همه چیز در مورد “تعبیر خواب عقرب” زرد و سیاه و بزرگ

تعبیر خواب عقرب | تعبیرخواب عقرب | tabire khab

تعبیر خواب عقرب,تعبیر خواب عقرب سفید,تعبیر خواب عقرب زرد,تعبیر خواب عقرب سیاه بزرگ,تعبیر خواب عقرب قرمز,تعبیر خواب عقرب گزیدگی,تعبیر خواب عقرب سبز,تعبیر خواب عقرب زرد رنگ,تعبیر خواب عقرب قهوه ای,تعبیر خواب عقرب سیاه وزرد,تعبیر خواب عقرب سفید بزرگ,تعبیر خواب کژدم سفید,تعبیر خواب دیدن عقرب سفید,تعبیر خواب کشتن عقرب سفید,تعبیر خواب نیش عقرب سفید,تعبیر عقرب سفید در خواب,تعبیر خواب نیش زدن عقرب سفید,تعبیر دیدن عقرب سفید در خواب,تعبیر خواب عقرب زرد بزرگ,تعبیر خواب عقرب زرد مرده,تعبیر خواب عقرب زرد و سیاه,تعبير خواب عقرب زرد رنگ,تعبیر خواب کژدم زرد,تعبیر خواب کشتن عقرب زرد,تعبیر خواب نیش عقرب زرد,تعبیر خواب نیش زدن عقرب زرد,تعبیر خواب کشتن عقرب سیاه بزرگ,تعبیر خواب دیدن عقرب سیاه بزرگ,تعبیر خواب عقرب قرمز بزرگ,تعبیر خواب نیش زدن عقرب قرمز,تعبیر دیدن عقرب قرمز در خواب,تعبیر خواب کژدم قرمز,تعبیر خواب کشتن عقرب قرمز,تعبیر خواب دیدن عقرب قرمز,تعبیر عقرب قرمز در خواب,تعبیر عقرب گزیدگی در خواب,تعبير خواب عقرب سبز,تعبیر خواب دیدن عقرب سبز

تعبیر خواب عقرب , تعبیرخواب عقرب , عقرب در خواب دیدن

خواب عقرب می تواند یک خواب خوب و جذاب باشد.شاید شما هم دنبال تعبیر خواب عقرب باشید .با خواندن این مطلب به راحتی تعبیرخواب عقرب را می توانید بدانید

تعبیر خواب عقرب از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب عقرب دشمنی ضعیف است

تعبیر خواب گزیدن عقرب ،سخنی است که شما را ناراحت می کند

تعبیر خواب کشتن عقرب برتری بر دشمن است

تعبیر خواب عقرب , تعبیرخواب عقرب , عقرب در خواب دیدن

تعبیر خواب عقرب از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب عقرب سه چیز می تواند باشد

حسود – دشمن – خبر چین

تعبیر خواب عقرب از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب عقرب شما مردم را نیش بزند،بد مردم را میگویید

تعبیر خواب عقربی به خرمی خورد این است که دشمنش در مورد او فساد می کند

تعبیر خواب عقرب , تعبیرخواب عقرب , عقرب در خواب دیدن

تعبیر خواب عقرب از دید یوسف پیامبر ع

تعبیر خواب دیدن عقرب دشمن فریبکار است

تعبیر خواب عقرب وجود دشمن است

تعبیر خواب عقرب از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن عقرب این است که دشمن فریبکاری دارید که برای نابودی شما هر کاری انجام می دهد

تعبیر خواب عقرب , تعبیرخواب عقرب , عقرب در خواب دیدن

تعبیر کلی عقرب

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب عقرب، دشمن ضعیف می‌باشد.

