تعبیر خواب ریش | 100 تعبیر دیدن ریش در خواب

تعبیر خواب ریش

تعبیر خواب ریش , تعبیر خواب ریش درآوردن زن , تعبیر خواب ریش و سبیل , تعبیر خواب تراشیدن ریش

خواب ریش یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم ریش در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب ریش می گردید می توانید در این مطلب از سایت جسارت براحتی تعبیرخواب ریش را مطالعه نمایید و متوجه شوید ریش چه تعبیری دارد.

ممکن است برای اینکه معنی خواب خود را بدانید نیاز به این داشته باشید که تعبیر خواب مو را مطالعه نمایید ، کافی است که بر روی لینک آبی رنگ کلیک نمایید تا به صورت خودکار به صفحه مورد نظر منتقل شوید.

تعبیر خواب ریش از دید حضرت امام جعفر صادق ع

ریش در خواب دیدن نشان دهنده ده چیز است

تبعیت – مقام – مرتبه – هیئت – منزلت – نیکویی – ازدواج – مال – فرزند – گرامی شدن

تعبیر خواب ریش از دید حضرت یوسف ع

ریش در خواب دیدن ، مال است

تعبیر خواب ریش از دید حضرت دانیال ع

ریش کوناه و کوچک در خواب دیدن ، پرداخت وام است

ریش کوناه و کوچک در خواب ، اگر غمگین باشد خوشحال می شود

ریش تراشیده شده در خواب دیدن ، برای کسب روزی ذلیل می شود

ریش بر زمین افتاده در خواب دیدن ، هلاکت زودهنگام است

کنده شدن ریش در خواب دیدن ، خواری است

سر و ریش را زدن در خواب ، رفتن حرمت و آبرو است

موی سفید از ریش کندن در خواب ، مخالفت با سنت پیامبر است

محمد بن سیرین

ریش در خواب دیدن ، آرایش مردان و کدخدائی آنان است

ریش های بلند در خواب دیدن ، کار و کدخدائی است

ریش های بلندتر از ناف در خواب دیدن ، غم و اندوه است

رنگ کردن ریش طوری که ریش رنگ نگیرد ، دلیل که حال خویش را به مردمان نپوشد

ریش خود را بر زمین کشیدن در خواب دیدن ، نزدیک بودن مرگ است

بریدن تمام ریش در خواب دیدن ، زیان مالی است

ریش خود را کوسه دیدن ، احترام و مال کم شدن است

ابراهیم کرمانی

ریش سیاه و سرخ در خواب دیدن ، کد خدا شدن است

سفید شدن ریش در خواب دیدن ، بردباری زیاد می شود

ریش به دندان بریدن در خواب دیدن ، زیان رسیدن به اهل بیت است

ریختن ریش ناشی از بیماری در خواب دیدن ، مال و آبرویش می رود

شانه کردن ریش و گلاب زدن در خواب دیدن ، احترام و عزت بین مردم است

جابر مغربی

دراز شدن ریش تا زیر ناف ، غم و غصه و قرض است

ریش خود را اندازه ریش پدر دیدن ، میراث است

دست در ریش کردن و کندن بخشی از آن ، خسارت مالی است

اسماعیل بن اشعث

ریش تمام سفید در خواب دیدن ، حرمتش کم می شود

تراشیدن تمام ریش ، کم شدن احترام و مالش است

زنی که خود را ریش دار ببیند ، غمگین و فقیر شدن و رسوایی است

مردی که زنش را با ریش ببیند ، مقطوع النسل بودن زن است

کودکی که خود را با ریش ببیند ، غم و غصه است

ریشت را گرفتن و کشیدن ، گرفتن مالت به میراث است

منوچهر مطیعی

ریش خوب است به شرطی که به اندازه باشد

ریش حرمت و آبروی مرد است

ریش غیرعادی خوب نیست

قسمت کردن ریش و دور انداختن ، از دست دادن بخشی از مالتان است

لوک اویتنهاو

ریش بلند ، ناراحتی است

ریش کوتاه ، شکست است

ریش تراشیده شده ، ضرر است

ریش برای دختر مجرد ، ازدواج است

ریش برای زن متاهل ، امکان زایمان یک فرزند پسر است

ریش خاکستری ، تمسخر و استهزا است

ریش قرمز ، شرمساری است

ریش کوسه ، تمسخر و استهزا است

آنلی بیتون

ریش ، جنگ و دعوا و مشاجره است

تعبیر خواب زنی که خود را ریش دار ببیند معاشرت بیهوده و بیماری بلند مدت است

تعبیر خواب کشیدن ریش شما ، از دست دادن ثروت است

تعبیر خواب شانه زدن ریش ، غرور و خودخواهی است

تعبیر خواب زنی که ریش مرد را تحسین می کند ، طلاق گرفتن و ازدواج دوم ناموفق است

خواب های متداول به همراه تعابیر ما

خانم من خواب دیده پدرش که مرده است ریش بسیار زیبایی داشته ولی با دست کنده میشده و تمام ریش مثل روز اولش ریخته همان شب خودم هم خواب دیدم تسبیح که پدرش یادگاری داده بود بهم توی سطل زباله پیداش کردم و وقتی سوار ماشینم شدم متوجه شدم تسبیح من شکسته و پاره شده جلو آینه ماشین آویزون است.

