزی بر وی فراخ شود. اگر بیند سگ با وی نزدیکی نمود، دلیل که دشمن در وی طمع کند. اگر بیند که سگ بر وی تکیه کرده بود، دلیل است بر دشمنی فرومایه اعتماد کند و کار او را نصرت دهد. اگر دید که شیر سگ می خورد، دلیل که ترس و بیم سخت به وی رسد و باشد که با دشمن او را خصومت افتد. اگر بیند که سگ از وی می گریخت، دلیل است دشمن از وی برحذر بود. اگر بیند که سگی ماده درخانه او درآمد، دلیل که زنی فرومایه را به زنی کند. اگر دید که سگی جامه او را به دندان بگزید، دلیل است مکروهی بر وی رسد. اسماعیل بن اشعث گوید: سگ شکاری در خواب ، دشمنی بود ظاهر. اگر بیند که به سگی شکار می کرد، دلیل که از دشمنی دعوی دانش کند و خیر و منفعت یابد. اگر بیند گوشت شکار میخورد، دلیل که میراث یابد. اگر بیند که سگ شکاری ازخود دور نمود، دلیل است از دشمنی با منفعت جدا شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن سگ درخواب بر چهاروجه بود.اول: دشمن. دوم: پادشاه طامع. سوم: دانشمند و خادم بدفعل. چهارم: مردمان غماز.

تعبیر خواب سگ غریبه مانند تعبیر خواب مار دشمن است.

تعبیر خواب مرده چشم درد داشته باشد مانند تعبیر خواب شنیدن صدای سگ غیبت کردن است

تعبیر خواب دیدن چند گربه مانند تعبیر خواب شنیدن صدای سگ ، غیبت کردن است

تعبیر خواب شیر جنگل مانند تعبیر خواب سگ دشمن است منتها تعبیر دیدن شیر دشمن قویتری است

تعبیر خواب سیل مانند تعبیر دیدن سگ غریبه دشمنی بزرگ است

تعبیر خواب سفر کردن با همراه مانند تعبیر خواب شنیدن صدای سگ غیبت است

تعبیر خواب پیاز مانند تعبیر خواب سگ ، غیبت و بدگویی است

تعبیر خواب عقرب مانند تعبیر خواب سگ دشمن است با این تفاوت که عقرب دشمنی ضعیف تر است

تعبیر خواب پسته برای زن مانند تعبیر خواب شنیدن صدای سگ ، غیبت و بدگویی است

تعبیر خواب نمک مانند تعبیر خواب سگ ، دشمن و دشمنی است

تعبیر خواب پریدن پرنده از دست مانند تعبیر خواب سگ چیزی ازشما برباید، ضرر مالی است

تعبیر خواب گاز گرفتن تمساح مانند تعبیر خواب سگ دزدی کند ، ضرر و زیان مالی است

تعبیر خواب چاقو مانند تعبیر خواب سگ می تواند ضرر و زیان مالی باشد

تعبیر خواب روسری کهنه مانند تعبیر خواب سگ ، ضرر و زیان مالی است

تعبیر خواب زندان مانند تعبیر خواب سگ ، غیبت و بدگویی است

تعبیر خواب چیزی در داخل شلوار بودن مانند تعبیر خواب سگ دشمنی است

تعبیر خواب صورت خونی مانند تعبیر خواب سگ حکایت از این دارد که شما یک ضرر مالی می کنید

تعبیر خواب در طوفان گرفتار شدن مانند تعبیر خواب سگ به از دست دادن مال تعبیر می شود

بسیاری از معبران معتقدند که تعبیر خواب فروختن فرش دقیقا معادل با تعبیر خواب سگ که ضرر و ازدست دادن مال است می باشد

نمونه ای از سوالات شما در مورد تعبیر خواب سگ بهمراه جواب

تعبیر خواب سگ آشنا چیست؟

سگ آشنا در خواب به دوست و حامی تعبیر می شود

تعبیر خواب سگ غریبه چیست؟

سگ غریبه در خواب نشان از دشمن است

سگ اگر در خواب از شما فرمان ببرد تعبیرش چیست؟

تعبیر این خواب دوستی حمایتگر است

تعبیر خواب حمله کردن سگ چیست؟

تعبیر این خواب دشمنی است که به شما ضربه می زند

تعبیر خواب شنیدن صدای سگ در حالیکه خودش نباشد چیست؟

تعبیر این خواب این است که عده ای پشت سر شما غیبت و بدگویی می کنند

تعبیر خواب سگ ماده چیست؟

تعبیر خواب سگ ماده زنی پست و بی ارزش در زندگی شما است

تعبیر خواب دیدن سگی قوی و ترسناک چیست؟

دشمنی دارید که قوی است

تعبیر خواب دیدن سگ ضعیف و کوچک چیست؟

تعبیر این خواب دشمنی ناچیز و ضعیف است

تعبیر خواب به بند بستن سگ چیست؟

دوستی با کسی که هم شان شما نیست

تعبیر خواب غذا دادن به سگ چیست؟

از غم نجات پیدا می کنید

تعبیر خواب سگ غذای شما را ببرد چیست؟

ضرر و زیان مالی

تعبیر خواب سگ در خانه داشتن چیست؟

وجود فردی دروغگو اطرافتان

تعبیر خواب راندن سگ و بازگشتن سگ در خواب

تعبیر این خواب خوب است و شما در کاری اشتباه می کنید که در نهایت به سودتان می شود

تعبیر خواب سگ ها شما را احاطه کنند

وارد شدن در جمعی غریبه که به شما شک دارند

تعبیر خواب سگ شکاری چیست؟

سگ شکاری دوستی است بی ارزش که نمی تواند دشمنی اش را با شما انکار کند

تعبیر خواب سگ چیزی به دندان بگیرد و برای شما بیاورد چیست؟

سود و منفعت مالی

تعبیر خواب سگ سیاه چیست؟

تعبیر این خواب دشمن عرب یا خودی است

تعبیر خواب سگ سفید چیست؟

تعبیر این خواب دشمن فارس یا بعبارتی بیگانه است

تعبیر خواب سگ از دید امام صادق چیست؟

امام ع معتقدند که سگ یا دشمن است یا پادشاه است یا دانشمند بدکار است و یا مردم فخر فروشند

تعبیر خواب سگ به شما پارس کند چیست؟

شنیدن سخن زشت از کسی

تعبیر خواب سگ لباستان را بگیرد چیست؟

تعبیر این خواب رسیدن مال مکروه به شماست

تعبیر خواب با سگ شکار کردن چیست؟

منفعت و سود از دشمن

تعبیر خواب سگ گله چیست؟

به سود و منفعت رسیدن

تعبیر خواب هدیه دادن و گرفت سگ چیست؟

تعبیر این خواب ازدواج نزدیکان است

تعبیر خواب نزدیکی با سگ چیست؟

در رابطه با جنس مخالف دقت کنید تا متضرر نشوید

تعبیر خواب بازی کردن با سگ چیست؟

آشتی کردن است

تعبیر خواب سگ در بند یا به زنجیر یا در قفس چیست؟

دشمنی که نمی تواند به شما آسیب بزند

تعبیر خواب سگ باردار چیست؟

آمدن کسی در زندگیتان که شادی را به شما هدیه می دهد

تعبیر خواب شیر دادن به سگ چیست؟

آرامش و وفاداری دوستان

تعبیر خواب بوسیدن سگ چیست؟

دوستان خوبی دارید

تعبیر خواب دیدن سگ مریض و لاغر و بیمار چیست؟

تعبیر این خواب این است که شما خطری تهدید نمی کند ولی مراقب دوستان باشید

تعبیر خواب توله سگ چیست؟

دشمنی که ضعیف است ولی ممکن بعدا خطرناک شود

تعبیر خواب دیدن سگ مرده چیست؟

اگر خوشحال بودید رفع دشمنی است ولی اگر ناراحت بودید از دست دادن یکی از نزدیکان است

همچنین بخوانید : تعبیر خواب مرده زنده شدن  • تعبیر خواب گرگتعبیر خواب دندان افتادنتعبیر خواب مار

196 comments

 1. چند سال قبل هم خواب دیدم چندتا بزغاله توی حیاط خونمون هستن که در حال بازی کردن هستن. مادرم به من گفت که برم و سرشونو ببرم(تا حالا حتی سر یک مرغ رو هم نبریدم اما توی سر بریده شدن حیوونای مختلف فقط میگیرمشون که اذیت نشن) و من هم بریدمشون.اما با تنشون کاری نداشتم و فقط سراشونو گذاشتم داخل یه قابلمه بزرگ و آوردم داخل. وقتی قابلمه رو گذاشتم وسط آشپذخونه برگشتم سمت پنجره تا به جسداشون نگاه کنم که دیدم جسد چندتا توله سگ اونجاست که سراشون بریده شده و نیست و اثری از بزغاله ها نیست! با تعجب دوییدم سمت قابلمه و وقتی درشو باز کردم دیدم سر همون سگارو بریدم و آوردم داخل. چاقوی خونی هم دستم بود و از دیدنش چندشم میشد. جدود دو سه سال بعدش هم خواب اون سگ بزرگ داخل تعمیرگاهو دیدم.خوشحال میشم اگه راهنماییم کنید

 2. سلام. من کم خواب یادم میمونه. اما چند شب پیش خواب دیدم توی محله ای فقیز نشین در حال رد شدن هستم. اون محله بسیار شبیه به پادگانمون بود(چون من سربازم و در حال خدمت و اینو توی مرخصی مینویسم) کنارم مغازه های زیادی بود که داخل همشونو میشد دید، بجز یه تعمیرگاه که یکم بالاتر بود.(من توی تعمیرگاه پادگان کار میکنم) . متوجه شدم که مردم در حال فرار هستند و میگن که داخل تعمیرگاه ماشین یه سگ رو له کرده و از روش رد شده. کنجکاو شدم که بدونم چجوریه! رفتم و یه سگ خیلی بزرگ دیدم که به نظر سالم میومد. یه سگ به رنگ قهوه ای روشن مایل به سفید بود. یه پاش رنگش سیاه بود و میگفتن اون پاش مونده زیر ماشین. همه سراغ قصاب رو میگرفتن که خلاصش کنه. وقتی سرمو برگردوندم دیدم که یه مرد با روپوش سفید (شبیه لباسای قصابا بود)نشسته بالای سر سگه و گوشاش رو بریده و انداخته جلوتر که میشد روبروی من. کنجکاو شدم که بدونم چرا این کارو کرده. وقتی بیشتر دقت کردم دیدم از پشت سر سگ رو گرفته و سرش رو از بالای سینه با یه چاقوی بزرگ میبره. و سگه هم تقلا میکرد و ناله های یواش میکرد که زود هم قط شد. و باز هم وقتی سرش کامل از تنش جدا شد سرش رو پرت کرد جلوی من. و من از خواب پریدم

  • سگ نماد وفاداری و رفتار دوستانه است . خیابان و کوچه نماد تعاملات اجتماعی و حضور شما در جامعه . سگ میتونه نمادی از خودتون باشه . ماشین شخصیت آدماست . پای سگ آسیب دیده و قربانیه شخصیت خودخواه یه فرد یا شایدم خوده فرد شده . خواب احتمالا میخواد بگه که تحت تاثیر رفتارای بقیه قرار گرفتین و دارین اونطور که اونا دوست دارن عمل میکنین . سگ هنوز نمرده ، هنوز فرصت تغییر رو از دست نداده .

