تعبیر خواب پستان

تعبیر خواب پستان | تعبیرخواب پستان | tabire khab

تعبیر خواب پستانها,تعبیر خواب سينه بند,تعبير خواب سينه پر شير,تعبير خواب سينه زني,تعبير خواب سينه مرد,تعبير خواب سينه زدن,تعبير خواب سينه ريز طلا,تعبیر خواب پستانبند,تعبير خواب پستانبند,تعبیر خواب پستانک بچه,تعبیر خواب پستانک,تعبير خواب پستانك

تعبیر خواب پستانها , تعبیر خواب سينه بند , تعبير خواب سينه پر شير

خواب پستان یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم پستان در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب پستان می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب پستان را مطالعه نمایید و متوجه شوید پستان چه تعبیری دارد

تعبیر خواب پستان از دید امام جعفر صادق ع

دیدن پستان در خواب ، هفت چیز است

علم وحکمت – سخاوت – ایمان – کفر – حکمت – مرگ – بُخل

تعبیر خواب پستان از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب فراخ شدن پستان ، درست شدن کارها است

تعبیر خواب کوچک شدن پستان ، خلل در دین است

تعبیر خواب خطی سبز بر پستان ، کرامت خدا است

تعبیر خواب خطی سیاه بر پستان ، مرگ بی شهامت است

تعبیر خواب پستان از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب دیدن مو بر پستان ، وام دار شدن است

تعبیر خواب برداشتن مو از پستان ، پرداختن وام است

تعبیر خواب گرفتن پستان ، مشکل دینی است

تعبیر خواب پستان از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب تنگ شدن پستان ، دلتنگی است

تعبیر خواب گرفتگی پستان به طوری که نتوانیم حرف بزنیم ، رسیدن غم است

تعبیر خواب ورزیده شدن پستان ، نعمت و روزی است

تعبیر خواب پستان های آویخته ، تحمل غم و اندوه است

تعبیر خواب زنی که سینه اش صاف شده ، غم از طرف فرزند و اطرافیان است

تعبیر خواب پستان | پستان در خواب دیدن | تعبیر خواب

 

کامنت های تایید شده : 160 عدد

 • درخواب دختر است و آن چه در پستان بیند، از زیادت و نقصان و صلاح و فساد آن،جمله بر دختران کند.

 • اگر بیند از پستانش شیر روان شد، دلیل که بر دخترش نعمت و روزی فراخ شود و مال حلال یابد.

 • اگر بیند بدل شیر از پستانش خون روان شده بود، دلی که مال حرام یابد

 • اگر بیند که پستان او بیش از اندازه فرود آویخته بود، دلیل که دختری یابد.

  • من راضي نيستم بدون اذنم كسي پولدار شود با طلسم سينه و.. باطل كرده ام و ميكنم جسته گريز فايده ندارد مزدم را بدهيد.. خطر مرگ دارد خدايي نكرده عزيزي را از دست ميدهي. مكافات عمل است.

 • اگر مردی بیند در پستان او شیر جمع شده بود، اگر زن ندارد، زن خواهد و فرزندش آید.

 • اگر زن دارد غنی شود. اگر این خواب را عجوزه بیند، دلیل است بر درویشی وی.

 • اگر دختری بیند، دلیل که در خوردی بمیرد

 • ابراهیم کرمانی گوید: اگر مردی بیند که پستان مردی می مکد، دلیل که بیمار شود. اگر زنش آبستن بود، پسر آورد.

 • . اگر زن بیند که از پستان میخورد، دلیل که کار دنیا بر وی بسته شود

  • سلام من خواب دیدم پسری روکه دوست دارم سینه دختری روگرفته

   • اون پسری ک شما دوسش داری عاشق یکی دیگه میشه ترکت میکنه

  • اي داد و بيداد كلي با بستن دعا بمن داراي ثروت و مكند شده اند.ثدي النوم النوم عشقي بي پايان طمعي بي انتها براي بدست اوردن ثروت

 • جابر مغربی گوید: پستان مرد در خواب ، زن او است و پستان زن، دختر وی

 • اگر زنی بیند پستان او بریده است، دلیل که دختری بمیرد. اگر مردی بیند که بریده است، زنش بمیرد.

 • اگر زنی بیند در زیر پستان، پستانی دیگر برآمد، دلیل که دختر آورد

 • اگر بیند هر دو پستان او بزرگ شده بود، دلیل که احوال فرزندانش نیکو است، یا دختر را به شوهر دهد

 • . اگر بیند از هر دو پستان خود شیر می خورد، دلیل است که او را غم و ملامت رسد.

 • اگر بیند از پستان وی شیر به شکم او می شد، دلیل او رازیانی رسد.

