تعبیر خواب پرواز با هواپیما

در مورد تعبیر خواب پرواز چقدر  می دانید

تعبیر خواب پروازپرواز در خواب نیکو است مگر این که مستقیم تا اعماق آسمان بالا بروید که دیگر زیر پای خود را نبینید.تعبیر خواب پرواز این را معبران بد دانسته اند و معتقدند که حیات بیننده خواب را خطری حتمی تهدید می کند. پریدن بیشتر سفرکردن تعبیر شده یا زن گرفتن. اما اگر دیدید کهتعبیر خواب پرواز پرواز می کنید و از جایی برمی خیزید و به آرامی جای دیگر فرود می آیید تحول و دگر گونی تعبیر خواب پروازدر زندگی شما به وجود می آید که دل خواه است. اگر جای سبز و خرمی تعبیر خواب پروازفرو آمدید از این تحول و دگر گونی سود می برید.

در مورد تعبیر خواب پرواز چقدر  می دانید

تعبیر خواب پرواز , تعبیر خواب پرواز کردن , تعبیر خواب پرواز با هواپیما , تعبیر خواب پرواز در خواب

در مورد تعبیر خواب پرواز چقدر  می دانید

تعبیر خواب پروازاگر بیند چون مرغ از جائی به جائی می پرید، دلیل که به سفر رود و به قدر بلندی و پریدن وی از زمینتعبیر خواب پرواز بلندی و شرف یابد. اگر بیند راست به آسمان می رفت، دلیل که او مضرت رسد. اگر بیند چندان پرواز کرد در هوا که به آسمان رسیدتعبیر خواب پرواز و در آسمان ناپدید شد و زمین نیامد، دلیل که زود از دنیا رحلت کند.

در مورد تعبیر خواب پرواز چقدر  می دانید

تعبیر خواب پرواز , تعبیر خواب پرواز کردن , تعبیر خواب پرواز با هواپیما , تعبیر خواب پرواز در خواب

در مورد تعبیر خواب پرواز چقدر  می دانید

تعبیر خواب پروازاگر ديد به آسمان بپريد، دليل كه حج كند. اگر ديد از سراي خود به سراي مجهول بپريد، تعبیر خواب پروازدليل كه اجل او نزديك باشد و بايد از گناه توبه كند. اگر بيند پرها داشت، ليكن به خلاف پر مرغان، دليل كه بيمار شود و به نزديك هلاك رسد تعبیر خواب پروازو عاقبت شفا يابد. اگر ديد از جائي به جائي پرواز نمود، دليل كه سفر نمايد.

در مورد تعبیر خواب پرواز چقدر  می دانید

تعبیر خواب پرواز , تعبیر خواب پرواز کردن , تعبیر خواب پرواز با هواپیما , تعبیر خواب پرواز در خواب

در مورد تعبیر خواب پرواز چقدر  می دانید

تعبیر خواب پرواز از بام خویش به بامی دیگر می پرید، دلیل که زن طلاق دهد و زنی دیگر خواهدتعبیر خواب پرواز یا کنیزکی خرد.حضرت امام جعفر صادق فرماید: پریدن در خواب بر پنج وجه است. اول: سفر. دوم: تعبیر خواب پروازحج. سوم: بزرگی. چهارم: تغییر حال. پنجم: بیماری و مرگ

تعبیر خواب پرواز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.