  • مالو اموالتو نابود می‌کنی

 3. سلام من خواب دیدم شب سگی سیاه تو دستشویی حیاط پشتی خونمون اومده وتوله دنیا اورده.وتوله داشت تو حیاط میدوید….بعد سگه بلند شد دنبالم کرد…منم فرارکردم…..همیشه خواب حمله سگ میبینم و میترسمو.فرار میکنم……با این تعابیر میترسم…..لطفا تعبیرشو بگید

 4. سلام درخواب دیدم که دو سگ داشتم و ناگهان دوشیر وارد اتاق شدند وسگها از ترس شیر ها فرار کردن وشیر ها با من کاری نداشتند ولی من کمی از شیر هاترسیده بودم از ظاهر خواب برمیاید که تعبیر دارد لطفا اگه میشه جواب بدین تشکر

 5. سلام و خسته نباشید خدمت شما
  من خواب دیدم که چن تا سگ اطرافم هستن ولی یه جورخاصی بودن اصلن بهم نزدیک نمیشدن از کنارم رد میشدن ولی نمیتونستن به سمشتم بیان و تعدادی خرس هم بودن که اونا هم نمیتونستن بهم نزدیک بشن ولی من یه ترسی داشتم که خواستم برگردم خانه دیدم یه تعدادی مرد و زن بیشتر مرد بودن در حال فرار کردن هستن انگار سگها میخان به اونا حمله کنن یا یه اتفاق بد میخاد بیفته که انقد هراسان بودن.سگها و خرس ها بیشتر سیاه بودن لطفا تعبیر خوابم رو برام ایمیل کنین ممنون میشم

 6. سلام خسته نباشید
  ببخشید
  تو خواب میدیدم ی سگ وحشی هس همه رو میخوره
  بعد ما اینو گرفته بودیم زندانیش کرده بودیم با ی عده آدم خیلی زیاد
  این سگ منو هر سر ی میدید عصبی میشدی
  بعد هرسری سعی میکردی در بیاد از قفس ولی من میزدمش
  ی چن روز بعد این سگ خودش کوبید ب در سعی میکرد در بیاد فقطم من اونجا بودم ز زدم داداشم گفتم در داره میشکنه
  بعد ک قط کردم دوس بار خودشو کوبید ب در در شکست با سرعت از پیش من رد شد بد‌ون اینکه ب من آسیبی بزنه با اون حرصی ک از من داش
  بعد فرداش من بالا پشت بوم بودم دید میزدم ببینم کجاس
  آجیام از راه رسیدن نگو تو حیات پشتی آجیام ز زد من بالا پش بوم بوددم تا صداشون بزنم از دیوار کوتاه اومدن پایین سگ تیکه تیکه شون کرد
  کثافت منو میخورد دیگ
  تعبیرش چیه
  لطفا زودتر جوابمو بدین

  • سلام منم یک خوابی دیدم حدود دوماه پیش دوتا سگ بهم حمله کردن خیلی باهم درگیر شدیم یکیش یک کنار واستاده بود ویکیش باهام دعوا میکرد تا این که دسته راستمو گاز گرفت جایه دندان هایش معلوم میشد ولی خونی نمیومد بعدش با سگ رفیق شدم ازم معذرت خواهی کرد رفتیم من بیدارشدم یعنی چی

   • سلام همسرم دیشب خواب دیده سگ های ما باهم جفت خوردن ومن باخوشحالی به ایشون ن خبر دادم وهمینطور هم شد من امروز بهشون زنگ زدم گفتم سگمون جفت خورده سگمون هم دوتا سفید هستن

   • سلام همسرم دیشب خواب دیده سگ های ما باهم جفت خوردن ومن باخوشحالی به ایشون خبر دادم وهمینطور هم شد من امروز بهشون زنگ زدم گفتم سگمون جفت خورده سگمون هم دوتا سفید هستن

  • Ingadar khodet aziat nakon dorost mishe

 7. سلام من خواب دیدم یه سگ گازم گرفت ولی اثری از خون نبود تعبیرش چیه لطف می کنین اگه مفهومشو به ایمیلم ارسال کنین متشکرم

 8. اگر زنی خواب ببیند که 9 توله سگ زایمان کرده است و توله ها را دو قلو دو قلو می زائد و توله ها نیز زنده اند در خواب چیست؟

 9. سلام خواب دیدم یک سگ سفیدداریم که قبلامثلادستی من بوده ولی من دیگه ازش خسته بودم نمیخاستمش اون اومده بودنزدیکم منوبوسیدازآب دهنش عصبانی شدم خودشولوسم میکردازخونه بیرونش کردم ولی نمیرفت برگشت همینطور باچشماش التماس زاری میکردبیرونش نکنم تعبییرش چیه؟

  • سلام من خواب دیدم یه سگ اومده خونه سرشوکرده توی یه صندوق فکرکنم داشت نون میخوردنمیدونم ولی آب دهنش سرازیربودمن ازخونه بیرونش کردم نای راه رفتن نداشت ازاونوربامامانم داشتیم توی یه جعبه رونگاه میکردیم دیدم یه بسته سوزن ته گردتوش بودکه خواهرم ازم گرفتش گفت این ماله منه منم باهاش قهرکردم لطفا تعبیرشوبگید مرسی

 10. سلام من خواب دیدم که یک سگ آروم زنده زنده با بابام دفن کردیم ولی اطرافیان اسرار کردند که جنازه شو در بیاریم ما درآوردیم و سگه زنده بود.تعبیر چیه؟

 11. در فرهنگ ما هم سگ حیوان نجیب و مهربانیست..هیچ ایرانی سگ را پلید نمیداند…حتی در دین اسلام هم سگ موجود پلیدی نیست.بحث نجاست هم از نظر بهداشتی است.و ربطی به پلیدی سگ ندارد.

 12. من خواب دیدم سگی3بار بهم تجاوز کرد معنیش چیه

 13. من خواب دیدم دوتا توله سگ پیشم بودن بعد عموم اومد سر یکیشونو برید
  یعنی چی این بترسم نترسم عموم مراقبمه عموم دشمنمه ?

 14. سلام من خواب دیدم که دو تا توله سگ خیلی سریع که سگهای همسایه دایی م بودن به طرف من حمله کردن اول دویدم اما نتونستم از در رد شم وایسادم و اروم صداشون کردم اونا یه کم اروم شدن ولی من باز میترسیدم اگه درو باز کردم دویدم تو خونه لطفا زودتعبیر خوابمو بگین این چند روز برام مهمه .ممنون

 15. سلام
  نمیدونم اینجا هنوز کسی هست یا نه جز مدیر عزیز
  دیشب خوابی دیدم که ان شااله خیر باشه، جایی بودم که با چادر رفته بودم چادر مشکی(در عالم بیداری گاهگداری چادر میپوشم)، در حال برگشت که اون مکان خیلی شلوغ بود یه سگ کوچولو و سفید اومد سمتم و من چون کلا از هر حیوونی چندشم میشه بهم نزدیک بشه خودمو کشیدم کنار و اون سگ همش میومد سمت من در حالیکه من ترسیده بودم ولی اون اصلا عصبانی یا پارس نمیکرد و اومد به چادرم خودش رو چسبوند نه اینکه چادرم پاره بشه نه! نمیدونم یه جوری رو چادرم خودشو نگه داشته بود و من بهش کاری نداشتم اروم اروم راه میرفتم و که نیوفته و بهم نزدیک نشه زیاد، تا اینکه به جایی رسبدم و باید سوار تاکسی میشدم اروم گرفتمش خوابیده بود گذاشتمش یه گوشه و بعد رفتم سوار تاکسی شدم.
  به نظر شما این چه تعبیری میتونه داشته باشه؟
  اگر مقدوره برام بنویسید تعبیرش رو ممنون

 16. سگ به ما حمله کرد ولی من فرار نکردم ول باقی فرار کردند

 17. سلام ترو قران جواب من رو بديد الان که اين رو دارم مينويسم نصف شبه و از ترس خوابم مجيور شدم بيام اينجا من خواب سگى با صورت يه زن يا شايدم دختر خيلى زيبا رو ديدم که بد جورى تعجبش اطرافيانم رو ميترسوند تو خواب ميخام بدونم تعييرش چيه التماستون ميکنم جواب بديد

  • سلام یعنی دشمنان شمارو احاطه کرده وتنها شما از حمله اونها نترسیدید وبا اونها مقابله کردید

 18. سلام من همیشه سگ ها را خواب میبینم گاهی وحشت ناک گاهی آرام تعبیرش چیست تشکر

 19. سلام.من خواب دیدم که.با گله گوسفند هستم و سگها هی به گله من حمله میکنن.لطفا تعبیر خوابم رو بگین .

 20. سلام من در خوابم یه روباه یه شغال و یه کفتار دیدم که به من حمله میکردن لطفا تعبیر خوابه منو بگین

 21. سلام من خواب ديدم تعداد كثيري سگ سفيد باخنده دارن مي دوند سمت من يكي از اونها خيلي عصبي بود و يك پارس بلند كرد قصد حمله به همراهان من داشت و بعد ناراحت نشست رو زمين اين حالت هم توي منظره برفي بود لطفا تعبيرشو بنويسيد ممنون ميشم

 22. اگر در خواب سگي شرور ببينيد ، نشانة دشمن و زندگي سخت و غيرقابل تغيير اس

 23. اگر خواب ببينيد سگي خود را دوستانه به شما مي مالد ، علامت منفعت بسيار و دوستاني پايدار است .

 24. اگر خواب ببينيد سگي از نژاد اصيل داريد ، علامت آن است كه به ثروت زيادي دست مي يابيد .

 25. اگر خواب ببينيد سگي شكاري از روي رد پا به جستجوي شماست ، نشانة آن است كه در دام وسوسه اي مي افتيد و احتمال دارد در زندگي سقوط كنيد .

 26. ديدن سگهاي كوچك در خواب ، علامت آن است كه انديشه هاي شما منشأ بي اهميتي دارد .

 27. اگر خواب ببينيد سگي شما را گاز مي گيرد ، علامت همدمي است كه در زندگي شما فتنه جويي مي كند .

 28. ديدن سگ نحيف و كثيف در خواب ، دلالت بر بيماري كودكان و شكست در كار و حرفه دارد .

 29. اگر خواب ببينيد سگها نمايش مي دهند ، نشانة آن است كه بخت و اقبال به ياري شما مي شتابد .

 30. اگر در خواب صداي پارس سگ بشنويد ، نشانة شنيدن اخباري است كه شما را پريشان و مضطرب مي سازد

 31. اگر خواب ببينيد كه سگها روباه يا شكار ديگري را دنبال مي كنند ، علامت فعاليت بسيار در تمام زمينه هاي زندگي است .

 32. ديدن سگ دست آموز در خواب ، علامت ابراز عشق با خودخواهي و كوته فكري است . اگر دختري چنين خوابي ببيند ، علامت آن است كه نامزدش بيش از اندازه خودخواه است .

 33. اگر در خواب از ديدن سگ بولداگ بزرگي بترسيد ، علامت آن است كه مي خواهيد زندگي خود را از حد معمول ارتقاع دهيد . دچار مشكلاتي خواهيد شد . اگر دختري چنين خوابي ببينيد ، علامت آن است كه با مرد معقول و خوش قلبي ازدواج خواهي كرد .

 34. شنيدن صداي خرخر سگ در خواب ، علامت آن است كه تحت فرمان افراد فريبكار قرار خواهيد گرفت و آرامش خانواده به هم خواهد خورد .

 35. شنيدن صداي زوزة محزون سگ در خواب ، نشانة مرگ يا جدايي طولاني بين دوستان است .

