تعبیر خواب خوردن و شکستن پسته های دهان بسته و سفت

تعبیر خواب خوردن و شکستن پسته های دهان بسته و سفت

تعبیر خواب پسته‬‎ , تعبیر خواب پسته خندان , تعبیر خواب پسته خوردن , تعبیر خواب پسته و بادام

تعبیر خواب خوردن و شکستن پسته های دهان بسته و سفت

پسته در خواب اشتغال ذهنی و فکری است که گاه می تواند سرگرم کننده یا امید بخش هم باشد. دیدن پسته در خواب به این معنی است که فکر می کنید و چنانچه دیدید ظرفی پسته مقابل خویش دارید خواب شما می گوید که در روزهای آینده ذهن و فپستهکری مشغول خواهید داشت

تعبیر خواب خوردن و شکستن پسته های دهان بسته و سفت

و به چیز یا چیزهایی که پیش می آیند فکر می کنید. اگر پستهزن ها در خواب پسته ببینند غیبت می کنند و پشت سر این و آن حرفپسته می زنند. چنانچه ببینید که کسی پسته به شما داد باعث آشفتگی خاطر شما می شود و اگر دهنده پسته آشنا باشد موضوع خانوادگی است.

تعبیر خواب پسته‬‎ , تعبیر خواب پسته خندان , تعبیر خواب پسته خوردن , تعبیر خواب پسته و بادام

تعبیر خواب خوردن و شکستن پسته های دهان بسته و سفت

پوست پسته بدون پستهمغز در خواب غم است و نتیجه مایوس کننده یک کار به خصوص که انجام می دهید. اگر ظرفی پر از پوست پسته در خواب دیدید در کاری شکست می خورید ولی اگر مغز پسته دیدید توفیق خواهید یافت و بدون زحمت زیاد سودی قابل توجه عایپستهدتان می شود. اگر مردی زن دار و متاهل ببیند که همسرش به او مغز پسته تعارف می کند صاحب فرزند خوب رو و باهوش و فراستی می شود. درخت پسته خانواده پرهیاهو و پستهاست.

تعبیر خواب خوردن و شکستن پسته های دهان بسته و سفت

چنانچه مردی سالمند پستهببیند که در خانه اش درخت پسته روئیده و بار پسته تازه دارد همه افراد خانواده اشت یک جا جمع می شوند و موردی پیش می آید که گرد هم می آیند و زیاد جر و بحث می کنند. اگر دختر جوانی ببیند که مغز پسته می خورد عاشق می شود و ازدواج می کندپسته اما ازدواج او بعد از حرف های زیاد و گفتگوی طولانی انجام می پذیرد.

تعبیر خواب خوردن و شکستن پسته های دهان بسته و سفت

زنها اگر از یکدیگر مغز پسته بگیرند حرف است و چیزهایی اسپستهت که درباره هم می گویند. به هر حال دیدن پسته در خواب فکر است و اشتغال ذهنی و اگر در جائی دیدید که پسته را غم و غصه نوشته اند درست نیست و ثابت نشده است.پسته

تعبیر خواب پسته‬‎ , تعبیر خواب پسته خندان , تعبیر خواب پسته خوردن , تعبیر خواب پسته و بادام

تعبیر خواب خوردن و شکستن پسته های دهان بسته و سفت

دید جوزوپسته وبادام و فندپستهق و میوهای دیگربامرد سفید با گفتگوی بسیار و مناقشه در میان ایشپستهان واقع شود

تعبیر خواب پسته

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.