تعبیر خواب سوسمار

تعبیر خواب سوسمار | تعبیرخواب سوسمار | tabire khab

تعبیر خواب سوسمار,تعبیر خواب سوسمار سبز,تعبیر خواب سوسمار سیاه,تعبیر خواب سوسمار مرده,تعبير خواب سوسمار كوچك,تعبیر خواب سوسمار دیدن,تعبیر خواب سوسمار آبی,تعبیر خواب سوسمار سفید,تعبیر خواب سوسمار زرد,تعبیر خواب بچه سوسمار,تعبير خواب سوسمار سياه,تعبير خواب ديدن سوسمار,تعبير خواب بچه سوسمار,تعبیر بچه سوسمار در خواب

تعبیر خواب سوسمار,تعبیر خواب سوسمار سبز,تعبیر خواب سوسمار سیاه

خواب سوسمار یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم سوسمار در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب سوسمار می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب سوسمار را مطالعه نمایید و متوجه شوید سوسمار چه تعبیری دارد

تعبیر خواب سوسمار از دید مولف

تعبیر خواب سوسمار ، مردی غیر قابل اعتماد است

تعبیر خواب سوسمار از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب خوردن گوشت سوسمار ، منفعت است

تعبیر خواب صدای سوسمار در خانه ، صدای مصیبت است

تعبیر خواب سوسمار از ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب فرار سوسمار ، ضرر و زیان از طرف مردی است

تعبیر خواب کشتن سوسمار ، شکست دشمن است

تعبیر خواب سوسمار از منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب گریختن و ترسیدن از سوسمار ، خطر در خارج از محدوده شهر است

تعبیر خواب سوسمار | سوسمار در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 34 عدد

 • سوسمار جانور بومی ایران نیست وآن چه در خواب نامه ها درباره این جانور کریه نوشته شده مطالبی است که از زبان عربی به فارسی برگردانده یا ریشه عربی دارد. گفته اند که اعراب قدیم گوشت سوسمار را می خورده اند به همین علت گوشت سوسمار را در ردیف گوشت های ماکول دیگر آورده و چیزهائی درباره آن نوشته اند ولی برای ما چنین نیست و دیدن سوسمار کراهت دارد چه رسد به خوردن گوشت آن که حتی تصورش به ذهن ما نمی آید

 • کرمانی علیه الرحمه نوشته (سوسمار مردی است عرب و بیابانی) این تعبیر ناشی از همان القا باورهای جاهلیت اعراب است که متاسفانه در اسلام نیز ماند. در حالی که شرع مقدس اسلام خوردن گوشت سوسمار را منع کرده است لیکن تعابیری که درباره سوسمار شده باقی مانده اند.

 • سوسمار دشمن بیابانی است و بسیار خطرناک. این خطری است که نه در شهر بل که در بیابان و بیرون شهربیننده خواب را تهدید می کند. اگر کسی در خواب سوسمار یا بز مچه ببیند و مشاهده کند که از طرف این جانور مورد تهدید قرار گرفت و ترسید و گریخت خطری در خارج از محدوده شهر او را به خود می خواند و انتظارش را می کشد. چنین شخصی اگر راننده است و رانندگی می کند بهتر است چندی از شهر خارج نشود

 • اگر کسی بزمچه یا سوسمار در خواب ببیند خوب است مدتی از اقدام به مسافرت خودداری کند.

 • البته باید توجه داشت که سوسمار و بزمچه بیابانی هستند و با تمساح که آبی است متفاوت می باشند

 • تمساح که در آب زندگی می کند و شکار خود را نیز در آب های کم عمق می یابد تعبیر ی دیگر دارد.

 • ابراهیم کرمانی گوید: سوسمار، دلیل بود بر نژاد عرب و خوردن گوشت او مال و منفعت دنیا بود

 • اگر بیند سوسمار او را بگزید، دلیل کند که از مردی عرب او را مضرت رسد

 • اگر بیند سوسمار بکشت، دلیل که دشمن را قهر کند

 • محمدبن سیرین گوید: خوردن گوشت سوسمار در خواب ، دلیل منفعت کند.