 36. شنيدن غرش سگها هنگام جنگيدن با هم ، در خواب ، علامت آن است كه زندگي شما پريشان و غم زده خواهد بود و از دشمنان شكست خواهيد خورد .

  • سلام خواب دیدم دم اشپزخانه سگی نشسته همسرم داشت حمام میکرد هرچه صدا میزدم بی ت جه بود میگفت باشه گناه داره در اتاق بستم قفل کردم ناگهان سگ پارس کرد دراتاق شکوند دستانم رو دهانش گزاشت هرچه همسرم صدا میزدم بی توجهی میکرد ک از درد دستانم از خواب پریدم
   لطفا تعبیرش بگید.ممنون

 37. اگر سگها را كنار گربه ها با ظاهري دوستانه ببينيد كه ناگاه به سوي هم بر مي گردند و دندانهاي خود را شنان مي دهند و با هم مي جنگند ، نشانة آن است كه در كار عشق و اهداف دنيوي با دردسر روبرو خواهيد شد

 38. اگر خواب ببينيد سگ سفيدي دوستانه به شما نزديك مي شود ، نشانة آن است كه در امور عشق و زندگي پيروز مي شويد . اگر دختري چنين خوابي ببيند نشانة آن است كه به زودي ازدواج خواهد كرد .

 39. خواب سگي كه چند سر دارد ، نشانة آن است كه مي كوشيد ، چند كار را هم زمان انجام دهيد . معمولاً در يك شاخه پيش رفتن موفقيتي بيشتر به همراه دارد ، كسي كه آرزو دارد در هر كاري توفيق يابد بايد نسبت به چنين خوابي بيشتر تأمل كند .

 40. اگر سگ هاري در خواب ببينيد ، نشانة آن است كه تلاشهاي شما به موفقيت نمي انجامد و شايد به بيماري خطرناكي مبتلا شويد .

 41. اگر سگ هاري در خواب شما را گاز بگيرد ، علامت آن است كه يكي از افراد مورد علاقة شما در آستانة ديوانگي است و احتمال دارد اتفاق رقت باري رخ دهد .

 42. اگر خواب ببينيد به تنهايي سفر مي كنيد و سگي به دنبال شما مي آيد ، علامت يافتن دوستاني وفادار و پيمانهاي موفقيت آميز است .

 43. ديدن سگي كه شنا مي كند ، در خواب ، نشانة آن است كه به سرعت به سوي شادي و سعادت پيش مي رويد .

 44. اگر خواب ببينيد سگي گربه اي را شكار مي كند ، علامت معاملات سودآور و تفريحات غيرمنتظره است .

 45. اگر در خواب ببينيد سگي ماري را شكار مي كند ، علامت پيروزي و موفقيت است .

  • سلام. من هم این خواب رو دیدم ولی دقیقا نمیدونم این یعنی چی .
   ولی من بعد از سه سال تلاش پی در پی به نتیجه کوچکی رسیدم نکته مهم اینه که رسیدم.
   ولی نمیدونم این موفقیت یا نه؟

 46. سگ اگر آشنا باشد حمایتگر و دوست است و چنانچه نا‌آشنا و بیگانه باشد خطرناک و مزاحم. در خواب نیز عیناً همین حالت پیش می‌آید.چنانچه در رویای خود سگی دیدید که مطیع و رام است و به دنبالتان می‌آید و سخن و اشارات شما را می‌فهمد امنیت دارید و خواب شما خبر می‌دهد که آسیب نمی‌بینید و دوستی از شما حمایت می‌کند و اگر دوست نزدیکی دارید می‌توانید به او اعتماد کلی داشته باشید زیرا سگ آشنا و مطیع و آرام دوست تعبیر می‌شود. چنانچه در خواب سگی ببینید که بیگانه است و او را ندیده‌اید و نمی‌شناسید باید نگران اطرافیان خویش باشید چرا که احتمالاً نسبت به شما حسن نیت ندارند. اگر سگ بیگانه بود و به شما حمله کرد خواب شما می‌گوید دشمنی پست و دون و آزار‌رساننده در کمین شما است که لازم است از او حریم بگریزیدو دور بمانید. صدای سگ بدگوئی و سیاست و فحش و ناسزا است و چنانچه در خواب صدای سگی را بشنوید ولی سگ را نبینید نشان آن است که از شما بد می‌گویند، غیبت می‌کنند و توطئه ترتیب می‌دهند. سگ اگر آشنا و رام باشد و بانگ و صدا راه بیندازد فحش و ناسزا است و خواب شما می‌گوید با یک نفر برخوردی نا مطلوب خواهید داشت که او نسبت به شما سخنان زشت می‌گوید و دشنام می‌دهد. ابن‌سیرین نوشته سگ ماده زنی دون همت و پست است ولی تشخیص نر و مادگی سگ در خواب امکان ندارد مگر این که ذهن ما آن را گواهی دهد یا سگ، توله همراه داشته باشد.
  به هر حال اگر سگی ماده در خواب به شما حمله کرد باید خود را از خطر زنی فرومایه حفظ کنید که او زنی است آزار‌رساننده و خطرناک. حمله سگ در خواب میمون نیست ولی بیشتر اهمیت آن منوط است به مهابت سگ. سگ اگر بزرگ و درنده و موحش باشد دشمنی است قوی‌پنجه و بسیار خطرناک ولی اگر سگ ضعیف و کوچک باشد دشمنی است ناتوان که قادر نیست آزار برساند مثل سگ‌های زینتی و کوچک که عده‌ای در خانه‌ها نگه می‌دارند. دیدن این نوع سگ در خواب خطری را خبر نمی‌دهد. اگر در خواب ببینید سگی را به ریسمان و زنجیر بسته‌اید و همراه می‌برید با کسی دوستی و موانست می‌کنید که در شان شما نیست. به ریسمان بستن و قلاده‌انداختن سگ نشان چیرگی بر دشمن نیست بلکه تحصیل الفت است با شخصی دون و فرومایه و کثیف و چنان چه آن سگ ماده باشد خواب شما می‌گوید زنی پلید در مسیر شما قرار می‌گیرد که بر او رغبت پیدا می‌کنید. اگر در خواب ببینید که به سگ غذا می‌دهید از غم و غصه فراغت حاصل می‌کنید و اگر سگ طعمه‌ای را از دست شما قاپید و ربود و خورد زیان مالی متوجه شما می‌شود و روی کید و فریب مالی را از شما می‌رباید و چنانچه آن سگ ماده باشد زنی شما را گول می‌زند و پولی را از چنگتان به در می‌برد.
  اگر در خواب ببینید که سگی در خانه خود دارید ( به شرطی‌که در بیداری سگ نداشته باشید) کسی در خانه شما هست که صداقت ندارد و باز هم اگر آن سگ ماده باشد و بدانید که سگ ماده را نگهداری می‌کنید زنی از نزدیکانتان به شما راست نمی‌گوید و همین زن اگر مهلت و فرصت بیابد خیانت هم می‌کند. اگر در خواب ببینید که سگی از شما ترسید و گریخت کسی را که دوست ندارید از خویشتن می‌رانید ولی ممکن است آن شخص هر کس هست شما را دوست داشته باشد زیرا وفاداری سگ مشهور است. اگر سگی را در خواب از خود راندید و آن سگ به ضعف و زبونی نزد شما بازگشت نیکو است چون خواب شما می‌گوید در امری اشتباه می‌کنید ولی سود شما در آن است که خلاف میل خود رفتار کنید. در این حالت ضعفی که سگ در خواب شما نشان می‌دهد مبشر پیروزی است در بیداری. اگر دیدید سگ‌های زیادی گرد شما را گرفته‌اند در جمعی وارد می‌شوید که بین آنها بیگانه هستید. آنها شما را نمی‌پزیرند و با بد بینی به شما نگاه می‌کنند شما هم از ایشان بیمناک هستید و اعتماد ندارید. به هر حال روابط مطلوبی نخواهید داشت. اما اگر در چنین حالتی سگ‌ها به شما حمله کنند به هیچ وجه خوب نیست. سگ شکاری دوستی است پست که خدمت می‌کند و دنائت خود را نمی‌تواند پنهان نگه دارد و از بین ببرد. اگر در خواب ببینید که سگی برای شما چیزی به دهان گرفت و آورد خوب است چون سودی عایدتان می‌شود. معبران غربی در مورد سگ تعابیر دیگری دارند که کلاً با تعابیر معبران اسلامی و شرقی متفاوتند. این تفاوت از آن جا ناشی می‌شود که برداشت، نسبت به سگ با روابطی که آنها با سگ دارند، فرق می‌کند. برداشت ما نسبت به اشخاص و حیوانات و اشیا در تعابیر اثر می‌گذارد. غربی‌ها سگ را بهترین دوست انسان می‌دانند لذا در خواب نامه‌های غربی سگ دوست صمیمی و حامی قدرتمند و وفادار معرفی شده در حالتی که ما سگ را از حیوانات نجس و پلید و آلوده می‌دانیم. آنها دهان سگ را می‌بوسند در حالی که ما دهان سگ را کثیف می‌شناسیم و چنانچه سگ به ظرفی دهان بزند هفت بار آن را با خاک می‌شوئیم.

 47. تعبیر خواب سگ سیاه تعبیر خواب سگ سفید تعبیر خواب سگ مرده تعبیر خواب سگ گاز گرفتن تعبیر خواب سگ قهوه ای تعبیر خواب سگ بزرگ تعبیر خواب سگ وحشی تعبیر خواب سگ و گربه تعبیر خواب سگ سیاه و سفید تعبیر خواب سگ سفید بزرگ تعبیر خواب سگ سفید بزرگ تعبیر خواب سگ سفید کوچک تعبیر خواب سگ سفید قهوه ای تعبیر خواب سگ سفید نر

  تعبير خواب سگ سياه بزرگ تعبیر خواب پرشین وی سایت تفریحی تعبیر خواب سگ سفید مرده تعبیر دیدن سگ مرده در خواب جدايي تازه عروس و داماد به خاطر ترس از سگ | حوادث | آخرین اخبار تعبیر خواب سگ سفید و قهوه ای تعبیر خواب سگ سفید ابن سیرین سلطان قلبها مجله اینترنتی سوتک چگونه با کلاس شویم؟! (سری ششم) سایت | behtarintasvir ir بهترین سن آموزش سگ سایت | 5mb ir دیدن پنجه در فال قهوه | پرشین فال تعبیر خواب سگ سیاه مرده تعبیر خواب تعبیر سیل پارست تعبیر گاز گرفتن سگ در خواب همراه با علم تعبیر خواب سگ سیاه بزرگ تعبیر خواب سگ سياه سرگرمی اینتر | The Backbone Store عکس های از بزرگ ترین سگ های دنیا آکا عکس های عجیب آکاایران عکس از نسیم حشمتی همسر بنیامین بهادری و عکسهای چهره های معروف در عکسی از پسر ایرانی که لامپ می‌خورد!! | یاس گروپ تازه داماد به خاطر ترس از سگ عروس خانم درخواست طلاق کرد | تیک کلیپ بامزه و خنده دار دوربین مخفی سگ عنکبوتی! ( کلیپ خنده تازه ها فقه و احکام >موارد غیر متعارف >روابط زن و شوهر >روابط جنسی 1 تعبیر خواب سگ سیاه در خانه تعبیر خواب سگ سفید نر تعبیر خواب سگ قهوه ای بزرگ وبسایت شخصی سيدخليل شاکری (شاکر)سردرود خانه‌ ای شیک با رنگ سفید و آبی بسیار زیبا تعبیر خواب سگ سفید مرده تعبیر خواب گاز گرفتن سگ سفید تعبیر خواب دیدن سگ مرده تعبیر خواب سگ سفید بزرگ تعبیر خواب سگ سفید پشمالو جدایی تازه عروس و داماد به خاطر ترس از سگ | شهرخبر Vista News Hub تعبیر خواب سگ سیاه کوچک تعبير خواب سگ قهوه اي تعبیر خواب سگ