کنده شدن ریش در خواب نشان از خواری و ناراحتی دارد و خواب خودتان هم چنین معنی دارد برای شادی روح آن عزیز از دست رفته خیرات دهید و دعا کنید که مورد مغفرت قرار گیرد.

111 comments

 1. روی هم رفته دیدن ریش در خواب خوب است به شرطی که به اندازه باشد.

 2. ریش به طور کلی در خواب حرمت و عزت و آبروی مرد تعبیر می شود

 3. ولی اگر ریش را در وضعی غیر طبیعی ببینید خوب نیست

 4. نوشته اند اگر ریش آن قدر بلند باشد که به زمین کشیده شود نشان مرگ صاحب ریش است.

 5. ابن سیرین معتقد است که صاحب ریش به مرگ بدی گرفتار می شود.

 6. اگر ببینید که ریش خود را شانه می زنید و به عطر و گلاب می آلائید خوب است و بر شان و حرمت شما افزوده می شود.

 7. اگر ببینید که ریش خود را قسمتی می کنید و دور می ریزید بخشی از مال خود را از دست می دهید.

 8. اگر ریش دارید و در خواب ببینید که ریش شما را تراشیده اند آبرو و مال شما نقصان می یابد.

 9. محمدبن سیرین گوید: ریش درخواب ، آرایش مردان و کدخدائی آنان بود و در خبر است که حق تعالی را فرشته ای است که تسبیح او این است: پاک است آن خداوندی که مردان را بیاراست به ریش ها و زنان را به گیسوها

 10. اگر کسی ریشهای خود را دراز بیند به اندازه، دلیل که کار و کدخدائی او ساخته گردد، اما چون درازی وی از ناف گذشته باشد، دلیل بر غم و اندوه کند. اگر بیند ریش خود را به ناخن پیرای می ساخت، دلیل است کدخدائی خویش تیمار دارد.

 11. . اگر بیند ریش را خضاب کرد و خضاب نمی پذیرفت، دلیل که حال خویش را به مردمان نپوشد.

 12. . اگر بیند که ریش خودرا بر زمین می کشید، دلیل که اجلش نزدیک آمده باشد

 13. اگر بیند همه ریش را بریده است، دلیل هم بر زیان مال است و هم بر زیان حرمت

 14. گر ریش خود را کوسه بیند حرمت و مالش کم گردد.

 15. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند ریش او سیاه و سرخ بود، دلیل است او را داوری افتد به شغل کدخدائی.

 16. اگر بیند ریش او سفید گشته است، دلیل که آهستگی و بردباری او زیاده گردد، ولکن غمگین شود

 17. اگر بیند ریش به دندان ببرید، دلیل است اهل بیت او را زیان رسد.

 18. اگر بیند که ریش آیینه شد، دلیل که کدخدائی و زینت او ساخته گردد.

 19. اگر بیند که ریش او از بیماری فروریخت، دلیل است او را از مرگ مفاجات بیم بود و آبرو و مالش برود.

 20. اگر بیند ریش را شانه می کرد و بخور و گلاب بر وی می زد، دلیل که کسی را شغل کند و مردمان را شکر باشد.

 21. جابر مغربی گوید: اگر بیند ریش او دراز شد، چنانکه در زیر ناف او بود، دلیل است درویش و وام دار گردد یا غم و اندوه به وی رسد

 22. بعضی از معبران گویند: اگر کسی ریش خود را دراز بیند، نه چنانکه تا ناف بود، دلیل که مال یابد. اگر کسی ریش خود را به اندازه ای بیند که ریش پدرش بود. دلیل است از پدر میراث یابد. اگر بیند که دست در ریش خود کرد و پاره ای برگرفت و آن را بینداخت، دلیل که مالش از دست برود

 23. . اگر بیند که پاره ای از ریش در چیزی نهاده و نگاه داشته بود، دلیل است مال خود را نگاه دارد و به کس ندهد.