 • اگر بیند که سوسمار در خانه بانگ می داشت، دلیل بود که در آن خانه آوازه مصیبت شنود.

 • خوردن گوشت سوسمار در خواب، دليل منفعت كند.

 • اگر بيند كه سوسمار در خانه بانگ مي داشت، دليل بود كه در آن خانه آوازه مصيبت شنود.

 • سوسمار جانور بومي ايران نيست وآن چه در خواب نامه ها درباره اين جانور کريه نوشته شده مطالبي است که از زبان عربي به فارسي برگردانده يا ريشه عربي دارد. گفته اند که اعراب قديم گوشت سوسمار را مي خورده اند به همين علت گوشت سوسمار را در رديف گوشت هاي ماکول ديگر آورده و چيزهائي درباره آن نوشته اند ولي براي ما چنين نيست و ديدن سوسمار کراهت دارد چه رسد به خوردن گوشت آن که حتي تصورش به ذهن ما نمي آيد. کرماني عليه الرحمه نوشته (سوسمار مردي است عرب و بياباني) اين تعبير ناشي از همان القا باورهاي جاهليت اعراب است که متاسفانه در اسلام نيز ماند. در حالي که شرع مقدس اسلام خوردن گوشت سوسمار را منع کرده است ليکن تعابيري که درباره سوسمار شده باقي مانده اند. سوسمار دشمن بياباني است و بسيار خطرناک. اين خطري است که نه در شهر بل که در بيابان و بيرون شهربيننده خواب را تهديد مي کند. اگر کسي در خواب سوسمار يا بز مچه ببيند و مشاهده کند که از طرف اين جانور مورد تهديد قرار گرفت و ترسيد و گريخت خطري در خارج از محدوده شهر او را به خود مي خواند و انتظارش را مي کشد. چنين شخصي اگر راننده است و رانندگي مي کند بهتر است چندي از شهر خارج نشود يا اگر کسي بزمچه يا سوسمار در خواب ببيند خوب است مدتي از اقدام به مسافرت خودداري کند. البته بايد توجه داشت که سوسمار و بزمچه بياباني هستند و با تمساح که آبي است متفاوت مي باشند. تمساح که در آب زندگي مي کند و شکار خود را نيز در آب هاي کم عمق مي يابد تعبيري ديگر دارد

 • ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب سوسمار، انسان دلیری از نژاد «عرب» می‌باشد.

 • اگر در خواب ببینی سوسمار تو را گاز گرفته است، تعبیرش این است که کسی که گفته شد به تو آسیب و ضرر و زیان می‌رساند (دفع بلا و گرفتاری)

 • اگر ببینی سوسمار را کشته‌ای، یـعـنـی دشمن را شکست می‌دهی.

 • ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خوردن گوشت سوسمار، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد.

 • اگر ببینی سوسمار در خانه‌ای بانگ و فریاد می‌کند، یـعـنـی از آن خانه فریاد مصیبت میشنوی.

 • بعد از نماز صبح خواب دیدم خزنده ای دست آموز و خانگی دارم که در ابتدا شبیه مار بود و دوستش داشتم اما کم کم حس خوبم نسبت به او از بین رفت و ترس این داشتم که نیش بزند اما دیدم که اصلا مار نیست و بزرگ تر که شد شبیه سوسماری تپل که 6 پا داشت شد

 • اگر نسبت به آینده چیزی یا کسی که رابطۀ زیادی با او دارید (یا حتی متعلق به شماست) بدبین هستید و ترس دارید، شاید این خواب می خواهد بگوید که بدبینی و ترس را باید کنار بگذارید و آن طور که فکر می کنید نخواهد شد.