  قهوه ای تعبير خواب دعواي سگ و گربه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به داودی تسلیت گفت تعبیر خواب سگ گربه شوخی های بامزه شبکه های اجتماعی | سایت تفریحی و سرگرمی تارنیکا تصویر روز(6) تماشا2000(عکس آهنگ علمی سرگرمی) تعبير خواب سگ سياه فـــازبـــالا سگ، عامل جدایی تازه عروس و داماد | اقتصاد آنلاین Vista News Hub فاطما گل در اخر چه میشود 99 ایکس تعبیر خواب سگ سیاه و سفید لمکس خواب بد می بینم و تعبیر می آید خوش است تصاویر درگیری گرگ و سگ مجله اینترنتی مراحم انجمن تفریحی گربه سگ فال،فال انبياء ،فال ازدواج،فال روزانه،تعبیر خواب،فال حافظ،فال قهوه گفتگو با مادر شهیدی که هنوز خواب به شهادت رسیدن Nividar نیویدار درخواست طلاق به خاطر ترس از سگ عروس | عصرایران Vista News Hub تعبیر خواب سگ سفید تعبیر خواب سگ سفید آرام سگ اصحاب کهف Vista News Hub تعبیر سگ مرده در خواب یا مرا انتخاب کن یا سگ خواهرت را! | جام جم Vista News Hub تماس با ما پایگاه اطلاع رسانی شهرستان بوانات Bavanat com تعبیر خواب سگ سفید وحشی تعبیر خواب گاز گرفتن سگ تعبیر خواب سگ سفید کوچک تعبیر خواب سگ سیاه ماده خبری تعبیر دیدن سگ زرد در خواب تعبیر سگ زرد در خواب نظرآیت‌الله مکارم درباره پخش مسابقات‌بانوان‌ایرانی خودمونی تعبير خواب بیتوته نتچرخی | چرخ زدن مجازی در جهان تعبير خواب سگ و گربه درخواست طلاق به‌خاطر سگ عروس ايران كلوب حمله وحشیانه یک جوجه تیغی به یک سگ تصاویر آرتاکاوا تعبیر خواب سگ قهوه ای رنگ تعبير خواب سگ سیاه تعبیر خواب سگ سیاه و قهوه ای تعبیر خواب سگ سیاه ازدواج دختر هندي با يک سگ ولگرد! | دانلود آهنگ فیلم سریال عکس تعبیر دیدن سگ و گربه در خواب جدايي تازه عروس و داماد به خاطر ترس از سگ دلگرم مجله اینترنتی | اخبار روز سیاسی اقتصادی ورزشی ایران جهان Daily News ساخت تابلو فرش با انواع وسایل تصاویر تعبیر خواب دیدن گاز گرفتن سگ تعبیر خواب سگ سیاه ماده تعبیر خواب دیدن سگ زرد تعبیر خواب سگ سیاه بزرگ سایت تفریحی سه سوت تعبیر خواب سگ قهوه ایی آسیب شناسی فرهنگی انقلاب اسلامی | تبیین تعبیر خواب مردن سگ تازه عروس و داماد بخاطر سگ جدا شدند ایران نیدز تعبیر خواب گاز گرفتن سگ سیاه version 2 0 脙茠脝 تعبیر خواب گاز گرفتن توسط سگ تعبير خواب سگ زرد طلاق بدلیل ترس داماد از سگ عروس خانم! | بهارنیوز Vista News Hub کمبوجیه | جستجو | بهتینا behtina تعبیر خواب مرغ | NiazeRooz تعبیر خواب سگ سفید بزرگ جستجو > عکس الت تناسلی حیوانات پرشین پت تعبیر خواب سگ سیاه مرده تعبیر خواب سگ مرده آخرین خبر دانلود کارتون گربه سگ دوبله فارسی میهن فال سگ بدنساز آفتاب تعبير خواب مردن سگ تعبير ديدن سگ زرد در خواب تعبير خواب سگ مرده تعبیر خواب سگ سیاه وحشی اخبار نایت اسکین | خبرگزاری نایت اسکین آنجلینا جولی از ملکه انگلیس لقب جدید گرفت؟! عکس ناز وب تعبیر خواب سگ و گربه تصاویری از سگ پرنده های عجیب و غریب iranbanou com ایران بانو تعبیر خواب سگ سیاه کوچک لمکس دیدن همبستر شدن جن در خواب میهنداد گرگ رضا کلیپ تا حالا سگ به این سکسی دیدید؟ (ویدیو) ایرانیان انگلستان تعبیر خواب سگ گاز گرفتن درخواست طلاق به‌خاطر سگ عروس | سخن‌آنلاین Vista News Hub تصاویری از سگ پرنده های عجیب و غریب ایران مطلب تعبیر خواب سگ سفید و قهوه ای تعبیر خواب فال آلامتو سگ، عامل جدایی تازه عروس و داماد | نامه Vista News Hub کمبوجیه | جستجو در وبلاگها | وبلاگ 24 تعبير خواب گاز گرفتن دست توسط سگ تعبير خواب ب بیتوته آرشیو DailyKhabar دیلی خبر تعبیر دیدن سگ قهوه ای در خواب تعبیر خواب سگ زرد تعبیر سگ قهوه ای در خواب تعبیر خواب گاز گرفتن سگ هار تعبیر خواب گاز گرفتن پا توسط سگ تعبیر خواب سگ سیاه مرده پایگاه فرهنگی تفریحی فارسی مد | دانلود مستند | فیلم و سریال تعبیر خواب سگ زرد بزرگ دانلود فیلم ایرانی جدید درآمد افسانه ای ادل خواننده معروف تصاویر امروز نیوز تعبیر خواب توله سگ مرده اينا اصلا با عقل و منطق جور درمياد کلوب دانشجویان تعبير خواب سگ سیاه GFGTRT مدونات عبر تعبیر خواب سگ زرد رنگ گفتگو با مادر شهیدی که هنوز خواب به شهادت رسیدن مشرق نیوز تعبیر خواب حمله سگ زرد تعبیر خواب سگ سیاه رنگ مدل های کیک عروسی – سری چهارم پارس ناز جدایی تازه عروس و داماد به خاطر ترس از سگ | سلامت نیوز تعبیر خواب گاز گرفتن دست توسط سگ تعبير خواب ديدن سگ سياه

  • سلام .من دیشب خواب دیدم سوار بر یک سفیدی شدم واو مرا به سرعت میبرد البته در خواب فکر میکردم به مقصد میبرد بفرمائید تعبیرش چیست ممنونم .

 48. تعبیر خواب سگ

  سگ اگر آشنا باشد حمایتگر و دوست است و چنان چه نا آشنا و بیگانه باشد خطرناک و مزاحم. در خواب نیز عینا همین حالت پیش می آید.چنانچه در رویای خود سگی دیدید که مطیع و رام است و به دنبالتان می آید و سخن و اشارات شما را می فهمد امنیت دارید و خواب شما خبر می دهد که آسیب نمی بینید و دوستی از شما حمایت می کند و اگر دوست نزدیکی دارید می توانید به او اعتماد کلی داشته باشید زیرا سگ آشنا و مطیع و آرام دوست تعبیر می شود. چنان چه در خواب سگی ببینید که بیگانه است و او را ندیده اید و نمی شناسید باید نگران اطرافیان خویش باشید چرا که احتمالا نسبت به شما حسن نیت ندارند. اگر سگ بیگانه بود و به شما حمله کرد خواب شما می گوید دشمنی پست و دون و آزار رساننده در کمین شما است که لازم است از او حریم بگریزیدو دور بمانید. صدای سگ بدگوئی و سیاست و فحش و ناسزا است و چنان چه در خواب صدای سگی را بشنوید ولی سگ را نبینید نشان آن است که از شما بد می گویند، غیبت می کنند و توطئه ترتیب می دهند. سگ اگر آشنا و رام باشد و بانگ و صدا راه بیندازد فحش و ناسزا است و خواب شما می گوید با یک نفر برخوردی نا مطلوب خواهید داشت که او نسبت به شما سخنان زشت می گوید و دشنام می دهد. ابن سیرین نوشته سگ ماده زنی دون همت و پست است ولی تشخیص نر و مادگی سگ در خواب امکان ندارد مگر این که ذهن ما آن را گواهی دهد یا سگ، توله همراه داشته باشد. به هر حال اگر سگی ماده در خواب به شما حمله کرد باید خود را از خطر زنی فرومایه حفظ کنید که او زنی است آزار رساننده و خطرناک. حمله سگ در خواب میمون نیست ولی بیشتر اهمیت آن منوط است به مهابت سگ. سگ اگر بزرگ و درنده و موحش باشد دشمنی است قوی پنجه و بسیار خطرناک ولی اگر سگ ضعیف و کوچک باشد دشمنی است ناتوان که قادر نیست آزار برساند مثل سگ های زینتی و کوچک که عده ای در خانه ها نگه می دارند. دیدن این نوع سگ در خواب خطری را خبر نمی دهد. اگر در خواب ببینید سگی را به ریسمان و زنجیر بسته اید و همراه می برید با کسی دوستی و موانست می کنید که در شان شما نیست.

  محمدبن سیرین گوید: سگ در خواب دیدن، دشمن دون فرومایه است، اما مهربان بود و سگ ماده در خواب زن فرومایه بود و سگ سیاه دشمنی بود از عرب، و سگ سفید، دشمنی بود از عجم. اگر بیند که سگ بر وی بانگ می کرد، دلیل که از دشمنی سخنی زشت شنود. اگر بیند که سگ او را بگزید، دلیل که او را از دشمن گزند رسد. اگر دید جامه او به آب دهان سگ آلوده شد، دلیل است از دشمنی خسته شود. اگر دید جامه او بدرید، دلیل که در مالش نقصان پدید آمد. اگر بیند که گوشت سگ میخورد، دلیل که دشمن را به دشمنی دیگر دفع کند. اگر بیند سگی را نان همی داد، دلیل است که روزی بر وی فراخ شود. اگر بیند سگ با وی نزدیکی نمود، دلیل که دشمن در وی طمع کند. اگر بیند که سگ بر وی تکیه کرده بود، دلیل است بر دشمنی فرومایه اعتماد کند و کار او را نصرت دهد. اگر دید که شیر سگ می خورد، دلیل که ترس و بیم سخت به وی رسد و باشد که با دشمن او را خصومت افتد. اگر بیند که سگ از وی می گریخت، دلیل است دشمن از وی برحذر بود. اگر بیند که سگی ماده درخانه او درآمد، دلیل که زنی فرومایه را به زنی کند. اگر دید که سگی جامه او را به دندان بگزید، دلیل است مکروهی بر وی رسد. اسماعیل بن اشعث گوید: سگ شکاری در خواب ، دشمنی بود ظاهر. اگر بیند که به سگی شکار می کرد، دلیل که از دشمنی دعوی دانش کند و خیر و منفعت یابد. اگر بیند گوشت شکار میخورد، دلیل که میراث یابد. اگر بیند که سگ شکاری ازخود دور نمود، دلیل است از دشمنی با منفعت جدا شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن سگ در خواب بر چهاروجه بود.اول: دشمن. دوم: پادشاه طامع. سوم: دانشمند و خادم بدفعل. چهارم: مردمان غماز.

