تعبیر خواب کبوتر مرده

از تعبیر خواب کبوتر بخوانید

تعبیر خواب کبوترکبوتر بین تمام اقوام و ملت ها مرغ عشق و محبت و صلح و دوستی شناخته می شود. کبوتر در وفاداری نسبت تعبیر خواب کبوتربه جفت، بعد از قو بی نظیر و در عشق به لانه و زادگاه شاخص و نمونه شناخته شده است. کبوتر پرنده ای است آرام اهلی تعبیر خواب کبوترو بی آزار آن قدر که دست آموز می شود و از کف دست صاحب خویش دانه می گیرد.

از تعبیر خواب کبوتر بخوانید

تعبیر خواب کبوتر , تعبیر خواب کبوتر سفید , تعبیر خواب کبوتر خاکستری , تعبیر خواب کبوتر سیاه , تعبیر خواب کبوتر چاهی

از تعبیر خواب کبوتر بخوانید

معبران نوشته اند تعبیر خواب کبوترکبوتر در خواب نشانه زن است ولي کبوتر در خواب نشانه صلح و دوستي است.تعبیر خواب کبوتر چنان چه دختري جوان کبوتر در خواب ببيند شوهري مناسب براي او پيدا مي شود. از امام صادق نقل است که چنان چه کسي کبونر تعبیر خواب کبوتردر خواب ببيند از مسافر غايب نامه اي و خبري دريافت مي کند

از تعبیر خواب کبوتر بخوانید

تعبیر خواب کبوتر , تعبیر خواب کبوتر سفید , تعبیر خواب کبوتر خاکستری , تعبیر خواب کبوتر سیاه , تعبیر خواب کبوتر چاهی

از تعبیر خواب کبوتر بخوانید

تعبیر خواب کبوتراگر به خواب بيند كبوتري داشت، دليل كه غايبش از سفر بازآيد. اگر بيند كبوتري در خانه او بمرد،تعبیر خواب کبوتر همين دليل است. اگر ديد كبوتر بسيار در خانه داشت، دليل كه او را فرزندان بسيار باشند و نيز گويند مال تمام حاصل كند و بهتري كبوتر درخواب سفيد و سبز است.تعبیر خواب کبوتر اگر زني كبوتر بيند، دليل كه شوهري كند و دختران آورد و ديدن كبوتر بازي در خوابتعبیر خواب کبوتر، دليل است بر كاري باطل و كبوتر خانه، دليل بر ناحق است.

از تعبیر خواب کبوتر بخوانید

تعبیر خواب کبوتر , تعبیر خواب کبوتر سفید , تعبیر خواب کبوتر خاکستری , تعبیر خواب کبوتر سیاه , تعبیر خواب کبوتر چاهی

از تعبیر خواب کبوتر بخوانید

حضرت امام جعفر صادق فرماید:تعبیر خواب کبوتر دیدن کبوتر بر پنج وجه است. اول: زن. دوم:کنیزک. سوم: مال. چهارم: نامه که از غائب رسدتعبیر خواب کبوتر. پنجم: ریاست و گویند دیدن هر کبوتری در خواب ،تعبیر خواب کبوتر دلیل بر صد درم است که به وی رسد.

تعبیر خواب کبوتر

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.