تعبیر خواب گیلاس ابن سیرین

درباره تعبیر خواب گیلاس چقدر می دانید

تعبیر خواب گیلاسديدن گيلاس در خواب ، نشانة آن است كه بخاطر رفتار دوستانة خود محبوبيت كسب خواهيد كرد .تعبیر خواب گیلاسخوردن گيلاس در خواب ، علامت آن است كه مي خواهيد به هدفي ارزشمند دست يابيد .

درباره تعبیر خواب گیلاس چقدر می دانید

‫تعبیر خواب گیلاس , ‫تعبیر خواب گیلاس درشت , ‫تعبیر خواب گیلاس خوردن , گیلاس در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب گیلاس چقدر می دانید

تعبیر خواب گیلاسگیلاس اگر در فصل خودش در خواب دیده شود تعبیری ندارد ولی اگر در غیر فصل مثلا در زمانی که برف بر زمین نشسته و آبها یخ بسته گیلاس ببیند و بخورد تعبیر خواب گیلاسخوب نیست بخصوص اگر مزه اش ترش باشد.

درباره تعبیر خواب گیلاس چقدر می دانید

‫تعبیر خواب گیلاس , ‫تعبیر خواب گیلاس درشت , ‫تعبیر خواب گیلاس خوردن , گیلاس در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب گیلاس چقدر می دانید

تعبیر خواب گیلاساگر در خواب گیلاس سرخ وگیلاسی که به سیاهی می زند را به وقت خود بیند، دلیل بر مال و خواسته بود و گیلاسی که به زردی می زند، دلیل بیماری است.تعبیر خواب گیلاسدیدن گیلاس سبز و کال در خواب ، دلالت بر آن دارد که خوشبختی نزدیک شما است 

درباره تعبیر خواب گیلاس چقدر می دانید

‫تعبیر خواب گیلاس , ‫تعبیر خواب گیلاس درشت , ‫تعبیر خواب گیلاس خوردن , گیلاس در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب گیلاس چقدر می دانید

تعبیر خواب گیلاس گیلاس و آلبالو را خوب ندانسته اند و بیشتر به خاطر ترشی مزه اش آن را غم و اندوه تعبیر کرده اند ولی اگر در خواب ببینید گیلاس می خورید و آن تعبیر خواب گیلاسکاملا شیرین است بد نیست. چنانچه کال باشد بهتر است.

تعبیر خواب گیلاس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.