تعبیر خواب خون

تعبیر خواب خون | تعبیرخواب خون | tabire khab

تعبیر خواب خون,تعبیر خواب خون دماغ,تعبیر خواب خون امدن از سر,تعبیر خواب خون دماغ شدن,تعبیر خواب خون حیض,تعبیر خواب خون قاعدگی,تعبیر خواب خونریزی از رحم,تعبیر خواب خون بالا اوردن,تعبیر خواب خون دادن,تعبیر خواب خونه خریدن,تعبير خواب خون دماغ شدن,تعبير خواب خون دماغ,تعبیر خواب خون دماغ مرده,تعبير خواب خون دماغ شدن مرده,تعبیر خواب خون دماغ شدن مرده,تعبير خواب خون دماغ شدن زن,تعبیر خواب خون از دماغ,تعبیر خواب خون آمدن دماغ,تعبير خواب خون امدن از سر,تعبیر خواب خون آمدن سر,تعبیرخواب خون آمدن از سر,تعبیر خواب خون دماغ شدن در خواب,تعبير خون دماغ شدن در خواب,تعبیر دیدن خون دماغ شدن در خواب,تعبیر خواب خون حیض ابن سیرین,تعبیر خواب خون حیض دیدن,تعبیر خواب خون حیض زن,تعبير خواب خون حيض زن,تعبير خواب ديدن خون حيض,تعبیر خون حیض در خواب,تعبیر خواب دیدن خون حیض در خواب,تعبیر خواب خوردن خون حیض,تعبیر خواب خونریزی قاعدگی,تعبیر خواب خون پریود,تعبیر خواب دیدن خون قاعدگی,تعبیر خون قاعدگی در خواب,تعبیر دیدن خون قاعدگی در خواب,تعبیر خواب دیدن خون پریود,تعبیر خواب خون از رحم,تعبیر خواب خون آمدن از رحم,تعبیر خواب خارج شدن خون از رحم,تعبیر خواب خونریزی رحم,تعبير خواب خون بالا اوردن,تعبیر خواب دیدن خون بالا اوردن,تعبیر خواب بالا اوردن لخته خون,تعبیر خواب خون گرفتن,تعبیر خواب آزمایش خون دادن,تعبیر خواب خون گرفتن با سرنگ,تعبیر خواب خون گرفتن از دست

تعبیر خواب خون , تعبیر خواب خون دماغ , تعبیر خواب خون امدن از سر , تعبیر خواب خون دماغ شدن

خواب خون یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم خون در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب خون می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب خون را مطالعه نمایید و متوجه شوید خون چه تعبیری دارد

تعبیر خواب خون از دید حضرت یوسف ع

تعبیر خواب خون ، غم و اندوه است

تعبیر خواب خون کم کردن ، تندرستی است و رهایی از غصه است

تعبیر خواب خون از دید حضرت دانیال ع

تعبیر خواب خون دماغ شدن و ضعیف نشدن ، پیدا کردن مال حرام است به خصوص اگر لباسش خونی شود.

تعبیر خواب خون دماغ شدن و ضعیف شدن ، درویش شدن و ضرر مالی است

تعبیر خواب خون از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب بدون جراحت خون از بدنت بیاید یا رشوه می گیرد یا ضرر مالی می کند

تعبیر خواب جراحت های خونی بر بدن ، زیان و غم و اندوه است

تعبیر خواب شمشیر خوردن و خون جاری شدن ، زبان درازی مردم بر اوست

تعبیر خواب از زخمت خون بیاید و لباست را خونی کند ، تحصیل مال حرام است.

تعبیر خواب خون از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب خون خوردن ، مال حرام یا خون ناحق است

تعبیر خواب از سوراخی از بدنت خون روان شود و لباس را خونی کند ، مال حرام به او می رسد

تعبیر خواب از زخم خون نیاید ، شنیدن سخن سخت است و بعبارتی خون گناه است که خارج می شود

تعبیر خواب خون از آلت آمدن ، فرزندی از زنش می افتد

تعبیر خواب خون امدن از مقعد ، کسب مال حرام است

تعبیر خواب خون امدن دندان ، غم و اندوهی به خویشانش می رسد

تعبیر خواب خون از دید جابر مغربی

تعبیر خواب در خون خود افتادن ، به خون ناحق گرفتار می شود

تعبیر خواب جاری شدن خون در جایی این است که در آنجا خون جاری می شود

تعبیر خواب خون از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب خون ، گناه و آلودگی است

