تعبیر خواب شیرینی خامه ای

درباره تعبیر خواب شیرینی بدانید محمد بن سیرین گوید :تعبیر خواب شیرینی دیدن شیرینی ها در خواب ، دلیل شادی و روزی حلال باشد. اگر بیند کسی شیرینی به وی داد، دلیل …

سیب در رژیم لاغری

درباره سیب و خواصش بدانید سیبپکتین در مجاورت آب حجیم می‌شود. برای همین بهتر است قبل از صرف غذا یک عدد سیبمیل کنید و سپس یک لیوان بزرگ آب بنوشید. سیبدر این …

ایدز در تایلند

درباره بیماری ایدز چقدر می دانید حمید عمادی افزود: ایدزویروس ایدز از حدود سال ۱۹۸۱ یعنی حدود ۳۰ پیش در جهان شناخته شد ایدزو تاکنون ابتلا به این ویروس در دنیا روند …

درباره تعبیر خواب انگور از معبران بزرگ بخوانید

حضرت دانیال گوید: تعبیر خواب انگور خوردن انگور سیاه به وقت خود غم و اندوه بود و بی وقت، ترس و بیم بود. تعبیر خواب انگور معبران گفته اند: به عدد هر انگور که خورده بود زخم چوب یاتازیانه بر او زنند و خوردن انگور سفید به وقت خود نعمت و خیر دنیا بود،تعبیر خواب انگور  بیش از آن که امید دارد و به غیر وقت، دلیل کند که از دهان خداوند خوب سخن خیری بیرون آید و دلیلش بر حرف و مال بود. اگر انگور سرخ بیند تعبیر خواب انگور همین دلیل کند.

درباره تعبیر خواب انگور از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب انگور , تعبیرخواب انگور سبز , انگور در خواب دیدن , تعبیرخواب انگور قرمز

درباره تعبیر خواب انگور از معبران بزرگ بخوانید

محمدبن سیرین گوید: تعبیر خواب انگور انگور سفید به وقت خوردن، دلیل بر مالی است که به دشواری به دست آید و تعبیر خواب انگور انگور سرخ به وقت خود خوردن، دلیل بر منفعت اندک بود و هر انگوری که پوست او سخت بود، دلیل که مالی به دشواری بدست آیدتعبیر خواب انگور  و هر انگوری که پوست او روشن بود، دلیل بر مال حلال کند و هر انگوری که آب او تیره بود،

درباره تعبیر خواب انگور از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب انگور , تعبیرخواب انگور سبز , انگور در خواب دیدن , تعبیرخواب انگور قرمز

درباره تعبیر خواب انگور از معبران بزرگ بخوانید

حضرت امام جعفر صادق فرماید:تعبیر خواب انگور انگور سیاه و سفید به وقت خود و بی وقت، بر سه وجه بود.تعبیر خواب انگور  اول: فرزند نیک، دوم: علم فرائض، سوم: مال حلال. و فشردن انگور در خواب هم آن حضرت فرماید: بر سه وجه بود، اول: تعبیر خواب انگور مال باخیر وبرکت، دوم: فراخی نعمت، سوم: از قحط و بلاامان یافتن.

درباره تعبیر خواب انگور از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب انگور , تعبیرخواب انگور سبز , انگور در خواب دیدن , تعبیرخواب انگور قرمز

درباره تعبیر خواب انگور از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب انگور  اگر کسی بیند که انگور بر معصر چوبین همی فشرد، دلیل که خدمت پادشاه ستمگر کند.تعبیر خواب انگور  اگر بیند که آن معصر، از خشت و گل بود، دلیل که خدمت پادشاه بادیانت کند. اگر معصر از خشت پخته یا از گچ و سنگ و آهک بود،تعبیر خواب انگور  دلیل که خدمت پادشاه با سیاست و با هیبت کند

تعبیر خواب انگور

آخرین بروز رسانی در : چهارشنبه 26 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.