تعبیر خواب توت

تعبیر خواب توت | تعبیرخواب توت | tabire khab

تعبیر خواب توت فرنگی,تعبیر خواب توت سفید,تعبیر خواب توت سفید چیست,تعبیر خواب توت سفید و سیاه,تعبير خواب توت سفید,تعبیر خواب توت سفید و شیرین,تعبیر خواب توت سفید درشت,تعبیر خواب چیدن توت سفید,تعبير خواب خوردن توت سفيد,تعبير خواب درخت توت سفيد,تعبیر دیدن توت سفید در خواب,تعبیر خواب توت فرنگی خوردن,تعبير خواب توت فرنگي,تعبیر خواب خوردن توت فرنگی قرمز,تعبیر خواب توت خوردن از درخت,تعبیر خواب خوردن توت سفید از درخت,تعبير خواب توت خوردن,تعبیر خواب توت خوردن مرده,تعبیر خواب خوردن توت فرنگی,تعبیر خواب خوردن توت سفید,تعبیر خواب خوردن توت قرمز,تعبیر خواب خوردن توت سیاه,تعبير خواب خوردن توت فرنگي,تعبیر خواب خوردن توت خشک,تعبیر خواب توت شیرین,تعبیر خواب توت سیاه,تعبیر خواب توت سیاه خوردن,تعبیر خواب توت سیاه و سفید,تعبیر خواب خوردن توت شیرین,تعبیر خواب شاه توت سیاه,تعبير خواب خوردن توت سياه,تعبیر خواب خوردن توت سیاه شیرین,تعبیر خواب توت سیاه وقرمز,تعبیر خواب توت چیدن,تعبیر خواب چیدن توت فرنگی,تعبیر خواب چیدن توت از درخت,تعبير خواب توت چيدن,تعبیر خواب چیدن توت فرنگی از درخت,تعبير خواب چيدن توت فرنگي,تعبیر خواب چیدن شاه توت,تعبیر خواب چیدن توت سیاه,تعبیر خواب چیدن و خوردن توت

تعبیر خواب توت فرنگی , تعبیر خواب توت سفید , تعبیر خواب توت سفید و سیاه

خواب توت یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم توت در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب توت می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب توت را مطالعه نمایید و متوجه شوید توت چه تعبیری دارد

تعبیر خواب توت از دید امام صادق ع

تعبیر خواب توت سه چیز است

مال دنیا – منفعت از کسب خویش – دعوا و نزاع از برای زن

تعبیر خواب توت از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب خوردن توت شیرین ، روزی است

تعبیر خواب توت از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب دیدن توت شیرین ، مرد جوانمرد است

تعبیر خواب خوردن خرتوت ، غم است

تعبیر خواب توت از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب توت سرخ و چشیدن ترشی آن ، غم و رنج است

تعبیر خواب داشتن درخت سرسبز و بارور توت در خانه ، روزی و سلامت است

تعبیر خواب توت خوردن از درختی در راه ، شیرین کامی و سود است

تعبیر خواب توت خوردن از درختی که شاخ و برگش از دیوار گذشته ، سود بردن از کسی است که نمی شناسیدش

تعبیر خواب شکستن شاخه درخت توتی که از دیوار گذشته و خوردن توت ، از زیان رساندن به دیگران سود می برید

تعبیر خواب زنی که توت می خورد ، کامروایی دختر و داماد است

تعبیر خواب زنی جوان که توت می خورد ، بارداری است

تعبیر خواب پدری که توت شیرین می خورد ، شیرین کامی از پسر است

تعبیر خواب توت شیرین برای جوانان ، عشق است

تعبیر خواب برداشتن و خوردن توت از روی زمین ، مال حرام و یتیم است

تعبیر خواب توت از دید لیلا برایت

تعبیر خواب جمع کردن توت فرنگی ، روابط احساسی و عاشقانه است

تعبیر خواب توت از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب توت سفید ، بیماری است

تعبیر خواب خوردن توت سفید ، ناامیدی است

تعبیر خواب توت | توت در خواب دیدن| تعبیر خواب

<

کامنت های تایید شده : 72 عدد

 • توت دو نوع داریم. یکی توت معمولی و سفید که توت شیرین نامیده می شود و دیگری توت سرخ و سیاه که شاه توت یا به نوشته ابن سیرین خر توت نام دارد