 • اگر بیند که یک پستان بسوخت، دلیل که دخترش را شغلی افتد از پادشاهی

 • . اگر بیندبر مالش زیادت شود، لیکن با مردمان ملامت است

 • .اگر زنی بیند که او را پستان آویخته بودند، دلیل که از حرام پسری آورد

 • حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن پستان در خواب بر پنج وجه است. اول: فرزندان. دوم: دختران. سوم: خادمان. چهارم: دوستان. پنچم: برادران.

 • معبران پستان را در خواب دختر تعبير کرده اند و شيري که از پستان مي تراود نوشته اند که نعمت است که…

  باز به همان دختر باز مي گرددو مربوط مي شود. خون به جاي شير از پستان، مالي است حرام و پولي است غير مشروع که از طريق غير مجاز تحصيل مي گردد و برخي از معبران نوشته اند مال يا غنيمتي است که با رنج و ستيز به دست مي آيد اگر زني در خواب ببيند به جاي شير از پستانش خون مي تراود از طرف دخترش به او رنج و ملال مي رسد. اگر مردي ببيند که پستانش شير آورده چنان چه مجرد باشد عاشق مي شود و ازدواج مي کند و اگر متاهل باشد به نعمت و ثروت مي رسد. براي زن و دختر جوان ديدن اين خواب کاملاطبيعي است و نشانه سلامت و عمر طولاني است. برخي از معبران نوشته اند پستان مرد در خواب همسر او است و پستان زن دختر او و پستان دختر سلامت و عشق و احساس او. اگر زني ببيند که پستان او را بريده اند جان و سلامت دخترش در خطر است و خواب از يک حادثه ناميمون خبر مي دهد و اگر دختري ببيند که پستان او را بريده اند در عشق شکست مي خورد و در مراحل احساسي که در پيش دارد کامياب نمي شود.

  • سلام خواب دیدم خانه مادرزنم بودیم همه نشسته بودن که زنم سینه هاش بازبودوبیرون همه نگاه میکردندمن یک باربه زنم گفتم سینه هاتوبزارتوگذاشت ولی بازبی اهمیت بودبیشترازهمه پسرخواهرش نگاه میکردبه سینه هاش درضمن زنم حامله است خواهشاتعبیرشوبگیدممنون

  • ببخشید می خواستم بفهمم سینه مرو در خواب چیست

 • خواب دیدم که سینه ایی که بچم ازش شیر میخوره خیلی دراز شده و دقت که کردم از توی اون سینه یه سینه ی دیگه بیرون اومده بود و بچه از اون شیر میخورد و هر دوتا سینه هام با یه نخ سفید به هم وصل شده بودن

  ممنونم تعبیرش رو بگید برام

  • سلام من خواب دیدم به نوزاد برادرم شیر میدم نمیخوره حالش بد میشه بعد نوک سینه من می‌افتد وترشهای بد بو ازش میاد تورو خدا تعبیرشو بگید

 • بسييارجالب بود

 • مرررررررررررررررررررررررررررررررررسی

 • تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب پستان، دختر می‌باشد و هر کم و زیاد و خوب و بدی که در آن ببینی، تعبیرش به دخترها برمی‌گردد. جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب پستانِ مرد، زن او می‌باشد و پستانِ زن، دختر او است.

 • سلام. من باردار هستم و در حال حاضر ٢ ماه از بارداريم رو پشت سر گذاشتم. ديشب خواب ديدم سينه هام بزرگ شده بسيار سفيد و زيبا و گرد طوري كه اطرافيانم كه خانوم بودن تعريف كردن و بالا تنه ي من لخت بود تعبير آن چيست

  • خواب ديدم بالا تنه م لخت بود و در مجلس بودم وًخجالت ميكشيدم كه بالا تنه م لخت هست و خانواده همسرم ب من بانفرت نگاه ميكردن وهمسرم ب من بي اعتنابود

  • سلام گناهات ریخته شده وبچه ت دخترهست

  • ثروت بي انتها …تلاش كن براي بدست اوردن مال و منال… شوهرت تو را بسيار دوست خواهد داشت به هيچ قيمت حاضر نيست تو را از دست بدهد

  • سلام خواب دیدم مردی نا مهرم سینه ام پستانم را میمکد و شیر میخورد

   • سلام من مجردم وخواب دیدم مردی که میشناسم ازروی لباس چندبار به سینه ام دست زد‌ومن هم مانع نشدم ونگاهش هم به سینه ام بودلطفا خوابم راتعبیرکنید

    • تعبیر این خواب خوب است و شما مشکلاتی را که دارید برطرف می شوند.

 • جابر مغربی می گوید: اگر زنی در خواب ببیند هر دو پستانش بزرگ شده است، یـعـنـی حال و روز فرزندانش خوب و نیکو می‌شود و یا دخترش را شوهر می‌دهد.

 • زنی رو دیدم که هر پستانش دو تا نوک داشت ، ممنون میم اگه تعبیرش رو زحمت بکشید

 • جابر مغربی می گوید اگر زنی در خواب ببیند زیر پستانش، پستانی دیگر درآمده است، یـعـنـی فرزند دختر به دنیا می‌آورد.

