تعبیر خواب فرار از زندان

درباره تعبیر خواب زندان بدانید

تعبیر خواب زنداناگر بیرون از زندان باشید تعبیر خواب شما رهائی است از غم و اندوه و گرفتاریهای زندگی و اگر درون زندان باشید تعبیر خلاف این است و گرفتاری است و اشتغال از نوع کارهائی دست و پاگیر و تشویش برانگیز. اگر خود را درون زندان ببینید و ندانید آن زندان کجا است و تعبیر خواب زندانچه نام دارد خوب نیست و معبران چنین زندانی را به گور تعبیر کرده اند

درباره تعبیر خواب زندان بدانید

 تعبیر خواب فرار از زندان , تعبیرخواب زندان رفتن , زندان در خواب دیدن ,تعبیر خواب زندان

درباره تعبیر خواب زندان بدانید

محمدبن سیرین گوید:تعبیر خواب زندان اگر کسی بیند در زندان بود و آن زندان هرگز ندیده بود، دلیل بر هلاک است، زیرا که زندان مجهول گور است. اگر زندان معروف بیند، دلیل بر اندوه و مضرت کند. تعبیر خواب زنداناگر بیند در زندان بر پای داشت، دلیل که در عملی که باشد، دیر بماند.

درباره تعبیر خواب زندان بدانید

تعبیر خواب فرار از زندان , تعبیر خواب زندان , تعبیر خواب زندان رفتن , زندان در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب زندان بدانید

تعبیر خواب زنداناما اگر در عالم خواب بدانید که مثلا آن زندان در شهر شما قرار دارد یا نامش فلان است و در فلان شهر و دیار واقع شده نشان زیان و گرفتاری است از همان نوع که گفته شد.

درباره تعبیر خواب زندان بدانید

تعبیر خواب فرار از زندان , تعبیر خواب زندان , تعبیر خواب زندان رفتن , زندان در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب زندان بدانید

تعبیر خواب زندان درخواب، چون معروف است، خلاصي يافتن و عاقبتِ نيكو باشد. و چون مجهول بود، دليل كوري و غم و اندوه است. زندان به خواب ديدن گور وبلا است و آزمايش كردن دوستان و خرم كردنِ دشمنان. تعبیر خواب زنداناگر بيند در زندان شد و زود بيرون آمد، دليل كه خداوند به تمامي بيابد.

تعبیر خواب زندان

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.