تعبیر خواب گله فیل

درباره تعبیر خواب فیل بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب فیلفيل حيواني است که براي ما ايرانيان تقريبا ناشناخته است. بومي سرزمين ما نيستتعبیر خواب فیل و بيشتر آشنايي هاي ما به خصوص در کودکي با افسانه ها همراه بوده است. شايد به همين علت معبران ايراني در مورد فيل تعابيري نوشته اند که درست به نظر نمي آيد.تعبیر خواب فیل مثلا نوشته اند ( فيل تعبیر خواب فیلپادشاه عجم است و اگر سوار فيل باشيد زن ايراني مي گيريد

درباره تعبیر خواب فیل بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب فیل , تعبیر خواب فیل در خانه , تعبیر خواب فیل دیدن , تعبیر خواب فیل کوچک

درباره تعبیر خواب فیل بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب فیلمعبران می گویند که فرق نیست هیج میان خواب شب و خواب روز، الا در فیل.تعبیر خواب فیل اگر کسی در خواب بیند که بر فیل نشسته است، دلیل که زنی بخواهد نابکار. اگر این خواب را به روز بیند، دلیل که زن را طلاق دهد یا کنیزک را بفروشد.تعبیر خواب فیل اگر بیند که فیل را بکشت، دلیل که پادشاهی بر دست او کشته شود یا حصاری محکم بگشاید. اگر بیند که تعبیر خواب فیلفیل پای بر سر وی نهاد و او را بکشت، دلیل که به هلاک نزدیک شود و حالش بد شود

درباره تعبیر خواب فیل بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب فیل , تعبیر خواب فیل در خانه , تعبیر خواب فیل دیدن , تعبیر خواب فیل کوچک

درباره تعبیر خواب فیل بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب فیلاگر در خواب ببينيم که سوار فيل شده ايم و آن حيوان عظيم الجثه از ما اطاعت مي کند به قدرت و شوکت مي رسيم. تعبیر خواب فیلدر هر رشته و هر موقعيتي که هستيم ترقي مي کنيم وتعبیر خواب فیل اين ترقي، چشمگير است. چنانچه در خواب ببينيم گله اي فيل عبور مي کند تعبیر خواب فیلو ما به تماشا ايستاده ايم با جمعي از اعظام و بزرگان برخورد خواهيم داشت.

درباره تعبیر خواب فیل بیشتر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب فیل , تعبیر خواب فیل در خانه , تعبیر خواب فیل دیدن , تعبیر خواب فیل کوچک

درباره تعبیر خواب فیل بیشتر اطلاعات داشته باشید

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:تعبیر خواب فیل ديدن فيل درخواب بر شش وجه است. اول: پادشاه عجمي. دوم: مرد غلام. سوم: تعبیر خواب فیلمردمكاري. چهارم: مردباقوت و هيبت. پنجم: مرد حسود.تعبیر خواب فیل ششم: ستمكاري خونخواره.  

تعبیر خواب فیل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.