تعبیر خواب میمون سیاه رنگ

درباره تعبیر خواب میمون چقدر می دانید

محمد بن سیرین گوید :تعبیر خواب میمون بوزینه در خواب، دلیل بر دشمنی فریبنده و ملعون است. اگر دید بر بوزینه نشسته بود و آن بوزینه مطیع او بود، دلیل كه بر تعبیر خواب میموندشمن غالب شود و او را قهر كند

درباره تعبیر خواب میمون چقدر می دانید

 ‫تعبیر خواب میمون سیاه رنگ , ‫تعبیر خواب میمون , ‫تعبیر خواب میمون وحشی , میمون در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب میمون چقدر می دانید

تعبیر خواب میمونديدن ميمون در خواب ، نشانة آن است كه مردم رياكار براي پيشبرد اهداف خود چاپلوسي شما را مي كننداگر دختري خواب ميمون ببيند ، نشانة آن است كه تعبیر خواب میمونچون نامزدش به بي وفايي او بدگمان است بهتر است هرچه زودتر با او ازدواج كند 

درباره تعبیر خواب میمون چقدر می دانید

 ‫تعبیر خواب میمون سیاه رنگ , ‫تعبیر خواب میمون , ‫تعبیر خواب میمون وحشی , میمون در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب میمون چقدر می دانید

خالد بن علی بن محد العنبری گوید :

تعبیر خواب میمونمیمون در خواب، مردی است که نماد دشمنی و ارتکاب گناه است و همچنین نشانه اعمالی است که مایه خشم مردم میگردد. ممکن است دیدن میمون، بر یهود دلالت داشته باشد. تعبیر خواب میمونهمچنین میمون در خواب، به مردی فقیر و مستمند تعبیر میشود که نعمتها از او گرفته شده است.

درباره تعبیر خواب میمون چقدر می دانید

 ‫تعبیر خواب میمون سیاه رنگ , ‫تعبیر خواب میمون , ‫تعبیر خواب میمون وحشی , میمون در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب میمون چقدر می دانید

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گويد:

تعبیر خواب میمون اگر دید بوزینه را بكشت، دلیل كه دشمن را قهر كند. تعبیر خواب میموناگر دید گوشت او بخورد، دلیل كه در رنجی و غیبی گرفتار آید. اگر دید كسی بوزینه به وی بخشید،تعبیر خواب میمون دلیل كه كسی دشمنی او ظاهر كند.

تعبیر خواب میمون

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.