 • خواب دیدم درخت انگوری کاشته بودیم، در پی انگور میجستم که ناگهان دیدم سوسمار یا بزمچه روی شاخه ان به تعداد زیاد نشسته و با یه تکان چن تایی ان ریخت بر زمین

 • خواب دیدم بر دیوار و لای اجر ها مهد کودکی که سه سال است تاسیس کردم ماری بزرگ بود داشتم به سر بزگ مار نگاه میکردم که چیزی شبیهه تمساح به من حمله کرد اما توانستم انرا در دستشویی حبس کنم دوباره به جای مار نگاهی انداختم مار سر جایش بود.

 • مارمولک‌ و سوسمار در خواب‌ به‌ منزله‌ هشداری‌ در رابطه‌ با دوستان‌ دروغین‌ در میان‌ جمع‌ دوستان‌نزدیک‌ و صمیمی‌تان‌ هستند. مارمولک‌ یا سوسمار مرده‌ در خواب‌ بر مبارزه‌ای‌ موفقیت‌آمیز به‌ منظورحفظ آبرو و حیثیت‌تان‌ دلالت‌ دارد.

 • هر که در خواب سوسمار ببیند، با مردی قوی هیکل و نیرنگ باز آشنا می شود و آن مرد از او به حیله مالی را سرقت می کند. اگر سوسمار در حوالی منزلی صدا می کرد، در آن خانه مصیبت و ناراحتی خواهد آمد.

 • خوردن گوشت سوسمار، خوردن مال حرام است. اگر سوسمار او را گزید، از کسی که تازه با وی طرح آشنایی ریخته، گزند و آسیب می بیند. سوسمار دشمن بیابانی و بسیار خطرناک است. اگر کسی در خواب سوسمار یا بزمچه ببیند و بترسد، خطری در خارج از شهر انتظارش را می کشد.

 • ابراهیم کرمانی می گوید: سوسمار، دلیل بود بر نژاد عرب و خوردن گوشت او مال و منفعت دنیا است. اگر ببیند سوسمار او را بگزید، دلیل کند که از مردی عرب او را مضرت رسد. اگر ببیند سوسمار بکشت، دلیل که دشمن را قهر کند.

 • محمد ابن سیرین می گوید: خوردن گوشت سوسمار در خواب، دلیل منفعت کند. اگر ببیند که سوسمار در خانه بانگ می داشت، دلیل بود که در آن خانه آوازه مصیبت شنود.

 • خواهش میکنم کمک کنید من خواب دیدم که تو حیاط خونمون یه سوسمارو دنبال میکنم به دستم میخوره بعد فرار میکنه….

 • من در خواب داخل خونه يه چيزي شبيه سوسمار شايدديدم كه به سرعت تولد مثل مي كرد. و من سعي مي كردم بچه هاي اين موجودو از خونه بيرون كنم.ولي هر چي اين كارو مي كردم باز هم داخل خونه بودن و تموم نمي شدن.

 • اگر سوسمار از دست ما فرار کند تعبیرش چیه؟

 • خواب دیدم تو خونه دو تا سوسمار هست،اولش ترسیدم،ولی فرار نکردم،بعد دو نفر از اشناها که قبلا از اینا به ما مصیبتی رسیده بود،هر کدوم یکی و گرفت، سوسمارا رو اونا کشتن،که خون یکی رو صورتم،و سوسمار بعدی خونش رو خواهرم ریخت،

 • خواب دیدم یه سوسمار رو تپه های بیابونی راه میره .. با منم کاری نداشت ولی من یخورده ترسیدم .. میخواستم بدونم تعبیرش چیه ؟

 • سلام خواب دیدم سوسمار بی آزاری در باغ راه میرود که بال دارد و زمانی که بالش را باز میکند گنجشکهای زیادی از خود بال شرووع به جیک جیک میکنن یعنی این پرنده ها بخشی از وجود این سوسمار بود لطفا تعبیرش چیه

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.