تعبیر خواب روباه

تعبیر خواب روباه | تعبیرخواب روباه | tabire khab

تعبیر خواب روباه,تعبير خواب روباه قرمز,تعبیر خواب روباه سیاه,تعبیر خواب روباه مرده,تعبیر خواب روباه زرد,تعبیر خواب روباه قهوه ای,تعبیر خواب روباه سگ,تعبير خواب روباه سفيد,تعبیر خواب روباه و سگ,تعبیر خواب روباه و گرگ,تعبیر خواب روباه قرمز,تعبير خواب روباه سياه,تعبیر خواب مردن روباه

تعبیر خواب روباه , تعبير خواب روباه قرمز , تعبیر خواب روباه سیاه , تعبیر خواب روباه مرده , تعبیر خواب روباه زرد

خواب روباه یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم روباه در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب روباه می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب روباه را مطالعه نمایید و متوجه شوید روباه چه تعبیری دارد

تعبیر خواب روباه از دید حضرت یوسف ع

تعبیر خواب روباه دشمنی است که اظهار دوستی می کند

تعبیر خواب روباه از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب روباه مردی مکار است یا زنی دروغگو از خویشاوندان

تعبیر خواب جنگ با روباه این است که خویشان با او دشمنی می کنند

تعبیر خواب فرار کردن روباه ، ترس از جنیان است

تعبیر خواب بازی کردن روباه ، علاقه به زنی است که دوستی اش ضعیف است

تعبیر خواب روباه از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب چاپلوسی کردن روباه ، فریب خوردن است

تعبیر خواب پوست روباه بدست آوردن مال است

تعبیر خواب شیر روباه دروغگویی است

تعبیر خواب روباه گرفتن یا پیدا کردن زنی فریبکار و دروغگو است

تعبیر خواب روباه به خانه آمدن ، زن خواستن است

تعبیر خواب روباه از تو فرار کند بدهکاری است که از تو فرار می کند

تعبیر خواب روباه از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب روباه را به ریسمان بستن ، زن بی وفایی است که از زور دنبال شما می اید

تعبیر خواب روباهی که رام است و دنبال شما می آید زنی با الفت است که ممکن است نیرنگ کند

تعبیر خواب نوازش کردن روباه زیبا ، عشق به زن دغلباز است

تعبیر خواب دنبال کردن روباه ، دشمنی دغل باز است

تعبیر خواب پوشیدن پوست روباه ، فریب خوردن است

تعبیر خواب روباه در خانه و باغ شما بچه کند ، زنی فریبکار در شما ریشه می کند

تعبیر خواب روباه به طور کلی تجسمی از نیرنگ و ریا است

تعبیر خواب روباه از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دویدن دنبال روباه ، درگیر معاملات نا مطمئن شدن است

تعبیر خواب روباهی که یواشکی وارد خانه شما شود ، حسادت به روابط دوستانه شما است

تعبیر خواب کشتن روباه موفقیت در همه کارهاست

تعبیر خواب روباه | روباه در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 65 عدد

 • ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب روباه، مرد خیانتکار و شرور و فریبنده و مکار یا زن و «کنیزک» دروغگویی از بستگان می‌باشد،‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: تعبیرش شخصی دروغگو است.

  • به تكرار در مدت يك ماه دو بار خواب ديدم گربه اي سياه كه سرش سر روباه بود پشت سرم راه مي امد به طوري كه سعي ميكردم از خودم جدايش كنم اما نمي توانسم

 • اگر کسی در خواب روباه را دید، با شخصی مکار و حیله گر و فریبکار روبرو خواهد شد.

 • جنگ با روباه، درافتادن و خصومت با اقوام و خویشاوندان است و اگر با روباه به بازی و مسخرگی مشغول بود، زنی به او دلبسته می شود ولی این دلبستگی دوام و قوامی ندارد.

