تعبیر خواب پرتقال خوردن | تعبیر خواب پرتقال خوردن مرده در خواب چیست

تعبیر خواب پرتقال خوردن | تعبیر خواب پرتقال خوردن مرده در خواب چیست

تعبیر خواب پرتقال خوردن تعبیر خواب پرتقال خوردن , تعبیر خواب پرتقال خوردن مرده , تعبیر خواب پرتقال خوردن چیست , تعبیر خواب خوردن پرتقال شیرین , تعبیر خواب خوردن پرتقال خونی …

کامل ترین مرجع “تعبیر خواب دندان” لق و کشیدن و افتادن

کامل ترین مرجع “تعبیر خواب دندان” لق و کشیدن و افتادن

تعبیر خواب دندان تعبیر خواب دندان لق,تعبیر خواب دندان لق شدن,تعبیر خواب دندان لق و شکسته,تعبیر خواب لقی دندان,تعبیر خواب لقی دندان,تعبیر خواب کشیدن دندان لق,تعبیر خواب کندن دندان لق,تعبیر خواب افتادن …

تعبیر خواب کهیر زدن ؛ و جوش زدن چشم و دانه های قرمز روی بدن

تعبیر خواب کهیر زدن ؛ و جوش زدن چشم و دانه های قرمز روی بدن

تعبیر خواب کهیر زدن تعبیر خواب کهیر زدن ، معنی کهیر زدن در خواب های ما چیست همگی در سایت جسارت .امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد …

تعبیر خواب روباه | تعبیرخواب روباه | tabire khab

تعبیر خواب روباه,تعبير خواب روباه قرمز,تعبیر خواب روباه سیاه,تعبیر خواب روباه مرده,تعبیر خواب روباه زرد,تعبیر خواب روباه قهوه ای,تعبیر خواب روباه سگ,تعبير خواب روباه سفيد,تعبیر خواب روباه و سگ,تعبیر خواب روباه و گرگ,تعبیر خواب روباه قرمز,تعبير خواب روباه سياه,تعبیر خواب مردن روباه

تعبیر خواب روباه , تعبير خواب روباه قرمز , تعبیر خواب روباه سیاه , تعبیر خواب روباه مرده , تعبیر خواب روباه زرد

خواب روباه یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم روباه در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب روباه می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب روباه را مطالعه نمایید و متوجه شوید روباه چه تعبیری دارد

تعبیر خواب روباه از دید حضرت یوسف ع

تعبیر خواب روباه دشمنی است که اظهار دوستی می کند

تعبیر خواب روباه از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب روباه مردی مکار است یا زنی دروغگو از خویشاوندان

تعبیر خواب جنگ با روباه این است که خویشان با او دشمنی می کنند

تعبیر خواب فرار کردن روباه ، ترس از جنیان است

تعبیر خواب بازی کردن روباه ، علاقه به زنی است که دوستی اش ضعیف است

تعبیر خواب روباه از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب چاپلوسی کردن روباه ، فریب خوردن است

تعبیر خواب پوست روباه بدست آوردن مال است

تعبیر خواب شیر روباه دروغگویی است

تعبیر خواب روباه گرفتن یا پیدا کردن زنی فریبکار و دروغگو است

تعبیر خواب روباه به خانه آمدن ، زن خواستن است

تعبیر خواب روباه از تو فرار کند بدهکاری است که از تو فرار می کند

تعبیر خواب روباه از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب روباه را به ریسمان بستن ، زن بی وفایی است که از زور دنبال شما می اید

تعبیر خواب روباهی که رام است و دنبال شما می آید زنی با الفت است که ممکن است نیرنگ کند

تعبیر خواب نوازش کردن روباه زیبا ، عشق به زن دغلباز است

تعبیر خواب دنبال کردن روباه ، دشمنی دغل باز است

تعبیر خواب پوشیدن پوست روباه ، فریب خوردن است

تعبیر خواب روباه در خانه و باغ شما بچه کند ، زنی فریبکار در شما ریشه می کند

تعبیر خواب روباه به طور کلی تجسمی از نیرنگ و ریا است

تعبیر خواب روباه از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دویدن دنبال روباه ، درگیر معاملات نا مطمئن شدن است