 24. حضرت دانیال گوید: اگر بیند که ریش او کوتاه و کوچک بود، دلیل است وام او گذارده گردد. اگر غمگین بود بی غم گردد

 25. اگر بیند ریش او تراشیده است، دلیل که از بهر معیشت ذلیل گردد. اگر بیند که ریش او بر زمین افتاده بود، دلیل که زود هلاک گردد

  • من خواب دیدم که دوست پسرم ریشش رو جلو من با تیغ میزد تعبیرش چیه در ضمن دوسه تا ازهمکاراشم تو همین هفته در موردش خواب بد دیدن و بهش گفتن که مواظب خودش باشه اینا نشونه ای چیزی میتونه باشه؟

 26. اگر بیند ریش او کنده شده است، دلیل که حرمتش بشود و حقیر و خوار گردد.

 27. اگر بنید که کسی سر و ریش او بسترد، دلیل که حرمت و آبروی او برود.

 28. اگر بیند که موی سفید از ریش خود برکند، دلیل است مخالفت سنت پیغمبر کند.

 29. . اسماعیل بن اشعث گوید: اگر بیند کسی او را در حرم به وقت موسم سر بتراشید، دلیل که اگر وام دارد، وام او گذارده گردد، اگر غمگین است شادمان شود، اگر بیند که بی سببی اندک ریش او می افتاد، چنانکه نقصان در وی ظاهر گردید، دلیل است از رنج و سختی فرج یابد. اگر بیند که ریش او تمام سفید گردید و هیچ سیاهی در وی نبود، دلیل که لختی از حرمت وی نقصان گردد.

 30. اگر بیند ریش او تمام بتراشیدند و جایگاه روی و ریش او خسته بود، دلیل است حرمت و جاه او نقصان گردد

 31. اگر زنی بیند که او را ریش بود دلیل که غمگین و مستمند شود و باشد که کاری کند که از آن رسوا شود.

 32. اگر مردی بیند زن او را ریش است، دلیل که آن زن هرگز فرزند نیاورد. اگر او را فرزند بود، دلیل است که محتشم قوم خویش گردد.

 33. . اگر کودکی نابالغ خود را به ریش بیند، دلیل بر غم و اندوه وی کند.

 34. اگر بیند که کسی ریش او را بگرفت و می کشید، دلیل است که کسی مال او را به میراث ستاند و بخورد. اگر وی ریش کسی را بگرفت و می کشید، دلیل است که مال آن کس را به میراث بستاند.

 35. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن ریش در خواب بر ده وجه است. اول: تیغ. دوم: عز و جاه. سوم: مرتبه. چهارم: هیئت. پنجم: منزلت و مرمت. ششم: نیکوئی. هفتم: تزویج. هشتم: مال. نهم: فرزند. دهم: گرامی شدن.

 36. محمدبن سيرين گويد: ريش درخواب، آرايش مردان و كدخدائي آنان بود و در خبر است كه حق تعالي را فرشته اي است كه تسبيح او اين است: پاك است آن خداوندي كه مردان را بياراست به ريش ها و زنان را به گيسوها. اگر كسي ريشهاي خود را دراز بيند به اندازه، دليل كه كار و كدخدائي او ساخته گردد، اما چون درازي وي از ناف گذشته باشد، دليل بر غم و اندوه كند. اگر بيند ريش خود را به ناخن پيراي مي ساخت، دليل است كدخدائي خويش تيمار دارد. اگر بيند ريش را خضاب كرد و خضاب نمي پذيرفت، دليل كه حال خويش را به مردمان نپوشد.

 37. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند ريش او سياه و سرخ بود، دليل است او را داوري افتد به شغل كدخدائي. اگر بيند ريش او سفيد گشته است، دليل كه آهستگي و بردباري او زياده گردد، ولكن غمگين شود. اگر بيند ريش به دندان ببريد، دليل است اهل بيت او را زيان رسد. اگر بيند كه ريش آيينه شد، دليل كه كدخدائي و زينت او ساخته گردد. اگر بيند كه ريش او از بيماري فروريخت، دليل است او را از مرگ مفاجات بيم بود و آبرو و مالش برود. اگر بيند ريش را شانه مي كرد و بخور و گلاب بر وي مي زد، دليل كه كسي را شغل كند و مردمان را شكر باشد

 38. جابر مغربي گويد: اگر بيند ريش او دراز شد، چنانكه در زير ناف او بود، دليل است درويش و وام دار گردد يا غم و اندوه به وي رسد و بعضي از معبران گويند: اگر كسي ريش خود را دراز بيند، نه چنانكه تا ناف بود، دليل كه مال يابد. اگر كسي ريش خود را به اندازه اي بيند كه ريش پدرش بود. دليل است از پدر ميراث يابد. اگر بيند كه دست در ريش خود كرد و پاره اي برگرفت و آن را بينداخت، دليل كه مالش از دست برود. اگر بيند كه پاره اي از ريش در چيزي نهاده و نگاه داشته بود، دليل است مال خود را نگاه دارد و به كس ندهد.

