خواص مرزه برای لاغری

مرزه را بیشتر بشناسید مرزهقسمت های هوایی به انضمام برگ ها که در بعضی مواقع، فقط قسمت های فوقانی گل دار جمع آوری می گردد، مرزهبه صورت خوشه ای دسته شده و …

تعبیر خواب خرما نرسیده

درباره تعبیر خواب خرما از علمای علم تعبیر بخوانید محمدبن سيرين گويد: تعبیر خواب خرما درخواب. مال و خواسته است. اگر بيند خرما همي خورد، دليل كه اگر از اهل علم است …

رماتیسم خونی

درباره رماتیسم بیشتر بدانید مهمترین علائم روماتیسم مفصلی یا آرتریت روماتوئید درد و خشکی صبحگاهی مفاصل بدن بخصوصرماتیسم دست همراه با احساس ضعف و خستگی است که بصورت تدریج در رماتیسم عرض …

تعبیر خواب طوطی های سخنگو زیبا با پر های سبز

تعبیر خواب طوطی , تعبیر خواب طوطی آبی رنگ , تعبیر خواب طوطی سفید , تعبیر خواب طوطی سبز

تعبیر خواب طوطی های سخنگو زیبا با پر های سبز

تعبیر خواب طوطی یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن فاخته وقمری وطوطی مرد شایسته بود

آنلی بیتون میگوید :

تعبیر خواب طوطی های سخنگو زیبا با پر های سبز

۱ـ اگر خواب ببینید طوطی ها تندتند حرف می زنند ، علامت آن است که کارهایی بیهوده و بی ثمر خواهید کرد. و دوستان تعبیر خواب طوطیبه بد گویی کشیده خواهند شد .

۲ـ دیدن طوطی ها در مکانهای طبیعی خود ، نشانه صلح میان افراد خانواده و خاتمه دعواها و مشاجرات بین آنهاست .

تعبیر خواب طوطی های سخنگو زیبا با پر های سبز

۳ـ اگر دختری خواب ببیند طوطی دارد ، نشانه آن است که نامزدش معتقد است او زنی ستیزه جو است .

۴ـ اگر خواب ببینید سعی متعبیر خواب طوطیی کنید به طوطی حرف زدن بیاموزید ، نشانه آن است که در مسایل خصوصی خود دچار مشکلی خواهید شد .

۵ـ دیدن طوطی در خواب ، نشانه تنها ماندن در محیط اجتماعی است .

تعبیر خواب طوطی های سخنگو زیبا با پر های سبز

تعبیر خواب طوطی , تعبیر خواب طوطی آبی رنگ , تعبیر خواب طوطی سفید , تعبیر خواب طوطی سبز

تعبیر خواب طوطی های سخنگو زیبا با پر های سبز

محمد بن سیرین گوید :

دیدن طوطی، دلیل فرزند و غلام بود. اگر بیند طوطی از دست او بپرید، دلیل که فرزندش سفر کند. اگر بیند که تعبیر خواب طوطیطوطی با وی سخن گفت، دلیل که کاری کند که مردم را از آن عجب آید. طوطی ماده درخواب، دلیل بر دختر دوشیزه کند و طوطی نر، دلیل بر مردی پاکدل یا غلامی پارسا باشد.

تعبیر خواب طوطی های سخنگو زیبا با پر های سبز

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن طوطتعبیر خواب طوطیی درخواب بر سه وجه باشد.

اول: فرزند.

تعبیر خواب طوطی های سخنگو زیبا با پر های سبز

دوم: دختری دوشیزه.

سوم: شاگردی جلد و زرنگ و چابک.

تعبیر خواب طوطی , تعبیر خواب طوطی آبی رنگ , تعبیر خواب طوطی سفید , تعبیر خواب طوطی سبز

تعبیر خواب طوطی های سخنگو زیبا با پر های سبز

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

طوطی در ختعبیر خواب طوطیواب های ما شخصی است وراج، پر حرف، مکرر گو و در عین حال بدیع و ظریف وسرگرم کننده چنین شخصی اگر دارای حسن نیت باشد می تواند انسان را خوش دل و شاد نگه دارد و اگرطینتی ناپاک داشته باشد فتنه انگیز و مزاحم وخطر آفرین می شود. معبران کهن نوشته اندطوطی غلام وفرزند غلام است و چنانچه ببینید که طوطی ازدست شما

تعبیر خواب طوطی های سخنگو زیبا با پر های سبز

گریخت فرزند غلام شما می گریزد یا فرزند خودتان به سفر می رود. اگر در خواب ببینید که طوطی خوش رنگ و سخن گوئی در قفس دارید یا مصاحبی سرگرم کننده می یابید یا خوتان در شرایطی قرار می گیرید که جرات ابراز عقیده پیدا نمی کنید و مجبور می شوید آن چه رئیس شما یا آمر و فرماتعبیر خواب طوطینده شما می گوید تایید و تکرار کنید.

تعبیر خواب طوطی های سخنگو زیبا با پر های سبز

اگر چه خلاف میل شما و مخالف تعبیر خواب طوطیعقل سلیم باشد.اگر در خواب ببینید که کسی طوطی برای شما هدیه آورد مهمانی برای شما می رسد که با توصیفی که در آغاز کردم هم می تواند عزیز و گرامی باشد و هم مزاحم و رنج افزا. اگر خودتان به کسی طوطی بدهید دو حال دارد

تعبیر خواب طوطی های سخنگو زیبا با پر های سبز

. اگر آن طوطی را دوست داشته باشید به گیرنده طوطی آزار می رسانید و او را ملول می کنید و می رنجانید ولی اگر آن طوطی را دوست نداشته باشید به او محبت می کنید و خدمتی در حق او انجام می دهید.گرفتن طوطی به عنوان هدیه نشان دریافت سوغاتی راه دور است. چنانچه ببینتعبیر خواب طوطیید کسی یک طوطی به شما هدیه داد سوغاتی دریافت می کنید که از دیار دور فرستاده شده و برای شما هم تعجب و حیرت می آوردو هم شادی.

تعبیر خواب طوطی های سخنگو زیبا با پر های سبز

رویتعبیر خواب طوطی هم رفته دیدن طوطی در خواب بد نیست و هر چه خوش نقش و نگار تر باشد بهتر است.

تعبیر خواب طوطی

ممنونیم که از پیج اینستاگرام ما حمایت می کنید و عضو می شوید

آخرین بروز رسانی در : پنج شنبه 6 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.