تعبیر خواب غذا خوردن مرده

درباره تعبیر خواب غذا از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

جابرمغربی گوید: تعبیر خواب غذااگر بیند هر طعام که در خانه داشت بخورد، دلیل که آخر عمر او بود.تعبیر خواب غذا اگر بیند طعام او را مرده خورد، دلیل که آن طعام گران شود.

درباره تعبیر خواب غذا از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب غذا , تعبیرخواب غذا خوردن , غذا در خواب دیدن , تعبیرخواب غذا نخوردن

درباره تعبیر خواب غذا از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

تعبیر خواب غذادیدن کفن مرده درخواب بر سه وجه است.

اول: مال.

دوم: ظاهرشدن مشکل.

تعبیر خواب غذاسوم: فساد دین.

درباره تعبیر خواب غذا از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب غذا , تعبیرخواب غذا خوردن , غذا در خواب دیدن , تعبیرخواب غذا نخوردن

درباره تعبیر خواب غذا از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

حضرت دانیال گوید:تعبیر خواب غذاهر طعام، که خوردن آن دشوارتر و بیمزه تر است، تاویل به خلاف خوشی است. تعبیر خواب غذایعنی، دلیل بر رنج و اندوه کند و هر طعام که ترش بود، دلیل بیماری است و تعبیر خواب غذاطعام شیرین به خواب، دلیل بر عیش خوش است

درباره تعبیر خواب غذا از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب غذا , تعبیرخواب غذا خوردن , غذا در خواب دیدن , تعبیرخواب غذا نخوردن

درباره تعبیر خواب غذا از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

حضرت دانیال گوید :

تعبیر خواب غذا اگر بیند مرده او را چیزی داد از متاع دنیا، منفعت بود از جائی که امید ندارد.تعبیر خواب غذا اگر دید مرده چیزی خوردنی به وی داد، دلیل که روزی حلال یابد.

تعبیر خواب غذا

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.