  • خواب دیدم یک درخت بسیاربسیابزرگ توت سیاه است ودرمنزل ماعروسی،وخالم به بالای درخت رفت کلی توت چید وازدرخت افتادپایین وتمام توت هابرسراو ریخت…وباردارهم بود… وماهمه مشت مشت توت میخوردیم ولی خالم ازهمه مون بیشترمیخورد…. تعبیرش چیه؟؟؟

 • دیدن توت سرخ یا خر توت در خواب نیکو نیست چه آن را بر درخت مشاهده کنیم و چه داشته باشیم و بخوریم

  • چند نوع توت داریم. توت سفید. توت سیاه که شیرین هستند. شاه توت با توت سیاه یا قرمز فرق داره.شاه توت ترشه ولی توت سیاه یا قرمز شیرینه.

 • توت سرخ غم و رنج و بلا و مصیبت است بخصوص اگر در خواب ببینیم که می خوریم و ترشی آن را حس می کنیم و آزردگی می یابیم.

 • کلیه معبران سنتی ایرانی و اسلامی در مورد توت سرخ اتفاق نظر دارند و در خواب نامه های بیگانه نیز موردی نیافتم که از خر توت تعریف شده باشد مخصوصا در مورد ترشی آن به صراحت گفته شده که اگر در عالم خواب توت سیاه خوردید و ترشی آن را چشیدید به هیچ وجه خوب نیست

 • توت سفید یا توت شیرین نیکو است که در خواب دیده شود.

  • من خواب دیدیم که شاه توت سیاه میخورم وقت در دهن نم کردم تلخ بد مزه بود بعد بسیار توف کردم ودهن خودرا خوب شستم

 • چه بر درخت ببینیم و چه داشته باشیم و بخوریم که هر یک توضیحی خاص خود دارد. اگر در خواب ببینیم که درخت توت در خانه داریم و این درخت سر سبز و گسترده و بارور و برومند است، خانه ما کانون نعمت و رفاه و فراخی و روزی و سلامت خواهد شد. خواب ما می گوید ریشه خوشبختی در خانواده مانند ریشه توت کهن گسترده و عمیق است و بر میوه درخت توتی که می بینیم سالیان دراز، به اندازه عمر درخت توت، ما را نعمت خواهد داد و کام افراد خانواده را شیرین خواهد کرد و چه بسا نسلی دیگر هم از آن بهره مند شود چون معمولا درخت توت از نسلی به نسل دیگر می رود.

  • من درخواب دیدم دارمن همه از درخت توت می چیدن وروی زمین می ریخت هر کسی میخورد می گفت چقدر شیرین ولی درخت خیلی پر بار بود خودم از توت روی درخت خوردم تعبیرش چیه

 • اگر در خواب دیدید که درخت توتی در راهی و رهگذری بود و شما به آن رسیدید و هوس کردید از میوه اش چیدید و خوردید نیکو است و خواب شما می گوید که خودتان تنها (منهای خانواده) سودی می برید و شیرین کام می شوید.

  • من دقیقا این خواب رو دیدم وگفتم وای چه شاه توت شیرینی دوباره می خواستم بچینم دستم نمیرسید

 • اگر در عالم خواب دیدید که شاخه و برگ درخت توت از دیواری گذشته و به کوچه ریخته یا آویخته و شما هنگام عبور از میوه آن درخت کندید و در دهان گذاشتید و شیرینی آن را حس کردید خواب شما می گوید سودی می برید که سود دهنده را نه می شناسید و نه اگر بشناسید او به این سود دهی رضایت می دهد. به زبان دیگر دزدانه سود می برید.

 • حال اگر شاخه درخت توت را شکسته و توت خوردید خواب شما می گوید با آزار و زیان رساندن به دیگران سود می برید و کار شما موجب ملال و آزردگی صاحب مال می شود که البته از نظر اجتماعی خوب نیست اما از جهت شما خواب ی نیکو است

 • معبران نوشته اند دیدن توت به فصل خودش یعنی در اوایل تابستان خیلی بهتر است که در غیر فصل دیده شود. البته در غیر فصل هم دیدن توت شیرین بد نیست اما در فصل آن بهتر ذکر شده

 • چنانچه زنی خانه دار در خواب ببیند که توت می خورداز جانب دخترش و دامادش کامروائی و سر فرازی می یابد.

