تعبير خواب بغل كردن بچه پسر

درباره تعبیر خواب بچه از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

محمدبن سيرين گويد:
تعبیر خواب بچهاگر بيند او را دختري آيد، دليل سلامتي بود و از اهل خود شاد شد. اگر بيند او را پسري آمد، تعبیر خواب بچهدليل است او دختري آيد. اگر بيند دختري آورد، دليل است پسر آورد.

درباره تعبیر خواب بچه از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

‫تعبير خواب بغل كردن بچه پسر ‫, تعبير خواب بغل كردن بچه , ‫تعبير خواب بچه پسر , تعبیر خواب بچه

درباره تعبیر خواب بچه از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

لوک اویتنهاو می گوید :

فرزند خود : خوشبختی

تعبیر خواب بچهکودکی همراه مادرش : اوقات مبارک

درباره تعبیر خواب بچه از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

بچه های کوچک : غم و غصه

تعبیر خواب بچهدیدن کودکان بیشمار : فلاکت

تعبیر خواب بچهکودکان زیباروی : شادی و سلامتی

درباره تعبیر خواب بچه از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

‫تعبير خواب بغل كردن بچه پسر ‫, تعبير خواب بغل كردن بچه , ‫تعبير خواب بچه پسر , تعبیر خواب بچه

درباره تعبیر خواب بچه از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

آنلي بيتون مى‏گويد:
تعبیر خواب بچهاگر در خواب بچه‏ى بازيگوش و شيطانى را ديديد، نشانه‏ى آن است تعبیر خواب بچهكه به خاطر افراط در تفريحات دچار مشكل مى‏شويد.

درباره تعبیر خواب بچه از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

‫تعبير خواب بغل كردن بچه پسر ‫, تعبير خواب بغل كردن بچه , ‫تعبير خواب بچه پسر , تعبیر خواب بچه

درباره تعبیر خواب بچه از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

ليلا برايت مى‏گويد:
تعبیر خواب بچه اگر در خواب بچه‏اى را مشاهده كرديد، به اين معنا است كه در انجام كارها فرصت مناسبى را به دست آورده‏ايد. تعبیر خواب بچهديدن بچه‏ى لاغر در خواب نشانه‏ى آن است كه شما دچار مشكل مى‏شويد، اگر در خواب بچه‏ى چاقى را ببينيد، تعبیر خواب بچه به اين معنا است كه در انجام كارها موفق مى‏شويد

تعبیر خواب بچه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.