تعبیر خواب خون آمدن از دهان و دندان ، ناراحتی و گرفتاری از سمت همسر و فرزندان است

تعبیر خواب خون دماغ شدن ، گرفتاری اجتماعی است

تعبیر خواب خون از بدنمان رفتن ، گرفتار عم و غصه شدن است

تعبیر خواب خون از چشم آمدن ، از مست فرزندان گرفتار غم شدن است

تعبیر خواب در دعوا خون آلود شویم ، مردم درباره ما بد می گویند

اگر کسی را خون آلود کنیم ، غمی بین ما و دیگران به وجود می آید

تعبیر خواب لباسهایمان خونی شود ، بد نامی است

تعبیر خواب خون ریخته شده بر زمین ، غم و غصه و گرفتاری است

تعبیر خواب پای فرو رفته در خون ، دخالت در کاری است که گرفتارمان می کند

تعبیر خواب خون از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب لکه خون بر لباس ، دشمن است

دیدن خون در خواب ، دلالت بر آن دارد که باید از دوستان ناپسند بپرهیزید .

تعبیر خواب جاری شدن خون از زخم ، بیماری است

تعبیر خواب خون بر دست ، لزوم مراقبت از خود است

تعبیر خواب خون | خون در خواب دیدن | تعبیر خواب

104 comments

 1. رنگ های هستند که در خواب دیده نمی شوند از جمله سرخی دست به خصوص سرخی خون. بسیار اتفاق افتاده که در خواب های خود خون دیده ایم ولی سرخی خون را ندیده ایم.

  • ی سوال داشتم اگه تو خواب ببینیم مصلا از بینی فردی خون میاد تعبیر خواب برای ما درسته یا اون شخص? اون شخصم میشناسیم مصلا

 2. فقط احساس کرده ایم خون است و اکنون نیز اگر به خاطر خویش مراجعه کنید به یاد می آورید که هرگز سرخی خون را در خواب ندیده اید ولی خواب خون را فراوان دیده اید. پس ما در خواب خون را می فهمیم ولی نمی بینیم و همین است که تفاوت هایی را تعبیر به وجود می آورد.

  • علیرضا

   اگه درخواب ببنیم در کف دست زخم کوچکی ایجاد شود و خون زیادی از ان خارج شود بعد مدتی بند بیااید بعد کنار زخم زخم دیگری ایجاد شود وباز هم خون فراوانی خارج شوذ

 3. به هر حال دیدن خون در خواب با توجه به تعریف بالا ابتلا و گناه است و آلودگی به خصوص اگر ببینیم که دست و پایمان یا لباسهایمان به خون آلوده شده است.

 4. اگر در خواب ببینیم که از دهان و دندانمان خون می آید از طرف همسر و فرزندان و دیگر افراد خانواده خود ناراحت و گرفتار و مبتلا می شویم.

 5. اگر در خواب ببینیم از بینی ما خون می آید از نظر اجتماعی گرفتاری هایی پیدا می کنیم و احتمالا شان و شخصیت و آبرویمان در مخاطره قرار می گیرد و اگر ببینیم از بدنمان خون می رود گرفتار غم و اندوه می شویم و چنانچه ببینیم از چشممان خون روان است یا حتی نم خون زده است از جهت فرزندان مبتلا و غصه دار می گردیم.

 6. اگر ببینیم در دعوا و زد و خورد جایی از بدنمان خون آلود شده مردم درباره ما بد خواهند گفت و اگر دیگری به سبب ما خون آلود شود غمی بین ما و دیگران به وجود می آید.

  • اگر ببینیم داریم برنج آبکش می کنیم ولی همزمان با آبکش کردن به جای آب خون باشه که از ظرف می ریزد چه تعبیری دارد

 7. اگر ببینیم لباسهایمان خون آلود شده بدنام می شویم و به ما تهمت می زنند و اگر ببینیم خون به زمین ریخته شده گرفتاری و غم و غصه پیش می آید که ما هم در آن سهیم هستیم.

 8. چنانچه ببینیم پایمان در منجلابی از خون فرو رفت ناخود آگاه در امری مداخله می کنیم که گرفتاری و ابتلاء دارد.

 9. به هر حال دیدن خون ابتلا و گرفتاری است ولی مواضع آن فرق می کند که باید در تعبیر مورد نظر قرار بگیرد.

 10. محمدبن سیرین گوید: خانه مفرد درخواب زن است.