 • اگر زن جوانی این خواب را ببیند باردار می شود و دختر می آورد.

 • اگر پدری ببیند که توت شیرین می خورد پسرش یا نوه پسری او موجب شیرین کامی وی می شوند.

 • خوردن توت شیرین و سفید برای دختران و پسران جوان مبشر عشق و عاطفه و کامروائی است.

 • برداشتن و خوردن توت از روی زمین بد نیست اما خوب هم نیست چون مال حرام و مال یتیم تعبیر شده.

 • توت شیرین خوردن در خواب ، روزی است و خوردن خرتوت، غم و اندوه است

 • محمدبن سیرین گوید: توت شیرین به هنگام خود خوردن، دلیل که به قدر آن از کسب خویش روزی یابد. اگر این خواب به هنگام رسیدن توت بیند، نیکوتر است.

 • ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند توت شیرین می خورد، دلیل که از مردی جوانمرد، صلت وعطا یابد… 

 • اگر بیند که خرتوت همی خورد، دلیل که غمگین و متفکر شود

 • حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن توت در خواب بر سه وجه است. اول: مال دنیا، دوم: منفعت از کسب خویش، سوم: منازعه از بهر زن.

 • توت شيرين به هنگام خود خوردن، دليل كه به قدر آن از كسب خويش روزي يابد. اگر اين خواب به هنگام رسيدن توت بيند، نيكوتر است. اگر نه به وقت آن بود، دليل بر غم و اندوه كند.

 • اگر بيند توت شيرين مي خورد، دليل كه از مردي جوانمرد، صلت وعطا يابد. اگر بيند كه خرتوت همي خورد، دليل كه غمگين و متفكر شود.

 • توت دو نوع داريم. يکي توت معمولي و سفيد که توت شيرين ناميده مي شود و ديگري توت سرخ و سياه که شاه توت يا به نوشته ابن سيرين خر توت نام دارد. ديدن توت سرخ يا خر توت در خواب نيکو نيست چه آن را بر درخت مشاهده کنيم و چه داشته باشيم و بخوريم. توت سرخ غم و رنج و بلا و مصيبت است بخصوص اگر در خواب ببينيم که مي خوريم و ترشي آن را حس مي کنيم و آزردگي مي يابيم. کليه معبران سنتي ايراني و اسلامي در مورد توت سرخ اتفاق نظر دارند و در خواب نامه هاي بيگانه نيز موردي نيافتم که از خر توت تعريف شده باشد مخصوصا در مورد ترشي آن به صراحت گفته شده که اگر در عالم خواب توت سياه خورديد و ترشي آن را چشيديد به هيچ وجه خوب نيست. اما توت سفيد يا توت شيرين نيکو است که در خواب ديده شود. چه بر درخت ببينيم و چه داشته باشيم و بخوريم که هر يک توضيحي خاص خود دارد. اگر در خواب ببينيم که درخت توت در خانه داريم و اين درخت سر سبز و گسترده و بارور و برومند است، خانه ما کانون نعمت و رفاه و فراخي و روزي و سلامت خواهد شد. خواب ما مي گويد ريشه خوشبختي در خانواده مانند ريشه توت کهن گسترده و عميق است و بر ميوه درخت توتي که مي بينيم ساليان دراز، به اندازه عمر درخت توت، ما را نعمت خواهد داد و کام افراد خانواده را شيرين خواهد کرد و چه بسا نسلي ديگر هم از آن بهره مند شود چون معمولا درخت توت از نسلي به نسل ديگر مي رود. اگر در خواب ديديد که درخت توتي در راهي و رهگذري بود و شما به آن رسيديد و هوس کرديد از ميوه اش چيديد و خورديد نيکو است و خواب شما مي گويد که خودتان تنها (منهاي خانواده) سودي مي بريد و شيرين کام مي شويد. اگر در عالم خواب ديديد که شاخه و برگ درخت توت از ديواري گذشته و به کوچه ريخته يا آويخته و شما هنگام عبور از ميوه آن درخت کنديد و در دهان گذاشتيد و شيريني آن را حس کرديد خواب شما مي گويد سودي مي بريد که سود دهنده را نه مي شناسيد و نه اگر بشناسيد او به اين سود دهي رضايت مي دهد. به زبان ديگر دزدانه سود مي بريد. حال اگر شاخه درخت توت را شکسته و توت خورديد خواب شما مي گويد با آزار و زيان رساندن به ديگران سود مي بريد و کار شما موجب ملال و آزردگي صاحب مال مي شود که البته از نظر اجتماعي خوب نيست اما از جهت شما خوابي نيکو است. معبران نوشته اند ديدن توت به فصل خودش يعني در اوايل تابستان خيلي بهتر است که در غير فصل ديده شود. البته در غير فصل هم ديدن توت شيرين بد نيست اما در فصل آن بهتر ذکر شده . چنانچه زني خانه دار در خواب ببيند که توت مي خورداز جانب دخترش و دامادش کامروائي و سر فرازي مي يابد. اگر زن جواني اين خواب را ببيند باردار مي شود و دختر مي آورد. اگر پدري ببيند که توت شيرين مي خورد پسرش يا نوه پسري او موجب شيرين کامي وي مي شوند. خوردن توت شيرين و سفيد براي دختران و پسران جوان مبشر عشق و عاطفه و کامروائي است. برداشتن و خوردن توت از روي زمين بد نيست اما خوب هم نيست چون مال حرام و مال يتيم تعبير شده.

 • تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی از درخت، شاه توت چیده‌ای، تعبیرش این است که به اندازه آن در کسب و کار خودت از مردی خسیس مال و اموالی را بدست می‌آوری.

 • اگر ببینی شاه توت خورده‌ای، یـعـنـی با رنج و سختی مال و اموال به دست می‌آوری و آن را برای زن خودت خرج می‌کنی، ‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش غم و اندوه و آشفتگی می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).

 • تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی شاه توت را در آتش پخته‌ای، یـعـنـی «پادشاه» مال و اموال تو را خواهد گرفت.

 • سلام خواب دیدم همسایه ما برای ما یک سبد توت سرخ سوغات اورده است تعبیرش چیست

 • ديدن توت سفيد در خواب ، علامت آن است كه بيمار شدن مانع رسيدن شما به خواسته هايتان خواهد شد . براي تسكين روحي شما افرادي به ديدارتان خواهند آمد .

 • خوردن توت سفيد در خواب ، نشانة نوميد شدن و يأس شديد است

 • سلام بعضی از تعبیرا خیلی خوب هستن وبه ادم امیدواری میده وبعضی ها هم که کاملا آدمو نامید میکنند!!!!!به نظر من با یک صدقه خودتو خلاص کن/اگه خوب بود شکر خدارو بجا بیار اگه شک داشتی و بد بودصدقه بده صلوات بفرست برای کسی هم تعریفش نکن.

 • اتفاقا من دوبار توی خواب درخت توت دیدم هردوبار هم بعدش متوجه شدم که باردارم بااینکه دکترا گفته بودن امکان نداره من وشوهرم بچه دار بشیم فقط خدا دانا وعالم بههمه چیز است.

 • اگر در خواب دیدید که درخت توتی در راهی و رهگذری بود و شما به آن رسیدید و هوس کردید از میوه‌اش چیدید و خوردید نیکو است و خواب شما می‌گوید که خودتان تنها (منهای خانواده) سودی می‌برید و شیرین‌کام می‌شوید

 • اگر در عالم خواب دیدید که شاخه و برگ درخت توت از دیواری گذشته و به کوچه ریخته یا آویخته و شما هنگام عبور از میوه آن درخت کندید و در دهان گذاشتید و شیرینی آن را حس کردید خواب شما می‌گوید سودی می‌برید که سوددهنده را نه می‌شناسید و نه اگر بشناسید او به این سوددهی رضایت می‌دهد

 • حال اگر شاخه درخت توت را شکسته و توت خوردید خواب شما می‌گوید با آزار و زیان رساندن به دیگران سود می‌برید و کار شما موجب ملال و آزردگی صاحب مال می‌شود که البته از نظر اجتماعی خوب نیست اما از جهت شما خوابی نیکو است

