فواید قارچ خوراکی

درباره قارچ و خواصش بدانید قارچ‌ها به دلیل داشتن بتاگلوکان و اسید لینولئیک منبع غذایی خوبی برای پیشگیری از بروز سرطان سینه و پروستات هستند. قارچ‌علاوه بر این اسید لینولئیک از ایجاد …

تعبیر خواب حمله گربه به انسان

درباره تعبیر خواب گربه از معبران بزرگ بخوانید منوچهر مطیعی تهرانی در تعبیر خواب گربه گوید : ابن سیرین نوشته گربه در خواب های ما مردی تعبیر می شودتعبیر خواب گربه دزد و مفسد …

به دانه سرماخوردگی

درباره به دانه و خواصش بدانید به دانه ترکیب نشاسته با آب‌جوش از قدیم برای تسکین سرفه‌های خشک به کار می‌رفت و اثربخشی خوبی دارد.به دانه این ترکیب نرم‌کننده سینه نیز است. …

درباره تعبیر خواب غذا از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

جابرمغربی گوید: تعبیر خواب غذااگر بیند هر طعام که در خانه داشت بخورد، دلیل که آخر عمر او بود.تعبیر خواب غذا اگر بیند طعام او را مرده خورد، دلیل که آن طعام گران شود.

درباره تعبیر خواب غذا از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب غذا , تعبیرخواب غذا خوردن , غذا در خواب دیدن , تعبیرخواب غذا نخوردن

درباره تعبیر خواب غذا از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

تعبیر خواب غذادیدن کفن مرده درخواب بر سه وجه است.

اول: مال.

دوم: ظاهرشدن مشکل.

تعبیر خواب غذاسوم: فساد دین.

درباره تعبیر خواب غذا از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب غذا , تعبیرخواب غذا خوردن , غذا در خواب دیدن , تعبیرخواب غذا نخوردن

درباره تعبیر خواب غذا از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

حضرت دانیال گوید:تعبیر خواب غذاهر طعام، که خوردن آن دشوارتر و بیمزه تر است، تاویل به خلاف خوشی است. تعبیر خواب غذایعنی، دلیل بر رنج و اندوه کند و هر طعام که ترش بود، دلیل بیماری است و تعبیر خواب غذاطعام شیرین به خواب، دلیل بر عیش خوش است

درباره تعبیر خواب غذا از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب غذا , تعبیرخواب غذا خوردن , غذا در خواب دیدن , تعبیرخواب غذا نخوردن

درباره تعبیر خواب غذا از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

حضرت دانیال گوید :

تعبیر خواب غذا اگر بیند مرده او را چیزی داد از متاع دنیا، منفعت بود از جائی که امید ندارد.تعبیر خواب غذا اگر دید مرده چیزی خوردنی به وی داد، دلیل که روزی حلال یابد.

تعبیر خواب غذا

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 23 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.