 39. حضرت دانيال گويد: اگر بيند كه ريش او كوتاه و كوچك بود، دليل است وام او گذارده گردد. اگر غمگين بود بي غم گردد. اگر بيند ريش او تراشيده است، دليل كه از بهر معيشت ذليل گردد. اگر بيند كه ريش او بر زمين افتاده بود، دليل كه زود هلاك گردد. اگر بيند ريش او كنده شده است، دليل كه حرمتش بشود و حقير و خوار گردد. اگر بنيد كه كسي سر و ريش او بسترد، دليل كه حرمت و آبروي او برود. اگر بيند كه موي سفيد از ريش خود بركند، دليل است مخالفت سنت پيغمبر كند

 40. اسماعيل بن اشعث گويد: اگر بيند كسي او را در حرم به وقت موسم سر بتراشيد، دليل كه اگر وام دارد، وام او گذارده گردد، اگر غمگين است شادمان شود، اگر بيند كه بي سببي اندك ريش او مي افتاد، چنانكه نقصان در وي ظاهر گرديد، دليل است از رنج و سختي فرج يابد. اگر بيند كه ريش او تمام سفيد گرديد و هيچ سياهي در وي نبود، دليل كه لختي از حرمت وي نقصان گردد. اگر بيند ريش او تمام بتراشيدند و جايگاه روي و ريش او خسته بود، دليل است حرمت و جاه او نقصان گردد. اگر زني بيند كه او را ريش بود دليل كه غمگين و مستمند شود و باشد كه كاري كند كه از آن رسوا شود. اگر مردي بيند زن او را ريش است، دليل كه آن زن هرگز فرزند نياورد. اگر او را فرزند بود، دليل است كه محتشم قوم خويش گردد. اگر كودكي نابالغ خود را به ريش بيند، دليل بر غم و اندوه وي كند. اگر بيند كه كسي ريش او را بگرفت و مي كشيد، دليل است كه كسي مال او را به ميراث ستاند و بخورد. اگر وي ريش كسي را بگرفت و مي كشيد، دليل است كه مال آن كس را به ميراث بستاند.

 41. لوک اویتنهاو می گوید :

  ریش

  بلند : ناراحتی

  کوتاه : شکست

  تراشیده شده : ضرر

  برای دختر مجرد : ازدواج

  برای زن متاهل: امکان زایمان یک فرزند پسر

  ریش خاکستری : تمسخر، استهزا

  ریش قرمز : شرمساری

  کوسج : تمسخر، استهزا

 42. یوسف نبی علیه السلام گوید:

  دیدن موی ریش مال باشد

 43. اگر در خواب ریش ببینید ، نشانة آن است که با فردی به بحث و مخالفت خواهید پرداخت ، و برای پیشی گرفتن از او تلاش فراوانی خواهید و در این مقداری پول از دست خواهید داد .

 44. اگر در خواب زنی را ببینید که ریش دارد ، نشانة معاشرت بیهوده است و بیماری طولانی

 45. اگر خواب ببینید کسی ریش شما را می کشد ، دلالت بر آن دارد که ثروت خود را از دست می دهید و برای جبران آن به کارهایی پرخطر رو خواهید آورد .

 46. اگر خواب ببینید ریش خود را شانه می زنید ، دلالت بر آن دارد که غرور و خود خواهی شما موجب تنفر و خشم دوستان می شود .

 47. اگر زنی خواب ببیند ریش مردی را تحسین می کند ، دلالت بر آن دارد که از همسر فعلی خود طلاق خواهد گرفت ، و در ازدواج دوم خود ناموفق خواهد بود .

 48. مرسی…چند بار خواب دیدم که ریش بلند در آوردم…و الان تعبیرشو دیدم….واقعا متشکرمممممممممم مممممم

 49. تشکر خیلی خوب بود

 50. احتمالا میخواست براتون خواستگار بیاد یا ازدواج کنید ولی خودتون مانع میشید

 51. کسانی که برات مرتب کردند چه جور آدمایی بودن؟!
  مشابه این خواب رو دیدم

 52. سلام من خواب دیدم در صورتم ریش های بسیار کوچک ظاهر شده ومن ان ها را با ناخن از صورتم می کنم (پسر هستم.20 سالمه)

 53. در خواب دیدم با زنی صحبت می کردم که ریش بلندی داشت.خیلی واقعی به نظر می آمد

 54. خواب دیدم دختری که دوسش دارم ریش و چادر مشکی تنش بود لطفاً تعبیرش رو بم بگید.

