تعبیر خواب جن زدگی

درباره تعبیر خواب جن زدگی چقدر می دانید

 تعبیر خواب جناگر در خواب از جني بترسيد و فرار کنيد امنيت مي يابيد و سود مي بريد. اگر جني در خانه خودتان ديديد او يک دشمن خانگي است و خواب شما مي گويد که مراقب يکي از نزديکان خويش باشيد.  تعبیر خواب جنچنانچه در خانه خود تعدادي جن ديديد نشان آن است که اهالي خانه عليه شما جبهه گرفته اند و مخالف هستند.

درباره تعبیر خواب جن زدگی چقدر می دانید

تعبیر خواب جن زدگی , تعبیر خواب جن , تعبیر خواب جن دیدن , جن در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب جن زدگی چقدر می دانید

 تعبیر خواب جنپری به خواب دیدن، اگر خوشخوی و شادمان است، دلیل که عز و دولت یابد، اگر او را زشت و غمگین بیند تعبیر خواب جن، دلیل بر غم و اندوه کند،اگر پری را مرده بیند، کار او شوریده شود، اگر با پری جنگ می کرد، دلیل که کار او آشفته شود.

درباره تعبیر خواب جن زدگی چقدر می دانید

تعبیر خواب جن زدگی , تعبیر خواب جن , تعبیر خواب جن دیدن , جن در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب جن زدگی چقدر می دانید

 تعبیر خواب جنديدن جن در خواب روبه روئي با فتنه و دشمني است و چنانچه در خواب جن ببينيد با دشمني دست و پنجه نرم مي کنيد و عليه شما آتش فتنه اي بر افروخته مي شود تعبیر خواب جن. اگر در خواب از جني بترسيد و فرار کنيد امنيت مي يابيد و سود مي بريد.

درباره تعبیر خواب جن زدگی چقدر می دانید

تعبیر خواب جن زدگی , تعبیر خواب جن , تعبیر خواب جن دیدن , جن در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب جن زدگی چقدر می دانید

 تعبیر خواب جن اگر در خواب قيافه آشنائي را ديديد و احساس کرديد که او جن است تعبير همان است که نوشته شدو اگر جن آشنا بود و چيزي به شما داد پولي عايدتان مي شود و اگر چيزي از شما خواست يا گرفت مالي را از دست مي دهيد  تعبیر خواب جندوستي با جن در خواب مجاورت با دشمن و قبول فتنه بدون مبارزه  تعبیر خواب جناست و اگر در خواب با جن دعوا کرديد صلح و سلامت مي يابيد.

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.