 • حضرت امام جعفر صادق فرماید:

  دیدن پستان در خواب بر پنج وجه است.

  اول: فرزندان.

  دوم: دختران.

  سوم: خادمان.

  چهارم: دوستان.

  پنجم : برادران.

 • دیدن پستان حیوانات شیرده در خواب، بیانگر آن است که شما دچار ضرر و زیان مالی می‏شوید.

 • سينه استطاعت بيننده خواب است. چنانچه در خواب ببينيم که سينه اي فراخ داريم زندگي ما گشاده مي شود و وسعت مي يابد و روزي مان فراخ مي يابد و به همين نسبت صدر و وسعت نظر خواهيم يافت اگر چه در بيداري فاقد آن باشيم.چنانچه در خواب ببينيم سينه ما کوچک شده و محقر و ضعيف گرديده تعبير بر عکس است و روزيمان تنگ مي شود و دنيا بر ما سخت خواهد گرفت.اگر در خواب ببينيم سينه تنگ شده دل تنگ مي شويم.در خواب حالتي فيزيکي پيش مي آيد که اصطلاحا مي گويند بختک روي شخص افتاده. منظور از اين حالت خفگي نيست بل که حالتي است که در خواب احساس آن برايمان پيدا مي شود. حس مي کنيم که سينه ما تنگ شده و نفس کشيدن دشوار گرديده اين حالت است که دل تنگي تعبير مي شود. اگر ببينيم سينه ما گرفته به طوري که نمي توانيم حرف بزنيم و به راحتي نفس بکشيم غمي براي ما مي رسد. ديدن سينه ديگران نيز همين تعابير را دارد. اگر ببينيم سينه ما چاق و ورزيده شده مانند ورزشکاران سينه پيدا کرده ايم روزي مي يابيم و نعمت هائي به ما مي رسد اگر چنان شده باشد که چون زنان سينه آويخته داشته باشيم نيکو نيست و خواب ما مي گويد غم و اندوهي را تحمل مي کنيم که بر سينه ما سنگيني خواهد کرد و اثر ممتد و مداوم خواهد داشت. زني اگر ببيند سينه اش مثل مردان صاف شده و برجستگي آن از بين رفته نيکو نيست و از جانب فرزند يا فرزندانش غمناک مي شود و چنانچه فرزند نداشته باشد از سوي خواهر يا برادرش لطمه مي خورد يعني از کساني که با او هم شير هستند.

 • اگر مردی در خواب ببیند که پستان مردی را می مکد بیمار می شود ، و اگر زنش آبستن باشد پسر می زاید ، و اگر زن در خواب ببیند که از پستان می خورد کار دنیا به رویش بسته می گردد .

 • پستان مرد در خواب زن اوست ، و پستان زن دختر اوست ؛ اگر زنی ببیند پستانش بریده است دخترش می میرد ، و اگر مردی ببیند پستانش بریده است زنش می میرد ، و اگر زنی ببیند پستان دیگری زیر پستانش بیرون آمده دختر می زاید ، و اگر ببیند هر دو پستانش بزرگ شده وضع و حال فرزندانش خوب است و یا دخترش را شوهر می دهد ، و اگر ببیند از هر دو پستان خود شیر می خورد به اندوه و ملال دچار می شود ، و اگر ببیند از پستانش شیر به شکم او می رود زیانی به او می رسد ، و اگر ببیند یک پستانش در آتش می سوزد دخترش با پادشاهی سر و کار پیدا می کند ، و اگر ببیند سراسر بدنش پستان در آورده است خانواده و فرزندش بسیار می شود و اگر فرزند ندارد مالش افزایش پیدا می کند ولی از مردم سرزنش می بیند ، و اگر زنی ببیند که او را به پستانش آویزان کرده اند پسری نامشروع به دنیا می آورد .

 • تعبیر پستان در خواب دختر است ، و هر چه از کمی و زیادی و خوبی و بدی پستان در خواب دید به دختران مربوط می شود و اگر ببیند شیر از پستانش جاری شد نعمت و روزی دخترش فراوان می شود و مال حالا به دست می آورد ، و اگر ببیند به جای شیر خون از پستانش جاری است مال حرام به دست می آورد ، و اگر دید پستانش بیش از اندازه پائین افتاده صاحب دختری می شود ، و اگر دید شیر در پستان او جمع شده اگر زن ندارد زن می گیرد و فرزند پیدا می کند ، و اگر زن داشت ثروتمند می شود و اگر پیر زنی این خواب را ببیند فقیر و مستمند می گردد و اگر زن جوان این خواب را دید عمرش طولانی خواهد بود و اگر دختری این خواب را ببیند در همان کودکی می میرد .

  • نتيجه همه پرسي. ستاره سهيل

 • معبران پستان را در خواب دختر تعبیر کرده اند و شیری که از پستان می‌تراود نوشته اند که نعمت است که باز به همان دختر باز می‌گرددو مربوط می‌شود.