 55. من خواب دیدم زنی که عاشقشم ریش خیلی کوتاه سیاه(ته ریش ) که به سختی میتونستم ببینم در اورده بود…معنی این خواب چیه

 56. سلام …دیدن کسی که قبلاً دوستت بوده ( ولی حالا دشمن)ریش بلند داشته…خیلی بلند

 57. سلام من نامزد هستم خواب دیدم اول موهای صورتم بلند بود بعد تبدیل شد به ریش سیاه کم پشت که خیلی بهم‌میومد و زیبا بود میشه تعبیرشو برام ایمیل کنید ممنون

 58. همسرم در خواب دیدکه من ریشم کلا سیاه است ….تعبیرش چیه …ممنون میشم

 59. سلام دختری مجرد هستم خواب دیدم ریش دارم لطفا تعبیر کنید

 60. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ریش، آرایش مرد و سرپرستی و ریاست بر خانه می‌باشد؛ در روایتی آمده است فرشته‌ای وجود دارد که ذکرِ تسبیح او این است: سبحان من تزین الرجال باللحی و النساء بالذوائب – پاک و منزه است [خداوندی] که مردها را با ریش‌ها و زن‌ها را با گیسوها آراسته کرد.

 61. اگر دختری خواب ببیند ک در خواب مرد مورد علاقه خود را با ته ریشی مشکیه مشکی و پر ببینید تعبیرش چیه؟؟!!

 62. در خواب ديدم ريشم به صور ت كم و دارم آنكادرش ميكنم مخصوصا قسمت سيبيل رو منظم كردم و كمي هم ته ريشم رو ولي بعدش خيلي از قيافم خوشم آمد لطفا تعبيرش رو ميفرماييد

 63. خواب دیدم که داشتم ریش و صورتم که کوتاه بود با تیغ کوتاه میکردم . که آخر کار دیدم صورت صاف و تمیز شد . لطف بفرمایید تعبیرش چیست ؟

 64. خواب دیدم یک عددسبیل سفید خیلی بلنددراوردم یعنی تا روی زمین بودان رابادست کندم ماه رمضان این خواب دیدم تعبیرچه میشه نگرانم

 65. همسرم در خواب دیدکه من ریشم کلا سیاه است ….تعبیرش چیه …ممنون میشم

 66. سلام من نامزد هستم خواب دیدم اول موهای صورتم بلند بود بعد تبدیل شد به ریش سیاه کم پشت که خیلی بهم‌میومد و زیبا بود میشه تعبیرشو برام ایمیل کنید ممنون

 67. سلام.. من خواب دیدم دختر جوانی که بهش علاقه دارم ریش کوتاهی در اورده.. در حد ته ریش.. میخواستم تعبیرشو بدونم.. لطفا تعبیرشو به ایمیلم ارسال کنید.. ممنون..

 68. سلام …دیدن کسی که قبلاً دوستت بوده ( ولی حالا دشمن)ریش بلند داشته…خیلی بلند

 69. خواب دیدم بچه داشتن بچش خیلی خوشگل و تپل بود ولی ریش هم داشت توروخدا تعبیر ریش بچه رو بهم بگید

 70. من خواب دیدم زنی که عاشقشم ریش خیلی کوتاه سیاه(ته ریش ) که به سختی میتونستم ببینم در اورده بود…معنی این خواب چیه

 71. سلام.من یه دختر مجرد هستم.در خواب برام دیدن که ریش دارم و دارم ریشمو میزنم با تیغ و با کنون ریش صورتمم کنده میشه.ممنون میشم تعبیرشو به ایمیلم بفرستید

 72. سلام من خواب دیدم در صورتم ریش های بسیار کوچک ظاهر شده ومن ان ها را با ناخن از صورتم می کنم (پسر هستم.20 سالمه)

 73. سلام.. من خواب دیدم دختر جوانی که بهش علاقه دارم ریش کوتاهی در اورده.. در حد ته ریش.. میخواستم تعبیرشو بدونم.. لطفا تعبیرشو به ایمیلم ارسال کنید.. ممنون..

 74. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی ریش‌هایت سیاه و قرمز می‌باشد، تعبیرش این است که به خاطر سرپرستی و ریاست بر خانه دچار شکایت و قضاوت و داوری می‌شوی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی جوان شده‌ای و ریش‌های سفید تو سیاه شده است، یـعـنـی پست و فرومایه می‌شوی.

 75. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی ریش‌هایت سفید شده است، یـعـنـی وقار و صبر و بردباری تو بیشتر می‌شود ولی دچار غم و اندوه خواهی شد. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پیر شده‌ای و ریش‌های تو سفید شده است، یـعـنـی به عزت و شرافت می‌رسی . اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی تمام ریش‌هایت سفید شده و موی سیاهی در آن وجود ندارد، یـعـنـی مقداری از حرمت و احترام تو کم می‌شود. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی موی سفید را از ریش خودت کنده‌ای، یـعـنـی با سنت پیغمبر (ص) مخالفت می‌کنی.

