تعبیر خواب خرما از امام صادق

در مورد تعبیر خواب خرما چقدر می دانید

محمدبن سيرين گويد: تعبیر خواب خرماخرما درخواب. مال و خواسته است. اگر بيند خرما همي خورد، دليل كه اگر از اهل علم است تعبیر خواب خرماعلمش زياده شود، اگر بازرگان است، مالش زياد گردد. اگر بيند خرما بخورد و دانه اش بينداخت،تعبیر خواب خرما اگر از اهل علم بود، دليل كه احكام شريعت را به جاي آورد

در مورد تعبیر خواب خرما چقدر می دانید

تعبیر خواب خرما , تعبیرخواب خرما نارس , خرما در خواب دیدن , تعبیرخواب خرما تازه

در مورد تعبیر خواب خرما چقدر می دانید

تعبیر خواب خرما اگر بیند آن خرما بن خشک بود، دلیل که میان ایشان جدائی افتد. اگر دید در تعبیر خواب خرماسرای او خرما خشک شد و باز سبز گردید، دلیل که اگر بیمار است شفا یابد. اگر بیند خرما را ببرید، دلیل که کسی از اهل بیت او بیمار شود. ابراهیم کرمانی گوید:تعبیر خواب خرما اگر بیند خرمای تازه داشت، دلیل که به قدر خرما نعمت و مال به سختی حاصل کند

در مورد تعبیر خواب خرما چقدر می دانید

تعبیر خواب خرما , تعبیرخواب خرما نارس , خرما در خواب دیدن , تعبیرخواب خرما تازه

در مورد تعبیر خواب خرما چقدر می دانید

تعبیر خواب خرماديدن خرما در خواب بسيار نيکو است. اگر در خواب ديديد که خرما مي خوريد شادي بهتعبیر خواب خرما شما مي رسد. بهره اي مي بريد. توفيقي حاصل مي کنيد. اگر ديديد خرما به کسي مي دهيد به او سود مي رسانيد. چنان تعبیر خواب خرماچه در خواب ببينيد که خرما خيرات مي کنيد بهره اي نصيب شما مي شود که هم وسيع است و هم زياد

در مورد تعبیر خواب خرما چقدر می دانید

تعبیر خواب خرما , تعبیرخواب خرما نارس , خرما در خواب دیدن , تعبیرخواب خرما تازه

در مورد تعبیر خواب خرما چقدر می دانید

ابراهيم كرماني گويد:تعبیر خواب خرما اگر بيند خرماي تازه داشت، دليل كه به قدر خرما نعمت و مال به سختي حاصل كندتعبیر خواب خرما و بعضي از معبران گويند: خرما به خواب ديدن منفعت و شادي بود كه از مهتري به وي رسد. اگر بيند درخانه خرماي بسيار داشت،تعبیر خواب خرما دليل كه به قدر خرما از ضياع و عقار خويش مال حاصل كند

تعبیر خواب خرما

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.