 • خون به جای شیر از پستان، مالی است حرام و پولی است غیر مشروع که از طریق غیر مجاز تحصیل می‌گردد و برخی از معبران نوشته اند مال یا غنیمتی است که با رنج و ستیز به دست می‌آید

 • اگر زنی در خواب ببیند به جای شیر از پستانش خون می‌تراود از طرف دخترش به او رنج و ملال می‌رسد.

 • اگر مردی ببیند که پستانش شیر آورده چنان چه مجرد باشد عاشق می‌شود و ازدواج می‌کند و اگر متاهل باشد به نعمت و ثروت می‌رسد. برای زن و دختر جوان دیدن این خواب کاملاطبیعی است و نشانه سلامت و عمر طولانی است. برخی از معبران نوشته اند پستان مرد در خواب همسر او است و پستان زن دختر او و پستان دختر سلامت و عشق و احساس او. اگر زنی ببیند که پستان او را بریده اند جان و سلامت دخترش در خطر است و خواب از یک حادثه نامیمون خبر می‌دهد

 • اگر دختری ببیند که پستان او را بریده اند در عشق شکست می‌خورد و در مراحل احساسی که در پیش دارد کامیاب نمی‌شود..

 • اگر کسی در خواب پستان زنی را دید که با بی پروایی به اونشان می داد، خبر از رسیدن ثروت می دهد. اگر دید همسرش به فرزند تازه به دنیا آمده شان شیر می دهد، بر خیر و برکت کارش افزوده می گردد. اگر کسی پستان خود را درخواب بزرگ دید، خداوند به او نعمت های زیاد عطا می فرماید و بر طول عمرش افزوده می گردد.

 • مکیدن پستان از جانب مرد و زن در خواب، دلیل بر داشتن احتیاج ازطرف مقابل است و انتظار اینکه بر آورده شود.

 • امام صادق (ع) می فرماید: دیدن پستان در خواب بر پنج وجه است:
  فرزندان،
  دختران،
  خادمان،
  دوستان،
  برادران.

 • محمد ابن سیرن می گوید: پستان بند در خواب، برای زن عزت و احترام و کامروایی است و برای مردان غم و اندیشه است. اگر زنی ببیند که پستان بند نو و تازه داشت، دلیل که عزت و مرتبت یابد و به کام رسد.

 • خواب دیدم از پستانم اب میاد و انگار باردار بودم

 • سلام دیشب خواب دیدم یه نوزاد مال کسی که میشناسم تو دستمه داشت گریه میکرد گفتم این بچه ی من نیست ولی بذار بهش شیر بدم ..سینمو فشار داد اول ازش شیر اومد بعد اندازه یه ظرف بزرگ اب ….انقد فشارش دادم که کل اب خارج شد و سینم کوچک شد لطفا بگین تعبیرش چیه

  • كسي ميخواهد ثروتت را با كلك بالا بكشد

 • خواب دیدم بچه ی یه عزیزی گریه میکنه میخوام از سینه خودم بهش شیر بدم اول فشارش دادم یه کم شیر اومد ولی بعدش همش اب اومد منم اینقد فشار دادم که اندازه یه ظرف بزرگ اب اومد سینه هام کوچیک شد کسی تعبیرشو میدونه

 • ای خدا منم خاب دیدم سینه هام بزرگ شده و داره ازشون اب میاد و یه مردی میخوره…ینی چی؟اگه کسی چبزی میدونه لطفا بگه…ممنون

  • گشايش كارها. من خيلي ها را به ثروت و مكنت و جاه مقام رسانده ام.

 • خواب دیدم از سینم یکی دوقطره آب اومد فشار دادم شیر زیادی اومد ولی شیر تیکه ای بود مثل خامه ولی خیلی زیاد بود تعبیرش چیست

 • خواب دیدم اول یکی دوقطره آب از سینم اومد بعد فشار دادم شیر زیادی اومد ولی تیکه ای بود مثل خامه ممنون میشم بگین تعبیرش چیه

 • منم خواب دیدم که یه زن ملکه و قدرتمندی هست که از پستان او مقدار زیادی شیر خوردم واینم بگم خودمم مردم

 • خواب دیدم سینه دخترم خیلی بزرگ شده تعبیرش ممنون میشم دوستان

 • خواب دیدم دپستان مادرم بزرگ شده وتبدیل به۳پستان میشود پستانش رامی فشارد واز آن شیرزیادی روان میشود

 • در خواب پیرزنی دیدم که لاغر بود واز سینه همه شیر میخودند ازحیوان وآدم همه از سینه اومیمکیدند تعبیرش چیه؟

 • در خواب پیرزن لاغری دیدم که از سینه اش هم شیر میمکیدند از حیوان وآدم همه سینه اش را میمکیدند تعبیرش چیست؟

 • خواب دیدم سینه سمت قلبم ستا نوک داره یکی وسط و دوتای دیگه بالا و پایین لطفا کسی میدونه تعبیرش بگه

  • تعداد بچه هات و در آینده نشون میده که دخترند عزیزم.