 49. بی اس ام اس

  سلام لطفا اگر اطلاعاتی در مورد تعبیر خواب سگ دارید در نظرها قرار دهید تا دوستان دیگر از ان استفاده نمایند.سپاسگزارم

  • من در خواب دیدم که ۵ سگ در خانه ی من هستن و یکی شون سگ من هست سگ من رعیس همشونه ومن میخواستم بندازمشون بیرون سگ من با زبان خودش گفت نه ومن هروقت به سگم غذا میدادم می برد میداد به آنها یکی از سگ ها می رفت بالای کمد تعبیرش چیه

   • سلام من خواب دیدم که داشتم از در حیاطمون می اومدم بیرون که دیدم به سگ سیاه جلوی درمون وایساده بود خواستم با سنگ بزنمش دیدم پاش زخمی بود دلم براش سوخت و رفتم تو خونمون براش نون اوردم واولش میترسیدم که گازم بگیره ولی اصلا گازم نگرفت و خیلی دوستانه نانو خورد تعبیرش چیه? تازه ما همسایمون یه سگ سیاه داشت

 50. سلام من خواب دیدم که من یه سگ داشتم و سفید بود و خیلی کوچولو هم بود و نتونست از پله ها بیاد بالا و به پشت افتاد زمین و دیگه نتونست تکون بخوره من رفتم و بغلس کردم و گریع کردم ولی اون تکون نمیخورد و نمیدونم چرا پدرم اومد و جسد سگو باز مرد
  در مورد خوابم ترسیدم میشه تعبیرشو بگین و راهنماییم کنین

 51. سلام من خواب دیدم که داشتم از در حیاطمون می اومدم بیرون که دیدم به سگ سیاه جلوی درمون وایساده بود خواستم با سنگ بزنمش دیدم پاش زخمی بود دلم براش سوخت و رفتم تو خونمون براش نون اوردم واولش میترسیدم که گازم بگیره ولی اصلا گازم نگرفت و خیلی دوستانه نانو خورد تعبیرش چیه? تازه ما همسایمون یه سگ سیاه داشت

 52. سلام در خواب با سک نزدیکی کردن چی تعبیر دارد ممنون

 53. سلام.پریروز صبح خواب دیدم یه سگ تو شلوارمه که تقریبا بی آزار هم بود اما من ازش وحشت داشتم و با داد و فریاد کمک میخواستم.از رو شلوار میتونستم جثه شو لمس کنم اما نمیدیدمش.بهم الهام میشد که سفیده و نسبتا جثه درشتی داشت.من هر کاری کردم نتونستم بیرونش کنم تا اینکه خواهرم اومد و از تو شلوارم کشیدش بیرون.اما من بازم به درستی ندیدمش.از اینکه بدنمو لمس کنه با توجه به نجس بودنش و انتقال بیماری مضطرب بودم و مدام سعی میکردم با ورجه وورجه از خودم دورش کنم که لمسم نکنه.لطفا تعبیرشو بهم بگید.چون نگرانم!با سپاس.

 54. سلام.تعبیر خواب بودن سگ داخل شلوار و بیرون کردن آن با کمک دیگران چیست؟

 55. سلام من خواب ديدم يه لاش سگ داخل دستشويي است أون را شوهرم داخل لوله دستشويي انداخته. بعد سه روز اونجا هست من ميگم تا أون دور نندازي من داخل نميرم بعد با كموت فرنگي ميگيره دور ميندازه وقت بورده أب هاي كسيف ميچكه بالايش لطف لطف تعبير كنيد

 56. با سلام من خواب دیدم ک دوتا سگ شکاری مشکی بزرگ دم خونمون قدم میزدن من ک سگ ها رو دیدم دویدم ب سمت خانه اما یکی از اون دوتا ب من حمله کرد و منو خورد تعبیرش چیست؟

 57. یاشار محمدی

  تعبیر خواب دیدن سگ غریبه که دنبال ادم بیفته و رام باشه. وتو یه لحظه دو سگ دیگه به اون حمله کنه . و من سگ خمله کننده رو با پا بزنم. همشون فرار کنن چیه

 58. باسلام
  چند سری دارم خواب سگ می بینم سال پیش…شیش ماه پیش… و هفته پیش
  خواب اول
  خواب دبدم وقتی از خونه میام بیرون به سرکوچمون که می رسم سگه نشسته من راه خودمو می رم اصلانم محل سگه نمی زارم ولی سگه بلند می شه ماده هم هس میاد کنارم با صدای زنونه باهام صحبت می کنه می گه من تورو دوس دارم من بازم محلش نمی زارم ولی همچنان پابه بای من دنبال من ….
  خواب دوم
  خواب دیدم یه سگه دیگه درشت اندام قهوه ای البته این سگه اصلا نگام نمی کنه تو حال خودشه ولی دور خودش می چرخه بازم من یه جورایی نگاش می کنم ولی محلش نمی زارم
  لطفا پاسخ بدهید…

 59. سلام. من خوتب دیدیم در حال رفتن به دستشویی بودم که یک سگ سیاه معمولی آمد و وقتی من رو دید رفت.
  تعبیر آن چیست؟

 60. سلام من خواب دیدم شوهرم تو خواب سگ سیاه بزرگ شده اما خیلی اروم بود لطفا راهناییم کنید

 61. سلام من خواب دیدم که یه سگ ماده سفید با توله اش داخل ماشینم مخفی شدن و هر چه بیرونشون میکنم دوباره میخوان وارد ماشین بشن

 62. سلام ،من تو خواب دیدم یه سگ کوچیک و هار میخاست سمت من حمله کنه که یه سگ بزرگ و هار خوردش ،لطفا تعبیرشو واسم بگید.مرسی.

 63. سلام ،من تو خواب دیدم یه سگ کوچیک و هار میخاست سمت من حمله کنه که یه سگ بزرگ و هار خوردش ،لطفا تعبیرشو واسم بگید.مرسی.

 64. من خوابیدم یک سگ سفید در یک مکان نااشنا می امد اول ترسیدم و در را به رویش بستم پشت در ماند در را برایش باز کردم و او را نوازش کردم و اون بلافاصله زیر یک ابی سرو گردن خود رو خیس کرد تعبیر خواب چیست ؟

 65. سلام من خواب دیدم که تو تاریکی شب تنهایی ازجایی ردمیشم تا برگردم به خونه ولی وصت راه یادم میاد چیزی جا گذاشتم وباید برگردم موقع برگشتن یه ترس عجیبی بهم دست میده وبه راهایی که دوان دوان رفتم موقه برگشتن سخت وتاریکترشدن به سختی خودمو رسوندم جایی که قبلا بودم ودیدم درحیاطی گربه میخواد موش بگیره تاحمله میکنه سگ دوسر به گربه حمله میکنه بعد چند تاگوسفند ودرجا میخوره همه جاروخون میگیره بعد سگ دوسر زل میزنه به من انگارکه طعمه بعدیش منم ولی ازاونجا به بعد خودمو داخل خونه دیدم وسگ توحیاط بود ومنونمیدید لطفا راهنماییم کنین چون من همیشه ازسگ میترسم

 66. سلام من خواب دیدم یک سگ قهوه ای دنبالم میکنند و من از دست آن فرار میکنم که وقتی می ایستم سگ رام میشود و بعد به او غذا می دهیم تعبیرش چیست لطفا پاسخ دهید

 67. سلام من خواب دیدم یک سگ قهوه ای دنبالم میکند و من از او فرار میکنم اما وقتی می ایستم و چوب دستم را کنار می اندازم او هم رام میشود و بعد هم به او غذا میدهیم

 68. سلام خواب دیدم یه عالمه سگ توکوچه بودن ومنم بایه نفر که یادم نمیاد ولی دوستم بود داشتیم ردمیشدیم.ازسگا خیلی می ترسیدم وسگا نگام میکردن ولی حمله نکردن.لطفا تعبیرشو ایمیل کنین

 69. سلام در خواب دیدم که سگی وحشی به سمت خودم وپدرم ویه نفر دیگه حمله کرده بود که بار به یه نحوی از خودمان دورش میکردیم ولی باز هم به سمت ما حمله میکرد تا اینکه از خواب پریدم واین خواب را دو شب پشت سر هم دیدم لطف کنید برایم تعبیرش کنید

 70. سلام در خواب دیدم که سگی وحشی به سمت خودم وپدرم ویه نفر دیگه حمله کرده بود که بار به یه نحوی از خودمان دورش میکردیم ولی باز هم به سمت ما حمله میکرد تا اینکه از خواب پریدم واین خواب را دو شب پشت سر هم دیدم لطف کنید برایم تعبیرش کنید

 71. منم خواب دیدم ی سگ سیاه با خط های سفید 3 بار گازم گرفت و دردش رو حس کردم

 72. من سگ قطعه شده ای ک کز داده شده بود مانند کله پاچه بود اما هنوز پخته نشده بود

 73. در خواب دیدم سگی به خانه ی ما آمد و دخترم با سنك به او پرتاب كرد و او را از خانه راند

 74. سلام در خواب دیدم سگی به خانه ما آمد و بیرون نرفت و فقط با پرتاب كردن سنگ از طرف دخترم فرار كرد تعبیرش چه می شود

 75. سلامد خواب دیدم که سگی خیلی بزرگ پشت در خانه است و من از پشت شیشه ان را می دیدم سگ پارس می کرد و منم از پشت شیشه به ان می گفتم برو و او را دور می کردم اما نمی رفت به پدرم که می خواست از در بیرون رود گفتم یک سگ خبلی بزرگ بیرون است واظب باش اما وقتی پدرم بی ون رفت سگ نبود و در یک جا قایم شده بود

 76. سلامد خواب دیدم که سگی خیلی بزرگ پشت در خانه است و من از پشت شیشه ان را می دیدم سگ پارس می کرد و منم از پشت شیشه به ان می گفتم برو و او را دور می کردم اما نمی رفت به پدرم که می خواست از در بیرون رود گفتم یک سگ خبلی بزرگ بیرون است واظب باش اما وقتی پدرم بی ون رفت سگ نبود و در یک جا قایم شده بود

 77. وجي شنبه ١٥ ابان
  سلام خواب ديدم يك سگ بزرگ و وحشي را جلو خونمون با چاقو كشتم وپوستش را كندم بعد گوشتش انداختم دور

 78. با سلام.
  من خواب دیدم که در یک روستا داریم زندگی میکنیم من و پدر هستیم که در حیاط نشسته آیم و مشغول به کاری هستیم که ناگهان یک سگ به پدرم حمله کرد هر کاری میکنید این سگ جدا نمود وای این را گاز گرفته. تابیر آن چیست؟؟؟؟ در حال حاضر منم میخواهم به مسافرت برم خیلی نگران لطفا جواب من را بدهید ممنونم?

 79. سلام من خواب دیدم که سگی به طرف پسرم می آمد و من به پسرم گفت نه نرو سمت آن سگ و پسرم را از سگ دور میکردم . ناگهان سگ از دست من عصبانی شد و ادرار خودش را به من پاشید و بیشتر هم به سمت ران چپم . تعبیر این خواب چیه ؟

 80. من مرد متاهل هستم . خواب دیدم سگس خود را به شکم من میمالد و من از ترس نمیتونستم تکان بخورم بعد از چند دقیقه که سگ رفت پهلوی سمت چپم را دیدم که 2 تا سوراخ بزرگ ایجاد کرده بود لطفا تعبرش رو بگید به من .

