تعبير خواب چاقو خوردن از پشت

درباره تعبیر خواب چاقو اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب چاقوچاقو زبان بدگويان است و چنانچه تيز و برنده و براق باشد نشان آنست که زبان بدگويان در مورد شما تيز خواهد بودتعبیر خواب چاقو و چنانچه خودتان داشته باشيد احساس عدم امنيت شما را نشان مي دهد و مي گويد که از آينده و سعايت و بدخواهي تعبیر خواب چاقوکساني که بيشتر حرف مي زنند تا عمل مي کنند بيمناک هستيد.

درباره تعبیر خواب چاقو اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبير خواب چاقو خوردن از پشت ‫, تعبير خواب چاقو ‫, تعبير خواب چاقو خوردن , چاقو در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب چاقو اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب چاقو جابرمغربی گوید: اگر در خواب بیند که کارد از غلاف بکشید، تعبیر خواب چاقودلیل که زنش پسری آورد. اگر بیند کارد در غلاف بشکست، دلیل که یکی از خویشان او بمیرد.

درباره تعبیر خواب چاقو اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبير خواب چاقو خوردن از پشت ‫, تعبير خواب چاقو ‫, تعبير خواب چاقو خوردن , چاقو در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب چاقو اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب چاقوچاقو بسته و بي خطر نعمت است و چاقوي کوچک نعمت مختصري است که به شما مي رسد.تعبیر خواب چاقو چاقوي آشپزخانه خدمتکار و کدبانوي خانه است و تعبیر خواب چاقوچنانچه ببينيد چاقوئي نو در آشپزخانه داريد زني خانه دار نصيب شما مي شود.  

درباره تعبیر خواب چاقو اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبير خواب چاقو خوردن از پشت ‫, تعبير خواب چاقو ‫, تعبير خواب چاقو خوردن , چاقو در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب چاقو اطلاعات بیشتری داشته باشید

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ تعبیر خواب چاقو دیدن چاقو در خواب ، علامت دعوا و جدایی است و همچنین به زیانهای مالی نیز دلالت دارد .

۲ـ دیدن چاقوهای زنگ زده در خواب ،تعبیر خواب چاقو نشانة اختلاف میان اعضای خانواده و جدایی بین افرادی است که همدیگر را دوست می دارند .

تعبیر خواب چاقو

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.