تعبیر خواب غذا خوردن مرده

درباره تعبیر خواب غذا از بزرگان تعبیر خواب بخوانید جابرمغربی گوید: تعبیر خواب غذااگر بیند هر طعام که در خانه داشت بخورد، دلیل که آخر عمر او بود.تعبیر خواب غذا اگر بیند …

تعبیر خواب فرش و دیدن قالی و فرش بافی

تعبیر خواب فرش و دیدن قالی و فرش بافی تعبیر خواب فرش و دیدن قالی و فرش بافی تعبیر خواب فرش اگر بیند قالی پهن نموده بودند و دانست ملک اوست، دلیل …

تعبیر خواب خرما تازه

درباره تعبیر خواب خرما چقدر می دانید تعبیر خواب خرمااگر بيند از خرما انگور سياه فرا گرفت، دليل كه سخن لطيف از مردي منافق شنود و بعضي گويند: تعبیر خواب خرمااز مردي …

درباره تعبیر خواب گریه کردن چقدر می دانید

تعبیر خواب گریه کردن ديدن گريستن درخواب، دليل شادي است از حق تعالي. اگر ديد بر گناه مي گريست يا درمجلس علم و قران خواندن و آن چه بدين ماند،تعبیر خواب گریه کردن دليل كه حق تعالي از فضل خود بر وي رحمت كند و گناهان او را بيامرزد

درباره تعبیر خواب گریه کردن چقدر می دانید

‫تعبیر خواب گریه بر سر قبر , تعبیر خواب گریه , تعبیر خواب گریه کردن , گریه در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب گریه کردن چقدر می دانید

لوک اویتنهاو می گوید :تعبیر خواب گریه کردن گریه : دلداری ، تسکین   یوسف نبی علیه السلام گوید :تعبیر خواب گریه کردن دیدن گریه کردن زن باشد  

درباره تعبیر خواب گریه کردن چقدر می دانید

‫تعبیر خواب گریه بر سر قبر , تعبیر خواب گریه , تعبیر خواب گریه کردن , گریه در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب گریه کردن چقدر می دانید

محمد بن سیرین گوید :

تعبیر خواب گریه کردن  اگر دید كه می گریست و اشك از چشم او نمی آمد، دلیل زیان است.تعبیر خواب گریه کردن اگر دید بگریست و خون به جای اشك می آید، دلیل از كاری كه گذشته حیرت و حسرت وندامت خورد.

درباره تعبیر خواب گریه کردن چقدر می دانید

‫تعبیر خواب گریه بر سر قبر , تعبیر خواب گریه , تعبیر خواب گریه کردن , گریه در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب گریه کردن چقدر می دانید

تعبیر خواب گریه کردن گریه در خواب دو نوع است و خارج از این دو نوع به ندرت اتفاق می افتد خواب گریه ببینیم. یک وقت هست که در خواب گریه می کنیم و این گریه فیزیکی است. چنان هق هق می گرئیم یا خودمان بهتعبیر خواب گریه کردن سبب شدت گریستن بیدار می شویم یا اطرافیان ما را بیدار می کنند و می گویند در خواب گریه می کردی.

تعبیر خواب گریه کردن

آخرین بروز رسانی در : سه شنبه 11 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.