 81. من مادرم خواب ديد كه سگ تبديل به بچه انسان شده است

 82. سلام.من خواب دیدم تو اتاقی بودم که تا زانو آب توش بود و داخل اتاق بشکه های لغزنده ای که من رو اون واستاده بودم چند نفر دیگه هم بودن.که یهو یه سگ بزرگ وحشتناک حمله کرد,و پای یه بچه ی کوچیک رو خورد.همش احساس میکردم هدفش منم.چند بارم به من حمله کرد ولی فرار کردم ولی خیلی به زحمت که نزدیک بود گازم بگیره.سگ رو یه نفر کشت ولی باز یه سگ دیگه اومد وحشتناکتر و من اینبار تنها بودم که از وحشت بیدار شدم.تعبیر لطفا

 83. برادرم مدتی بیش مرده است در خواب دیدم که 2 تا سگ سیاه دنبالش می کنند تعبیرش جیه

 84. سلام، من دم غروب خوابيده بودم، كه خواب ديدم يه سگي يه آهو رو درسته بلعيد، جوري كه رعب و وحشتي زيادي تو من بوجود اورد، و از محل فراري شدم، ميشه در رابطه با تعبيرش كمكم كنيد

 85. سلام من نزدیک اذان صبح خواب دیدم سه چهارتاسگ زرد وسفید یک سگ زرد وسفیدرا کشتند وهرکدام تکه ای ازآن سگ را جهت خوردن باخودشان بردندومن درخواب این برام چندش آور بود ومی خواستم بالا بیاورم لطفا تعبیرش را برام بگید خیلی نگرانم ممنون

 86. یوسف جمعه 12آذر

  سلام من نزدیک اذان صبح خواب دیدم سه چهارتاسگ زرد وسفید یک سگ زرد وسفیدرا کشتند وهرکدام تکه ای ازآن سگ را جهت خوردن باخودشان بردندومن درخواب این برام چندش آور بود ومی خواستم بالا بیاورم لطفا تعبیرش را برام بگید خیلی نگرانم ممنون

 87. سلام من یه شب خواب دیدم یه سگی داره دو تا از انگشتای دستمو بو می کنه فرداش تو باشگاه بدنسازی دمبل افتاد رو همون دوتا انگشت تا یه مدت انگشتام کبود شده بودند

 88. خواب دیدم چن تا گرگ به زمینمون حمله کردن… بعد ما عقب نشینی کردیم… بعد گرگ ها هر چی میگفتن ( مثلا میگفتن بشین ن خوب انجام میدادم) برای همین من رو از بقیه جدا کردن و راحت گذاشتن این کار کار جدا کردن رو هم یکی از دوستام که به شکل یک گرگ در اومده بود کرد…. بعد اونها براهمین اقدام من ببیشتر افرادو آزاد گذاشتن… ی عده کمی موندن تو محاصره گرگها… بعد یکی از دوستام که از آزادشدگان از دست گرگها بود با چن نفر دیگه رفتن و آلوهای باغمونو خردن … و دوستم شاخه ی باغمونو شکست من بهش گفتم مهدی چرا از همین شاخه که شکستی چرا آلو نمیخوری … چون میخواست بره سر ی درخت دیگه….

 89. سلام من خواب ديدم دوتا سگ كه شبيه گرگ بودن درحال دعوا بودن كه اخرش يكيش كشته شد و جنازش افتاد جلوى پام
  تعبيرش چي ميشه؟

 90. پری نازززز555

  پری.خواب دیدم با چندنفری.خواب دیدم با چن چندپری.خواب دیدم با چندنفره دوستام نشسته بدیم توی ی ی محیط بسته.سبوند ب در یادم نی فک کنم صدا میداد.بعدها داشتیم غذا میخوردیم هرکار میکردیم باز می آمد. بالاخره تصمیم گرفتیم بریم یحیی دیه دیدیدم داره باهامون میاذ اول گذاشتیم اون بره داخل بعد اینکه سگه رفت داخل اون محیط بسته کم کم خشک شد و آتیش ميگرفت. منم خندیدم و گفتم راحت شدیم و بعد داشتم می آمدم سگ خیلی بد منو نیگاه کرد جون داد تعبیرش چیه تروخدا9نفره دوستام نشسته بدیم توی ی ی محیط بسته. بعد ی سگ زشت با چشمای خیلی زشت همش می آمد طرف اون در بسته خودشومیچسبوند ب در یادم نی فک کنم صدا میداد.بعدها داشتیم غذا میخوردیم هرکار میکردیم باز می آمد. بالاخره تصمیم گرفتیم بریم یحیی دیه دیدیدم داره باهامون میاذ اول گذاشتیم اون بره داخل بعد اینکه سگه رفت داخل اون محیط بسته کم کم خشک شد و آتیش ميگرفت. منم خندیدم و گفتم راحت شدیم و بعد داشتم می آمدم سگ خیلی بد منو نیگاه کرد جون داد تعبیرش چیه تروخدافره دوستام نشسته بدیم توی ی ی محیط بسته. بعد ی سگ زشت با چشمای خیلی زشت همش می آمد طرف اون در بسته خودشومیچسبوند ب در یادم نی فک کنم صدا میداد.بعدها داشتیم غذا میخوردیم هرکار میکردیم باز می آمد. بالاخره تصمیم گرفتیم بریم یحیی دیه دیدیدم داره باهامون میاذ اول گذاشتیم اون بره داخل بعد اینکه سگه رفت داخل اون محیط بسته کم کم خشک شد و آتیش ميگرفت. منم خندیدم و گفتم راحت شدیم و بعد داشتم می آمدم سگ خیلی بد منو نیگاه کرد جون داد تعبیرش چیه تروخدا

 91. شماها خواب دیدین یادارین رمانه چارلزدیکنز مینویسین????

 92. اگر کسی خواب ببینه که یه سگ سیاه رنگ روش ادرار کنه و سگه هار باشه تعبیرش چیه
  لطفا راهنمایی کنی

 93. امیر حسین

  چند شب پیش خواب خیلی بدی دیدم حالم به خورد زبح کردن سگ به دست پدرم خوردن گوشت طرف گردن به دست خودم………ناموسا حالت بهم خورد حلال کن

 94. سلام.من خواب دیدم سگ بم حمله کرد و گازم گرفت.ولی من پراش کردم از بلندی افتاد و مرد بعد خونش پاشید رووم خواهش میکنم جواب منو بدین با تشکر

 95. سلام.من خواب دیدم سگ بم حمله کرد و گازم گرفت منم از بلندی پرتش کردم پایین و مرد بعد خونش پاشید رووم خواهش میکنم جواب منو بدین با تشکر

 96. سلام من خواب دیدم که به محل زندگی قبلیم رفتم تنها بودم و دوتا آشنا دیدم که توی ماشین بودن دیدم از دور یه سگ بزرگ که قسمتی از بدنش سیاه بود و قسمت دیگری قهوه ای بود داره میاد سمتم چون من از سگ میترسیدم فرار کردم و دیدم در یه خونه بازه رفتم تو خونه درو باز کردم در حیاط خونه فقط باز بود و در خونه بسته بود در نرده ای بود منم خوشحال شدم از اینکه تونستم جایی پناه ببرم ولی دیدم اون سگ با صدای مردونه ای بهم خندید و روی دوپاش ایستاد و درو باز کرد از پشت و اومد داخل لطفا بگید تعبیرش چیه

 97. خواب دیدم سگ سفیدی به من حمله کرده ودستانم را زخمی نموده وبعد من سگ را از بالای نرده بان پایین انداختم

 98. سلام مم دیشب خواب دیدم یه سگ بزرگ و سیاه حمله میکرد ب گربه تو حیاطمون اونو میخورد همون لحظه پسر عموم با بیل محکم کوبید رو سرش سگ مرد

  • سلام من خواب دیدم که سه تا سگ با هدایت یک زن به من حمله میکنند سگها سفید بودن . من یک بین ما یک سیم خاردار بود که به اندازه یک سگ باز بود سگها به من حمله میکردن و من با یک دچوب کلفت که نوک آن تیز بود از خودم دفاع میکردم و سگها فقط پارس میکردن گاهی حمله میکردن ولی من با تکان دادن آن چوب آنها عقب میرفتن و جرات نمیکردن که از ان سیم رد بشن نهایت از خواب بیدار شدم

 99. سلام من خواب دیدم که سه تا سگ به رنگ سفید و قهوه ای با هدایت یک زن به من حمله میکردن اما بین ما طوری سیم بود که فقط یک سگ میتوانست از آن رد بشود با هر حمله من نیز با یک چوب دستی که نوک آن تیز بود از خود و از ردن شدن سگها به این طرف سیم ممانعت میکرد و موفق هم شدم

 100. سلام من دیشب خواب دیدم تعداد زیادی سگ در حیاط خونمون میخواستن ب من حمله کنن اما در کمال تعجب بردار کوچک دوساله ام اومد و با ی حرکت تمام سگار روز زد و همشپن فرار کردن
  خیلی دیشب تا حالا ذهنم درگیره اگه میشه بگید تعبیرش چی میشه

 101. سلام من خواب دیدم یه سگ سفید کوچک دست چپمو گاز گرفت از خواب که پریدم دست چپم درد گرفته بود یه حس کاملا واقعی در حات بیداری داشتم لطف میکنیدتعبیرش چیه . ممنونم

 102. سگ اگر آشنا باشد حمایتگر و دوست است و چنان چه نا آشنا و بیگانه باشد خطرناک و مزاحم. در خواب نیز عینا همین حالت پیش می آید.چنانچه در رویای خود سگی دیدید که مطیع و رام است و به دنبالتان می آید و سخن و اشارات شما را می فهمد امنیت دارید و خواب شما خبر می دهد که آسیب نمی بینید و دوستی از شما حمایت می کند و اگر دوست نزدیکی دارید می توانید به او اعتماد کلی داشته باشید زیرا سگ آشنا و مطیع و آرام دوست تعبیر می شود. چنان چه در خواب سگی ببینید که بیگانه است و او را ندیده اید و نمی شناسید باید نگران اطرافیان خویش باشید چرا که احتمالا نسبت به شما حسن نیت ندارند. اگر سگ بیگانه بود و به شما حمله کرد خواب شما می گوید دشمنی پست و دون و آزار رساننده در کمین شما است که لازم است از او حریم بگریزیدو دور بمانید. صدای سگ بدگوئی و سیاست و فحش و ناسزا است و چنان چه در خواب صدای سگی را بشنوید ولی سگ را نبینید نشان آن است که از شما بد می گویند، غیبت می کنند و توطئه ترتیب می دهند. سگ اگر آشنا و رام باشد و بانگ و صدا راه بیندازد فحش و ناسزا است و خواب شما می گوید با یک نفر برخوردی نا مطلوب خواهید داشت که او نسبت به شما سخنان زشت می گوید و دشنام می دهد. ابن سیرین نوشته سگ ماده زنی دون همت و پست است ولی تشخیص نر و مادگی سگ در خواب امکان ندارد مگر این که ذهن ما آن را گواهی دهد یا سگ، توله همراه داشته باشد. به هر حال اگر سگی ماده در خواب به شما حمله کرد باید خود را از خطر زنی فرومایه حفظ کنید که او زنی است آزار رساننده و خطرناک. حمله سگ در خواب میمون نیست ولی بیشتر اهمیت آن منوط است به مهابت سگ. سگ اگر بزرگ و درنده و موحش باشد دشمنی است قوی پنجه و بسیار خطرناک ولی اگر سگ ضعیف و کوچک باشد دشمنی است ناتوان که قادر نیست آزار برساند مثل سگ های زینتی و کوچک که عده ای در خانه ها نگه می دارند. دیدن این نوع سگ در خواب خطری را خبر نمی دهد. اگر در خواب ببینید سگی را به ریسمان و زنجیر بسته اید و همراه می برید با کسی دوستی و موانست می کنید که در شان شما نیست.

