کامل ترین مرجع "تعبیر خواب حوض" از دید 5 عالم بزرگ تعبیر خواب ایران و جهان

تعبیر خواب حوض

تعبیر خواب حوض | تعبیرخواب حوض | tabire khab

تعبیر خواب حوض,تعبیر خواب حوض ماهی,تعبیر خواب حوض پر از ماهی,تعبیر خواب حوض کوثر,تعبیر خواب حوضچه ماهی,تعبیر خواب حوض آب گرم,تعبیر خواب حوض ماهی قرمز,تعبیر خواب حوض پر آب,تعبیر خواب حوض بزرگ,تعبیر خواب حوض خون,تعبیر خواب استخر ماهی,تعبير خواب حوض ماهي,تعبير خواب استخر ماهي,تعبیر خواب ماهی در حوض,تعبیر خواب ماهی قرمز در حوض,تعبیر دیدن حوض ماهی در خواب,تعبیر خواب حوض پر ماهی,تعبیر خواب حوض بزرگ آب

تعبیر خواب حوض , تعبیر خواب حوض ماهی , تعبیر خواب حوض پر از ماهی

خواب حوض یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم حوض در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب حوض می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب حوض را مطالعه نمایید و متوجه شوید حوض چه تعبیری دارد

تعبیر خواب حوض از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب دیدن حوض ، چهار چیز است

 مردم با منفعت – مردی توانگر و ثروتمند – مال جمع کردن – عالمی که از او کسب علم کنند و بهره مند شوند.

تعبیر خواب حوض از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب حوض ، علم و دانش است

تعبیر خواب شستن تن با آب حوض ، توبه از گناهان است

تعبیر خواب حوض از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب شستن لباس خود در حوض و سیاهی در آب ظاهر شود ، رسوایی و مشهور شدن به بدی در بین مردم است

تعبیر خواب آب حوض تیره و تلخ باشد ، غم و اندوه است

تعبیر خواب حوض از دید جابر مغربی

تعبیر خواب خوردن از آب حوض ، عاقبت بخیری و مال از مردی توانگر است

تعبیر خواب حوض از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب حوض ، شانس و اقبال است

تعبیر خواب دیدن آب حوض گل آلود ، درگیری و مشکلات خانوادگی است

تعبیر خواب حوض | حوض در خواب دیدن | تعبیر خواب

<

کامنت های تایید شده : 19 عدد

 • امام صادق علیه السلام:

  دیدن حوض در خواب بر چهار وجه است.

  اول: مردم با منفعت.

  دوم: مردی توانگروثروتمند.

  سوم: مال جمع کردن.

  چهارم: عالمى که از او کسب علم کنند و بهره مند شوند.

 • اصل حوض در خواب علم ودانش است.

 • اگر بیند خویشتن با آب حوض همی شست، دلیل که توفیق یابد و ازگناه و عصیان باز ایستد.

 • اگر دید همه آب حوض فرو برد و آن آب او خوش آمد، دلیل که عمر خود به سلامت گذراند و مالش زیاد شود.

 • اگر اهل علم است علمش زیاد شود.

 • خالد بن علی بن محد العنبری:

  اگر کسی در خواب ببیند که از حوضی وضو میگیرد، به اذن خداوند از غم و اندوه نجات مییابد. اگر از آن حوض آب خورد، به او رزق و روزی بخشیده میشود.

 • اگر بیند تن و جامه خود به حوض می شست، دلیل که اهل بیتش توبه کنند وسیرت نیک و راه دین جویند.

 • اگر بیند جامه خود به حوض بشست و پلیدی ازجامه در زیر آب ظاهر گشت، دلیل که به علم کار نکند و به بدی در میان خلق مشهور شود.

 • اگر بیند کنار حوض سبز رسته بود، دلیل که از علم خود منفعت یابد و مردم نیز از علم او منفعت یابند، خاصه که حوض مِلک او باشد.

 • اگر بیند حوض ملک او نبود و از آنِ مسلمین بود زیاده و نقصان آن حوض به علمای آن دیار باز گردد یا به کسی که در آن شهر حاکم بود.

 • اگر بیند آب حوض تیره و تلخ بود، دلیل بر غم و اندوه کند.

 • جابر مغربی :

  اگر بیند آب حوض همی خورد مال یابد از مردی توانگر و عاقبت کارش نیک است و مال یابد به قدر بزرگی حوض.

 • دیدن حوض در خواب ، نشانه ثابت ماندن شانس و اقبال شما و روبرو شدن با اتفاقاتی هیجان آمیز است .

 • اگر خواب ببینید آب حوض گل آلود است ، نشانه آن است که درگیر مشاجرات خانوادگی خواهید شد .

 • ديدن حوض ماهی با آبی گل آلود در خواب ، نشانة آن است كه در اثر عياشیبه بيماری مبتلا خواهيد شد .

 • ديدن حوض ماهیبا آبی زلال در خواب ، نشانة آن است كه قراردادهايی سود آور خواهيد بست و در زندگی لذت های فراوانی خواهيد برد .

 • ديدن حوضی خالی از ماهی، علامت آن است كه دشمنانی بزرگ در نزديكی شما هستند .

 • اگر دختری خواب ببيند داخل حوض ماهیمیافتد ، علامت آن است كه بعد از ازدواج سعادتمند خواهد شد.

 • اما اگر آب حوض گل آلود باشد ، تعبيریبر خلاف آنچه رفت دارد .

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.