تعبیر خواب چاقو خوردن به شکم

درباره تعبیر خواب چاقو از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

منوچهر مطيعي تهراني گويد : تعبیر خواب چاقو چاقو زبان بدگويان است و چنانچه تيز و برنده و براق باشد نشان آنست که زبان بدگويان در مورد شما تيز خواهد بود و چنانچه خودتان داشته باشيد احساس عدم امنيت شما را نشان مي دهد و تعبیر خواب چاقو مي گويد که از آينده و سعايت و بدخواهي کساني که بيشتر حرف مي تعبیر خواب چاقو زنند تا عمل مي کنند بيمناک هستيد

درباره تعبیر خواب چاقو از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب چاقو , تعبیرخواب چاقو زدن , چاقو در خواب دیدن , jufdv o,hf ]hr,

درباره تعبیر خواب چاقو از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

محمد بن سیرین گوید :

تعبیر خواب چاقو اگر کسی در خواب بیند کارد در دست داشت و دانست که ملک اوست، دلیل که او را پسری آید.تعبیر خواب چاقو اگر بیند باکارد سلاحی دیگر داشت، دلیل بزرگی بود و تعبیر خواب چاقو بعضی گویند تاویلش آن که غلام حبشی بخرد.

درباره تعبیر خواب چاقو از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب چاقو , تعبیرخواب چاقو زدن , چاقو در خواب دیدن , jufdv o,hf ]hr,

درباره تعبیر خواب چاقو از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب چاقو اگر در خواب ببينيد که چاقوئي از ديگري مي گيريد يا کسي به شما چاقو هديه مي کند گوياي اين است که کسي به شما کمک مي کند يا خودتان از ديگري کمک مي گيريد.تعبیر خواب چاقو چنانچه چاقوئي در جيب يا کشوي ميز خود داشتيد که بوسيله آن خواستيد از خود دفاع کنيد کسي هست که به شما نزديک است و از شما بد مي گويد و بد شما را مي خواهدتعبیر خواب چاقو و اگر ديگري براي شما چاقو کشيد امنيت مي يابيد.

درباره تعبیر خواب چاقو از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب چاقو , تعبیرخواب چاقو زدن , چاقو در خواب دیدن , jufdv o,hf ]hr,

درباره تعبیر خواب چاقو از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

جابر مغربی گوید :

تعبیر خواب چاقو اگر در خواب بیند که کارد از غلاف بکشید، دلیل که زنش پسری آورد. تعبیر خواب چاقو اگر بیند کارد در غلاف بشکست، دلیل که یکی از خویشان او بمیرد. اگر بیند تعبیر خواب چاقو کاردِ وی زنگ یا عیبی پیدا شد، دلیل بر نقصان مال است.

تعبیر خواب چاقو

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.