 11. اگر بیند خانه را یا ستونهای خانه را از جای برداشت، دلیل که زنی خواهد، با مروت و کرم و مونتش برگیرد و باشد که زنش آبستن شود. اگر بیند در خانه نو درون شد، دلیل که زنی خواهد و توانگر شود.

 12. اگر بیند که خانه مفرد به کنج اندوه بود و ندانست که خانه از کیست، دلیل که از دنیا رحلت کند. اگر بیند درخانه گریخته بود و در خانه او قفل نکرده بود و آن خانه به خانه دیگر پیوسته بود، دلیل که از غم و اندوه رسته گردد. اگر بیند بیمار است عافیت یابد. اگر بیند درِ خانه خود بشکست، …

 13. دلیل که از کسی او را مالی رسد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که خانه بر وی افتاد، دلیل که مالی بسیار بدو رسد

 14. اگر بیند که خانه بزرگ وفراخ گردید و از آن که بود بزرگتر شد، دلیل که مال و نعمت بسیار بر وی تنگ شود.

 15. به هر حال ديدن خون در خواب با توجه به تعريف بالا ابتلا و گناه است و آلودگي به خصوص اگر ببينيم که دست و پايمان يا لباسهايمان به خون آلوده شده است. اگر در خواب ببينيم که از دهان و دندانمان خون مي آيد از طرف همسر و فرزندان و ديگر افراد خانواده خود ناراحت و گرفتار و مبتلا مي شويم. اگر در خواب ببينيم از بيني ما خون مي آيد از نظر اجتماعي گرفتاري هايي پيدا مي کنيم و احتمالا شان و شخصيت و آبرويمان در مخاطره قرار مي گيرد و اگر ببينيم از بدنمان خون مي رود گرفتار غم و اندوه مي شويم و چنانچه ببينيم از چشممان خون روان است يا حتي نم خون زده است از جهت فرزندان مبتلا و غصه دار مي گرديم. اگر ببينيم در دعوا و زد و خورد جايي از بدنمان خون آلود شده مردم درباره ما بد خواهند گفت و اگر ديگري به سبب ما خون آلود شود غمي بين ما و ديگران به وجود مي آيد. اگر ببينيم لباسهايمان خون آلود شده بدنام مي شويم و به ما تهمت مي زنند و اگر ببينيم خون به زمين ريخته شده گرفتاري و غم و غصه پيش مي آيد که ما هم در آن سهيم هستيم. چنانچه ببينيم پايمان در منجلابي از خون فرو رفت ناخود آگاه در امري مداخله مي کنيم که گرفتاري و ابتلاء دارد. به هر حال ديدن خون ابتلا و گرفتاري است ولي مواضع آن فرق مي کند که بايد در تعبير مورد نظر قرار بگيرد.

 16. من در خواب دیدم از کوچەای رد میشدم کە یهو میان خانوادەای آشوب میشه دیدم دختر آنها مادرش را سر میبره وازش خون زیاد دیدم که از گلوش میریزه خیلی ناراحت شدم در آن موقع فقط داد میزدم،ولی کسی به دادش نرسید
  تعبیرش چییه

 17. تو خواب دیدم که خون زیادی از واژنم تو چاه دستشویی می رفت خون های لخته و لوازم های آرایشی ام میریزه توی چاه با دستم لوازم هامو از توی چآه دستشویی در میارم

 18. من خواب دیدم که از بدنم مقدار زیادی خون میاد به طوری که کل خونه پر از خون شده بود و همه ج قرمز بود حتی پام تو خونا فرو می رفت تعبیرش چیه ؟ بعضیا می گن خون تو خواب هیچ معنایی نداره درسته ؟

 19. سلام من خواب دیدم که همه دارن میدون به یکی خون بدن من میزم یه گوشه ای به خودم یه لوله وصل میکنم تماتم خونمو میکشم بعد وقتی لوله رو از تو بدنم در میارم از تماامه وجودم خون جاری میشه و من نمیتونکم کاری کنم میرم بیمارستان همه دوستام اونجا بودن ولی هیچکس کمکم نمیکرد……..

