تعبیر خواب کشتن پلنگ

از تعبیر خواب پلنگ بیشتر بدانید تعبیر خواب پلنگهر کس به نظر ما بزرگ و قدرتمند باشد و ما برای او احترام قائل باشیم یا از او بترسیم و یاتعبیر خواب پلنگ …

مراحل قدم به قدم زایمان طبیعی +دانلود فیلم زایمان طبیعی

مراحل قدم به قدم زایمان طبیعی +دانلود فیلم زایمان طبیعی * علائم شروع زایمان عبارتند از: درد ناحیه زیر شکم و یا کمر که به تدریج طول مدت درد بیشتر و فاصله …

تعبیر خواب پروانه دیدن

از تعبیر خواب پروانه بیشتر بدانید محمد بن سیرین گوید: تعبیر خواب پروانه پروانه درخواب، مردی ضعیف و نادان است که خود را به نادانی در هلاک اندازدتعبیر خواب پروانه . ابراهیم …

تعبیر خواب پلنگ های بزرگ و درنده در شهر

تعبیر خواب پلنگ , تعبیر خواب پلنگ سفید , تعبیر خواب پلنگ در خانه , تعبیر خواب پلنگ سیاه

تعبیر خواب پلنگ های بزرگ و درنده در شهر

محمد بن سیرین گوید:

تعبیر خواب پلنگ ببر جانوری است درنده و از جمله سباع است و دشمن شیر است و دیدن وی به خواب دشمن قوی و دلیر است. لیکن کریم و مهربان است. اگر بیند با ببر در نبرد و جنگ است و او را قهر کرد، دلیل که بر دشمن چیره شود. اگر بیند ببر وی را قهر کرد دشمن بر وی تعبیر خواب پلنگظفر یابد. اگر بیند ببر ازوی ترسان است و می گریخت از دشمن ایمن گردد.

تعبیر خواب پلنگ های بزرگ و درنده در شهر

یوسف نبتعبیر خواب پلنگی علیه السلام گوید:

دیدن پلنگ از پادشاه نیکوئی بیند وحرمت بزرگ بدست آورد

تعبیر خواب پلنگ های بزرگ و درنده در شهر

تعبیر خواب پلنگ , تعبیر خواب پلنگ سفید , تعبیر خواب پلنگ در خانه , تعبیر خواب پلنگ سیاه

تعبیر خواب پلنگ های بزرگ و درنده در شهر

محمد بن سیرین گوید:

پلنگ دتعبیر خواب پلنگر خواب، دشمن قوی و توانا بود. اگر بیند که با پلنگ جنگ می کرد، دلیل که با دشمن خود تعبیر خواب پلنگخصومت کند و خصم را ظفر و غلبه بود، یعنی اگر پلنگ بر وی غالب شد، دشمن بر وی غالب گردد. اگر او بر پلنگ غالب شد. او بر دشمن غالب گردد. اگر بیندگوشت پلنگ همی خورد، دلیل که درجنگ و خصومت افتد، لیکن مظفتعبیر خواب پلنگر گردد و شرف و بزرگی یابد.

تعبیر خواب پلنگ های بزرگ و درنده در شهر

لیلا برایت مى‏گوید:

اگر در خوتعبیر خواب پلنگاب ببرى را مشاهده کردید، به این معنا است که یکى از دشمنان شما قصد آزار شما را دارد. اگر تعبیر خواب پلنگدر خواب ببینید که ببرى مدام شما را تعقیب مى‏کند، به این معنا است که شخصى به شما ضرر مى‏رساند.

تعبیر خواب پلنگ های بزرگ و درنده در شهر

حضتعبیر خواب پلنگرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن پلنگ در خواب بر سه وجه است.

تعبیر خواب پلنگ های بزرگ و درنده در شهر

اول: دشمن قوی.

دوم: مال یافتن از دشمن،

سوم: ترس ازتعبیر خواب پلنگ پادشاه.

تعبیر خواب پلنگ های بزرگ و درنده در شهر

تعبیر خواب پلنگ , تعبیر خواب پلنگ سفید , تعبیر خواب پلنگ در خانه , تعبیر خواب پلنگ سیاه

تعبیر خواب پلنگ های بزرگ و درنده در شهر

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر تعبیر خواب پلنگبیند بر پلنگ نشست، دلیل است بر عز و جاه وی و دشمن راقهر کند.

تعبیر خواب پلنگ های بزرگ و درنده در شهر

اگر بیند با پلنگ جنگ می کرد و هیچکدام بر یکدیگر ظفر نیافتند، دلیل که از پادشاه ترسی عظیم بدو رسد، یا بیماری صعب یابد و بعد از آنتعبیر خواب پلنگ شفا یابد. اگر بیند شیر پلنگ همی خورد، دلیتعبیر خواب پلنگل که از دشمن ترسی بدو رسد و سرانجام ایمن شود. اگر بیند پوست پلنگ یا استخوان یا موی او را فراگرفت،

تعبیر خواب پلنگ های بزرگ و درنده در شهر

یاکسی بدو داد، دلیل که از مال دشمن به قدر آن، چیزی بیابد. اگر بیند پلنگی را بکشت، دلیل که از اتعبیر خواب پلنگسلام روی بگرداند و در او هیچ خیر نباشد.

تعبیر خواب پلنگ

آخرین بروز رسانی در : شنبه 1 آبان 1395

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.