 76. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی ریش‌هایت کوتاه و کم می‌باشند، تعبیرش این است که بدهی تو پرداخت می‌شود یا اگر ناراحت و غمگین باشی، از غم و ناراحتی خلاص می‌شوی.

 77. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی ریش تو بلند و دراز و متناسب می‌باشد، یـعـنـی کار و سرپرستی و ریاست تو بر خانه درست می‌شود، بعضی از تعبیرگران نیز می‌گویند: اگر ببینی ریش تو بلند می‌باشد، ولی نه تا حدی که از ناف بگذرد، یـعـنـی به مال و اموال می‌رسی، ولی اگر ببینی ریش تو به قدری دراز شده است که از ناف گذشته است، تعبیرش غم و اندوه است،‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: یـعـنـی فقیر و بدهکار خواهی شد یا دچار غم و اندوه می‌شوی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی ریش خودت را روی زمین می‌کشی، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی (دفع بلا و گرفتاری).

 78. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی ریش‌هایت تراشیده می‌باشد، تعبیرش این است که به خاطر معاش و مایحتاج زندگانی خوار و ذلیل می‌شوی. اگر ببینی کسی سر و ریش تو را زده است، یـعـنـی احترام و آبروی تو از بین می‌رود. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی همۀ ریش‌هایت را تراشیده‌اند و جای تراشیدن زخمی شده است، یـعـنـی حرمت و جاه تو کم می‌شود. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی همۀ ریش‌های خود را بریده‌ای و زده‌ای، یـعـنـی هم ضرر و زیان مالی می‌بینی و هم به حرمت و احترام تو آسیب و خدشه وارد می‌شود.
  ابن عباس می‌گوید: تعبیر تراشیدن ریش برای دربانها (حاجبان)، زندانیها و کسانی که ترسیده‌اند خوب و نیکو می‌باشد، ولی برای ثروتمندان و جواهرفروشان و کسانی که دارای نعمت می‌باشند، بد خواهد بود.

 79. شورانگیز

  ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی ریش خود را با قیچی اصلاح می‌کنی، تعبیرش این است که به کار سرپرستی و ریاست خودت بر خانه رسیدگی خواهی کرد.
  تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی سر و ریش خودت را شانه می‌کنی، یـعـنـی از غم و اندوه رها می‌شوی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی ریش خودت را شانه می‌کنی، یـعـنـی زکات اموالت را می‌دهی. اگر ببینی ریش‌هایت را شانه می‌کنی و خوشبو می‌سازی و به آن‌ها گلاب می‌زنی، یـعـنـی کسی را به کاری مشغول می‌کنی و شغل می‌دهی و مردم متشکر و سپاس‌گزار خواهند بود.
  حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خضاب ریش، پوشش و پرده امور و کارها می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی ریش خودت را خضاب می‌کنی ولی رنگ نمی‌گیرد، یـعـنـی حال و روزت را از مردم مخفی نمی‌کنی.

 80. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی ریش خود را با دندان بریده‌ای، تعبیرش این است که خانوادۀ تو دچار ضرر و زیان می‌شوند.
  جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی دست در ریش خودت کرده‌ای و پاره‌ای از آن کنده و ریختی، یـعـنـی مال و اموال را از دست می‌دهی. اگر ببینی پاره‌ای از ریش را در چیزی قرار داده و نگه داشته‌ای، یـعـنـی مال و اموال را نگه میداری و به کسی نمی‌دهی.
  حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی ریش تو کنده شده است، یـعـنـی حرمت و احترام تو از بین می‌رود و خوار و حقیر می‌شوی.
  ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی به خاطر مرض و بیماری ریش‌هایت ریخته است، یـعـنـی خطر این وجود دارد که دچار مرگ ناگهانی بشوی و همچنین آبرو و مال و اموال خود را از دست بدهی (دفع بلا و گرفتاری).

 81. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی ریش تو خیلی صاف و روشن و براق می‌باشد، تعبیرش این است که کار سرپرستی تو بر منزل و همچنین زینت و آرایش تو بهتر می‌شود.
  ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی ریش‌هایت کوسه‌ای می‌باشد [یعنی کم‌پشت و تُنُک هستند] تعبیرش این است که حرمت و احترام و مال و اموال تو کمتر می‌شود.
  اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر کودک نابالغی در خواب ببیند که ریش درآورده است، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).

