تعبیر خواب قورباغه از امام صادق - جسارت

تعبیر خواب قورباغه از امام صادق

درباره تعبیر خواب قورباغه چقدر می دانید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : تعبیر خواب قورباغهمعبران اسلامی و قدیمی در مورد قورباغه یا وزغ یا غوک مطالب متفاوت و مختلفی نوشته اند که چون تباین زیاد دارد از ذکر آن ها در می گذریم. این تعبیرات و تاویلات بر مبنای توجه به نحوه زیست قورباغه انجام گرفته است به این صورت که چون این جاندار ذوحیاتین غالبا شبها ظاهر می شود و تعبیر خواب قورباغهدر آبگیرها سر و صدا راه می اندازد آن را به شب زنده داران و زهاد تشبیه کرده اند

درباره تعبیر خواب قورباغه چقدر می دانید

‫تعبیر خواب قورباغه از امام صادق ‫, تعبیر خواب قورباغه ‫, تعبیر خواب قورباغه سبز , قورباغه در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب قورباغه چقدر می دانید

تعبیر خواب قورباغه برای نمونه ابن سیرین نوشته: اگر کسی در خواب ببیند وزغ دارد با مردی زاهد هم صحبت می شود. اگر در خواب قورباغه ای ببینید با انسانی کج تعبیر خواب قورباغهخو و یاوه گو و پرمدعا برخورد خواهید داشت. 

درباره تعبیر خواب قورباغه چقدر می دانید

‫تعبیر خواب قورباغه از امام صادق ‫, تعبیر خواب قورباغه ‫, تعبیر خواب قورباغه سبز , قورباغه در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب قورباغه چقدر می دانید

تعبیر خواب قورباغهاگر در خواب قورباغه ای بگیرید ، نشانة آن است كه از خودتان به درستی مراقبت نمی كنید و احتمال دارد بیمار شوید .اگر زنی در خواب قورباغه تعبیر خواب قورباغهای بزرگ ببیند ، علامت آن است كه با مردی ثروتمند كه همسر خود را از دست داده است و فرزندانی نیز دارد ، ازدواج خواهد كرد .

درباره تعبیر خواب قورباغه چقدر می دانید

 
‫تعبیر خواب قورباغه از امام صادق ‫, تعبیر خواب قورباغه ‫, تعبیر خواب قورباغه سبز , قورباغه در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب قورباغه چقدر می دانید

تعبیر خواب قورباغه  اگر قورباغه را بر درخت، مخصوصا روی شاخه های درخت ببینید شما را فریب می دهند و در واقع گندم نمایی و جو فروشی می کنند. خانم ایتانوس معبر یونانی می گفت: قورباغه کسی است که در حضور انسان لبخند می زند وتعبیر خواب قورباغه خوش خدمتی می کند ولی همین که از او جدا شدید پشت سرتان فحش می تعبیر خواب قورباغهدهد و تهمت می زند و بد و بیراه می گوید. این تعریف در مورد قورباغه در خواب های ما کاملا درست است.

تعبیر خواب قورباغه

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.