تعبیر خواب حلوای قهوه ای

درباره تعبیر خواب حلوا بدانید

تعبیر خواب حلوحلوا در خواب مال بود، که به دست پادشاه گذشته باشد و حرام بود.

حلوای خشک دلیل بر مال و اندوه کند، تعبیر خواب حلو به جهت زعفران که در آن بود

درباره تعبیر خواب حلوا بدانید

‫تعبیر خواب حلوای قهوه ای , تعبیر خواب حلوا , تعبیر خواب حلوا خوردن , حلوا در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب حلوا بدانید

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

تعبیر خواب حلورویاى خوردن حلوا را بر سه وجه تعبىر باشد:

1 .  سخن دلبذیر

2 .  مال

3 . تعبیر خواب حلو دستیابى به مراد و حاجتى که در دل دارد

درباره تعبیر خواب حلوا بدانید

‫تعبیر خواب حلوای قهوه ای , تعبیر خواب حلوا , تعبیر خواب حلوا خوردن , حلوا در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب حلوا بدانید

تعبیر خواب حلوخوردن حلوائی که در آن مغز بادام یا مغز باشد، دلیل که از مردی بخیل به او چیزی رسد به قدری که خورده. جابر مغربی گوید: حلوا خوردن در خواب، دلیل است که به قدر آن مال حاصل گردد چون زردی زعفران در آن نباشد. تعبیر خواب حلو اگر سفید بود بهتر بود و حلوا فروش در خواب مردی لطیف زبان و خوش طبع بود.

درباره تعبیر خواب حلوا بدانید

‫تعبیر خواب حلوای قهوه ای , تعبیر خواب حلوا , تعبیر خواب حلوا خوردن , حلوا در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب حلوا بدانید

تعبیر خواب حلوا حلوا خوردن در خواب، دلیل است که به قدر آن مال حاصل گردد چون زردی زعفران در آن نباشد. اگر سفید بود بهتر بود و حلوا فروش در خواب مردی تعبیر خواب حلو لطیف زبان و خوش طبع بود.

تعبیر خواب حلوا

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.