 • اگر ببینید روباهی دارید و او را به ریسمان بسته اید و به دنبال خود می کشید، چنین زنی در زندگی شما هست که کششی نسبت به شما ندارد و اما ناگزیر به دنبالتان می آید.

 • داشتن پوست روباه، مال است و اگر دیدید شیر روباه را می خورید از غم رهایی می یابید. پوشیدن لباس از پوست روباه فریب خوردن است.

 • محمد ابن سیرین می گوید: روباه درخواب مردی مکار، غدّار نابکار و فریبنده است یا زن و کنیزکِ دروغگو یی است که از خویشان بیننده خواب است

 • اگر ببیند که با روباه در جنگ و نبرد بود، دلیل کند که خویشان او با او خصومت کنند. اگر ببیند روباه راهی جست، دلیل که از پریان ترسیده گردد.

 • اگر ببیند با روباه بازی می کرد یا خواست او را برانگیزاند، دلیل که زنی او دوست دارد، ولیکن دوستی او ضعیف است.

 • ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببیند روباهی را شانه می کرد، دلیل که کسی با وی حیله سازد و او را بفریبد.

 • اگر ببیند روباهی در پیش او چاپلوسی می کرد، دلیل که غریبی با وی مکر و حیله کند و پوست روباه به خواب دیدن، مال است که به دست آورد و شیر روباه در خواب، دروغگو یی است.

 • اگر ببیند که روباهی یافت یا بگرفت یا کسی به او داد، دلیل که زنی فریبنده و دروغگو به زنی بخواهد، یا با زنی این چنین در صحبت افتد

 • اگر ببیند روباهی درخانه او درآمد و قرارگرفت، دلیل کند که زن خواهد و آن زن او را دوستدار است. اگر ببیند که روباه از وی بگریخت، دلیل که وام دار از وی بگریزد.

 • روباه تجسمی است از مکر و فریب و نیرنگ چه مرد باشد و چه زن. اگر ببینید روباهی دارید و او را به ریسمان بسته اید و به دنبال خود می کشید چنین زنی در زندگی شما هست که کششی نسبت به شما نداردو اما ناگزیر به دنبالتان می آید. او زنی است فریبکار و نمام و فتنه انگیز.

 • حتی ممکن است یک مرد باشد که در زندگی شما نقشی دارد. اگر روباه رام بود و خودش به دنبال شما می آید زنی است که با شما سازش و الفت دارد اما نباید از کید و دغل او غافل باشید.اگر در خواب دیدید روباه قشنگی دارد که پوستی ممتاز دارد و شما او را نوازش می کنید به زنی فریبکار و دغلباز عاشق می شوید. اگر ببینید روباهی را می خواستید بگیرید یا برانید با شخصی دشمنی می کنیدکه محیل است یا او نیرنگ و فریب در کار شما میکند. احتمال دارد او زن باشد. به هر حال نشان آن است که کسی با شما دغلی می کند.نوشته اند داشتن پوست روباه مال است و اگر دیدید شیر روباه را می خورید از غم رهایی می یابید. پوشیدن لباس از پوست روباه فریب خوردن است. اگر ببینید که روباهی در خانه یا باغ و ملک شما بچه گذاشته زنی فریبکار در خانه شما ریشه می کند و می ماند و این ممکن است همسر بیننده خواب باشد. به هر حال دیدن روباه در خواب تجسمی است از نیرنگ و فریب.