تعبیر خواب روباهی که یواشکی وارد خانه شما شود ، حسادت به روابط دوستانه شما است

تعبیر خواب کشتن روباه موفقیت در همه کارهاست

تعبیر خواب روباه | روباه در خواب دیدن | تعبیر خواب

آخرین بروز رسانی در : پنج شنبه 14 اردیبهشت 1396

65 دیدگاه

 • برنا ژانویه 2017 در 09:45

  ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب روباه، مرد خیانتکار و شرور و فریبنده و مکار یا زن و «کنیزک» دروغگویی از بستگان می‌باشد،‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: تعبیرش شخصی دروغگو است.

  • فيروزه سپتامبر 2017 در 11:42

   به تكرار در مدت يك ماه دو بار خواب ديدم گربه اي سياه كه سرش سر روباه بود پشت سرم راه مي امد به طوري كه سعي ميكردم از خودم جدايش كنم اما نمي توانسم

 • لادن ژانویه 2017 در 09:45

  اگر کسی در خواب روباه را دید، با شخصی مکار و حیله گر و فریبکار روبرو خواهد شد.

 • فاطمه ژانویه 2017 در 09:45

  جنگ با روباه، درافتادن و خصومت با اقوام و خویشاوندان است و اگر با روباه به بازی و مسخرگی مشغول بود، زنی به او دلبسته می شود ولی این دلبستگی دوام و قوامی ندارد.

 • فرانک ژانویه 2017 در 09:46

  اگر ببینید روباهی دارید و او را به ریسمان بسته اید و به دنبال خود می کشید، چنین زنی در زندگی شما هست که کششی نسبت به شما ندارد و اما ناگزیر به دنبالتان می آید.

 • بنغشه ژانویه 2017 در 09:46

  داشتن پوست روباه، مال است و اگر دیدید شیر روباه را می خورید از غم رهایی می یابید. پوشیدن لباس از پوست روباه فریب خوردن است.

 • باران ژانویه 2017 در 09:46

  محمد ابن سیرین می گوید: روباه درخواب مردی مکار، غدّار نابکار و فریبنده است یا زن و کنیزکِ دروغگو یی است که از خویشان بیننده خواب است

 • افسانه ژانویه 2017 در 09:46

  اگر ببیند که با روباه در جنگ و نبرد بود، دلیل کند که خویشان او با او خصومت کنند. اگر ببیند روباه راهی جست، دلیل که از پریان ترسیده گردد.

 • یکتا ژانویه 2017 در 09:47

  اگر ببیند با روباه بازی می کرد یا خواست او را برانگیزاند، دلیل که زنی او دوست دارد، ولیکن دوستی او ضعیف است.

 • شهاب ژانویه 2017 در 09:47

  ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببیند روباهی را شانه می کرد، دلیل که کسی با وی حیله سازد و او را بفریبد.

 • صادق ژانویه 2017 در 09:47

  اگر ببیند روباهی در پیش او چاپلوسی می کرد، دلیل که غریبی با وی مکر و حیله کند و پوست روباه به خواب دیدن، مال است که به دست آورد و شیر روباه در خواب، دروغگو یی است.

 • طلا ژانویه 2017 در 09:47

  اگر ببیند که روباهی یافت یا بگرفت یا کسی به او داد، دلیل که زنی فریبنده و دروغگو به زنی بخواهد، یا با زنی این چنین در صحبت افتد

 • درنا ژانویه 2017 در 09:47

  اگر ببیند روباهی درخانه او درآمد و قرارگرفت، دلیل کند که زن خواهد و آن زن او را دوستدار است. اگر ببیند که روباه از وی بگریخت، دلیل که وام دار از وی بگریزد.