 • معبران نوشته‌اند دیدن توت به فصل خودش یعنی در اوایل تابستان خیلی بهتر است که در غیر فصل دیده شود. البته در غیر فصل هم دیدن توت شیرین بد نیست اما در فصل آن بهتر ذکر شده. چنانچه زنی خانه‌دار در خواب ببیند که توت می‌خورد از جانب دخترش و دامادش کامروائی و سر فرازی می‌یابد. اگر زن جوانی این خواب را ببیند باردار می‌شود و دختر می‌آورد

 • . اگر پدری ببیند که توت شیرین می‌خورد پسرش یا نوه پسری او موجب شیرین کامی وی می‌شوند. خوردن توت شیرین و سفید برای دختران و پسران جوان مبشر عشق و عاطفه و کامروائی است

 • . برداشتن و خوردن توت از روی زمین بد نیست اما خوب هم نیست چون مال حرام و مال یتیم تعبیر شده.

 • حضرت امام جعفر صادق فرماید:
  دیدن توت در خواب بر سه وجه است.

  مال دنیا
  منفعت از کسب خویش
  دعوا و نزاع از برای زن

 • محمدبن سیرین گوید: توت شیرین به هنگام خود خوردن، دلیل که به قدر آن از کسب خویش روزی یابد. اگر این خواب به هنگام رسیدن توت بیند، نیکوتر است. اگر نه به وقت آن بود، دلیل بر غم و اندوه کند.

 • آنلی بیتون می‌گوید: دیدن توت سفید در خواب، علامت آن است که بیمار شدن مانع رسیدن شما به خواسته‌هایتان خواهد شد. برای تسکین روحی شما افرادی به دیدارتان خواهند آمد.

 • آنلی بیتون می‌گوید: خوردن توت سفید در خواب، نشانه نومید شدن و یأس شدید است.

 • توت دو نوع داريم. يکي توت معمولي و سفيد که توت شيرين ناميده مي شود و ديگري توت سرخ و سياه که شاه توت يا به نوشته ابن سيرين خر توت نام دارد…

  ديدن توت سرخ يا خر توت در خواب نيکو نيست چه آن را بر درخت مشاهده کنيم و چه داشته باشيم و بخوريم. توت سرخ غم و رنج و بلا و مصيبت است بخصوص اگر در خواب ببينيم که مي خوريم و ترشي آن را حس مي کنيم و آزردگي مي يابيم. کليه معبران سنتي ايراني و اسلامي در مورد توت سرخ اتفاق نظر دارند و در خواب نامه هاي بيگانه نيز موردي نيافتم که از خر توت تعريف شده باشد مخصوصا در مورد ترشي آن به صراحت گفته شده که اگر در عالم خواب توت سياه خورديد و ترشي آن را چشيديد به هيچ وجه خوب نيست. اما توت سفيد يا توت شيرين نيکو است که در خواب ديده شود. چه بر درخت ببينيم و چه داشته باشيم و بخوريم که هر يک توضيحي خاص خود دارد. اگر در خواب ببينيم که درخت توت در خانه داريم و اين درخت سر سبز و گسترده و بارور و برومند است، خانه ما کانون نعمت و رفاه و فراخي و روزي و سلامت خواهد شد. خواب ما مي گويد ريشه خوشبختي در خانواده مانند ريشه توت کهن گسترده و عميق است و بر ميوه درخت توتي که مي بينيم ساليان دراز، به اندازه عمر درخت توت، ما را نعمت خواهد داد و کام افراد خانواده را شيرين خواهد کرد و چه بسا نسلي ديگر هم از آن بهره مند شود چون معمولا درخت توت از نسلي به نسل ديگر مي رود. اگر در خواب ديديد که درخت توتي در راهي و رهگذري بود و شما به آن رسيديد و هوس کرديد از ميوه اش چيديد و خورديد نيکو است و خواب شما مي گويد که خودتان تنها (منهاي خانواده) سودي مي بريد و شيرين کام مي شويد. اگر در عالم خواب ديديد که شاخه و برگ درخت توت از ديواري گذشته و به کوچه ريخته يا آويخته و شما هنگام عبور از ميوه آن درخت کنديد و در دهان گذاشتيد و شيريني آن را حس کرديد خواب شما مي گويد سودي مي بريد که سود دهنده را نه مي شناسيد و نه اگر بشناسيد او به اين سود دهي رضايت مي دهد. به زبان ديگر دزدانه سود مي بريد. حال اگر شاخه درخت توت را شکسته و توت خورديد خواب شما مي گويد با آزار و زيان رساندن به ديگران سود مي بريد و کار شما موجب ملال و آزردگي صاحب مال مي شود که البته از نظر اجتماعي خوب نيست اما از جهت شما خوابي نيکو است. معبران نوشته اند ديدن توت به فصل خودش يعني در اوايل تابستان خيلي بهتر است که در غير فصل ديده شود. البته در غير فصل هم ديدن توت شيرين بد نيست اما در فصل آن بهتر ذکر شده . چنانچه زني خانه دار در خواب ببيند که توت مي خورداز جانب دخترش و دامادش کامروائي و سر فرازي مي يابد. اگر زن جواني اين خواب را ببيند باردار مي شود و دختر مي آورد. اگر پدري ببيند که توت شيرين مي خورد پسرش يا نوه پسري او موجب شيرين کامي وي مي شوند. خوردن توت شيرين و سفيد براي دختران و پسران جوان مبشر عشق و عاطفه و کامروائي است. برداشتن و خوردن توت از روي زمين بد نيست اما خوب هم نيست چون مال حرام و مال يتيم تعبير شده.

