تعبیر خواب جن یوسف

از تعبیر خواب جن بخوانید تعبیر خواب جناگر در خواب از جني بترسيد و فرار کنيد امنيت مي يابيد و سود مي بريد. اگر جني در خانه خودتان ديديدتعبیر خواب جن او …

همه چیز درباره تعبیر خواب وضو گرفتن در مسجد و خانه

همه چیز درباره تعبیر خواب وضو گرفتن در مسجد و خانه وضو تعبیر خواب وضو یا دست‌نماز یا آبدست به‌معنی شستن صورت و دست‌ها با آب، از آداب و عبادات دین اسلام تعبیر خواب …

تعبیر خواب آب در خانه

درباره تعبیر خواب آب اطلاعات بیشتری داشته باشید تعبیر خواب آباگر بر زمین آب ریخته شود و جمع شده باشد بطوری که بدون آلودگی پا نتوانید از آن عبور کنید نشان آن …

درباره تعبیر خواب آهو بدانید

ابراهیم کرمانی گوید:تعبیر خواب آهو اگر بیند که آهو رافرا گرفت، دلیل که کنیزک خوب روی او را حاصل شود.تعبیر خواب آهواگر بیند که گلوی آهو را ببرید، دلیل که دوشیزگی دختری را به برگیرد.

درباره تعبیر خواب آهو بدانید

‫تعبیر خواب آهو در خانه , ‫تعبیر خواب آهو ‫, تعبیر خواب بچه آهو , آهو در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب آهو بدانید

تعبیر خواب آهودیدن آهو در خواب تعبیر خوبی دارد ، برای افراد جوان نشانة دوستیهای پاک و عمیق است. برای افراد متأهلنشانة زندگی آرام و دور از دغدغه است.

درباره تعبیر خواب آهو بدانید

جابر مغربی:
تعبیر خواب آهواگر ببیند بچه آهویی گرفت و یا کسی به او داد، تعبیر ان باشد که صاحب فرزندی می‌شود، یا از کنیزی و یا دختری که تازه به همسری او در آمده است.

درباره تعبیر خواب آهو بدانید

‫تعبیر خواب آهو در خانه , ‫تعبیر خواب آهو ‫, تعبیر خواب بچه آهو , آهو در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب آهو بدانید

 محمد بن سیرین گوید: تعبیر خواب آهواگر بیند که بی آن که گرد آهو رود، آهو بیفکند، دلیل کنیزکی یا زنی را دوشیزگی ببرد. اگر بیند که آهو وقت شکار بیفکند، دلیل که غنیمت یابد. اگر بیند ه آهو در خانه او بِمُرد، تعبیر خواب آهودلیل که از جهت زن، غم و اندوه به ا و رسد. اگر بیند که آهو را به سنگ یا تیز زد، دلیل که سخن ناسزا گوید زنی را.

درباره تعبیر خواب آهو بدانید

‫تعبیر خواب آهو در خانه , ‫تعبیر خواب آهو ‫, تعبیر خواب بچه آهو , آهو در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب آهو بدانید

تعبیر خواب آهو تلف شدن آهو، احتمال مرگ یکی از افراد خانواده، خصوصا همسر او را می رساند. دیدن آهو در خواب ، برای افراد جوان نشانه دوستیهای پاک و عمیق تعبیر خواب آهو است. برای افراد متأهل نشانه زندگی آرام و دور از دغدغه است.

تعبیر خواب آهو

آخرین بروز رسانی در : سه شنبه 4 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.