 • محمدبن سیرین گوید: روباه درخواب مردی مکار، غدّار نابکار و فریبنده بود یا زن و کنیزکِ دروغگو بود از خویشان او. اگر بیند که با روباه در جنگ و نبرد بود، دلیل کند که خویشان او با او خصومت کنند. اگر بیند روباه راهی جست، دلیل که از پریان ترسیده گردد. اگر بیند با روباه بازی می کرد یا خواست او را برانگیزاند، دلیل که زنی او دوست دارد، ولیکن دوستی او ضعیف است.ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند روباهی را شانه همی کرد، دلیل که کسی با وی حیله سازد و او را بفریبد. اگر بیند روباهی در پیش او چاپلوسی می کرد، دلیل که غریبی با وی مکر و حیله کند و پوست روباه به خواب دیدن، مال است که به دست آورد و شیر روباه در خواب ، دروغگو بود. اگر بیند که روباهی یافت یا بگرفت یا کسی بدو داد، دلیل که زنی فریبنده و دروغگو به زنی بخواهد، یا با زنی این چنین او صحبت افتد. اگر بیند روباهی درخانه او درآمد و قرارگرفت، دلیل کند که زن خواهد و آن زن او را دوستدار است. اگر بیند که روباه از وی بگریخت، دلیل که وام دار از وی بگریزد.

 • ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند روباهی را شانه همی کرد، دلیل که کسی با وی حیله سازد و او را بفریبد. اگر بیند روباهی در پیش او چاپلوسی می کرد، دلیل که غریبی با وی مکر و حیله کند و پوست روباه به خواب دیدن، مال است که به دست آورد و شیر روباه در خواب، دروغگو بود. اگر بیند که روباهی یافت یا بگرفت یا کسی بدو داد، دلیل که زنی فریبنده و دروغگو به زنی بخواهد، یا با زنی این چنین او صحبت افتد. اگر بیند روباهی درخانه او درآمد و قرارگرفت، دلیل کند که زن خواهد و آن زن او را دوستدار است. اگر بیند که روباه از وی بگریخت، دلیل که وام دار از وی بگریزد.

 • منوچهر مطیعی تهرانی گوید: روباه تجسمی است از مکر و فریب و نیرنگ چه مرد باشد و چه زن. اگر ببینید روباهی دارید و او را به ریسمان بسته اید و به دنبال خود می کشید چنین زنی در زندگی شما هست که کششی نسبت به شما نداردو اما ناگزیر به دنبالتان می آید. او زنی است فریبکار و نمام و فتنه انگیز. حتی ممکن است یک مرد باشد که در زندگی شما نقشی دارد. اگر روباه رام بود و خودش به دنبال شما می آید زنی است که با شما سازش و الفت دارد اما نباید از کید و دغل او غافل باشید.اگر در خواب دیدید روباه قشنگی دارد که پوستی ممتاز دارد و شما او را نوازش می کنید به زنی فریبکار و دغلباز عاشق می شوید. اگر ببینید روباهی را می خواستید بگیرید یا برانید با شخصی دشمنی می کنیدکه محیل است یا او نیرنگ و فریب در کار شما میکند. احتمال دارد او زن باشد. به هر حال نشان آن است که کسی با شما دغلی می کند.نوشته اند داشتن پوست روباه مال است و اگر دیدید شیر روباه را می خورید از غم رهایی می یابید. پوشیدن لباس از پوست روباه فریب خوردن است. اگر ببینید که روباهی در خانه یا باغ و ملک شما بچه گذاشته زنی فریبکار در خانه شما ریشه می کند و می ماند و این ممکن است همسر بیننده خواب باشد. به هر حال دیدن روباه در خواب تجسمی است از نیرنگ و فریب.

 • یوسف نبی علیه السلام گوید:

  دیدن روباه دشمن است که اظهار دوستی نماید

 • اگر خواب ببینید به دنبال روباهی می دوید ، علامت آن است که درگیر معاملات نا مطمئن خواهید شد و همچنین به روابط عاطفی مخاطره آمیزی مبتلا خواهید گشت .

 • اگر خواب ببینید روباهی دزدانه وارد حیاط خانة شما می شود ، نشانة آن است که نسبت به روابط دوستانة شما حسادت می ورزند . مراقب باشید ، با زیرکی می خواهند به شهرت شما آسیب وارد کنند .

