تعبير خواب كوتاه كردن مو

درباره تعبیر خواب مو چقدر می دانید

حضرت امام جعفر صادق فرماید :تعبیر خواب مو  تعبیر تراشیدن مو بر پنج وجه است ۱-حج بجای آوردن ۲-مسافرت ۳-عزت و مقام ۴-امنیت ۵-دولت وکامرانی

تعبیر خواب مو قیچی را با مویش آشنا کرده اند خوب نیست زیرا آن زن بد نام میشود و مورد اتهام و افترا قرار میگیرد . تعبیر خواب مو این تعبیر فقط برای قیچی شدن است نه کوتاه شدن.

درباره تعبیر خواب مو چقدر می دانید

‫تعبير خواب كوتاه كردن مو ‫, تعبير خواب مو , ‫تعبير خواب مو لخت , مو در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب مو چقدر می دانید

تعبیر خواب مو موي انبوه و نبافته بلند را گيسو مي گويند. اگر بافته باشد طره است که طره تعبير ديگري دارد. داشتن گيسو با شرحي که داده شد بستگي به رسم زمان دارد.تعبیر خواب مو  وقتي بود که مردان گيسوي خود را بلند نگه مي داشتند. در دوره اي نيز تنها علويان و صفويان و قلندران گيسو داشتند

درباره تعبیر خواب مو چقدر می دانید

‫تعبير خواب كوتاه كردن مو ‫, تعبير خواب مو , ‫تعبير خواب مو لخت , مو در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب مو چقدر می دانید

تعبیر خواب مو و برای زن عزت و آبرو و احترام خانوادگی است.تعبیر خواب مو  اگر زنی در خواب ببیند موی آراسته و بلند دارد نیکو است و خبر از این است که در خانواده و نزد شوهر عزیز و محترم تر خواهد شد.

درباره تعبیر خواب مو چقدر می دانید

‫تعبير خواب كوتاه كردن مو ‫, تعبير خواب مو , ‫تعبير خواب مو لخت , مو در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب مو چقدر می دانید

تعبیر خواب مو اگر زنی موی کوتاه داشته باشد و در خواب ببیند مویش بلند شده تعبیر همانست که نوشتم اما اگر زنی در بیداری موی بلند داشته باشد و در خواب تعبیر خواب مو ببیند کوتاه شده عزت و احترام خود را از دست میدهد و سبک میشود

درباره تعبیر خواب مو چقدر می دانید

محمدبن سیرین گوید:تعبیر خواب مو  دیدن موها درخواب ، دلیل عز و جاه بود کسی را که مو دارد و سادات و زنان و توانگران را، دلیل مال است و صوفیان را دلیل بر تعبیر خواب مو دوستی با اهل پیغمبر (ص) است.

تعبیر خواب مو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.