تعبیر خواب بستنی های کشدار با طعم توت فرنگی

تعبیر خواب بستنی های کشدار با طعم توت فرنگی

تعبیر خواب بستنی , تعبیر خواب بستنی دادن , تعبیر خواب بستنی خریدن , تعبیر خواب بستنی خوردن

تعبیر خواب بستنی های کشدار با طعم توت فرنگی

تعبیر خواب بستنی آنلي بيتون مى‏گويد:

۱ـ خوردن بستني در خواب ، نشانة آن است كه در به ثمر رساندن مسئوليتهايي كه به دوش گرفته ايد موفق خواهيد شد .

تعبیر خواب بستنی های کشدار با طعم توت فرنگی

۲ـ اگر خواب ببينيد بچه ها مشغول خوردن بستني هستند ، نشانة آن است كه به طور غيرقابتعبیر خواب بستنیل باوري به سعادت و شادماني دست مي يابيد .

تعبیر خواب بستنی های کشدار با طعم توت فرنگی

تعبیر خواب بستنی , تعبیر خواب بستنی دادن , تعبیر خواب بستنی خریدن , تعبیر خواب بستنی خوردن

تعبیر خواب بستنی های کشدار با طعم توت فرنگی

۳ـ اگر دخترتعبیر خواب بستنیي خواب ببيند در حضور ديگران بستني خود را تعبیر خواب بستنیبه زمين مي اندازد ، نشانة آن است كه به خاطر نامهرباني با ديگران به وضع دردآوري گرفتار خواهد شد .

تعبیر خواب بستنی های کشدار با طعم توت فرنگی

۴تعبیر خواب بستنیـ خوردن بستني ترش در خواب ، نشانة آن است كه شادماني شما با اندوهي به پايان مي رسد .

تعبیر خواب بستنی های کشدار با طعم توت فرنگی

۵ـ اگر خواب ببينيد بستني شما آب مي شود ، علامت آن است كه پيش از آنكه به لذت دلخواه دست يابيد ، باتعبیر خواب بستنیزار آن لذت كساد مي شود .

تعبیر خواب بستنی های کشدار با طعم توت فرنگی

تعبیر خواب بستنی , تعبیر خواب بستنی دادن , تعبیر خواب بستنی خریدن , تعبیر خواب بستنی خوردن

تعبیر خواب بستنی های کشدار با طعم توت فرنگی

درکتاب ستعبیر خواب بستنیرزمين روياها آمده است :

شما بستني مي خوريد : شانس

تعبیر خواب بستنی های کشدار با طعم توت فرنگی

بستني ميخريد : خطري در روابط اجتماعي .

فرزندانتان بستني مي خورند : در سلتعبیر خواب بستنیامتي كامل بسر خواهيد برد .

تعبیر خواب بستنی های کشدار با طعم توت فرنگی

دشتعبیر خواب بستنیمنان شما بستني مي خورند : آنها يك دورة فقر و بدبختي را خواهند گذارند .

تعبیر خواب بستنی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.