تعبیر خواب چیدن انار از درخت

درباره تعبیر خواب انار اطلاعات بیشتری از تعبیرکنندگان بزرگ بدانید تعبیرخواب انارچنانچه کسی ببیند که در خواب انار شیرین می خورد اگر تاجر است سود می برد و اگر مسافر است تعبیرخواب …

خواص کدو سبز با ماست

خواص کدو سبز راچقدر می شناسید؟ کدو سبزیکی از سبزیجات پرطرفدار در بین بیماران دیابتی است اما خاصیت کدو سبزتنها مختص بیماران دیابتی نیست چرا که با مصرف درست و نحوه ی …

تعبیر خواب جوجه طاووس

درباره تعبیر خواب طاووس بیشتر اطلاعات داشته باشید تعبیر خواب طاووسطاووس فریب زیبایی هاست و چون گوشت این مرغ دلفریب و چشم گیر خوردنی نیستتعبیر خواب طاووس در رویاهای ما فریب باطل …

درباره تعبیر خواب گاو چقدر می دانید

ابن سیرین می گوید :
تعبیر خواب گاواگر در خواب ماده گاو لاغر بیند به خلاف این است و گوشت گاو ماده دیدن، دلیل مال است و پوست او، دلیل برمیراث است. اگر در خواب دید ماده گاوی را دوشید و تعبیر خواب گاوشیر آن راخورد، دلیل که مال او زیاده شود

درباره تعبیر خواب گاو چقدر می دانید

 ‫تعبیر خواب حمله گاو , ‫تعبیر خواب گاو , ‫تعبیر خواب شیر گاو , گاو در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب گاو چقدر می دانید

تعبیر خواب گاوديدن ماده گاو زن خوب بود

تعبیر خواب گاوديدن گاو فربه آنسال خوب مي گذرد

تعبیر خواب گاوديدن گاو لاغر سال گراني وکمي غله

تعبیر خواب گاوديدن گاو ماده آنسال به فراخي بگذرد

درباره تعبیر خواب گاو چقدر می دانید

 ‫تعبیر خواب حمله گاو , ‫تعبیر خواب گاو , ‫تعبیر خواب شیر گاو , گاو در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب گاو چقدر می دانید

تعبیر خواب گاوگاو وحشی و مهاجم که بیننده خواب از مشاهده اش دچار وحشت شود دشمنی است که اصالت ذاتی دارد و می توانسته خوب و مهربان باشد ولی در شرایطی قرار گرفته که خطر می آفریند و زیان می رساند. تعبیر خواب گاواگر در خواب ببینید که گاوی دارید که متعلق به شما است به نعمت می رسید

درباره تعبیر خواب گاو چقدر می دانید

 ‫تعبیر خواب حمله گاو , ‫تعبیر خواب گاو , ‫تعبیر خواب شیر گاو , گاو در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب گاو چقدر می دانید

جابرمغربي گويد: تعبیر خواب گاو اگر بيند گاوي نر از گاوان را بكشتند و گوشت او را قسمت نمودند، دليل كه بزرگي رادر آنجا بكشند و مال او را ببرند. اگر بيند گاوان زمين مي شكافتند، دليل كه مال بسيار يابدتعبیر خواب گاو. اگر ديد با گاوان نر جنگ كرد، دليل كه او را با بزرگي خصومت افتد.

تعبیر خواب گاو

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 10 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.