 • لیلا ژانویه 2017 در 09:48

  روباه تجسمی است از مکر و فریب و نیرنگ چه مرد باشد و چه زن. اگر ببینید روباهی دارید و او را به ریسمان بسته اید و به دنبال خود می کشید چنین زنی در زندگی شما هست که کششی نسبت به شما نداردو اما ناگزیر به دنبالتان می آید. او زنی است فریبکار و نمام و فتنه انگیز.

 • لعیا ژانویه 2017 در 09:48

  حتی ممکن است یک مرد باشد که در زندگی شما نقشی دارد. اگر روباه رام بود و خودش به دنبال شما می آید زنی است که با شما سازش و الفت دارد اما نباید از کید و دغل او غافل باشید.اگر در خواب دیدید روباه قشنگی دارد که پوستی ممتاز دارد و شما او را نوازش می کنید به زنی فریبکار و دغلباز عاشق می شوید. اگر ببینید روباهی را می خواستید بگیرید یا برانید با شخصی دشمنی می کنیدکه محیل است یا او نیرنگ و فریب در کار شما میکند. احتمال دارد او زن باشد. به هر حال نشان آن است که کسی با شما دغلی می کند.نوشته اند داشتن پوست روباه مال است و اگر دیدید شیر روباه را می خورید از غم رهایی می یابید. پوشیدن لباس از پوست روباه فریب خوردن است. اگر ببینید که روباهی در خانه یا باغ و ملک شما بچه گذاشته زنی فریبکار در خانه شما ریشه می کند و می ماند و این ممکن است همسر بیننده خواب باشد. به هر حال دیدن روباه در خواب تجسمی است از نیرنگ و فریب.

 • سهیلا ژانویه 2017 در 09:48

  محمدبن سیرین گوید: روباه درخواب مردی مکار، غدّار نابکار و فریبنده بود یا زن و کنیزکِ دروغگو بود از خویشان او. اگر بیند که با روباه در جنگ و نبرد بود، دلیل کند که خویشان او با او خصومت کنند. اگر بیند روباه راهی جست، دلیل که از پریان ترسیده گردد. اگر بیند با روباه بازی می کرد یا خواست او را برانگیزاند، دلیل که زنی او دوست دارد، ولیکن دوستی او ضعیف است.ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند روباهی را شانه همی کرد، دلیل که کسی با وی حیله سازد و او را بفریبد. اگر بیند روباهی در پیش او چاپلوسی می کرد، دلیل که غریبی با وی مکر و حیله کند و پوست روباه به خواب دیدن، مال است که به دست آورد و شیر روباه در خواب ، دروغگو بود. اگر بیند که روباهی یافت یا بگرفت یا کسی بدو داد، دلیل که زنی فریبنده و دروغگو به زنی بخواهد، یا با زنی این چنین او صحبت افتد. اگر بیند روباهی درخانه او درآمد و قرارگرفت، دلیل کند که زن خواهد و آن زن او را دوستدار است. اگر بیند که روباه از وی بگریخت، دلیل که وام دار از وی بگریزد.

 • سارا ژانویه 2017 در 09:48

  ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند روباهی را شانه همی کرد، دلیل که کسی با وی حیله سازد و او را بفریبد. اگر بیند روباهی در پیش او چاپلوسی می کرد، دلیل که غریبی با وی مکر و حیله کند و پوست روباه به خواب دیدن، مال است که به دست آورد و شیر روباه در خواب، دروغگو بود. اگر بیند که روباهی یافت یا بگرفت یا کسی بدو داد، دلیل که زنی فریبنده و دروغگو به زنی بخواهد، یا با زنی این چنین او صحبت افتد. اگر بیند روباهی درخانه او درآمد و قرارگرفت، دلیل کند که زن خواهد و آن زن او را دوستدار است. اگر بیند که روباه از وی بگریخت، دلیل که وام دار از وی بگریزد.

