قاصدک

تعبیر خواب کبوتر ماده

چقدر درباره تعبیر خواب کبوتر می دانید

 تعبیر خواب کبوتر کبوتر بین تمام اقوام و ملت ها مرغ عشق و محبت و صلح و دوستی شناخته می شود. کبوتر در وفاداری نسبت به جفت،  تعبیر خواب کبوتر بعد از قو بی نظیر و در عشق به لانه و زادگاه شاخص و نمونه شناخته شده است. کبوتر پرنده ای است آرام اهلی و بی آزار آن تعبیر خواب کبوتر قدر که دست آموز می شود و از کف دست صاحب خویش دانه می گیرد.

چقدر درباره تعبیر خواب کبوتر می دانید

تعبیر خواب کبوتر , تعبیر خواب کبوتر سفید , تعبیر خواب کبوتر خاکستری , تعبیر خواب کبوتر سیاه , تعبیر خواب کبوتر چاهی

چقدر درباره تعبیر خواب کبوتر می دانید

 تعبیر خواب کبوتر کبوتر بين تمام اقوام و ملت ها مرغ عشق و محبت و صلح و دوستي شناخته مي شود. کبوتر در وفاداري نسبت تعبیر خواب کبوتر به جفت، بعد از قو بي نظير و در عشق به لانه و زادگاه شاخص و نمونه شناخته شده است. کبوتر پرنده اي است آرام اهلي و بي آزار آن قدر  تعبیر خواب کبوتر ه دست آموز مي شود و از کف دست صاحب خويش دانه مي گيرد. اگر محبوسي در خواب کبوتري  تعبیر خواب کبوتر سفيد ببيند از زندان خلاص مي شود و آزادي خود را باز مي يابد

چقدر درباره تعبیر خواب کبوتر می دانید

تعبیر خواب کبوتر , تعبیر خواب کبوتر سفید , تعبیر خواب کبوتر خاکستری , تعبیر خواب کبوتر سیاه , تعبیر خواب کبوتر چاهی

چقدر درباره تعبیر خواب کبوتر می دانید

 تعبیر خواب کبوتر اين تعبير به علت آن است که از کبوتر در گذشته براي نامه رساني و بردن پيغام و سلام نيز استفاده مي کردند تعبیر خواب کبوتر . اگر کسي در خواب ببيند گوشت کبوتر مي خورد از مال زني استفاده مي کند. اگر کسي ببيند بر بام يا در حياط خانه اش کبوتراني نشسته اند  تعبیر خواب کبوتر صاحب ثروت مي شود.  تعبیر خواب کبوتر ديدن کبوتر در خواب کلا خوب است ولي ديدن کبوتر سفيد بهتر است.

چقدر درباره تعبیر خواب کبوتر می دانید

تعبیر خواب کبوتر , تعبیر خواب کبوتر سفید , تعبیر خواب کبوتر خاکستری , تعبیر خواب کبوتر سیاه , تعبیر خواب کبوتر چاهی

چقدر درباره تعبیر خواب کبوتر می دانید

ديدن كبوتر بر پنج وجه است.

 تعبیر خواب کبوتر اول: زن. دوم:كنيزك. سوم: مال. چهارم: نامه كه از غائب رسد. پنجم: رياست و گويند  تعبیر خواب کبوتر ديدن هر كبوتري در خواب، دليل بر صد درم است كه به وي رسد

تعبیر خواب کبوتر

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.