  • حلوه شيريني عروسيت

 • سلام خواب ديدم كه من خواب بودم بد دوست پسر قبليم يواشكي به هم نگا ميكرد و ميخواست منو ببوسه. بد كه بيدار شدم خودم بوسيدمش و اون سينمو خورد بعد يك خط سبز و يخ ديدم رو سينه م ولي من تونستم اين خطا رو رو پوست سينه م بكنم

 • با سلام. من امروز بعد از سحری خوردن تا ساعت 7 بیدار بودم و بعد خوابیدم. بدون این که به این مسائل فکری کرده باشم، خواب دیدم که با دو تا زن تقریبا جوان غریبه در محیطی مثل ساختمان اداری قدیمی برخورد داشتم که از نظر فاصله نزدیک به من بودند. یکی شون پیراهن خود را درآورده بود به طوری که هر دو سینه اش مشخص بود و اندازه متوسط یا بزرگی داشتند. من با دو دست، یکی از سینه هاش رو فشار دارم دیدم که از همه جای این سینه داره شیر بیرون میاد. گویی که سوراخ سوراخ بود. لطفا اگه تعبیر این خواب رو کسی میدونه بگوید. تشکر

 • با سلام. من امروز بعد از خوردن سحر، ساعت 7 صبح خوابیدم. یک خواب نسبتا طولانی توی یک محیطی مثل ساختمان اداری قدیمی دانشگاه یا خوبگاه دیدم. توی این خواب با چند زن غریبه جوان سال برخورد داشتم که مطالبی رو به من میگفتند. یک جا یکی از اون زنان رو دیدم که پیراهن خود رو دراورده بود به طوری که هر دو سینه اون که نسبتا اندازه شاید بزرگ یا متوسطی داشتند مشخص بود. من با دو دستم یکی از سینه هایش را گرفتم و فشار دادم دیدم از هم جای این سینه مثل آبکش، شیر به بیرون جهش کرد. اگه کسی اطلاعی از تعبیر داره ممنون میشم نظرش رو بدونم. با تشکر

 • دخترم ‌‌.درخواب دیدم ازسینهایم یکی شیرویکی اب می ایدالبت وقتی دستم می خوردمی ایدتعبیریش چیه

  • خوشبخت ميشوي

 • سلام من خواب دیدم یه پسر ب دنیا آوردم
  بعدش تو یه جمع خیلی شلوغ بودم
  هر کاری کردم شیر نداشتم بدم بچه بخوره
  اولش یکم اومد بعد دیگه نبود
  اطرافیانم میگفتن اولش همینجوری میشه به مرور شیرت زیاد میشه

 • سلام خواب دیدم از سینه مردی ک میشناسم و مجرد است شیر می‌آید ، لطفاً تعبیرش رو می‌فرمایید ؟

  • غم و اندوه جانكاه.. اين رشته زنجير دادم به تو- من بيادگاري تا من بياد بياري.. الله براي تو خريدم كه بندازي بگردنت هميشه تا الله نگهدار تو باشه.. افسوس انروزي كه باز پيراهنت نديدم الله را روي گردنت

 • خواب دیدم نوک سینه چپم را فشار دادم چیزی نیامد ولی وقتی نوک سینه راستم را فشاد دادم دو قطره چرک زرد رنگ آمد که تو خواب گفتم سرطان دارم لطفا تعبیرش را بگویید

 • خواب دیدم نوک سینه چپم را فشار دادم چیزی نیامد ولی از نوک سینه راستم دوقطره چرک آمد البته تو خواب گفتم سرطان دارم لطفا تعبیر کنید ممنون

 • مادرم خواب دیده من پستان نداشتم

  • فرزند پسر اري

 • خواب دیدم یکی از سینه هام بزرگ و اویزون شده لطفا تعبیر کنید

 • خواب دیدم یکی از سینه هام بزرگ و اویزون شده تعبیرش چیه

 • سلام خواب دیدم نوک یکی از سینه هام کنده شد اومد،دستم ممنون میشم تعبیرشو بهم بگید

 • سلام من خواب دیدم زیر سینه ام قرآن و مهر بود

  • توران علیرضایی

 • سلام.خواب دیدم داخل سینه راستم قرآن و مهر بود

  • در اينده خانه اي به اسم شما خواهد شد قدر و احترامت نزد شوهرت بالا خواهد رفت. مزد من يادت نرود.

 • خواب ديدم يه زن لخت جلو چشمام هستش وقتى بهش نگاه كردم ٣ تا سينه داشت

 • خواب يه زن لخت با سه تا سينه وآلت مردانه ديدم

 • خاب دیدم دختر خواهر شوهرم داشت شیرمو میخورد یهو سر سینه ام افتاد دستم.خواهشن تعبیرشو بگین.