 • شریف ژانویه 2017 در 09:49

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید: روباه تجسمی است از مکر و فریب و نیرنگ چه مرد باشد و چه زن. اگر ببینید روباهی دارید و او را به ریسمان بسته اید و به دنبال خود می کشید چنین زنی در زندگی شما هست که کششی نسبت به شما نداردو اما ناگزیر به دنبالتان می آید. او زنی است فریبکار و نمام و فتنه انگیز. حتی ممکن است یک مرد باشد که در زندگی شما نقشی دارد. اگر روباه رام بود و خودش به دنبال شما می آید زنی است که با شما سازش و الفت دارد اما نباید از کید و دغل او غافل باشید.اگر در خواب دیدید روباه قشنگی دارد که پوستی ممتاز دارد و شما او را نوازش می کنید به زنی فریبکار و دغلباز عاشق می شوید. اگر ببینید روباهی را می خواستید بگیرید یا برانید با شخصی دشمنی می کنیدکه محیل است یا او نیرنگ و فریب در کار شما میکند. احتمال دارد او زن باشد. به هر حال نشان آن است که کسی با شما دغلی می کند.نوشته اند داشتن پوست روباه مال است و اگر دیدید شیر روباه را می خورید از غم رهایی می یابید. پوشیدن لباس از پوست روباه فریب خوردن است. اگر ببینید که روباهی در خانه یا باغ و ملک شما بچه گذاشته زنی فریبکار در خانه شما ریشه می کند و می ماند و این ممکن است همسر بیننده خواب باشد. به هر حال دیدن روباه در خواب تجسمی است از نیرنگ و فریب.

 • صادق ژانویه 2017 در 09:49

  یوسف نبی علیه السلام گوید:

  دیدن روباه دشمن است که اظهار دوستی نماید

 • ثریا ژانویه 2017 در 09:49

  اگر خواب ببینید به دنبال روباهی می دوید ، علامت آن است که درگیر معاملات نا مطمئن خواهید شد و همچنین به روابط عاطفی مخاطره آمیزی مبتلا خواهید گشت .

 • شکوه ژانویه 2017 در 09:49

  اگر خواب ببینید روباهی دزدانه وارد حیاط خانة شما می شود ، نشانة آن است که نسبت به روابط دوستانة شما حسادت می ورزند . مراقب باشید ، با زیرکی می خواهند به شهرت شما آسیب وارد کنند .

 • رحمان ژانویه 2017 در 09:50

  کشتن روباه در خواب ، علامت آن است که در هر کاری موفق می شوید .

 • قادر ژانویه 2017 در 09:50

  خواب دیدم سگ و روباه داشتن باهم بازی میکردن من با یکی از دوستام بودم سگ وروباه مابین بازیشون میومدن پیش ما من خیلی میترسیدم ولی دوستم خونسرد بود

 • شایان ژانویه 2017 در 09:51

  در خواب دیدم روباه با 2 تا گرگ بهم حمله کردند و روباه دستم را گاز گرفت اما گرگها نزدیک بودن و حمله میکردن اما آسیبی نمیرساندند اما از دستم خون نمیامد فقط احساس درد داشتم من هم با قدرت تمام مقابله میکردم ودوستانم که دز چند متریم بودن اما نمیدانستند را با صدای بلند صدا میزدم و هر آن امید داشتم که به کمکم میایندتا اینکه از خواب بیدار شدم

 • یاور ژانویه 2017 در 09:51

  سلام من در خواب دیدم که سه تا روباه را کشتم و در جا پوستشان را کندم

 • بابک ژانویه 2017 در 09:51

  درخواب روباه زیبایی را دیدم .بطرفش رفتم روباه با تمایل به بغلم آمد . عده ای میخواستند آن را از من بگیرند و من با صدای بلند میگفتم مال خودم است و آن را به کسی ندادم.
  ممنون میشم تعبیر کنید.

