دارچین و لاغری

دارچین پرخاصیت را می شناسید؟ دارچین (cinnamon) یکی از ادویه‌های مشهور است، کهدارچین در تعداد زیادی از خوراکیها استفاده می‌شود. اما در طب سنتی این خوراکی فقط ادویه نبوده و خواص و …

تعبیر خواب باران شدید

درباره تعبیر خواب باران از معبران بزرگ بخوانید تعبیر خواب بارانباران در بیداری و در زندگی روزمره ما موجب خیر و برکت و نعمات الهی است. در خواب نیز چنین حالتی داردتعبیر …

همه چیز در مورد دیجی کالا و انبار بی نظیر دیجی کالا

همه چیز در مورد دیجی کالا و انبار بی نظیر دیجی کالا دیجی کالا یکی از فروشگاههای اینترنتی بزرگ حال حاضر کشور می باشد که همواره خدمات و محصولات جدیدی را ارائه …

تعبیر خواب کلاغ های سیاه و زیبا

تعبیر خواب کلاغ , تعبیر خواب کلاغ سفید , تعبیر خواب کلاغ مرده , تعبیر خواب کلاغ سیاه

تعبیر خواب کلاغ های سیاه و زیبا

تعبیر خواب کلاغ ديدن كلاغ، دليل بر مردي فاسق بود. اگر بيند كه كلاغي داشتتعبیر خواب کلاغ، دليل كه او را با چنين مردي صحبت كند.

تعبیر خواب کلاغ های سیاه و زیبا

اگر بيند كه كلاغي شكار كرد، دليل كه به حيله مال مردم بستعبیر خواب کلاغتاند. اگر كلاغ را ديد كه از شاخ آواز داد و بانگ كرد، دليل كه زحمت او از سفر بود.

تعبیر خواب کلاغ , تعبیر خواب کلاغ سفید , تعبیر خواب کلاغ مرده , تعبیر خواب کلاغ سیاه

تعبیر خواب کلاغ های سیاه و زیبا

کلاغ در خواب تعبیر خواب کلاغهاي ما شوم و بد يمن نيست اما از جمله پرندگاني است کتعبیر خواب کلاغ ديدنش خوب شناخته نشده. صداي کلاغ خبر از غربت و تنهائي و غم و اندوه است. اگر صداي کلاغ را بشنويد و خودش را نبينيد نشان آن است که کسي پشت سر شما بد مي گويد.

تعبیر خواب کلاغ های سیاه و زیبا

اگر در خواب صداي کلاغ هاي بسياري را بشنويد ولي آن ها رانبينيد به غربت و تنهائي دچار مي گرديد. اگر در خواب ببينيتعبیر خواب کلاغد کلاغي بر شاخه درخت يا بام خانه شما نشسته در صورتي که احساس کنيد آن درخت و آن خانه به شما تعلق دارد خبري ناراحت کننده به شما مي رسد. اگر در خواب ببينيد گوشت کلاغ مي خوريد مال حرام بدست مي آوريد که خود شما به ناروا بودن آن معترف هتعبیر خواب کلاغستيد. اگر در خواب ببينيد کلاغي را کشتيد دشمن ياوه گوئي را از خود مي رانيد و اگر ببينيد کلاغي را در قفس نگه داشته ايد جلوي دهان بد گوئي را گرفته ايد

تعبیر خواب کلاغ های سیاه و زیبا

اگر بيند زاغ و تذرو هر دو در شلوارش بود، دليل است كه فرزندش با كنيزش فساد كند. اگر بيند كه زاغي را معالجه كرد، دليل كهتعبیر خواب کلاغ مردي دزد را پند دهد. اگر بيند زاغي را ببافت و پنهاتعبیر خواب کلاغن كرد، دليل است درهواداري و باطل جوئي بود. اگر بيند زاغي به منقار از خانه او چيزي فرا گرفت، دليل كند كه فاسقي يا هندوئي از خانه او چيزي بدزدد.

تعبیر خواب کلاغ های سیاه و زیبا

تعبیر خواب کلاغ , تعبیر خواب کلاغ سفید , تعبیر خواب کلاغ مرده , تعبیر خواب کلاغ سیاه

تعبیر خواب کلاغ های سیاه و زیبا

ديدن زاغ وکلاغ مردتعبیر خواب کلاغ دروغگوئي که به وي اظهار دوستي کند

لوک اویتنهاو می گوید :

کلاغ : باخت یا گم کردن

که قارقار میکند : بدبختی

تعبیر خواب کلاغ های سیاه و زیبا

ترساندن آن : شخصی قصد کلاشی اتعبیر خواب کلاغز شما را دارد

که پرواز میکند : مرگ

تعبیر خواب کلاغ های سیاه و زیبا

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ دیدن كلاغ تعبیر خواب کلاغدر خواب ، نشانة اندوه و بدبختی است .

تعبیر خواب کلاغ های سیاه و زیبا

۲ـ شنیتعبیر خواب کلاغدن غارغار كلاغ در خواب ، علامت آن است كه تحت تأثیر حرفهای دیگران ثروت خود را از دست می دهید . اگر فرد جوانی چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است كه فریب زنی را خواهد خورد .

تعبیر خواب کلاغ های سیاه و زیبا

۳ـ دیدن كلاغ مرده در خواب ، نشانة آن است كه در آیندة نزدیك به بیماریتعبیر خواب کلاغ سختی دچار خواهید شد .

تعبیر خواب کلاغ

آخرین بروز رسانی در : چهارشنبه 28 مهر 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.