 20. ی میگه سرخی خون رو تو خواب نمیبینیم من کاملا دیدم چندین بار هم دیدم الکی نگین لطفا

 21. ایول ….. منم دیدم کی گفته که خون دیده نمیشه؟

 22. اتفاقا منم دیدم الکی میگن

 23. سلام, من خواب دیدم یک نفر کسی رو کشته و من خواستم نجاتش بدهم و دستم آلوده به خون شد ولی یارو مرد…

 24. خواب دیدم از روی صورتم بالای چشمم خون میاد پاکش کردم باز آمد بعد تو خواب رفتم بیمارستان به من گفت تو بیماری سختی داری

 25. خوبه

 26. خواب دیدم توی بیمارستان هستم ، دکترا خون رو از بدن من میگیرن تزریق میکنن به برادرم. تعبیرش چیه؟

 27. زمان ما انتقال خون نبود

 28. رنگ هاي هستند که در خواب ديده نمي شوند از جمله سرخي دست به خصوص سرخي خون. بسيار اتفاق افتاده که در خواب هاي خود خون ديده ايم ولي سرخي خون را نديده ايم. فقط احساس کرده ايم خون است و اکنون نيز اگر به خاطر خويش مراجعه کنيد به ياد مي آوريد که هرگز سرخي خون را در خواب نديده ايد ولي خواب خون را فراوان ديده ايد. پس ما در خواب خون را مي فهميم ولي نمي بينيم و همين است که تفاوت هايي را تعبير به وجود مي آورد. به هر حال ديدن خون در خواب با توجه به تعريف بالا ابتلا و گناه است و آلودگي به خصوص اگر ببينيم که دست و پايمان يا لباسهايمان به خون آلوده شده است. اگر در خواب ببينيم که از دهان و دندانمان خون مي آيد از طرف همسر و فرزندان و ديگر افراد خانواده خود ناراحت و گرفتار و مبتلا مي شويم. اگر در خواب ببينيم از بيني ما خون مي آيد از نظر اجتماعي گرفتاري هايي پيدا مي کنيم و احتمالا شان و شخصيت و آبرويمان در مخاطره قرار مي گيرد و اگر ببينيم از بدنمان خون مي رود گرفتار غم و اندوه مي شويم و چنانچه ببينيم از چشممان خون روان است يا حتي نم خون زده است از جهت فرزندان مبتلا و غصه دار مي گرديم. اگر ببينيم در دعوا و زد و خورد جايي از بدنمان خون آلود شده مردم درباره ما بد خواهند گفت و اگر ديگري به سبب ما خون آلود شود غمي بين ما و ديگران به وجود مي آيد. اگر ببينيم لباسهايمان خون آلود شده بدنام مي شويم و به ما تهمت مي زنند و اگر ببينيم خون به زمين ريخته شده گرفتاري و غم و غصه پيش مي آيد که ما هم در آن سهيم هستيم. چنانچه ببينيم پايمان در منجلابي از خون فرو رفت ناخود آگاه در امري مداخله مي کنيم که گرفتاري و ابتلاء دارد. به هر حال ديدن خون ابتلا و گرفتاري است ولي مواضع آن فرق مي کند که بايد در تعبير مورد نظر قرار بگيرد.

  • بیننده خواب

   سلام خواب دیدم پسرم باماشینی که درکنارخیابان پارک شده به زیر ماشین درحالت بیهوشی است و سرش آغشته به خون خون مقداری خونش روی زمین ریخته بود این خواب تعبیرش مال بیننده خوابه یا شخص درون خواب اصلا تعبیرش چیست

 29. اگر بيند كه خون همي خورد، دليل است مال حرام خورد يا خون ناحق كند. اگر اندامي از اندامهاي او ببرد، چنانكه آن اندام از وي جدا شد، دليل است زننده زخم سفر كند. اگر بيند كه در تن او سوراخي بود كه از آن سوراخ خون روان شد و جامه او را آلوده كرد، دليل كه او را به قدر آن مالي حرام رسد. اگر بيند كه خون از زخم و جراحت نيامد و آن جراحت تازه بود، دليل كه درمال او نقصان آيد، يا از كسي سخني سخت شنود و او را در آن ثواب است، زيرا كه خون بر گناه باشد كه از تن او بيرون آمد. اگر بيند كه از قضيش خون بيرون آمد، دليل است او را فرزندي از شكم مادر بيفتد. اگر كه از مقعدش خون بيرون آمد، چنانكه تنش آلوده شد، دليل است كه به قدر آن مالي حرام حاصل كند. اگر بيند كه ازبن دندان او خون بيرون آمد، دليل است از خويشانش به او غم و اندوه رسد.

