تعبیر خواب پلنگ حضرت یوسف - جسارت

تعبیر خواب پلنگ حضرت یوسف

درباره تعبیر خواب پلنگ اطلاعاتی دارید

تعبیر خواب پلنگهر کس به نظر ما بزرگ و قدرتمند باشد و ما برای او احترام قائل باشیم یا از او بترسیم و یا به کرم و بخشش او چشم داشته باشیم تعبیر خواب پلنگدر خواب های ما به شکل شیر یا پلنگ ظاهر می شود. خیلی کسان ممکن است در این لیست قرار بگیرند از جمله پدر که به او تعبیر خواب پلنگاحترام می گذاریم و تا کوچک هستیم تعبیر خواب پلنگاز او می ترسیم و در نوجوانی او را از همه مردان عالم بزرگتر و مقتدرتر می انگاریم

درباره تعبیر خواب پلنگ اطلاعاتی دارید

تعبیر خواب پلنگ , تعبیر خواب پلنگ سیاه , تعبیرخواب پلنگ سفید , تعبیر خواب پلنگ بزرگ

درباره تعبیر خواب پلنگ اطلاعاتی دارید

. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن پلنگ در خواب بر سه وجه است. تعبیر خواب پلنگاول: دشمن قوي. دوم: مال يافتن از دشمن، سوم: ترس از پادشاه.  

درباره تعبیر خواب پلنگ اطلاعاتی دارید

تعبیر خواب پلنگ , تعبیر خواب پلنگ سیاه , تعبیرخواب پلنگ سفید , تعبیر خواب پلنگ بزرگ

درباره تعبیر خواب پلنگ اطلاعاتی دارید

تعبیر خواب پلنگيوز، حيواني است دردنده و گوشت خوار از خانواده پلنگ که پوشش منقش ندارد و خال خال نيست.تعبیر خواب پلنگ اين حيوان در خواب به دشن تعبير مي شود و دشمني است فرومايه که انسان تعبیر خواب پلنگرا غافلگير مي کند و آسيب وارد مي آورد

درباره تعبیر خواب پلنگ اطلاعاتی دارید

تعبیر خواب پلنگ , تعبیر خواب پلنگ سیاه , تعبیرخواب پلنگ سفید , تعبیر خواب پلنگ بزرگ

درباره تعبیر خواب پلنگ اطلاعاتی دارید

تعبیر خواب پلنگ اگر دیدیم که پلنگ را فراری دادیم و آن حیوان قدرتمند از ما گریخت بر چنین دشمنی پیروز می شویم اگر دیدیم که  تعبیر خواب پلنگ بر پشت پلنگ نشسته ایم باز نشان پیروزی و چیرگی ماست و اگر پلنگ سر به دنبال ما نهاده بود دشمن بر ما تسلط می یابد و تعبیر خواب پلنگخطری بزرگ تهدیدمان می کند. داشتن پوست پلنگ غنیمت است و خریدن پوست پلنگ تحصیل مالی است که به تعبیر خواب پلنگدست آوردن آن بیشتر از خود پول شما را خوشحال می کند.

تعبیر خواب پلنگ

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.