 • سایت مزخرفی دارین، از تبلیغاتی که نمیره، از تنظیم، و خیلی چیزای دیگه، کلا جا گرفته تو گوگل

 • خواب دیدم شوهرم داره سینه ی دختر دایی ام رو میخوره، منم داشتم از يه جایی یواشکی نگاه میکنیم، تو رو خدا بگيد تعبیرش چیه

 • سلام خواب دیدم پسری که دوسش دارم داره سینه مو میخوره!
  تعبیرش چیه لدفا

 • سلام ببخشید خواب دیدم که ازسینم سیرجاری بودتوروخدامیشه تعبیرشوبهم بگیدخیلی نگرانم اینم بگم که دخترم

  • عشق است و گشادي و فراخي روزي . ما را شريك خود كن. دعا هميم رد خور ندارند.

 • سلام ببخشید خواب دیدم که ازسینم شیرجاری بودتوروخدامیشه تعبیرشوبهم بگیدخیلی نگرانم اینم بگم که دخترم

 • سلام ببخشیدخواب دیدم که ازسینه ام شیرجاریه ازسینه راستم خیلی خیلی نگرانم توروخدامیشه تعبیرخواب منوبگیدواینم بگم که من دخترم

 • سلام من دختر مجردهستم که دیشب خواب دیدم ازبالای یکی ازسینه هام یک سینه کوچیک دراومده که روش جوشه ووقتی جوش رو فشاردادم هرچی چرک و خونابه بود ریخت بیرون و اون سینه ازبین رفت تعبیرش چیه توروخدا ،البته من دیشب خیلی سینه زدم توهیات امام حسین

  • عشق است. و ثروت و نعمت. خدا به هردو مان خواهر گرامي ارزاني كند

 • سلام من خواب دیدم ک ک نوک یکی از پستانهایم ب همراه دایره دورش کنده شده و من دارم اونو دوباره بخیه میزنم ب سینم نمیدونم چرا همچین خوابی رو دیدم

 • باسلام تعبیر مالش سینه وتعریف آن توسط نامحرم چیست

 • سلام . من خواب دیدم همسرم سینه زن برادرش را میمکد . و همسر برادرش از این موًضوع فیلمی به من نشان میدهد . تعبیرش چیست ؟

 • متاهل هستم خواب دیدم که از هر دو سینم شیر میرزه خیلی زیاد
  تعبیرش چیه؟

 • سلام خواب دیدم مردی که عاشقش هستم یکی از سینه ها ی منو با ولع میخوره و منم خوشم میومد این ینی جی؟؟؟؟؟؟؟؟

 • سلام‌ دوستم خواب دیده که عادت ماهانه هستش سینه هایش را گرفته و گفتمه به شوهرم که درست مشکل زنانه دارم ولی اینا هستن که.

  • سلام….من دختری مجرد هستم وخواب دیدم که وسط سینه هایم به همان اندازه یک سینه سومی هم رشد کرده لطفا تعبیرش رو بگین.ممنون

 • خواب دیدم دختری از سینه اش برایم شیر در ظرفی می دوشد. تعبیرش چیست؟

 • خواب دیدم دختری از سینه اش برایم در ظرفی شیر می دوشد، تعبیرش چیست؟

 • سلام من دختری مجرد هستم وخواب دیدم که ازمیان سینه هایم به همان اندازه دوسینه یک سینه دیگری هم رشدکرده لدفا تعبیرش رو بگین.

 • سلامن من خواب دیدم ک بچه ی پسری ب دنیا آوردم و از سینه ام ب جای شیر خون میآید و بعد از چندین بار دوشیدن مقداری شیر آمد
  لطفا تعبیرش رابگویید ممنون خیلی ذهنم را درگیر کرده

 • خواب دیدم که کسی ک دوسش دارم از سینه م می مکد تعبیرش چیست ؟؟ممنون

 • سلام من خواب دیدم بعد از یک و نیم سال دوباره از سینه راستم شیر میاد و به یه نوزادی که دقیقه یادم نیست پسر بود یا دختر و مال چه کسی بود شیر دادم اونم خیلی تعجب زده بودم

 • سلام خواب دیدم بعد از یک و نیم سال از سینه چپم شیر میاد و نوک سینه ام خیلی کلفت شده اند و با همان حالت تعچب دارم به یه نوزاد که یادم نیست پسر بود یا دختر شیر میدادم و به هطرافیان حی میگفتم آخه مگه میشه

 • سلام من خواب دیدم پستان سمت چپم نصفشوبریدم تویه یه پارچه زرد پیچیدم مثله یه توپ کوچیک دارم میدم به پسرپنج ساله داداشم میگم باهاش بازی بکن بدبزارم سرجاش

 • سلام من خواب دیدم پستان سمت چپم نصفشوبریدم تویه یه پارچه زرد پیچیدم مثله یه توپ کوچیک دارم میدم به پسرپنج ساله داداشم میگم باهاش بازی بکن بدبزارم سرجاش