تعبیر خواب نیش عقرب

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی عقرب تو را نیش زده است، تعبیرش این است که دشمن به تو سخن سخت و تلخی می‌زند که در اثر آن دچار غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی عقرب داری و مردم را نیش می‌زند، یـعـنـی از مردم بدگویی می‌کنی.
تعبیر مرتبط :   پادزهر  
تعبیر خواب عقرب , تعبیرخواب عقرب , عقرب در خواب دیدن

افتادن یا باریدن عقرب

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از آستانۀ خانۀ تو مار و عقرب افتاده است، تعبیرش این است که «پادشاه» یا شخصی بزرگ باعث غم و اندوه تو می‌شود.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از آسمان عقرب می‌بارد، یـعـنـی آن سرزمین دچار عذاب الهی خواهد شد (دفع بلا و گرفتاری).

ورود و خروج عقرب از اعضا

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از پیشانی تو عقرب بیرون می‌آید، تعبیرش این است که دچار رنج و سختی می‌شوی.
اگر ببینی از «آلت مردانه» تو عقرب بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی که دشمن تو خواهد بود.
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از «فرج» تو عقرب بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی که دشمن تو خواهد بود.
اگر ببینی عقرب وارد «مقعد» تو شده است، یـعـنـی دچار آسیب و ضرر و زیان خواهی شد.
تعبیر خواب عقرب , تعبیرخواب عقرب , عقرب در خواب دیدن

سایر موارد تعبیر خواب عقرب

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی عقرب را کشته‌ای، تعبیرش این است که بر دشمن پیروز می‌شوی .
تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی در شلوار تو عقرب وجود دارد، یـعـنـی دشمن با زن تو فساد می‌کند.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی عقرب را با میل و رغبت و به راحتی می‌خوری، یـعـنـی دشمن با تو فساد می‌کند.
امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای عقرب عبارتند از: 1- دشمن 2- شخص حسود 3- سخن‌چین
تعبیر خواب عقرب مانند تعبیر خواب سگ دشمن است با این تفاوت که عقرب دشمنی ضعیف تر است

تعبیر خواب عقرب | عقرب در خواب دیدن | تعبیر خواب

122 comments

 1. عقرب یا کژدم در خواب دشمنی است که آماده صدمه زدن به شخص است و اگر کژدم را در حال حمله کشت، بر دشمن پیروز می شود.

 2. اگر کسی خواب ببیند که عقربی را خورد، دشمن او نسبت به زنش خیانت می ورزد.

 3. امام صادق (ع) می فرماید: دیدن کژدم در خواب بر سه وجه است:
  دشمن،
  حاسد،
  سخن چین.

 4. آقای حسنی

  محمد ابن سیرین می گوید: دیدن کژدم به خواب، دلیل بر دشمنی ضعیف است.

 5. اگر ببیند کژدم او را بگزید، دلیل که دشمنی او را سخنی سخت گوید، چنانکه غمگین شود

 6. اگر دید کژدمی را بکشت، دلیل که بر دشمنی ظفر یابد.

 7. ابراهیم کرمانی می گوید: اگر دید کژدمی داشت و مردم را می گزید، دلیل که بَدِ مردم را بگوید.

 8. دیدن عقرب به خواب، دلیل بر دشمنی ضعیف است.
  اگر بیند عقرب او را بگزید، دلیل که دشمنی او را سخنی سخت گوید، چنانکه غمگین شود.
  اگر دید عقربی را بکشت، دلیل که بر دشمنی ظفر یابد.

 9. یوسف نبی علیه السلام گوید:
  دیدن عقرب دشمن مکاره بود
  دیدن عقرب دشمن بود

 10. آنلی بیتون مى‏گوید:

  دیدن عقرب در خواب ، نشانه آن است که دوستان ریاکار برای نابود ساختن زندگی شما از هر فرصتی استفاده خواهند کرد

 11. خواب دیدم تعداد زیادی عقرب کنار تخت خوابم بودن، ولی من توجهی نکردم.

 12. رفتن عقرب در گوش آدم بخاطر کم به دیگری در محیط اداری . که ابتدا حمله به قسط گردنم کرد و بعد ناکامی عقرب دیگری از ارتفاع افتاد و وارد گوشم شد و با تلاش نیمی بیرون آمد و از خواب پریدم . بعد اذان صبح و خواندن نمازم بود که بیدار شدم ساعت 7 بود

 13. در خواب یه عقرب زرد رو کشتم ولی نیشم زد ولی درد نداشت.

