تعبیر خواب طاووس سفید

درباره تعبیر خواب طاووس بدانید تعبیر خواب طاووسطاووس فریب زیبایی هاست و چون گوشت این مرغ دلفریب و چشم گیر خوردنی نیست در رویاهای ما فریب باطل تلقی می شود. انسان به …

مارچوبه سفید

آیا درباره مارچوبه می خواهید اطلاعات بیشتری داشته باشید مارچوبه(asparagus) گیاهی است مغذی که از 2000 سال پیش برای تزئین و دارو استفاده می ‌شده است. منشا آن منطقه ی مدیترانه ی …

تعبیر خواب گربه زرد

درباره تعبیر خواب گربه اطلاعات بیشتری داشته باشید تعبیر خواب گربه پس چنانچه در خواب گربه ای قشنگ و براق ببینید که به شما تعلق دارد یا در خانه شماست چنین زنی …

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب گوشواره افزایش دهید

تعبیر خواب گوشوارهگوشواره نیز از زینت های خاص زنان است و داشتن آن در خواب برای مردان شایسته و خوب نیست.تعبیر خواب گوشوارهپس تعبیر ی که برای گوشواره نوشته می شود خاص زنان است.اگر زنی در خواب بیند گوشواره ای دارد که به گوشش برازنده می نمایدتعبیر خواب گوشواره و خودش نیز از آن خوشش می آید خوب است چرا که خواب او می گوید در خانواده و نزد شوهرش عزت و احترام خواهد یافتتعبیر خواب گوشواره. اگر زنی در خواب بیند که گوشواره لنگه به لنگه به گوشش آویخته تعبیر خواب گوشوارهمرتکب عمل خلافی می شود که او را سرزنش و شماتت می کنند.

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب گوشواره افزایش دهید

تعبیر خواب گوشواره , تعبیر خواب گوشواره هدیه گرفتن , تعبیر خواب گوشواره بدل , تعبیر خواب گوشواره شکسته , تعبیر خواب گوشواره خریدن

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب گوشواره افزایش دهید

تعبیر خواب گوشوارهديدن گوشواره در خواب، چهاروجه است.

تعبیر خواب گوشوارهاول: فزوني جمال. دوم: آموختن علم. سوم: جاه و بزرگي. چهارم: غم و اندوه.

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب گوشواره افزایش دهید

تعبیر خواب گوشواره , تعبیر خواب گوشواره هدیه گرفتن , تعبیر خواب گوشواره بدل , تعبیر خواب گوشواره شکسته , تعبیر خواب گوشواره خریدن

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب گوشواره افزایش دهید

تعبیر خواب گوشوارهاگر مردي در خواب بيند گوشواره طلا براي همسر خويش خريده و به خانه آورده تا به او هديه کند تعبیر خواب گوشوارهاز همان زن صاحب دختر مي شود. اگر در خواب بيند گوشواره گران بهائي براي همسرش خريده که طلا نيست اما گران بهاست صاحب پسر مي شود.تعبیر خواب گوشواره زيرا گوشواره به اين ترتيب فرزند است که آويزه گوشتعبیر خواب گوشواره والدين مي شود و طلائي آن دختر است.

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب گوشواره افزایش دهید

تعبیر خواب گوشواره , تعبیر خواب گوشواره هدیه گرفتن , تعبیر خواب گوشواره بدل , تعبیر خواب گوشواره شکسته , تعبیر خواب گوشواره خریدن

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب گوشواره افزایش دهید

تعبیر خواب گوشواره اگر بیند به هر دو گوش گوشواره داشت، دلیل است از مردم زینت و جمال یابد. اگر بیندتعبیر خواب گوشواره از هر دو گوش او مروارید آویخته بود، دلیل که علم قران آموزد و دانا شود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر مردی درخواب بیند زن او دو حلقه در گوش داشتتعبیر خواب گوشواره یکی از زر و دیگری از سیم، دلیل است زن را طلاق دهد و بیرون کند

تعبیر خواب گوشواره

 

آخرین بروز رسانی در : شنبه 4 دی 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.