 • اگردر درخواب زن بارداری ببینید توت رسیده و سفید و درشت و تاحدودی ترش مزه بود تعبیرش چیست؟؟؟

 • بسیار سپاس بهره بردم بخصوص به هر دو نوع توت اشاره داشتید

 • بسیار سپاس بهره بردم

 • خوردن توت شیرین در خواب، روزی و ثروت و خوردن شاه توت یا توت سرخ، غم و اندوه است. اگر در خواب ببینیم که درخت توت در خانه داریم و این درخت سر سبز و بارور است، خانه ما کانون نعمت و رفاه و سلامت خواهد شد.

 • اگر در خواب دیدید که درخت توتی در راهی بود و شما به آن رسیدید و از میوه اش چیدید و خوردید، سودی می برید و شیرین کام می شوید. اگر شاخه درخت توت را شکسته و توت خوردید، با آزار و زیان رساندن به دیگران سود می برید. خوردن توت شیرین و سفید برای دختران و پسران جوان مبشر عشق و عاطفه و کامروایی است. برداشتن و خوردن توت از روی زمین بد نیست اما خوب هم نیست چون مال حرام و مال یتیم تعبیر شده است.

 • امام صادق (ع) می فرماید: دیدن توت در خواب بر سه وجه است:
  مال دنیا،
  منفعت از کسب خویش،
  منازعه و دعوا برای زن.

 • خرتوت: توت بزرگ کم شیرین یا بی مزه.
  اگر کسی خواب ببیند که خرتوت می خرد، ثروت و مال خود را هدر می دهد. اگر کسی ببیند که از درخت خرتوت جمع می کند، به زحمت و سختی حقوق خود یا مال و ثروتی را از مردی بخیل خواهد گرفت.

 • اگر ببیند که خرتوت به خانه خود می آورد، مال و ثروتی را که از کار سخت به دست آورده، صرف عیال و همسرش خواهد کرد. اگر ببیند که خرتوت های خود را در آتش می پزد، شخصی بزرگ و زورگو، آن مال و ثروت را از او خواهد گرفت.

 • من خواب ديدم از جايي عبور ميكردم،بينهايت توت سفيد از درخت روي زمين ريخته بود،و سگهاي زيادي داشتند ميخوردند،من ي دونه از گوشه خوردم و منتظر شدم سگها برن و بعد برم بخورم،يهو متوجه شدم سگها رفتن و چيزي ب من تكيه كرده،نگاه ك كردم ديدم ي نوزاد دختر هست،بغلش كردم

 • سلام من در خواب دیدم که درخت توتی بود من هم یک بشقاب دردست دارم وآنرا زی شاخه های درخت میگیدم توت های رسیده ودرشت سفید داخل بشقاب می افتاد ومن می خوردم آیا اگر بار دار باشم فرزندم دختر میشود خیلی استرس دارم تورو خدا زودتر جواب بدید ممنونم