 82. اگر زنی در خواب ببیند که ریش دارد، یـعـنـی غمگین و ناراحت می‌شود و احتمالاًً کاری کند که باعث رسوائی او خواهد شد. اگر مردی در خواب ببیند که زنش ریش دارد، یـعـنـی زنش هیچ وقت فرزندی به دنیا نمی‌آورد، ولی اگر فرزندی داشته باشد، در بین قوم و خویش بزرگ و سرشناس می‌شود.
  اگر ببینی کسی ریش تو را گرفته و می‌کشد، یـعـنـی کسی مال تو را به ارث می‌برد و مصرف می‌کند، و اگر ببینی تو ریش کسی را گرفته‌ای و می‌کشی، یـعـنـی تو مال و اموال آن شخص را به ارث می‌بری.
  امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای ریش عبارتند از: 1- بیع و خرید و فروش 2- عزت و جاه 3- مرتبه و مقام 4- هیبت5- منزلت 6- نیکویی 7- به ازدواج درآوردن و تزویج 8- مال و اموال 9- فرزند 10- گرامی شدن (تعبیرهای مختلف).

 83. اگر کسی در خواب ریش خود را آراسته دید، دلیل بر نظم و انضباط او در کارهایش و خیر دنیوی است. اگر کسی ریش خود را سفید شده دید، قدر و منزلتش زیاد می شود و اگر دید ریش او ریخته، به بیماری سخت دچار می شود. اگر دید ریش خود را با فیچی آرایش می کرد، نسبت به زن و فرزندش توجه و دلبستگی دارد.

 84. اگر کسی ببیند که ریش او آنقدر بلند شده که به زمین می رسد، مرگش نزدیک است و اگر کسی ببیند به ریش خود عطر می زند، به او شغل و کار خوبی واگذار می شود و مردم از رفتار و کردارش راضی خواهند بود. اگر کسی که جوان و مجرد است ریش خود را آرایش می کرد و موهای اضافی و نامرتب را می گرفت و خود را در آینه زیبا می دید، به زودی داماد خواهد شد.

 85. اگر دختری در خواب دید که ریش پدر یا برادرش را شانه می کند و یا با قیچی آنها را مرتب می سازد، خواستگاری از خانواده ای اصیل و نجیب به سراغش می آید و کار به ازدواج می انجامد و برادر یا پدرش در امر تهیه جهیزیه، کمک قابل ملاحظه ای به وی انجام می دهند. اگر زنی ریش شوهرش را مرتب می کرد، زنی وفادار و نجیب است. اگر کسی دید ریش خود را خضاب می کرد، در انجام امور دینی کوشا است.

 86. ریش به طور کلی در خواب حرمت و آبروی مرد است و اگر ریش را در وضعی غیر طبیعی ببینید خوب نیست. مثلا یک طرف ریش بلند باشد و یک طرف آن کوتاه یا ریش را به صورت کج قیچی کرده باشند. اگر ببینید که قسمتی از ریش خود را می کنید و دور می ریزید بخشی از مال خود را از دست می دهید. اگر ریش دارید و در خواب ببینید که ریش شما را تراشیده اند، آبرو و مال شما نقصان می یابد. اگر زنی خواب ببیند که ریش در آورده نشانه فقر و یا نازایی او است.

 87. محمد ابن سیرین می گوید: ریش درخواب ، آرایش مردان و کدخدائی آنان است. اگر کسی ریشهای خود را دراز ببیند به اندازه، دلیل که کار و کدخدائی او ساخته گردد، اما چون درازی وی از ناف گذشته باشد، دلیل بر غم و اندوه کند. اگر ببیند ریش خود را با ناخن مرتب می کرد، دلیل است کدخدائی خویش تیمار دارد.

 88. اگر ببیند ریش را خضاب کرد و خضاب نمی پذیرفت، دلیل که حال خویش را به مردمان نپوشد. اگر ببیند که ریش خود را بر زمین می کشید، دلیل که اجلش نزدیک آمده باشد. اگر ببیند همه ریش را بریده است، دلیل هم بر زیان مال است و هم بر زیان حرمت. اگر ریش خود را کوسه ببیند حرمت و مالش کم گردد.

 89. ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببیند ریش او سیاه و سرخ بود، دلیل است او را داوری افتد به شغل کدخدائی. اگر ببیند ریش او سفید گشته است، دلیل که آهستگی و بردباری او زیاده گردد، ولیکن غمگین شود. اگر ببیند ریش به دندان ببرید، دلیل است اهل بیت او را زیان رسد. اگر ببیند که ریش آیینه شد، دلیل که کدخدائی و زینت او ساخته گردد. اگر ببیند که ریش او از بیماری فرو ریخت، دلیل است او را از مرگ مفاجات بیم است و آبرو و مالش برود.

