تعبیر خواب انجیر خشک

درباره تعبیر خواب انجیر بدانید تعبیر خواب انجیردر نفایس الفنون نوشته شده انجیر در خواب نیکو است و رزق و روزی حلالی است که نصیب بیننده رویا می شود و برگ انجیر …

خواص توت خشک در بارداری

درباره توت خشک اطلاعات بیشتری کسب کنید توت خشکدرخت توت سفید، بزرگ و تنومند و دارای برگ‌های پهن است که در تغذیه کرم‌های ابریشم مورد استفاده قرار می‌گیرد. قسمت‌هایی که در تغذیه …

تعبیر خواب عروسی خودم

درباره تعبیر خواب عروسی بدانید تعبیر خواب عروسیديدن عروسي در خواب ها به هيچ وجه خوب نيست. تمام معبران عروسي را عزا دانسته اند و عروس را بلا و فتنه و آفت …

درباره تعبیر خواب خرما اطلاعات بیشتری کسب کنید

تعبیر خواب خرما دیدن خرما در خواب بسیار نیکو است. اگر در خواب دیدید که خرما می خورید شادی به شما می رسد. تعبیر خواب خرما بهره ای می برید. توفیقی حاصل می کنید. اگر دیدید خرما به کسی می دهید به او سود می رسانید. تعبیر خواب خرما چنان چه در خواب ببینید که خرما خیرات می کنید بهره ای نصیب شما می شود که هم وسیع است و هم زیاد

درباره تعبیر خواب خرما اطلاعات بیشتری کسب کنید

تعبیر خواب خرما , تعبیرخواب خرما نارس , خرما در خواب دیدن , تعبیرخواب خرما خوردن

درباره تعبیر خواب خرما اطلاعات بیشتری کسب کنید

محمدبن سیرین گوید: تعبیر خواب خرما خرما درخواب . مال و خواسته است. اگر بیند خرما همی خورد تعبیر خواب خرما ، دلیل که اگر از اهل علم است علمش زیاده شود، اگر بازرگان است، مالش زیاد گردد. تعبیر خواب خرما اگر بیند خرما بخورد و دانه اش بینداخت، اگر از اهل علم بود

درباره تعبیر خواب خرما اطلاعات بیشتری کسب کنید

تعبیر خواب خرما , تعبیرخواب خرما نارس , خرما در خواب دیدن , تعبیرخواب خرما خوردن

درباره تعبیر خواب خرما اطلاعات بیشتری کسب کنید

بعضي از معبران گويند: تعبیر خواب خرما اگر بيند خرما خورد، دليل كه ميراث يابد. اگر بيند خرماي نارسيده بخورد، تعبیر خواب خرما دليل كه ميراث فرزندان يابد

درباره تعبیر خواب خرما اطلاعات بیشتری کسب کنید

تعبیر خواب خرما , تعبیرخواب خرما نارس , خرما در خواب دیدن , تعبیرخواب خرما خوردن

درباره تعبیر خواب خرما اطلاعات بیشتری کسب کنید

تعبیر خواب خرما اگر بيند آن خرما بن خشك بود، دليل كه ميان ايشان جدائي افتد. اگر ديد در سراي او خرما خشك شد تعبیر خواب خرما و باز سبز گرديد، دليل كه اگر بيمار است شفا يابد. اگر بيند خرما را ببريد، دليل كه تعبیر خواب خرما كسي از اهل بيت او بيمار شود.

تعبیر خواب خرما

آخرین بروز رسانی در : چهارشنبه 17 آذر 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.