 30. ديدن لكه هاي خون بر لباس ، نشانة دشمناني است كه مي خواهند از موفقيتي كه شما در شغل خود بدست آورده ايد ، جلوگيري كنند.

 31. ديدن خون در خواب ، دلالت بر آن دارد كه بايد از دوستان ناپسند بپرهيزيد .

 32. اگر خواب ببينيد از زخمي خون جاري است ، نشانة بيماري جسمي است و ممكن است در اثر شراكت با افرادي بيگانه در كار خود شكست بخوريد .

 33. ديدن خون بر دست خود ، علامت آن است كه اگر بيشتر مراقب رفتار خود نباشيد ، بدشانسي قريب الوقوعي در پيش خواهيد داشت .

 34. سلام من نتونستم خوابی که دیده بودم رو تعبیر کنم.برام خیلی مهمه لطفا راهنمایی کنید.با تشکر

 35. بیشتر حوادث زاده فکر خود انسان ها است.

 36. تمام حوادث زاده ی فکر خود انسان هاست!!و

 37. سلام.من در خواب دیدیم که در یک مکانی هستم تا خون اهدا کنم لطفاً این خواب را برای من تعبیر کنید

 38. خواب ندیدی

 39. در خواب دیدم دستمال سفیدی به دست دارم و از چشم راستم خون چکید در دستمال. بعد از چشم چپ هم همینطور

 40. منبع پاسخ گویی شما چیه؟باتشکر

 41. سلام من خواب دیدم که خون زیادی ازم خارج شد.مثل زن حامله ای که باخونریزی زیادبچه رو سقط کنه.
  تعبیرخواب من چیه؟

 42. منم دیشب همین خواب دیدم – دارم دیوونه میشم 🙁

 43. خواب دیدم که تو حموم ام از زخمم خون داره میاد و من اون خون رو به تمام تنم میمالم و دارم با خون خودمو میشورم :cry::

 44. خواب دیدم 2 تا دندون جلویی ام شکسته وقتی بهشون دست زدم لق بود و خون اومد از زیرش آیا این خواب باطل است؟ می گویند دیدن خون در خواب آن را باطل می کند.

 45. من خواب دیدم خواهرزادم با موکت بر،گردنم دستم و شونم رو برید و همه جام خون شده بود

 46. سلام تعبیر خواب خون در ادرار چی میشه :-?:

 47. سلام.من در خواب دیدم که دارم خون رو میخورم از روی زمین و از یک جسد انسان.معنیش چیه؟ :-?:

 48. خواب دیدم یک خفاش کوچک دستم را گاز گرفت و خون آمد و من خفاش را گرفتم و زیر پایم کشتمش

 49. شستن صورت با خون تعبیرش چی میشه ؟؟؟؟

 50. خواب دیدم دختری دوازده سیزده ساله ای که نمیشناسم روی من ادرار زیادی کرد و لباسهایم نجس شده . تعبیر خوابم را نتوانستم پیدا کنم خواهشا سریع تعبیر خوابم را میگویید نگرانم

 51. بسیار خوب است مال بسیار به دست اورید

 52. اگه خون از پیشونی بیاد تعبیرش چیه؟

 53. اگه خون از پیشونی بیاد تعبیرش چیه؟

 54. سلام من در خواب ديدم كه چشمانم خونريزي كرده و خواهش ميكنم تعبيرش رو بگين

 55. سلام منم خواب دیدم از چشمم بجای اشک خون میاد کسی تعبیرشو میدونه

 56. با سلام..خواب دیدن عادت ماهیانه شدن چه تعبیری دارد؟با تشکر

 57. به زودی عادت میشید !

 58. خواب دیدم دریک جای هستم روی درودیوار پرازخون هست

 59. سلام من در خواب دیدم یک لخته خون در چشممه بعد تبدیل به یک چشم کوچیک تو ی چشمم میشه بعد شبیه زخم میشه کمکم کنین

 60. من خواب دیدم که یکی از دوستانم رگ خودشو میزنه چند قطره خون داخل لیوان پر اب میریزه اونم همون لیوان پر اب رو میخوره و همینجوری داره از دستش خون میاد خیلی زیاد ولی خودش خیلی ریلکس اب میخورد همه طرفش رفتن و فقط داد میزدم میشه بگید تقریبا تعبیرش چی میشه برا دوستم اتفاقی میفته ایا ؟؟؟ یا برا من که خواب خودکوشی یا خونو دیدم؟؟

