تعبير خواب حمله كلاغ سياه - جسارت

تعبير خواب حمله كلاغ سياه

درباره تعبیر خواب کلاغ بدانید

تعبیر خواب کلاغکلاغ در خواب های ما شوم و بد یمن نیست اما از جمله پرندگانی است که دیدنش خوب شناخته نشده. تعبیر خواب کلاغصدای کلاغ خبر از غربت و تنهائی و غم و اندوه است. اگر صدای کلاغ را بشنوید و تعبیر خواب کلاغخودش را نبینید نشان آن است که کسی پشت سر شما بد می گوید.

درباره تعبیر خواب کلاغ بدانید

‫تعبیر خواب کلاغ ‫, تعبیر خواب کلاغ سیاه , ‫تعبیر خواب کلاغ دیدن , خواب کلاغ دیدن

درباره تعبیر خواب کلاغ بدانید

محمد بن سیرین گوید : تعبیر خواب کلاغدیدن كلاغ، دلیل بر مردی فاسق بود. اگر بیند كه كلاغی داشت، دلیل كه او را با چنین مردی صحبت كند. ابراهیم كرمانی گوید : اگر بیند كه كلاغی شكار كرد،تعبیر خواب کلاغ دلیل كه به حیله مال مردم بستاند. 

درباره تعبیر خواب کلاغ بدانید

‫تعبیر خواب کلاغ ‫, تعبیر خواب کلاغ سیاه , ‫تعبیر خواب کلاغ دیدن , خواب کلاغ دیدن

درباره تعبیر خواب کلاغ بدانید

تعبیر خواب کلاغاگر در خواب ببینید گوشت کلاغ می خورید مال حرام بدست می آورید که خود شما به ناروا بودن آن معترف هستید. اگر در خواب ببینید کلاغی را کشتید دشمن یاوه گوئی را از خود می رانید وتعبیر خواب کلاغ اگر ببینید کلاغی را در قفس نگه داشته اید جلوی دهان بد گوئی را گرفته اید.

درباره تعبیر خواب کلاغ بدانید

‫تعبیر خواب کلاغ ‫, تعبیر خواب کلاغ سیاه , ‫تعبیر خواب کلاغ دیدن , خواب کلاغ دیدن

درباره تعبیر خواب کلاغ بدانید

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب کلاغ  اگر ببینی گوشت کلاغ می‌خوری، یـعـنـی از مال و اموال مردی بیابان‌نشین مصرف می‌کنی. اگر ببینی کلاغی را شکار کرده‌ای، تعبیر خواب کلاغیـعـنـی با حیله و نیرنگ مال و اموال مردم را خواهی گرفت.
<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.