 • سلام من عصرخوابیده بودم خواب دیدم سینه سمت راستم جمعوکوچیک شده وسینه سمت چپم بزرگ شده وازش کایعی زلال مثل اب میاد

 • سلام من خواب دیدم که برادر زن دوست پسر سینه هام دیده وسینه هام گرد گشل سوتین قرمز داشتم در خواب بعد دوست پسرم تو خواب دعوام کرد

 • سلام من خواب دیدم که برادر زن دوست پسر سینه هام دیده وسینه هام گرد گشل سوتین قرمز داشتم در خواب بعد دوست پسرم تو خواب دعوام کرد

 • سلام من خواب دیدم که برادر زن دوست پسر سینه هام دیده وبهم گفت بپوشون وسینه هام گرد خشگل سوتین قرمز داشتم در خواب بعد رفت پیش دوستم زیرابم زد که این لخت جلوم بودسینه هاشو دیدم دوست پسرم تو خواب دعوام کرد

 • سلام من خواب دیدم یکی از سینه هام کوچیک شده و اون یکی بزرگ وقتی سینه بزرگمو فشار دادم با هم هم اندازه شدن. میشه تعبیرشو بگین؟

  • تعبیر همه اینها مثل رساله ها کپی از هم شده من امشب خواب دیدم کتابو نگاه کردم دیدم اون خوابی که دیدم ذکر نشده به اینجا رجوع کردم همه سایت ها از یک کتاب کپی کرده اند لطفا برای ادامه چنین چیزهایی حداقل پول خرج نکنید که خرافاتی بیش نیست

 • سلام من خواب دیدم که دارم سینه های مادر بزرگمو میمالم و مادربزرگم میخندید تعبیرش چیه لطفا کمی زوود ممنون یا علی.

 • خواب دیدم که پسردوساله خواهرم سینه چپم را مک میزند اگه کسی تعبیر این خواب رو میدونه ممنون میشم برام توضیح بده درضمن بنده متاهل هستم ودو فرزند دارم.

 • خواب دیدم بر سر شانه هایم دوپستان کوچک اضافه شده تابیرش چیه ممنون میشم بگین

 • درخواب دیدم نامزدم سه تاسینه پیداکرده

 • سلام دختر مجرد هستم چند شب خواب دیدم که سینه ام از لباسم هی بیرون می آید و به زحمت داخل لباسم میرود

 • سلام دختر مجرد هستم چند شب است که خواب میبینم سینه از لباسم بیرون می آید و به زحمت داخل لباسم مرود

 • سلام. خواب دیدم شوهرم سینه بزرگ مثل زنها داره. تعبیرش چیه ما سه ساله ازدواج کردیم بچه هم نداریم.

 • سلام قبل از اذان صبح خواب دیدم در کنار مادر همسرم خوابیدم و سینه های آن پیر زن مانند زنان جوان بود میخوردم

 • سلام و عرض ادب اولا تشکر بابت سایت خوبتون…عالیه..ثانیا..من خواب دیدم که تو ماشین هستم یعنی داداشم مامانم و ی پسر که همسایه مون هست ،هستیم..توراه استم نمیدونم کجا میریفتیم فک کنم عروسی …به هر ترتیب تو ماشین خودمونو به سختی جاکردیم بعد من قسمی نشسته بودم که پسر همسایه مون راحت خودشو به من نزدیک میتونست یعنی کنار هم نشسته بودیم بعد دستشو تو سینه ام برد و ی سینمو تو دستش فشار داد ی لحظه فکر کردم که سینه ام له شد و ازین کارش واکنش نشون دادم…درضمن ناگفته نمونه که با این پسر در حقیقت هیچ داد و گرفتی ندارم و ازش خوشم نمیاد…لطفا جوابمو حتما بدید چون نگرانم ..تو اون بالا به تعبیر کرمانی خوندم که گفته شده بود گرفتن پستان یعنی مشکلات دینی…منتظرم ممنون

 • سلام من خواب دیدم زایمان کردم بچم هم پسر بود ولی بزرگتر از یک نوزاد بود بعد از سینه سمت چپم شیر اومد لطفا بگید تعبیرش چیه ممنون

 • سلام ، من خواب دیدم که فقط سینه ام رو فشار می دهم کلی شیر بیرون می آید لطف کنید تعبیرش را بگویید.//

 • سلام من خواب دیدم که نوک سینم مثل یه زخم کنده شد و افتاد و جاش مثل یه سوراخ گرد و بزرگ موند تو رو خدا خوابمو برام تعبیر کنید نگران دوتا دخترام هستم

 • من خواب دیدم که نوک یکی از سینه هام افتاد تعبیرش چیه

  • سلام خواب دیدم سینه سمت راستم دوتا نوک داشت تعبیرش چیه

  • منم همین خواب رودیدم کاش کسی تعبیرش کنه

 • سلام من خواب دیدم سینه هام بیرونه هر کاری میکنم تو لباسم نمیره.دکمه لباسم بسته نمی شه.واینکه دختر هم ندارم.ممنون میشم جواب منو بدین