 • کشتن روباه در خواب ، علامت آن است که در هر کاری موفق می شوید .

 • خواب دیدم سگ و روباه داشتن باهم بازی میکردن من با یکی از دوستام بودم سگ وروباه مابین بازیشون میومدن پیش ما من خیلی میترسیدم ولی دوستم خونسرد بود

 • در خواب دیدم روباه با 2 تا گرگ بهم حمله کردند و روباه دستم را گاز گرفت اما گرگها نزدیک بودن و حمله میکردن اما آسیبی نمیرساندند اما از دستم خون نمیامد فقط احساس درد داشتم من هم با قدرت تمام مقابله میکردم ودوستانم که دز چند متریم بودن اما نمیدانستند را با صدای بلند صدا میزدم و هر آن امید داشتم که به کمکم میایندتا اینکه از خواب بیدار شدم

 • سلام من در خواب دیدم که سه تا روباه را کشتم و در جا پوستشان را کندم

 • درخواب روباه زیبایی را دیدم .بطرفش رفتم روباه با تمایل به بغلم آمد . عده ای میخواستند آن را از من بگیرند و من با صدای بلند میگفتم مال خودم است و آن را به کسی ندادم.
  ممنون میشم تعبیر کنید.

 • خواب دیدم برادرم یک ماری را که یک روباه به دهان دارد می آورد به خانه بعد من می دوم که ببینم بعد 10 -11 تا مار که به درختند یکی از آنها پای مرا از دم میگیرد هر چه تلاش میکنم رها نمیکند هر چه از عمویم که تازه فوت شده کمک میخواهم کمک نمیکند
  تابیرش چیست

 • تعبیر در دهان گرفتن روباه توسط مار چیست؟

 • خواب دیدم یه روباه چسبیده به من ولم نمکنه بعد چند دقیقه از من دور شد

 • سلام،من خواب ديدم يه روباه وحشي باصداي خيلي مهيب توحياط خونمونه.سريع درورودي خونه روقفل كردم.روباه به شيشه درورودي چسبيدوهمش چنگ ميزد،داداشم ميخواست باهاش دعواكنه.من نميذاشتم.يهوداداشم ازدرقفل شده رفت سمت روباه.انگاريه لحظه اونم شكل يه روباه كوچولوشدوانقدبه روباهه چنگ زدتاروباه فراركرد.بعدداداشم برگشت وشكل خودش بود

 • در خواب ديدم كه به يك روباه سفيد البته بجه روباه بود و اون رو كرفتم و باهاش بازى كردم وبهش اب باشيدم __________ تعبير اين خواب جيه لطفا بهم جواب بدين

 • خواب دیدم روباه سفیدی به اتاق آمده ولی بین روباه وسگ شک دارم وبرروی دیوار راه میرفت ولی من ار خواب پریدم وآزاری من واردنکرد

 • من خواب دیدم درخونه مادر بزرگ هستم بعدازچند ثانیه روباهی باچشمان قرمز وپوستی خیلی تیره به من حمله کردمن ازخواب پریدم وگفتم مامان
  خواهشا تعبیرش رابگوید
  ممنون

 • در خواب دیدم که روباهی به محض ورود منزلم به دختری شکل گرفت معنی آن چیست با تشکر

 • سلام در خواب دیدم در زمین کربلا هستم تو یه محوطه بزرگ اول یه روباه و بعد 2روباه دنبال من کردند و من فرار کردم ز یه بچه کوچک در آغوش من بود و فرار کردم نزدیک رسیدن به من بود که از خواب بیدار شدم . محبت کنید تعبیر را بگویید

 • در خواب دیدم روباهی زیبا بدنبال من و دختردایی ام افتاد من دختر داییم رو هل دادم خونه نجاتش دادم ولی پرید دست منو با دندون گرفت و میکشید منم مقااومت میکردم و استرس نداشتم و منتظر اهالی خونمون بودم ک بیان کمکم

 • خواب دیدم در جعبه ای که داخل باغچه ای کوچک قراردارد، روباهی بچه کرده . من خیلی دوست داشتم یکی از توله هایش را بردارم . اما میترسیدم.