 90. جابر مغربی می گوید: اگر ببیند ریش او دراز شد، چنانکه در زیر ناف او بود، دلیل است درویش و وام دار گردد یا غم و اندوه به وی رسد. اگر کسی ریش خود را به اندازه ای ببیند که ریش پدرش بود، دلیل است از پدر میراث یابد. اگر ببیند که دست در ریش خود کرد و پاره ای برگرفت و آن را بینداخت، دلیل که مالش از دست برود. اگر ببیند که پاره ای از ریش در چیزی نهاده و نگاه داشته بود، دلیل است مال خود را نگاه دارد و به کس ندهد.

 91. حضرت دانیال می گوید: اگر ببیند که ریش او کوتاه و کوچک بود، دلیل است وام او گذارده گردد. اگر غمگین بود بی غم گردد. اگر ببیند ریش او تراشیده است، دلیل که از بهر معیشت ذلیل گردد. اگر ببیند که ریش او بر زمین افتاده بود، دلیل که زود هلاک گردد. اگر ببیند ریش او کنده شده است، دلیل که حرمتش بشود و حقیر و خوار گردد. اگر ببنید که کسی سر و ریش او بسترد، دلیل که حرمت و آبروی او برود. اگر ببیند که موی سفید از ریش خود برکند، دلیل است مخالفت سنت پیغمبر کند

 92. اسماعیل بن اشعث می گوید: اگر ببیند کسی او را در حرم به وقت موسم سر بتراشید، دلیل که اگر وام دارد، وام او گذارده گردد، اگر غمگین است شادمان شود، اگر ببیند که بی سببی اندک ریش او می افتاد، چنانکه نقصان در وی ظاهر گردید، دلیل است از رنج و سختی فرج یابد. اگر ببیند که ریش او تمام سفید گردید و هیچ سیاهی در آن نبود، دلیل که لختی از حرمت وی نقصان گردد.

 93. اگر ببیند ریش او تمام بتراشیدند و جایگاه روی و ریش او خسته بود، دلیل است حرمت و جاه او نقصان گردد. اگر زنی ببیند که او را ریش بود، دلیل که غمگین و مستمند شود و باشد که کاری کند که از آن رسوا شود. اگر مردی ببیند زن او را ریش است، دلیل که آن زن هرگز فرزند نیاورد. اگر او را فرزند بود، دلیل است که محتشم قوم خویش گردد.
  اگر کودکی نابالغ خود را به ریش ببیند، دلیل بر غم و اندوه وی کند. اگر ببیند که کسی ریش او را بگرفت و می کشید، دلیل است که کسی مال او را به میراث ستاند و بخورد. اگر وی ریش کسی را بگرفت و می کشید، دلیل است که مال آن کس را به میراث بستاند.

 94. امام صادق (ع) می فرماید: دیدن ریش در خواب بر ده وجه است:
  تیغ،
  عز و جاه،
  مرتبه،
  هیئت،
  منزلت و مرمت،
  نیکوئی،
  تزویج،
  مال،
  فرزند،
  گرامی شدن.

 95. سلام من توآیینه خودمودیدم باچهره ای جذاب با ریش های کوتاه واصلاح شده.تعببیرش چیه؟

 96. در خواب دیدم که پیش آینه ایستاده هستم و ریش خود را مینگرم و ریش متوسط میداشتم باشم نه دراز نه کوتاه

 97. آرام الهی

  سلام دیدن خواب تراشیدن ریش با ماشین ریش تراش در حدی که ریش روی صورت بماند به اندازه ناخون چه تعبیری دارد ممنون

 98. سلام خواب دیدم زنی ریشم رادرخواب تراشیده سبیلم هم کوتاه کرده تعبیرچیس ت

 99. سلام خواب دیدم زنی ریشم رادرخواب تراشیده سبیلم هم کوتاه کرده تعبیرچیس ت

 100. سلام من خواب دیدم که شوهرم ریش داره ولی کم کم داشت ریشش میریخت یعنی نصف ریشش بود ولی خالی بود نصف ریشش یه تیکه اش نبود تا اخر دفعه دیگه کل ریشش ریخت

 101. برو بابا چرت نگو

 102. خواب دیدم شوهرم ریشش داره کم کم میریزه نصف ریشش بود نصف رییشش نبود

 103. سلام برادرم خواب دیده که با ریش زده و مرتب و زیبا به خانه اش رفتم خواستم ببینم تعبیرش چیست

 104. سلام من درخواب دیدم ریشم بلندترشده وبلندمیگفتم ریشم بلندشده لطفاهرچه زودترتعبیرشوبهم بگین

  • بی اس ام اس

   تعبیر این خواب افزایش مال است و مال زیادی به شما می رسد ولی این مال را در بوق و کرنا نکنید تا از دستش ندهید

  • بی اس ام اس

   تعبیر این خواب افزایش مال است و مال زیادی به شما می رسد ولی این مال را در بوق و کرنا نکنید تا از دستش ندهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.