تعبیر خواب خرما گرفتن

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب خرما افزایش دهید

محمدبن سيرين گويد:تعبیر خواب خرما خرما درخواب. مال و خواسته است. اگر بيند خرما همي خورد، دليل كه اگر از اهل علم است تعبیر خواب خرماعلمش زياده شود، اگر بازرگان است، مالش زياد گردد. اگر بيند خرما بخورد و دانه اش بينداخت، اگر از اهل علم بودتعبیر خواب خرما، دليل كه احكام شريعت را به جاي آورد، اگر تعبیر خواب خرمابازرگان بود از خيانت دور بود

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب خرما افزایش دهید

تعبیر خواب خرما , تعبیرخواب خرما رسیده , خرما در خواب دیدن , تعبیرخواب خرمانارس

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب خرما افزایش دهید

تعبیر خواب خرمادیدن خرما در خواب بسیار نیکو است. اگر در خواب دیدید که خرما می خورید شادی به شما می رسد. تعبیر خواب خرماهره ای می برید. توفیقی حاصل می کنید. اگر دیدید خرما به کسی می دهید به او سود می رسانید. چنان چه در خواب ببینید که خرماتعبیر خواب خرماخیرات می کنید بهره ای نصیب شما تعبیر خواب خرمامی شود که هم وسیع است و هم زیاد.

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب خرما افزایش دهید

تعبیر خواب خرما , تعبیرخواب خرما رسیده , خرما در خواب دیدن , تعبیرخواب خرمانارس

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب خرما افزایش دهید

تعبیر خواب خرمااگر بیند خرمای تازه یا خشک همی خورد، دلیل که تعبیر خواب خرماحلاوت ایمان بیابد و کارش به نظام شود. اگر بیند خرما بن خشک می برید، دلیل که کاری که در دست دارد ناتمام و بی نظام گردد. جابر مغربی گوید: اگر بیند خرما بدست فراگرفت، تعبیر خواب خرمادلیل که زنی توانگر بخواهد و به قول دیگر مال یابد. اگر بیند از خرما انگور سیاه فرا گرفت، دلیل که سخن لطیفتعبیر خواب خرما از مردی منافق شنود و بعضی گویند: از مردی جاهل سخن مفید شنود.

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب خرما افزایش دهید

تعبیر خواب خرما , تعبیرخواب خرما رسیده , خرما در خواب دیدن , تعبیرخواب خرمانارس

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب خرما افزایش دهید

 ابراهيم كرماني گويد: تعبیر خواب خرما اگر بيند خرماي تازه داشت، دليل كه به قدر خرما نعمت و مال به سختي حاصل كند و تعبیر خواب خرمابعضي از معبران گويند: خرما به خواب ديدن منفعت و شادي بود كه از مهتري به وي رسد. اگر بيند درخانه خرماي بسيار داشت،تعبیر خواب خرما دليل كه به قدر خرما از ضياع و عقار خويش مال حاصل كند.

تعبیر خواب خرما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.