 • سلام لطفا تعبیر خواب دیدم همسرم با روباهی رانزدیکی کرد و چند بچه روباه بدنیا آمد

 • خواب دیدم روباه دنبالم میکرد منم سوار ماشین فرار میکردم

 • ممنونم

 • چه خوابهای می بینن بعضی ها !!

 • محمدبن سيرين گويد: روباه درخواب مردي مكار، غدّار نابكار و فريبنده بود يا زن و كنيزكِ دروغگو بود از خويشان او. اگر بيند كه با روباه در جنگ و نبرد بود، دليل كند كه خويشان او با او خصومت كنند. اگر بيند روباه راهي جست، دليل كه از پريان ترسيده گردد. اگر بيند با روباه بازي مي كرد يا خواست او را برانگيزاند، دليل كه زني او دوست دارد، وليكن دوستي او ضعيف است

 • ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند روباهي را شانه همي كرد، دليل كه كسي با وي حيله سازد و او را بفريبد. اگر بيند روباهي در پيش او چاپلوسي مي كرد، دليل كه غريبي با وي مكر و حيله كند و پوست روباه به خواب ديدن، مال است كه به دست آورد و شير روباه در خواب، دروغگو بود. اگر بيند كه روباهي يافت يا بگرفت يا كسي بدو داد، دليل كه زني فريبنده و دروغگو به زني بخواهد، يا با زني اين چنين او صحبت افتد. اگر بيند روباهي درخانه او درآمد و قرارگرفت، دليل كند كه زن خواهد و آن زن او را دوستدار است. اگر بيند كه روباه از وي بگريخت، دليل كه وام دار از وي بگريزد.

 • منوچهر مطيعي تهراني گويد: روباه تجسمي است از مکر و فريب و نيرنگ چه مرد باشد و چه زن. اگر ببينيد روباهي داريد و او را به ريسمان بسته ايد و به دنبال خود مي کشيد چنين زني در زندگي شما هست که کششي نسبت به شما نداردو اما ناگزير به دنبالتان مي آيد. او زني است فريبکار و نمام و فتنه انگيز. حتي ممکن است يک مرد باشد که در زندگي شما نقشي دارد. اگر روباه رام بود و خودش به دنبال شما مي آيد زني است که با شما سازش و الفت دارد اما نبايد از کيد و دغل او غافل باشيد.اگر در خواب ديديد روباه قشنگي دارد که پوستي ممتاز دارد و شما او را نوازش مي کنيد به زني فريبکار و دغلباز عاشق مي شويد. اگر ببينيد روباهي را مي خواستيد بگيريد يا برانيد با شخصي دشمني مي کنيدکه محيل است يا او نيرنگ و فريب در کار شما ميکند. احتمال دارد او زن باشد. به هر حال نشان آن است که کسي با شما دغلي مي کند.نوشته اند داشتن پوست روباه مال است و اگر ديديد شير روباه را مي خوريد از غم رهايي مي يابيد. پوشيدن لباس از پوست روباه فريب خوردن است. اگر ببينيد که روباهي در خانه يا باغ و ملک شما بچه گذاشته زني فريبکار در خانه شما ريشه مي کند و مي ماند و اين ممکن است همسر بيننده خواب باشد. به هر حال ديدن روباه در خواب تجسمي است از نيرنگ و فريب.