 • شیرین ژانویه 2017 در 09:52

  خواب دیدم برادرم یک ماری را که یک روباه به دهان دارد می آورد به خانه بعد من می دوم که ببینم بعد 10 -11 تا مار که به درختند یکی از آنها پای مرا از دم میگیرد هر چه تلاش میکنم رها نمیکند هر چه از عمویم که تازه فوت شده کمک میخواهم کمک نمیکند
  تابیرش چیست

 • شیرین ژانویه 2017 در 09:52

  تعبیر در دهان گرفتن روباه توسط مار چیست؟

 • نازنین ژانویه 2017 در 09:52

  خواب دیدم یه روباه چسبیده به من ولم نمکنه بعد چند دقیقه از من دور شد

 • شیدا ژانویه 2017 در 09:53

  سلام،من خواب ديدم يه روباه وحشي باصداي خيلي مهيب توحياط خونمونه.سريع درورودي خونه روقفل كردم.روباه به شيشه درورودي چسبيدوهمش چنگ ميزد،داداشم ميخواست باهاش دعواكنه.من نميذاشتم.يهوداداشم ازدرقفل شده رفت سمت روباه.انگاريه لحظه اونم شكل يه روباه كوچولوشدوانقدبه روباهه چنگ زدتاروباه فراركرد.بعدداداشم برگشت وشكل خودش بود

 • شورانگیز ژانویه 2017 در 09:53

  در خواب ديدم كه به يك روباه سفيد البته بجه روباه بود و اون رو كرفتم و باهاش بازى كردم وبهش اب باشيدم __________ تعبير اين خواب جيه لطفا بهم جواب بدين

 • صدرا ژانویه 2017 در 09:53

  خواب دیدم روباه سفیدی به اتاق آمده ولی بین روباه وسگ شک دارم وبرروی دیوار راه میرفت ولی من ار خواب پریدم وآزاری من واردنکرد

 • ترنم ژانویه 2017 در 09:54

  من خواب دیدم درخونه مادر بزرگ هستم بعدازچند ثانیه روباهی باچشمان قرمز وپوستی خیلی تیره به من حمله کردمن ازخواب پریدم وگفتم مامان
  خواهشا تعبیرش رابگوید
  ممنون

 • قادر ژانویه 2017 در 09:54

  در خواب دیدم که روباهی به محض ورود منزلم به دختری شکل گرفت معنی آن چیست با تشکر

 • پونه ژانویه 2017 در 09:54

  سلام در خواب دیدم در زمین کربلا هستم تو یه محوطه بزرگ اول یه روباه و بعد 2روباه دنبال من کردند و من فرار کردم ز یه بچه کوچک در آغوش من بود و فرار کردم نزدیک رسیدن به من بود که از خواب بیدار شدم . محبت کنید تعبیر را بگویید

 • باران ژانویه 2017 در 09:55

  در خواب دیدم روباهی زیبا بدنبال من و دختردایی ام افتاد من دختر داییم رو هل دادم خونه نجاتش دادم ولی پرید دست منو با دندون گرفت و میکشید منم مقااومت میکردم و استرس نداشتم و منتظر اهالی خونمون بودم ک بیان کمکم

 • نگین ژانویه 2017 در 09:55

  خواب دیدم در جعبه ای که داخل باغچه ای کوچک قراردارد، روباهی بچه کرده . من خیلی دوست داشتم یکی از توله هایش را بردارم . اما میترسیدم.

 • یکتا ژانویه 2017 در 09:55

  سلام لطفا تعبیر خواب دیدم همسرم با روباهی رانزدیکی کرد و چند بچه روباه بدنیا آمد

 • امیر ژانویه 2017 در 09:55

  خواب دیدم روباه دنبالم میکرد منم سوار ماشین فرار میکردم

 • یکتا ژانویه 2017 در 09:56

  ممنونم

 • یاسمین ژانویه 2017 در 09:57

  چه خوابهای می بینن بعضی ها !!