 103. محمدبن سیرین گوید: سگ در خواب دیدن، دشمن دون فرومایه است، اما مهربان بود و سگ ماده در خواب زن فرومایه بود و سگ سیاه دشمنی بود از عرب، و سگ سفید، دشمنی بود از عجم. اگر بیند که سگ بر وی بانگ می کرد، دلیل که از دشمنی سخنی زشت شنود. اگر بیند که سگ او را بگزید، دلیل که او را از دشمن گزند رسد. اگر دید جامه او به آب دهان سگ آلوده شد، دلیل است از دشمنی خسته شود. اگر دید جامه او بدرید، دلیل که در مالش نقصان پدید آمد.

 104. اگر بیند که گوشت سگ میخورد، دلیل که دشمن را به دشمنی دیگر دفع کند. اگر بیند سگی را نان همی داد، دلیل است که روزی بر وی فراخ شود. اگر بیند سگ با وی نزدیکی نمود، دلیل که دشمن در وی طمع کند. اگر بیند که سگ بر وی تکیه کرده بود، دلیل است بر دشمنی فرومایه اعتماد کند و کار او را نصرت دهد

 105. اگر دید که شیر سگ می خورد، دلیل که ترس و بیم سخت به وی رسد و باشد که با دشمن او را خصومت افتد. اگر بیند که سگ از وی می گریخت، دلیل است دشمن از وی برحذر بود. اگر بیند که سگی ماده درخانه او درآمد، دلیل که زنی فرومایه را به زنی کند. اگر دید که سگی جامه او را به دندان بگزید، دلیل است مکروهی بر وی رسد

 106. اسماعیل بن اشعث گوید: سگ شکاری در خواب ، دشمنی بود ظاهر. اگر بیند که به سگی شکار می کرد، دلیل که از دشمنی دعوی دانش کند و خیر و منفعت یابد. اگر بیند گوشت شکار میخورد، دلیل که میراث یابد. اگر بیند که سگ شکاری ازخود دور نمود، دلیل است از دشمنی با منفعت جدا شود

 107. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن سگ درخواب بر چهاروجه بود.اول: دشمن. دوم: پادشاه طامع. سوم: دانشمند و خادم بدفعل. چهارم: مردمان غماز.

 108. شورانگیز

  اگر سگ طعمه اي را از دست شما قاپيد و ربود و خورد زيان مالي متوجه شما مي شود و روي کيد و فريب مالي را از شما مي ربايد و چنان چه آن سگ ماده باشد زني شما را گول مي زند و پولي را از چنگتان به در مي برد. اگر در خواب ببينيد که سگي در خانه خود داريد ( به شرطي که در بيداري سگ نداشته باشيد) کسي در خانه شما هست که صداقت ندارد و باز هم اگر آن سگ ماده باشد و بدانيد که سگ ماده را نگهداري مي کنيد زني از نزديکانتان به شما راست نمي گويد و همين زن اگر مهلت و فرصت بيابد خيانت هم مي کند. اگر در خواب ببينيد که سگي از شما ترسيد و گريخت کسي را که دوست نداريد از خويشتن مي رانيد ولي ممکن است آن شخص هر کس هست شما را دوست داشته باشد زيرا وفاداري سگ مشهور است. اگر سگي را در خواب از خود رانديد و آن سگ به ضعف و زبوني نزد شما بازگشت نيکو است چون خواب شما مي گويد در امري اشتباه مي کنيد ولي سود شما در آن است که خلاف ميل خود رفتار کنيد. در اين حالت ضعفي که سگ در خواب شما نشان مي دهد مبشر پيروزي است در بيداري.

 109. اگر سگ طعمه اي را از دست شما قاپيد و ربود و خورد زيان مالي متوجه شما مي شود و روي کيد و فريب مالي را از شما مي ربايد و چنان چه آن سگ ماده باشد زني شما را گول مي زند و پولي را از چنگتان به در مي برد. اگر در خواب ببينيد که سگي در خانه خود داريد ( به شرطي که در بيداري سگ نداشته باشيد) کسي در خانه شما هست که صداقت ندارد و باز هم اگر آن سگ ماده باشد و بدانيد که سگ ماده را نگهداري مي کنيد زني از نزديکانتان به شما راست نمي گويد و همين زن اگر مهلت و فرصت بيابد خيانت هم مي کند. اگر در خواب ببينيد که سگي از شما ترسيد و گريخت کسي را که دوست نداريد از خويشتن مي رانيد ولي ممکن است آن شخص هر کس هست شما را دوست داشته باشد زيرا وفاداري سگ مشهور است. اگر سگي را در خواب از خود رانديد و آن سگ به ضعف و زبوني نزد شما بازگشت نيکو است چون خواب شما مي گويد در امري اشتباه مي کنيد ولي سود شما در آن است که خلاف ميل خود رفتار کنيد. در اين حالت ضعفي که سگ در خواب شما نشان مي دهد مبشر پيروزي است در بيداري.

 110. غربي ها سگ را بهترين دوست انسان مي دانند لذا در خواب نامه هاي غربي سگ دوست صميمي و حامي قدرتمند و وفادار معرفي شده در حالتي که ما سگ را از حيوانات نجس و پليد و آلوده مي دانيم . آن ها دهان سگ را مي بوسند در حالي که ما دهان سگ را کثيف مي شناسيم و چنان چه سگ به ظرفي دهان بزند هفت بار آن را با خاک م

 111. با سلام و خسته نباشید.بیزحمت خواستم تعبیر اینکه من ,شب تنها دیر وقت تو هر خیابونو هر کوچه ای میرفتم فقط سگ میدیدم تعبیرشو عرض کنید ممنون میشم.

 112. با سلام بیزحمت خواستم تعبیر اینکه من ,شب تنها دیر وقت تو هر خیابونو هر کوچه ای میرفتم فقط سگ میدیدم تعبیرشو عرض کنید ممنون میشم

 113. چند وقتی هست پشت سر هم خواب سگ میبینم آخرین بار در خواب دیدم که سگ بزرک و سرحال با مهربانی پشت سر من راه افتاده میاد
  لطفا تعبیر خواب ما رو هم بگید

 114. من خواب دیدم به سگ غذا دادم هر چی گشتم تعبیری براش نبود لطفا بهم تعبیرشو بگید

 115. خواب دیدم که به ی جا دعوتم کردند در که باز شد ی سگ تقریبا نحیف خیلی نه ولی نحیف بود تو قفس نشسته و فقط پارس میکنه نه حالت تهاجمی داشت نه حمله ای میتونست بکنه ولی حس خوبی هم بهش نداشتم

 116. خواب دیدم سگ سفیدی که پشت کمرش زخم بزرگی بود.از صاحبش پرسیدم چی شده گفت نر بوده مادش کردیم بعد سگ زنجیر داشت همش بهم حمله میکرد بعد,صاحب سگ در گوشش,یه چیز میگفت وحشی تر میشد.

 117. خواب ديدم در شب تاريك توي يك دشت پر درخت چند سگ درخت ها رو اتيش ميزنن و فرار ميكنن و در حين فرار آيات قران ميخونن دقيقا يادم نمياد چ آياتي بود،من رفتم سمتمشون سنگ پرتاب كردم بمن نگاهي كردند و رفتن،دوشت پشت هم اين خوليو ديدم،خواهش ميكنم برام تعبير كنين خوابم نميبره

 118. درمنزل خواب بودیم که یک سگ ماده به رنگ قهوه ای وارد خونه شد ،و با سر و صدا همه بیدار شدند و اون سو از ترس فرار کرد

 119. درخواب دیدم که رفتم کله پاچه بخرم ولی کله سگ و آدم خریدم که آخرش فهمیدم میخواستم پسش بدم .. ممنون میشم تعبیرش کنید

 120. سلام من خواب دیدم که دو سگ دارن یه گربه را میخورن تعبیرش چیه

 121. سگ زرد خواب دیدم که یه بار همرام اشتی میشه میاید بغلم و یک بار قهر میشه تا اینکه دوبالش را رها کردم و دباره اشتی شد دنبالم دوید

 122. سلام درخواب دیدم که دو سگ داشتم و ناگهان دوشیر وارد اتاق شدند وسگها از ترس شیر ها فرار کردن وشیر ها با من کاری نداشتند ولی من کمی از شیر هاترسیده بودم از ظاهر خواب برمیاید که تعبیر دارد لطفا اگه میشه جواب بدین تشکر

 123. سلام من خواب دیدم یه سگ گازم گرفت ولی اثری از خون نبود تعبیرش چیه لطف می کنین اگه مفهومشو به ایمیلم ارسال کنین متشکرم

 124. اگر زنی خواب ببیند که 9 توله سگ زایمان کرده است و توله ها را دو قلو دو قلو می زائد و توله ها نیز زنده اند در خواب چیست؟

 125. سلام من خواب دیدم که یک سگ آروم زنده زنده با بابام دفن کردیم ولی اطرافیان اسرار کردند که جنازه شو در بیاریم ما درآوردیم و سگه زنده بود.تعبیر چیه؟

 126. سلام
  من خواب دیدم دوتا توله سگ پیشم بودن بعد عموم اومد سر یکیشونو برید
  یعنی چی این بترسم نترسم عموم مراقبمه عموم دشمنمه ?

 127. سگ به ما حمله کرد ولی من فرار نکردم ول باقی فرار کردند

 128. تعبیر خواب سگ واقعا همیشه برای من راست بوده.
  ممنون.

 129. اگه کسی تو خواب صدای سگ در بیاره چی؟ لطفا تعبیرشو بگین

 130. سلام من خیلی خواب سگ میبینم که به من حمله میکنند یا به سمتم میدوند با این تعبیری که خوندم نگران شدم.

