آناناس خواص

از آناناس بیشتر بدانیم آناناساگر در ذهنتان مرور می‌کنید که آناناس چگونه می‌تواند مشکل‌گشا باشد باید بگوییم که این میوه‌ی خوشمزه حاوی ترکیبی موثر به نام «بروملین» است. این آنزیم از آرتریت …

تعبیر خواب گوشت خام نذری

آیا درباره تعبیر خواب گوشت اطلاعاتی دارید تعبیر خواب گوشتدیدن و خوردن گوشت حیوانات حلال خوب است و دیدن و خوردن گوشتتعبیر خواب گوشت حیوانات مکروه و حرام بد. البته میزان خوبی …

تعبیر خواب پرستو سیاه

در مورد تعبیر خواب پرستو چقدر  می دانید تعبیر خواب پرستوپرستو پیام آور بهار است و دیدن پرستو در خواب نوید و امید و خوشدلی است و خواب تعبیر خواب پرستومیمون و …

درباره تعبیر خواب گاو چقدر می دانید

ابن سیرین می گوید :
تعبیر خواب گاواگر در خواب ماده گاو لاغر بیند به خلاف این است و گوشت گاو ماده دیدن، دلیل مال است و پوست او، دلیل برمیراث است. اگر در خواب دید ماده گاوی را دوشید و تعبیر خواب گاوشیر آن راخورد، دلیل که مال او زیاده شود

درباره تعبیر خواب گاو چقدر می دانید

 ‫تعبیر خواب حمله گاو , ‫تعبیر خواب گاو , ‫تعبیر خواب شیر گاو , گاو در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب گاو چقدر می دانید

تعبیر خواب گاوديدن ماده گاو زن خوب بود

تعبیر خواب گاوديدن گاو فربه آنسال خوب مي گذرد

تعبیر خواب گاوديدن گاو لاغر سال گراني وکمي غله

تعبیر خواب گاوديدن گاو ماده آنسال به فراخي بگذرد

درباره تعبیر خواب گاو چقدر می دانید

 ‫تعبیر خواب حمله گاو , ‫تعبیر خواب گاو , ‫تعبیر خواب شیر گاو , گاو در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب گاو چقدر می دانید

تعبیر خواب گاوگاو وحشی و مهاجم که بیننده خواب از مشاهده اش دچار وحشت شود دشمنی است که اصالت ذاتی دارد و می توانسته خوب و مهربان باشد ولی در شرایطی قرار گرفته که خطر می آفریند و زیان می رساند. تعبیر خواب گاواگر در خواب ببینید که گاوی دارید که متعلق به شما است به نعمت می رسید

درباره تعبیر خواب گاو چقدر می دانید

 ‫تعبیر خواب حمله گاو , ‫تعبیر خواب گاو , ‫تعبیر خواب شیر گاو , گاو در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب گاو چقدر می دانید

جابرمغربي گويد: تعبیر خواب گاو اگر بيند گاوي نر از گاوان را بكشتند و گوشت او را قسمت نمودند، دليل كه بزرگي رادر آنجا بكشند و مال او را ببرند. اگر بيند گاوان زمين مي شكافتند، دليل كه مال بسيار يابدتعبیر خواب گاو. اگر ديد با گاوان نر جنگ كرد، دليل كه او را با بزرگي خصومت افتد.

تعبیر خواب گاو

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 10 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.