 • ناشناس فوریه 2017 در 12:28

  محمدبن سيرين گويد: روباه درخواب مردي مكار، غدّار نابكار و فريبنده بود يا زن و كنيزكِ دروغگو بود از خويشان او. اگر بيند كه با روباه در جنگ و نبرد بود، دليل كند كه خويشان او با او خصومت كنند. اگر بيند روباه راهي جست، دليل كه از پريان ترسيده گردد. اگر بيند با روباه بازي مي كرد يا خواست او را برانگيزاند، دليل كه زني او دوست دارد، وليكن دوستي او ضعيف است

 • سنا فوریه 2017 در 12:28

  ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند روباهي را شانه همي كرد، دليل كه كسي با وي حيله سازد و او را بفريبد. اگر بيند روباهي در پيش او چاپلوسي مي كرد، دليل كه غريبي با وي مكر و حيله كند و پوست روباه به خواب ديدن، مال است كه به دست آورد و شير روباه در خواب، دروغگو بود. اگر بيند كه روباهي يافت يا بگرفت يا كسي بدو داد، دليل كه زني فريبنده و دروغگو به زني بخواهد، يا با زني اين چنين او صحبت افتد. اگر بيند روباهي درخانه او درآمد و قرارگرفت، دليل كند كه زن خواهد و آن زن او را دوستدار است. اگر بيند كه روباه از وي بگريخت، دليل كه وام دار از وي بگريزد.

 • ستایش فوریه 2017 در 12:28

  منوچهر مطيعي تهراني گويد: روباه تجسمي است از مکر و فريب و نيرنگ چه مرد باشد و چه زن. اگر ببينيد روباهي داريد و او را به ريسمان بسته ايد و به دنبال خود مي کشيد چنين زني در زندگي شما هست که کششي نسبت به شما نداردو اما ناگزير به دنبالتان مي آيد. او زني است فريبکار و نمام و فتنه انگيز. حتي ممکن است يک مرد باشد که در زندگي شما نقشي دارد. اگر روباه رام بود و خودش به دنبال شما مي آيد زني است که با شما سازش و الفت دارد اما نبايد از کيد و دغل او غافل باشيد.اگر در خواب ديديد روباه قشنگي دارد که پوستي ممتاز دارد و شما او را نوازش مي کنيد به زني فريبکار و دغلباز عاشق مي شويد. اگر ببينيد روباهي را مي خواستيد بگيريد يا برانيد با شخصي دشمني مي کنيدکه محيل است يا او نيرنگ و فريب در کار شما ميکند. احتمال دارد او زن باشد. به هر حال نشان آن است که کسي با شما دغلي مي کند.نوشته اند داشتن پوست روباه مال است و اگر ديديد شير روباه را مي خوريد از غم رهايي مي يابيد. پوشيدن لباس از پوست روباه فريب خوردن است. اگر ببينيد که روباهي در خانه يا باغ و ملک شما بچه گذاشته زني فريبکار در خانه شما ريشه مي کند و مي ماند و اين ممکن است همسر بيننده خواب باشد. به هر حال ديدن روباه در خواب تجسمي است از نيرنگ و فريب.

 • مائده فوریه 2017 در 12:29

  خواب دیدم سگ و روباه داشتن باهم بازی میکردن من با یکی از دوستام بودم سگ وروباه مابین بازیشون میومدن پیش ما من خیلی میترسیدم ولی دوستم خونسرد بود

 • محمد فوریه 2017 در 12:29

  تعبیر در دهان گرفتن روباه توسط مار چیست؟

 • آرتین فوریه 2017 در 12:29

  خواب دیدم یه روباه چسبیده به من ولم نمکنه بعد چند دقیقه از من دور شد

 • رضوان فوریه 2017 در 12:29

  در خواب ديدم كه به يك روباه سفيد البته بجه روباه بود و اون رو كرفتم و باهاش بازى كردم وبهش اب باشيدم __________ تعبير اين خواب جيه لطفا بهم جواب بدين

 • دریا فوریه 2017 در 12:30

  خواب دیدم روباه سفیدی به اتاق آمده ولی بین روباه وسگ شک دارم وبرروی دیوار راه میرفت ولی من ار خواب پریدم وآزاری من واردنکرد