 61. من خواب دیدم که یکی از دوستانم رگ خودشو میزنه چند قطره خون داخل لیوان پر اب میریزه اونم همون لیوان پر اب رو میخوره و همینجوری داره از دستش خون میاد خیلی زیاد ولی خودش خیلی ریلکس اب میخورد همه طرفش رفتن و فقط داد میزدم میشه بگید تقریبا تعبیرش چی میشه برا دوستم اتفاقی میفته ایا ؟؟؟ یا برا من که خواب خودکوشی یا خونو دیدم؟؟

 62. من سرباز هستم و به مرخصی اومده ام و در مرزبانی خدمت میکنم خواب دیدم که برگشتم پایگاه و به ما حمله شده است منو دوستم در اسایشگاه بودیم که یکی با اسلحه وارد اسایشگاه شد و اسلحه را به طرف ما گرفت و خواست به ما شلیک کند اسلحه او گیر کرد ونتوانست به ما اسیب برساند و فرار کرد و منو دوستم اسلحه برداشته و به دنبالش افتادیم ما او را با تیر زدیم و او را زخمی کردیم و من یک گلوله به پایه راستم شلیک کردم و خون از پایم میزد بیرون ولی کسی بهم توجهی نمیکرد تعبیرش چیست

 63. با عرض سلام و ادب، مامان من تو خواب دیده که انگشتش بریده شده و ازش خون میاد و لباساش خونی شده‌.تعبیرش چیه؟ با تشکر

 64. با عرض سلام و ادب، مامان من تو خواب دیده که انگشتش بریده شده و ازش خون میاد و لباساش خونی شده‌.تعبیرش چیه؟ با تشکر‌من اولین بارمه نظر میزارم.

 65. با عرض سلام و ادب، مامان من تو خواب دیده که انگشتش بریده شده و ازش خون میاد و لباساش خونی شده‌.تعبیرش چیه؟ با تشکر‌من اولین بارمه نظر میزارم.

 66. من خواب دیدم که دونفرکه صورتشون خونی بهم حمله میکنند ولی اونارو نمیشناسم،تعبیرش چیه؟باتشکر

 67. اگر خواب بیننده ببيند كه خون بسيار از بيني او بيرون آمد و ضعيف نشد، دليل كند بر يافتن مال حرام، خاصه كه جامه او به خون آلوده گردد. اگر خواب بیننده ببنید که خون اندك فرود آمد و قوت ضعيف شد و جامه آلوده نشد، دليل است كه درويش گردد و مالش را نقصان افتد. اگر ببیند که تنش نیرو گرفت، دليل بر يافتن مال حرام استفاده کند.

 68. اگر خواب بیننده ببيند كه خون می خورد، دليل است مال حرام خورد يا خون ناحق كند. اگر اندامي از اندامهاي او بریده شود، چنانكه آن اندام از وي جدا شد، دليل است زننده زخم، سفر كند. اگر بيند كه در تن او سوراخي بود كه از آن سوراخ خون روان شد و جامه او را آلوده . کثیف كرد، دليل كه او را به قدر آن مالي حرام رسد. اگر بيند كه خون از زخم و جراحت نيامد و آن جراحت تازه بود، دليل كه درمال او نقصان آيد، يا از كسي سخني سخت شنود و او را در آن ثواب است، زيرا كه خون بر گناه باشد كه از تن او بيرون آمد. اگر بيند كه از قضيش خون بيرون آمد، دليل است او را فرزندي از شكم مادر بيفتد. اگر كه از مقعدش خون بيرون آمد، چنانكه تنش آلوده شد، دليل است كه به قدر آن مالي حرام حاصل كند. اگر بيند كه ازبن دندان او خون بيرون آمد، دليل است از خويشانش به او درد و غمی میرسد.

 69. اگر خواب بیننده در خواب ببیند که بدون جراحت خون از تن آمده،یعنی اگر رشوه گیر بوده، رشوه میگیرد. اگر نه او را زيان میرسد. اگر ببیند که روی تنش جراحت بود و از آن جراحت ها خون می آید، یعنی به او زيان و غم و اندوه میرسد. اگر ببیند کسی به او شمشیر زد و خون از تنش روان شد، دليل كه بر وي زبان خلق دراز گردد و او در آن ثواب است. اگر بيند از جايگاهي كه زخم است خون بيرون آمد و جامه و تن او الوده از خون شد، دلیل مالي است كه به حرام بدست می آورد .