 • خواب دیدم سگ و روباه داشتن باهم بازی میکردن من با یکی از دوستام بودم سگ وروباه مابین بازیشون میومدن پیش ما من خیلی میترسیدم ولی دوستم خونسرد بود

 • تعبیر در دهان گرفتن روباه توسط مار چیست؟

 • خواب دیدم یه روباه چسبیده به من ولم نمکنه بعد چند دقیقه از من دور شد

 • در خواب ديدم كه به يك روباه سفيد البته بجه روباه بود و اون رو كرفتم و باهاش بازى كردم وبهش اب باشيدم __________ تعبير اين خواب جيه لطفا بهم جواب بدين

 • خواب دیدم روباه سفیدی به اتاق آمده ولی بین روباه وسگ شک دارم وبرروی دیوار راه میرفت ولی من ار خواب پریدم وآزاری من واردنکرد

 • در خواب دیدم که روباهی به محض ورود منزلم به دختری شکل گرفت معنی آن چیست با تشکر

 • سلام لطفا تعبیر خواب دیدم همسرم با روباهی رانزدیکی کرد و چند بچه روباه بدنیا آمد

 • خواب دیدم روباه دنبالم میکرد منم سوار ماشین فرار میکردم

 • خواب دیدم 4 تا روباه نزدیک خونمون دراز کشیدن یکیشون هم مرده و پوست نداره من و دوستم هم اونا رو از جاشون بلند می کنیم می ندازیمشون دور ولی وقتی بر میگریدیم می بینیم همان روباه ها همان جا دوباره دراز کشیدن

 • خواب دیدم ی عالمه روباه ریختن خونمون و یکیشون منو گاز گرفت

 • خواب دیدم روباهی که بجای دندان، نیش داشت بهم حمله کرد و از پشت منو گاز میگرفت.هرکار میکردم ولم نمیکرد و درد داشتم. تا از خواب بیدار شدم. لطفا تعبیرش رو بگید

 • سلام. من خواب دیدم روباهی سفیدوزیبابه من حمله کرد دستم راگازگرفت من هم بادست خفه کردموهم بادندون پوزه روباه راکندموکشتم لطفا تعبیر آن رابگویید؟

 • خواب دیدم ک روباهی را ب کسی هدیه دادم

 • خواب دیدم ک روباهی را ب کسی هدیه دادم تعبیرش چیست

 • خواب ديدم گربه اي كه سرش سر روباه است

 • من خواب دیدم جایی ناشناس هستم که روباه مادر وبچه روباهش ک دست ندارند درکنارهم هستن اول من مادرو با تیرکشتم بعدبچه روباه رو که دورتادورش گندم خار وبوته بود به اتیش زدم لطفا تعبیرشو بهم بگین ممنون

 • خواب دیدم خانه پدرم روباهی زایمان کرده و فکر میکند بچه اش مرده می خواهد به ما صدمه بزند وچند تا روباه و سگ دیگر با او در حیاط پرسه میزنند لطفا تعبیرش رو بگید ممنون

 • خواب دیدم توی یه دشتم که خشکه خشکه وپر از لانه ی روباه هست وروباها همین که از لونشون میان بیرون من بایه چماق میزدمشون لطفا بگین تعبیرش چی هست

 • سلام…خواب دیدم ی روباه افتاده دنبال خودمو مادرم ک بکشتمون…من و مادرم ازش فرار میکردیم…ولی از پشت با فاصله تقریبا دور ی خنجر پرت کرد ب مادرم خنجر کامل رف تو بدن مادرم مادرم مرد…میشه تعبیر کنین لطفا..ممنون میشم

 • سلام…خواب دیدم ی روباه افتاده دنبال خودمو مادرم ک بکشتمون…من و مادرم ازش فرار میکردیم…ولی از پشت با فاصله تقریبا دور ی خنجر پرت کرد ب مادرم خنجر کامل رف تو بدن مادرم مادرم مرد…میشه تعبیر کنین لطفا..ممنون میشم

 • سلام خواب دیدم وقتی از خواب بیدار شدم دیدم روباهی سیاه سفید تو ایوون خونه مون بو تو حیاط ۴یا۵ بچه روباه تعبیرش چیه

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.