تعبیر خواب بخشش

تعبیر خواب بخشش | تعبیرخواب بخشش | tabire khab

تعبیر خواب بخشش,تعبیر خواب بخشش لباس,تعبیر خواب بخشش غذا,تعبیر خواب بخشش خواستن,تعبیر خواب بخشش پول,تعبير خواب بخشش طلا,تعبیر خواب بخشش مال,تعبیر خواب بخشش نان,تعبیر خواب بخشش از خدا,تعبیر خواب بخشیدن لباس,تعبير خواب بخشيدن لباس,تعبير خواب بخشيدن لباس كهنه,تعبیر خواب خریدن غذا,تعبیر خواب بخشیدن پول,تعبير خواب بخشش پول,تعبیر خواب بخشش طلا,تعبیر خواب بخشیده شدن,تعبیر خواب بخشیدن,تعبیر خواب نان بخشیدن,تعبیر خواب طلب بخشش از خدا

تعبیر خواب بخشش , تعبیر خواب بخشش لباس , تعبیر خواب بخشش غذا

خواب بخشش یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم بخشش در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب بخشش می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب بخشش را مطالعه نمایید و متوجه شوید بخشش چه تعبیری دارد

تعبیر خواب بخشش از دید محمد بن سيرين

تعبیر بخشیدن مال ، زن گرفتن برای دیگران است

تعبیر خواب بخشش از دید منوچهر مطيعی تهرانی

تعبیر خواب بخشش مال ، حل شدن مشکل است

تعبیر خواب پاشیدن سکه های طلا به هوا و بخشیدن به آشنا و غریبه ، ثروتمندش شدن است

تعبیر خواب کسي که او را نمي شناسيم به ما چيزي مي بخشد، روبرو شدن با انسانی خسیس است

تعبیر خواب بخشش از دید لوک اويتنهاو

تعبیر خواب بخشنده بودن ، خوشبختي است

تعبیر خواب بخشش از دید کتاب سرزمين روياها

تعبیر خواب شما به كسي پول مي بخشيد ، ناراحتي ولي فقط يك روز است

تعبیر خواب به شما پول مي بخشند ، پول به دستتان مي آيد

تعبیر خواب بخشش را رد مي كنيد ، نزاع در فاميل است

تعبیر خواب از بخششتان صرف نظر مي كنيد ، پول و شادي است

تعبیر خواب تمام ثروتتان را به غريبه ها مي بخشيد ، زندگي شما كوتاه خواهد بود.

تعبیر خواب به بستگان هيچ نمي بخشيد ، يك مرگ ناگهاني است

تعبیر خواب بخشش | بخشش در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 18 عدد

 • انسان هميشه از مال و دارايي خودش مي بخشد و بخشش از دارائي ديگران بخشيدن ناميده نمي شود مال نيز چيزي است که انسان به آن متکي و دل بسته است و همچنان که در بيداري به دشواري مي توانيم از مال و دارائي خويش چشم بپوشيم و آن را به ديگري بدهيم و ببخشيم و در خواب نيز بخشيدن گوياي نگراني و تشويش ما است از آن چه داريم و سال ها به زحمت اندوخته و فراهم آورده ايم

 • وقتي در خواب مي بينيم که مال خود را مي بخشيم بيمناکيم که به دارائي ما تجاوز شود و اين به اشکال مختلف در خواب هاي ما شکل مي گيرد

 • به اقربا و خويشان خود مي دهيم نشانه آن است که در روزهاي آينده دست به حل مشکلي مي زنيم که حل آن فقط با بذل مال امکان پذير است.

 • از ابن سيرين نقل است که اين نوع بخشش مي گويد فرزند خويش را زن مي دهيم يا به دختر خود جهيزيه سنگين اختصاص داده و او را به خانه شوهر مي فرستيم و چنان چه در اين شرايط نيستيم خويشاوندي را از مشکل مي رهانيم

 • چنان چه ببينيم مال خود را به بيگانه و ناشناس مي دهيم تشويش مرگ خود را داريم و ناخودآگاه نگران اين هستيم که دارايي ما به دست نزديکان يا بيگانگان تقسيم شود و از بين برود.

 • بهتر اين است که بيننده چنين خوابي صدقه بدهد يا مستمندي را از فقر و مسکنت برهاند چون به اين وسيله اثر خواب را از بين مي رود.

 • اگر در خواب ببنيم که دسته هاي اسکناس را از جيب و کيف بيرون مي آوريم يا مشت سکه هاي طلا را به هوا مي پاشيم و به ديگران از آشنا و غريبه مي بخشيم گوياي اين است که در اعماق روح خويش چشم به راه حادثه اي هستيم که حدس مي زنيم در جريان آن ثروتمند و پول دار مي شويم چرا که توقعات نا خودآگاه ما به صورت اعمال خودمان شکل مي گيرند

 • چنان چه ديديم کسي که او را نمي شناسيم به ما چيزي مي بخشد با انساني بخيل روبه رو مي شويم

 • اگر ديديد به آشنائي چيزي مي بخشيد به کسي که او را مي شناسيد، بي ترديد آن شخص از شما آزردگي دارد که خودتان هم مي دانيد.

 • لوک اویتنهاو می‌گوید: بخشنده بودن: خوشبختی

 • ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند مال کسی را بخشش می‌کرد به رضای خداوند مال، دلیل خیر و شر آن به خداوند مال بارگردد.

 • کتاب سرزمین رویاها

  تمام ثروتتان را به غریبه‌ها می‌بخشید: زندگی شما کوتاه خواهد بود.
  به بستگان هیچ نمی‌بخشید: یک مرگ ناگهانی.

 • در حواب ديدم با همسرم درخيابان در يك پشه بند خوابيده بوديم صبح درعالم خواب خبر دادند عمويم دست خودرا قطع كرده ويك نفر هم خرما پخش مي كرد.

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مال خود در راه خیر می‌بخشی، تعبیرش این است که برای فرزند خود یا یکی از بستگانت زن می‌گیری و مال خود را بین آن‌ها قسمت می‌کنی

 • اگر ببینی مال خود را در راه بد و فاسدی می‌بخشی، یـعـنـی به سوی فساد و حرام گرایش پیدا می‌کنی .

 • اگر ببینی مال خود را به افراد غریبه می‌بخشی، یـعـنـی هم در زندگی و هم پس از مرگ اموال تو پراکنده می‌شوند.

 • ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی با رضایت کسی مال و اموالش را بخشش می‌کنی، تعبیر خوب و بد آن به صاحب مال می‌رسد.

 • خواب ديدم همسايه مان فوت كرده ودخترش براى من يك روى ميزى مربع خيلى زيبا كه رنگ سبزى كه با طلايى مخلوط شده بود بمن دادو گفت مادرم قبل از مرگ ميخواسته اين را براى تو نگه داشت .نتوانستم تعبيرى برايش پيدا كنم لطفا اگه امكان دارد تعبير شود.ممنون

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.