 70. اگر خواب بیننده ببيند كه درجایی درخون افتاد، دليل است به خون ناحق مبتلا شود. اگر بيند كه در شهري يا كوچه اي خون همي رفت، دليل كند بر خون آن موضع خون بسيار ريخته گردد.

 71. *ديدن لكه هاي خون بر لباس در خواب ، نشانه دشمنانی است که میخواهند از موفقیتتان در کارتان جلوگیری کنند.

  *ديدن خون در خواب ، یعنی باید از دوستان ناباب دوری کنید.

  *اگر خواب ببینید از زخمی در بدنتان خون می آید نشان دهنده ی بیماری جسمی است و ممكن است در اثر شراكت با افرادي بيگانه در كار خود به پیروزی نرسید.

  *ديدن خون بر دست خود ، علامت آن است كه اگر بيشتر مراقب رفتار خود نباشيد ، بدشانسي قريب الوقوعي در پيش خواهيد داشت

 72. خوش خوراک

  درخواب رنگ هایی دیده نمی شوند از جمله سرخي دست به خصوص سرخي خون. بسيار اتفاق افتاده که در خواب هاي خود خون ديده ايم ولي سرخي خون را نديده ايم. فقط احساس کرده ايم خون است و اکنون نيز اگر به خاطر خويش مراجعه کنيد به ياد مي آوريد که هرگز سرخي خون را در خواب نديده ايد ولي خواب خون را فراوان ديده ايد. پس ما در خواب خون را مي فهميم ولي نمي بينيم و همين است که تفاوت هايي را تعبير به وجود مي آورد. به هر حال ديدن خون در خواب با توجه به تعريف بالا ابتلا و گناه است و آلودگي به خصوص اگر ببينيم که دست و پايمان يا لباسهايمان به خون آلوده شده است. اگر در خواب ببينيم که از دهان و دندانمان خون مي آيد از طرف همسر و فرزندان و ديگر افراد خانواده خود ناراحت و گرفتار و مبتلا مي شويم.

 73. من در خواب دیدم که از دماغم خون جاریست بدون اینکه زخم و یا آسایبی دیده باشم یعنی در خواب دبدم که مادرم بیمار است و من اورا دیده جگر خون میشوم و از بینی من خونپجاری میشود و دوبراه متوقف میگردد اما اندکی بعد بازهم توته کمی از خون از دماغم میاید که خودم به آن خون حیران استم

 74. تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی شیر میدوشی، ولی به جای شیر، خون بیرون می‌آید، تعبیرش این است که مال حرام به دست می‌آوری. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی شتر را می‌دوشی ولی به جای شیر، خون بیرون می‌آید، یـعـنـی مال و اموالی از «پادشاه» به تو می‌رسد که حرام است.

 75. تعبیرگری می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند که از پستان او به جای شیر خون جاری شده است، یـعـنـی دختر او مال حرام به دست می‌آورد .

 76. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی بدون آنکه دست و پایت را ببندند به تو شلاق می‌زنند و در اثر آن از بدنت خون جاری و خون‌آلود شده است، تعبیرش این است که مال و اموال حرام به دست می‌آوری.

 77. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی خون بسیاری از بینی تو بیرون آمده است ولی ضعیف نشده‌ای، یـعـنـی مال حرام به دست می‌آوری (خصوصاً اینکه لباس تو خون‌آلود شده باشد). جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی خون از بینی تو آمده و تمام بدنت را خون‌آلود نموده است،مال حرامی به تو می‌رسد.

 78. اگر ببینی از مقعد تو خون یا مدفوع و نجاست بیرون آمده و بدنت به آن آلوده شده است، یـعـنـی مال و اموال حرام به دست می‌آوری.

 79. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پیراهن خون‌آلودی در دست داری، یـعـنـی همیشه ناراحت و غمگین خواهی بود. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از زخم تو خون آمده و بدن و لباس را خون‌آلود کرده است، یـعـنـی مال و اموالی حرام به دست می‌آوری. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در بدن تو سوراخی به وجود آمده که از آن خون جاری شده است و لباست را خون‌آلود نموده است، یـعـنـی به اندازه آن مال حرام به دست می‌آوری.

 80. اگر ببینی زخمی شده‌ای و بدن تو خون‌آلود شده است، یـعـنـی به اندازه خونی که از زخم جاری شده، مال و اموال تو دچار کم و کاست و ضرر و زیان می‌شود، ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از زخم تو خون آمده و بدنت را خون‌آلود کرده است، یـعـنـی مال و اموال حرام به دست می‌آوری .