 131. سلام عالی بودمتشکرم

 132. سلام ممنون خوب بود

 133. فرزانه
  سلام 2 شب به فاصله 2روز خواب دیدم که یه جای نامعلوم که سگه رو هم نمیدیدم روم ادرار میکرد هرجا میدویدم اونم میومد ادرار میکرد رو سر و صورتم ،بوی گند ادرار ولم نمیکرد حتی از خواب بیدار شدم اون بو توی بینیم بود و آزارم میداد ،توی تعابیر هم نیست دوستان اگر کسی پیدونه تعبیرش چیه اینجا بذاره ممنونم

 134. كاظم محمدي

  سلام ديشب خواب ديدم كه جايي هستم چند سگ اشنا كنارم هستند و صاحبشان كمي اونور تر هست و به سگ ها مي گويد كه به من همله كنند ولي چون سگها من را ميشناختن با من بازي ميكردند ولي يگ سگ غريبه بود به من همله ميكرد ولي دهانش بسته شده بود با يك سيم و كمي اون ور تر دوتا سگ بزرگ سياه بودند مه با من كاري نداشتند و كمي اونور تر چنتا ديگه كه اوناهم كاري نداشتند تعبيرش چيست ممنون ميشم بگين

 135. ماندانا

  سلام
  چندباريه كه وقتي توبيداري با همسرم بحثم ميشه وبعدش ميخابم (من ازسگ وحشت دارم )خواب ميبينم كه يه سگ ميادخونمون وبااينكه همه ميدونن من ميترسم ولي كاري بهش ندارن اون سگ نم مستقيم ميادسمت من وسعي ميكنه كه منو اروم كنه (توخوابم ازناراحتي بابقيه قهرم)واون سگ كه يكباريك سگ سفيد وپشمالوبود واين دفعه يه سگ بزرگ وسياه وسفيدبود انقدرباهام بازي ميكنن كه من هم ترسم ازسگ ميريزه هم باهاش بازي ميكنم واروم ميشم لطفا بفرماييد تعليرش چيه؟

 136. سلام.در خواب درمنزل قدیمیمان سگی مرده زیرتخت خاک شده بودوتی ازخوابفرزندم روی آن تخت خواب بود و شخصی که به نظرم پسر خاله من بود اومد وشروع به کندن شد و من فرزندم را بغل کرده و به حیاط رفتم و او چس از خروج دستها و پای سگ که سفید بود پس از سرو صدای من ازخانه خارج شد و افراد دیگری هم ازنزدیکان و دوستان آنجا حضور داشته و نظاره گر بوده و بعضی خنده و بعضی تمسخر می کردندو هنگام برخواستن از خواب صدای سگی با یک پارس گویی از راه دورد بود شنیدم.اگراین خواب تعبیری دارد بفرمایید.انشاا.. که خیر باشد

 137. سلام.من یه سگ سفید نژاد مالاموت هاسکی داشتم و واقعا دوستش داشتم.دو هفته ای میشه که گم شده. سه بار خواب دیدم که پیدا شده . تعبیرش چیه؟

 138. سلام.من یه سگ سفید مالاموت هاسکی داشتم. خیلی دوستش داشتم.دو هفته اس گمشده.سه بار خواب دیدم پیدا شده.تعبیرش چیه؟

 139. سلام من خوابی ک دیدم صبح بودش حدود ساعت ۱۱ فک کنم .خواب دیدم توی حیاط خونه قبلیمونم مامانمو همسایمونم هستش ی سگ کوچیک سفیدمشکی پشمای سگه ب حالت فرفری بود بد اون سگه همش ب من میچسبید هی دورم میچرخید منم خیلی ترسیده بودم همشم داشتم جبغ میزدم ولی اونایی ک پیشم بودن اصلا حرکتی نمیکردن همش داشتم سگزو از خودم دور میکردم ترسم تا حد سکته کردن بود جیغ میزدم همش ولی سگه ن صدای ازش درمیومد ن گازی ن چیزه دیگه فقط ب پاهام میچسبید میچرخید دورم هرچی میگردم تعبیری براش پیدا نمیکنم اگه میدونین جوابمو بدین

 140. فاطمه17

  سلام من خواب دیدم دوتا سگ محافظ داشتم که از محافظت می کردن تعبیرش چیه؟

 141. سلام من خواب ديدم جون يك سگ رو نجات دادم
  تعبيرش چيه؟

 142. سلام خسته نباشین .من خواب دیدم سگی در خانه ما بسته به زنجیر است ولی به طرف من می اد و پارس میکند ولی به دلیل زنجیر نمیتونه به من برسه لدفا تعبیرشو بم بگید چند شبه این خوابو میبینم

 143. سلام میشه لطفا بگین تعبیر اینکه ببینی تو خواب دو تا سگ سان سفید شیری لاغر داشتن به یه زن حامله کمک می کردن و بچشو به دنیا اوردن.چی میشه؟لطفا

 144. سلام‌ من کلا زیاد خواب سگ می بینم خواب دیدم
  ی سگ زرد بهم حمله ور شد ودست چپم را گاز گرفت،ولی بعد پام رو گذاشتم روی سرش وحسابی ازم ترسید تعبیرش چیه

 145. در خواب دیدم همسر سابقم در کوچه ای نشسته و خیلی لاغر و نحیف و سیاه رو شده و مانند سگ زوزه می کشد تعبیرش چیست

 146. سلام من خواب دیدم فامیلها همه در مهمانی خانه یکی از همسایه ها جمع بودیم که مادر شوهرم مرا گفت برو خانه ما و ظرفها را بیاور من هم رفتم خانه مادر شوهرم که ظرف ها را بیاورم با این که خانه مادر شوهرم بود و به من گفت که برم خانه یشان مثل دزدها از بالایی دیوار پریدم و تویی حیاط نزدیگ شیر آب حیاط یک سگ و یه گربه در کنار هم مثل دو دوست خابیده بودن هردوی آنها یک نگاهی به من کردن و دوباره خابیدن من خیلی از سگ ترسیده بودم هر دو توی حیاط خانه پدر شوهرم خوابده بودن من یه نگاهی به ظرفا انداختم دیدم که ظرفایی که من میخواستم ببرم نزدیک سگ هست منم با یک چوب سگ را زدم و سگ گربه هردو شون فرار کردن رویی پشتبام پریدن من باز با یک چوب دیگر زدمشون سگ اعصبانی شد و پرید تویی حیاط و هی قرش میکشی دیدم که سگ داره تبدیل به یک پیر مرد شود اول سورتش تغیر کرد باز هم پیر مرد با اعصبانیت قرش میکشید خیلی ترسیده بودم که از خواب بیدار شدم

 147. خواب دیدم با س

 148. سلام درخواب دو سگ سیاه دیدم که همدیگر را دریدند و دوتاشون هم کشته شدند لطفا تعبیرشو بگید

 149. دیشب خواب دیدم همراه پدرم که سالها فوت کرده بودم و یک سگ گله که از خودمان بود همراه میرفتیم از شهر به روستایمان معنی این خواب چیه

 150. سلام
  راستش من زیاد خوابامو تعریف نمیکنم
  ولی دیشب یه خواب دیدم .
  دیدم توی یه اتاق کنار داییم هستم که ناگهان چند تا سگ وحشی اومدن داخل و من ازشون خیلی ترسیدم از ترس روی یه چیزی شبیه صندلی رفتم ولی یکی از سگ ها پامو گاز گرفته بود ول نمیکرد حتی دردشو حس میکردم یه سک تقریبا سفید و لاغر بود
  نمیدونم چرا به این خواب فکر میکنم

 151. سلام
  خواب دیدم که چند سگ وحشی و مریض در حال خوردن هم بودن و به سمت ما هم حمله میکردن ویکی دورشون میکرد از ما

  تعبیرش چیه؟

 152. سلام خواب دیدم چند سگ کله به دوره یک حیوان وحشی هستن من در یک بلندی بودم تماشا می کردم تعبیر ش چیست

 153. خواب دیدم همسرم ۱۰تا سگ سفید کوچولو اورده خونه تا ازشون نگه داری کنه ولی من مخالفت میکنم میگم من نمیتونم نماز بخونم سگ نجسه و خیلی هم میترسیدم

 154. من خواب دیدم لاشه سگ مرده چن روزه رو واسه مردم میبرم و بدون شستن دستم به سر سفره میشینم

 155. شما درمورد خرید سگ میتونید کمک کنید

 156. اميرحسين

  سلام
  من خواب دیدم تو خانه اى بودم که مال ما نبود ولى تو خواب احساس کردم که خونه دوستان یا اشنا هستیم که یک سگ که باز فکر کردم براى برادرم هست اومد و باسن من رو گاز گرفت ول نمیکرد تا اینکه من دستم رو تو چشمش کردم و همون لحظه ول کرد .. این معنیش چى میشه؟

 157. اميرحسين

  من خواب سگى رو دیدم که تو خواب براى برادرم بود نژادش اصیل بود و من. رو گاز گرفت من دستم رو تو چشمش کردم و اون من رو ول کرد

  • با سلام و تشکر از شما .من دیشب در خواب دیدم سوار بر یک سفیدی پشمالویی شدم که او به سرعت مرا به مقصد میبرد لطفا بفرمائید تعبیرش چیه ؟ ممنونم .

 158. سلام من خواب دیدم که بامادرم مهمونی رفته بودیم بعدازمهمونی بایدازداخل یه کارخونه ردمیشدیم تابیرون بریم.من وسطای راه ازمادرم عقب افتادم که پسرداییم منوصدازدتاازیه مسیردیگرببرداونجایه سگ بودک یه چشمش سالم بودسگ ب من حمله میکردمنم هرچی ب پسرداییم التماس میکردم کمکم نمیکرد

 159. با سلام،دختری ۲۱ساله هستم،نامزدهستم،درخواب دیدم که شیرمیدم به سگ خونگی،میشه تعبیرخوابموبگید لطفا?

 160. سلام خواب دیدم از خیابون عبور میکردم ک تو مسیر ب یک سگ قهوه ای برخورد کردم ابتدا فک میکردم ولگرده و ب مسیرم ادامه دادم وقتی داشتم از کنارش رد میشدم یهو پرید ساعد دست چپمو گاز گرفت اما دستم زخم یا بریده نشد بوسیله دندون سگ فقط قرمز شد

  البته الان سومین بار تو این ایام خواب سگ میبینم دفعات قبل خواب سگ سیاه دیده بودم ک کف دست چپمو گاز گرفته بودن و من با دست چپم با مشت کشتمش البته دفعات قبل هم فقط دستم قرمز میشد آثاری از زخم و بریدگی روی دستم نبود

 161. سلام خواب دیدم تو مسیر ک میگذشتم ی سگ قهوه ای نشسته بود فک کردم ولگرده همینکه رسیدم کنارش پرید ساعد دست چپمو گاز گرفت البته جای زخم و بریدگی نبود فقط قرمز شد

 162. حسن شوندی

  سلام خسته نباشید در خواب دیدم محل کار که نجاری هستش یه سگ سیاه دنبالم کرده منم از ترس زود رفتم بالای کمد

 163. حسن شوندی

  سلام در خواب دیدم در محل کار یه سگ سیاه وحشی دنبالم کرده من هم از ترسم رفتم بالای کمد
  تعبیرش چی میشه

 164. در خواب دیدم که زن عموم که در قید حیات نیست سگ سیاه بزرگی را کشته و در دیگ گذاشته است. در خواب ناراحت نبودم. تعبیر این خواب چیست؟

 165. در خواب دیدم که زن عموم که در قید حیات نیست سگ سیاه بزرگی را کشته و در دیگ گذاشته است. در خواب ناراحت نیستم. تعبیرش چیست؟

 166. لیلالهرابی

  سلام ببخشید من خواب دیدم رفتم دم در خونه ی یکی از فامیلمون بعد دخترشو صدا زدم هیشکی خونشون نبود ولی دوتا سگ توسی رنگ بهم پارس کردن منم ترسیدم خواستم فرارکنم وقتی نیومدن نرفتم بعد برگشم یکیشون خاست بهم حمله کنه سنگ بهش انداختم رفت اون یکیم سنگ انداختم بهش رفت اما تاخواستم ی سنگ دیگه بردارم‌باچنگ هاش خواست بهم حمله کنه ولی من گرفتمش وسرشو میکوبیدم ب دیوار (میشه برام تعبیرش کنین ممنون میشم.)

 167. خواب دیدم ۸تا تول سگ دارم یهویه سگ به سمتشون حمله کرد توله سگا ازترس میلرزیدن

 168. سلام خواهشا اگر کسی تعبیر خوابم می دونه بگه من تو خوابم دیدم ی سگ بی ازار با ماشین تصادف کرده و نصف شکم ش کامل پاره شده اجزای بدنش مشخصه و خونش بیرون ریخته و مردم دارن باهم ب سگ کمک می کنن ک ب پیاده رو ببرن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.