 • سلام
  پدرم چند ماه است كه فوت كرده است ظهرخواب ديدم با مادر و پدرم به بازار رفتم و بعد به سمت فروشنده اى كه زير درخت پر بار توت سياه نشسته رفتيم و من يك سبد توت سياه برداشتم يك توت برداشتم و شستم و خوردم ولى زير توتهاى سياه توت سفيد گذاشته بودم من هم گفتم فقط توت سياه مى خواهم بعد خودم شروع كردم از درخت توت چيدن
  تعبير اين خواب چيست ؟ مرسى

 • سلام در خواب ببینید کسی درخت توت سفید تو بالکن شما کاشته و درخت پر بار توت سفید از پنجره میاد داخل بالکن سپاس

 • سلام .خدرختان زیاد توت سیاه خیلی شیرین و خوردن زیاد توت سیاه خیلی شیرین و خیلی زیاد و همه جا درخت توت بود از هر کدوم می خوردم سیاه و خیلی شیرین بودند که حتی توی خواب مثل خرما میدیدمشون . همه جا توت سیاه شیرین بود لطفا تعبیرش را سریع بفرمایید . با تشکر

 • سلام من باردارم .مادربزرگم شب به نیت دختریاپسربودن بچه من نیت میکنه وخواب میبینه یک درخت توتکه بدگهای خیلی سبزداره یکی درخت میندازه اونوردیوارتوکوچه به نظرتون تعبیرش چیه ولی اصلاازتوتهانخورده لطفاجواب

 • سلام من باردارم مادربزرگم به نیت پسریادختربودن سرشوبه نیت میزاره خواب درخت توت بابرگهای خیلی سبزوپرباری رومیبینه به نظرتوبچه پسره یادخترلطفاراهنمایی کنید

 • من خواب دیدم که از دوستم توت میخورم اما وقت توت را در دهن میکنم تلخ بدمزه است دو بار توف میکنم بعد دهن خود را میشویم با آب پاک

 • سلام. از روی دیوار خانه ما. درخت تو سیاه همان شاه توت بدون میوه آویزان بود. من تعجب کردم که چه کسی این درختها را کاشته توی خواب به خودم گفتم حتماً شوهرم کاشته که در حال حاضر 9 ماهه باهاش اختلاف دارم شمارو به خدا تعبیرش. را بفرمایی ممنون

 • سلام. از روی دیوار خانه ما. درخت تو سیاه همان شاه توت بدون میوه آویزان بود. من تعجب کردم که چه کسی این درختها را کاشته توی خواب به خودم گفتم حتماً شوهرم کاشته که در حال حاضر 9 ماهه باهاش اختلاف دارم شمارو به خدا تعبیرش. را بفرمایی ممنون

 • سلام میشه تعبیر خواب منو برام بگید
  خواب دیدم شاه توت ترش دزدیدم خیلی بزرگه بعد بوته درخت نیست وقتی میخورم خیلی شیرینه تعبیرش چیه

 • سلام خواب دیدم که درراه یه درخت بزرگ توت است وازآن درخت منوشوهرم باخواهرم وشوهرخواهرم توتهای بزرگ سرخ میچینیم ویه کاسه بزرگ توت دست من وشوهرم است

 • من خواب دیدم توت قرمز میخورم باردار هم هستم بچمم پسره.اینا چرتن

 • من خواب دیدم توت سفید شیرین با دوستنانم میخورم

 • من خواب دیدم توت سفید شیرین در حیات پدرم با دوستنانم میخورم

 • سلام من خواب دیدم ازیک جاردمیشدم درخت توت سفیدبودومن ازان درخت توت چیدم وخوردم تعبیران چیست؟

 • سلام من خواب دیدم درخانه ای یکی پیامبرابودم ویه درخت بزرگ بودکه یه سینی بزرگ برام ازشاه توت بزرگ وسیاه برام آوردن حتی یکی پیامبران روهم دیدم اون باصورت خندان اون سینی به بنده دادن وبنده چهاریاسه دونه ازااون شاه توت خوردم یه خونه گلی تروخداپاسخ خواب من روبگین

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.