 81. خواب دیدم شخصی روی انگشتم پا گذاشت ناخن انگشت وسط درد گرفت و از کنارش شروع به خونریزی کرد

 82. سلام
  تعبیر کشته شدن و خون دیگران و فقط دیدن چه تعبیری برای ما داره

 83. سلام من خواب دیدم از دست شوهرم با سرنگ خون میگیریم خودم با همراه شوهرم و من مواظبم تا خون لختهذنشود تکان میدم تعبیرش چیه؟

 84. سلام من خواب دیدم از دست شوهرم با سرنگ خون میگیریم خودم با همراه شوهرم و من مواظبم تا خون لختهذنشود تکان میدم تعبیرش چیه؟

 85. با سلام. من خواب دیدم کف حمومم افتادم وپر خونه و همسرم هش میاد بالاسرم ولی کمکم نمیکنه یعنی چی؟

 86. با سلام من خواب دیدم تو حمومم افتادم وپرخونه. همسرمم همش میاد بالا سرم ولی کمکم نمیکنه یعنی چی

 87. سلام من خواب دیدم باکسی رفتیم جایی وآن کس فک کنم دعایی خواندبرکسی وآن کسی کاملاپرخون شدوفرارکردمنم خواستم فرارکنم
  کل لباساهایم خونی شده بودهرچی میشسم پاک نمیشد

 88. سلام من خواب دیدم باکسی رفتیم جایی وآن کس فک کنم دعایی خواندبرکسی وآن کسی کاملاپرخون شدوفرارکردمنم خواستم فرارکنم
  کل لباساهایم خونی شده بودهرچی میشسم پاک نمیشد نمیدونم واقعاچیکارکنم

 89. ناشناس

  الف
  سلام ، خواهش میکنم خوابم را تعبیر کنید خیلی ترسیدم خواب دیدم از یک دیوار خونه برادرم که به حالت شیشه است لخته های خون که ظاهرا خوراکی است با نظم خاصی فوران میشه من بر میدارم میخورم همرا ه با لخته های خون حیونات کوچکی که به ظاهر به مار ومارمولک کوچک شبه بودن هم از اون دیوار فوران میشه متوجه این قضیه که شدم دیگه لخته خون نخوردم واز خواب پریدم (البته قبل از خواب در مورد خانم داداشم فکر بد کردم و با خودم گفتم چون بچه سال است نکنه تواجتماع امروزی سرش کلاه بذارن )

 90. در خواب دیدم حشره ای منو گزید و باعث شد خون تو رگهای بدنم کاملا از بین بره و هم من و هم بقیه میدونستن که میمیرم و از همه هم حلالیت خواستم
  من خونو رو بدنم ندیدم فقط توی رگهام بود

 91. خواب ببینی زنت را با سنگ به پیشانی اش میزنی و خون می ابد تعبیرش چیست

 92. من ازهمسرم جداشدم وفرزندانم رانمیذاره ببینم خاب دیدم ک کناربچه هام هستم وکلی خون بالامیارم وفرصت نمیشه بچه هام راببینم. تعبیرش لطفابگید

 93. با سلام.خواب دیدم از دماغم چند قطره خون ریخت داخل آب
  آیا تعبیری دارد؟

 94. سلام من تو خواب دیدم که خون دماغ شدم بعدش سریع با اب شستم اثری از خون نموند

 95. سلام،خواب دیدم دارم برنج آبکش می کنم اما هنگام آب کش کردن هم به جای آب خون از آبکش می‌ریزه وهم برنج رنگش رنگ خون وقرمز هست تعبیرش چیه

 96. پارساعبدی

  جفنگ.

 97. سلام
  یه نفر به من تهمت زده کاملا کذب و شکایت کرده بدون دلیل و من چندین روزه روح و روانم داغونه ازین تهمت .
  خواب دیدم خانومش اومده جا مغازم و بعدش رفتیم سر سفره و بچش کوچیکه رفته جلو قصابی و داره از اون آشغال گوشتا و خونای کثیف با قاشقش میزنه و میخوره من بعدش قاشق بچشو گرفتم و اوردم سر سفره بهش غذای تمیز بدم اما بازم با همون قاشق کثیف خورد به مادرشم توی خواب گفتم اما مهم نبود واسش و مادر همین بچه ازم شاکی شده و تهمت زده
  تعبیرش چی میتونه باشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.