 • سلام من خواب دیدم یه سینه دقیقا وسط دو تا سینه ام در آوردم و این سینه دو تا نوک داره و سینه هام هم بزرگ شده بودن خودم هم در حال حاضر دو ماه با ردارم ممنون میشم تعبیر خواب رو بگید

 • سلام من بعد ازخوردن صحری با وضو خوابیدم خواب دیدم خواستگارم همینطور که میخواست سینه ام را بخوره نوک سینه راستم را جدا کرد وتو دهن گرفت ممنون میشم تعبیر خواب رابگید.متشکرم

 • سلام من خواب دیدم دوتا سینه هام تا زیر نافم آویزون شده بود و سینه سمت راستم دوتا نوک داشت .تعبیرش چی میشه ؟گفتن تعبیرش فرزند دختر هست .من خوم دخترم . لطفا راهنمایی کنید مرسی

 • دیدن خواب اینکه پستان نوکش سیاه شده و زن لخت تو خیابون راه میره

 • سلام.
  من خواب دیدم زنی که دوسش دارم ازم خواست بغلش کنم ولی نشد بعد پستانش رودرآوردوسمت دصورتم گرفت پستانش خیلی بزرگ بود ومقدارزیادی شیر توصورت ودهانم ریخت جوری که طعمش روحس کردم.تعبیرش چیه

 • سینهای شوهرم بزگ شده دردمیکنه

 • سلام من دختر مجردم خوا دیدم که فقط با لباس زیر با یه پسر جوان هم دانشگاهیم که حتی باهاش سلام علیک هم ندارم دراز کشییمبغل هم و اون سینه منو با ولع میخورد تعبیرش اگه میشه بهم بگین

 • خواب دیدم موجودی دو دستم را نیش زد و از سینه هایم خون زیادی اومد مننون میشم تعبیرش کنید

 • تعبیر سینه بریده شده

 • سلام .من خواب دیدم ی بچه ب دنیا آورده بودم میخواستم بهش شیر بدم دیدم نوک سینه هام افتاد .نمیدونستم بچم دختره یا پسر .بعدش مامانم گفت ناراحت نباش در میان.در ضمن حاملم .جنسیت مشخص نیست هنوز .تعبیرش چی میشه
  خیلی ترسیدم

 • سلام خواب دیدم نوک سینه هام بزرگ شده ودخترم تعبیرش چی میشه سپاس

 • سلام من باردار هستم خواب دیدم سینه چپم شیر داره و نرمه ولی سینه راستم سفت بود تعبیرش چیه ممنون

 • سلام من دخترم. خواب دیدم در زیر سینه هام چندتا سینه کوچک درآمده کسی تعبیرش رو میدونه؟؟ توی خواب به مادرم نشون دادم و بهم گفت اشکال نداره خوب میشه

 • خواب دیدم اول دختر خالم رو حسابی بوسیدم بعد دست کردم داخل سینه هاش و سینه هاش و گرفتم نوک پستانش زائده گوشتی بود طبیعی نود یک زائده گوشتی دراز ۲ سانتی متری به خود گفتم چرا اینطوریه بعد شروع به مکیدن پستان کردم دخترخالم مقاومت نمی کرد

 • خواب دیدم دختر خالم رو حسابی بوسیدم و بعد سینه هاش و گرفتم نوک هر دو پستانش زائده گوشتی ۲ سانتی بود طبیعی نبود به خودم گفتم چرا اینطوریه بعد شروع به مکیدن یکی از پستاناش کردم در ضمن من مجرد هستم

 • خواب دیدم دوطرف لپ دختر خالم رو گرفتم و دارم می بوسم بعد پستانش رو گرفتم مقاومت نمی کرد ،نوک پستانش طبیعی نبود شبیه یک زائده گوشتی ۱ یا ۱/۵ سانتی بود به خودم گفتم چرا نوک سینه هاش این شکلیه داشتم یکی از سینه هاش رو می مکیدم تعبیرش چیه دو بار ارسال کردم از جواب ندادین

 • سلام خواب دیدم دو طرف لپ دختر خالم گرفتم و حسابی بوسیدم بعد سینه هاش رو گرفتم مقاومت نکرد دیدم نوک سینه اش یک زائده گوشتی ۱ یا ۲ سانتی بود به خودم گفتم چرا اینطوریه (طبیعی نبود) بعد شروع کردم به مکیدن یکی از سینه هاش چند بار درخواست تعبیر خواب دادم اما تعبیر خوابم انجام نشد خواهشمندم‌ تعبیر خوابم را بگویید

 • سلام هرچه میزنم روی پاسخ جواب نمیاد چکار کنم لطفا راهنمایی کنید

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.