 • برنا فوریه 2017 در 12:30

  در خواب دیدم که روباهی به محض ورود منزلم به دختری شکل گرفت معنی آن چیست با تشکر

 • شکوه فوریه 2017 در 12:30

  سلام لطفا تعبیر خواب دیدم همسرم با روباهی رانزدیکی کرد و چند بچه روباه بدنیا آمد

 • دریا فوریه 2017 در 12:30

  خواب دیدم روباه دنبالم میکرد منم سوار ماشین فرار میکردم

 • مجید فوریه 2017 در 12:31

  خواب دیدم 4 تا روباه نزدیک خونمون دراز کشیدن یکیشون هم مرده و پوست نداره من و دوستم هم اونا رو از جاشون بلند می کنیم می ندازیمشون دور ولی وقتی بر میگریدیم می بینیم همان روباه ها همان جا دوباره دراز کشیدن

 • یاور فوریه 2017 در 12:31

  خواب دیدم ی عالمه روباه ریختن خونمون و یکیشون منو گاز گرفت

 • امین از بجنورد می 2017 در 07:46

  خواب دیدم روباهی که بجای دندان، نیش داشت بهم حمله کرد و از پشت منو گاز میگرفت.هرکار میکردم ولم نمیکرد و درد داشتم. تا از خواب بیدار شدم. لطفا تعبیرش رو بگید

 • مهدی جولای 2017 در 15:25

  سلام. من خواب دیدم روباهی سفیدوزیبابه من حمله کرد دستم راگازگرفت من هم بادست خفه کردموهم بادندون پوزه روباه راکندموکشتم لطفا تعبیر آن رابگویید؟

 • کیوان آقایی جولای 2017 در 08:51

  خواب دیدم ک روباهی را ب کسی هدیه دادم

 • کیوان آقایی جولای 2017 در 08:54

  خواب دیدم ک روباهی را ب کسی هدیه دادم تعبیرش چیست

 • فيروزه سپتامبر 2017 در 11:46

  خواب ديدم گربه اي كه سرش سر روباه است

 • شیماتهران نوامبر 2017 در 17:35

  من خواب دیدم جایی ناشناس هستم که روباه مادر وبچه روباهش ک دست ندارند درکنارهم هستن اول من مادرو با تیرکشتم بعدبچه روباه رو که دورتادورش گندم خار وبوته بود به اتیش زدم لطفا تعبیرشو بهم بگین ممنون

 • حجت سلامزاده ژانویه 2018 در 09:48

  خواب دیدم خانه پدرم روباهی زایمان کرده و فکر میکند بچه اش مرده می خواهد به ما صدمه بزند وچند تا روباه و سگ دیگر با او در حیاط پرسه میزنند لطفا تعبیرش رو بگید ممنون

 • پرستو مارس 2018 در 02:14

  خواب دیدم توی یه دشتم که خشکه خشکه وپر از لانه ی روباه هست وروباها همین که از لونشون میان بیرون من بایه چماق میزدمشون لطفا بگین تعبیرش چی هست

 • ناشناس جولای 2018 در 12:50

  سلام…خواب دیدم ی روباه افتاده دنبال خودمو مادرم ک بکشتمون…من و مادرم ازش فرار میکردیم…ولی از پشت با فاصله تقریبا دور ی خنجر پرت کرد ب مادرم خنجر کامل رف تو بدن مادرم مادرم مرد…میشه تعبیر کنین لطفا..ممنون میشم

 • Vida جولای 2018 در 12:52

  سلام…خواب دیدم ی روباه افتاده دنبال خودمو مادرم ک بکشتمون…من و مادرم ازش فرار میکردیم…ولی از پشت با فاصله تقریبا دور ی خنجر پرت کرد ب مادرم خنجر کامل رف تو بدن مادرم مادرم مرد…میشه تعبیر کنین لطفا..ممنون میشم

 • کیانوش دسامبر 2018 در 07:02

  سلام خواب دیدم وقتی از خواب بیدار شدم دیدم روباهی سیاه سفید تو ایوون خونه مون بو تو حیاط ۴یا۵ بچه روباه تعبیرش چیه

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.