تعبیر خواب گوشت چرخ کرده خام

درباره تعبیر خواب گوشت اطلاعات بیشتری داشته باشید تعبیر خواب گوشتدیدن و خوردن گوشت حیوانات حلال خوب است و دیدن و خوردن گوشت حیوانات مکروه و حرام بد. البته میزان خوبی و …

سیب برای پوست

تغذیه مناسب با مصرف سیب تجربه کنید سیب تغذیه مناسب و استفاده کردن از میوه ها به میزان بسیار زیادی در سلامتی جسمانی و روحی افراد تاثیر گذار می باشد. سیب یکی …

تعبیر خواب زندانی شدن همسر

می دانید تعبیر خواب زندان از نظر علمای تعبیر چیست  تعبیر خواب زنداناگر بیرون از زندان باشید تعبیر خواب شما رهائی است از غم و اندوه و گرفتاریهای زندگی و اگر درون …

درباره تعبیر خواب چاقو اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب چاقوچاقو زبان بدگويان است و چنانچه تيز و برنده و براق باشد نشان آنست که زبان بدگويان در مورد شما تيز خواهد بودتعبیر خواب چاقو و چنانچه خودتان داشته باشيد احساس عدم امنيت شما را نشان مي دهد و مي گويد که از آينده و سعايت و بدخواهي تعبیر خواب چاقوکساني که بيشتر حرف مي زنند تا عمل مي کنند بيمناک هستيد.

درباره تعبیر خواب چاقو اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبير خواب چاقو خوردن از پشت ‫, تعبير خواب چاقو ‫, تعبير خواب چاقو خوردن , چاقو در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب چاقو اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب چاقو جابرمغربی گوید: اگر در خواب بیند که کارد از غلاف بکشید، تعبیر خواب چاقودلیل که زنش پسری آورد. اگر بیند کارد در غلاف بشکست، دلیل که یکی از خویشان او بمیرد.

درباره تعبیر خواب چاقو اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبير خواب چاقو خوردن از پشت ‫, تعبير خواب چاقو ‫, تعبير خواب چاقو خوردن , چاقو در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب چاقو اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب چاقوچاقو بسته و بي خطر نعمت است و چاقوي کوچک نعمت مختصري است که به شما مي رسد.تعبیر خواب چاقو چاقوي آشپزخانه خدمتکار و کدبانوي خانه است و تعبیر خواب چاقوچنانچه ببينيد چاقوئي نو در آشپزخانه داريد زني خانه دار نصيب شما مي شود.  

درباره تعبیر خواب چاقو اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبير خواب چاقو خوردن از پشت ‫, تعبير خواب چاقو ‫, تعبير خواب چاقو خوردن , چاقو در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب چاقو اطلاعات بیشتری داشته باشید

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ تعبیر خواب چاقو دیدن چاقو در خواب ، علامت دعوا و جدایی است و همچنین به زیانهای مالی نیز دلالت دارد .

۲ـ دیدن چاقوهای زنگ زده در خواب ،تعبیر خواب چاقو نشانة اختلاف میان اعضای خانواده و جدایی بین افرادی است که همدیگر را دوست می دارند .

تعبیر خواب چاقو

آخرین بروز رسانی در : سه شنبه 18 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.