 14. دیدن عقرب در خواب به‌معنای وجود یک موقعیت دردناک یا زیانبار در زندگی است.

  • تعداد زیادی بچه عقرب سفید تو اتاق بود.که من چند تا ش رو کشتم..امروز صبح جمعه بعد از اذان این خواب رو دیدم

 15. من چند وقته که شبها خواب عقرب می بینم. عقربهای سیاه و بزرگ. البته هیچ وقت نیشم نمیزنند. چون تا میان سمتم از خواب میپرم.

 16. ديدن عقرب در خواب ، نشانة آن است كه دوستانِ رياكار براي نابود ساختن زندگي شما از هر فرصتي استفاده خواهند كرد .

 17. سلام ببينيد چند تا مورد هست يكي اينكه تعبير خواب بستگي به ساعت و زمان اون داره و حال روحي خودتون
  مثلا شايد توي تلويزيون عقرب ديدين و توي ذهن شما مونده يه همچين چيزي!!

  يا مثلا اينكه چند شبه همش همين خواب رو ميبينيد بهش فكر كرديد

 18. من در خواب دیدم که یک عقرب مرا نیش زد. تعبیر آن چیست ؟

 19. از یکی دوستان عزیز ضربه بی جهت خواهید خورد که توقع ندارید.

 20. سلام من خواب یه لاکبشت مریض دیدم که یه نیش عقرب داشت نیششم مشکی بود. یعنی چی؟

 21. خواب دیدم که یک عقرب با سرعت می آید و به پشت گردنم می چسبد که من می خوام با دستام از پشت گردنم برش دارم دستامو نیش می زنه می شه بگید تعبیرش چیه؟

 22. من دیشب خواب دیدم چند تا مار کوچیک اندازه کرم و چند تا عقرب زرد نیشم زدن میشه تعبیرشو بفرمایید.

 23. دیشب در خواب دو عقرب را دیدم یکی خیلی قوی و ضخیم و سیاه شده و دیگری کوچک باریک که این باریک دفعتاً از نظرم گم میشود

 24. فاطمه زنده بودی

  من خواب دیدم ک از کنار لانه ی عقرب ها رد میشم و یهو همشون میریزن رو بدنم و نیشم میزنن عقرب ها کوچک و زرد رنگی هم هستند تعبیر این خواب من چیست؟ لطفا پاسخ خود را ب این ای دی در تلگرام ارسال نمایید متشکرم. @miss_fafa_zb

 25. خواب عقرب زرد دیدم که اندازش حدود نیم متر بود و رو دیوار یه توالت قدیمی بود/////داخل توالتم پر از عقربهای کوچولو بود یه دونه ازین بزرگاشو زر پام له کردم نصفش از زیر پام در اومد بس که بزرگ بود

 26. خواب ديدم كه در توالت چند عقرب خانه كرده اند و به هيچ عنوان خانه شان خراب نميشود وارد شدم دو عقرب زرد كوچك بر روي من افتاد ومرا نيش نزد عقرب هاي كه چال كرده بودند سياه قرمز بزرگ بودند

 27. تو خواب سه تا عقرب سیاه بزرگ دیدم که شوهرم آورد خونه یکیش گم شد اطراف تخت خوابمون تعبیرش چیه

 28. سلام..خواب دیدم…عقرب ها شبیه کرم بزرگگ بودن..ولی من تو ذهنم میدونستم که عقربن..3تا بودن..انگار یکیشون مادر اون دو تام بچه هاش باشن…دوتاشونو با دست کشتم..یکیشونو که میخواستم بکشم نیشم زد و فرار کرد خزید زیر ی سوراخ

  • سلام من خواب دیدم که دوتاعقرب کوچیک بودیدونم بزرگ که بدنش بدن مردبورسرش عقرب که دورم می گشت ترسیدم از خواب پریدم فکرکنم اون روزغذایی پختم وبوش به بچه هایی خورده که باباشون ناراحت شده

 29. خواب دیدم پدربزرگم که تازه فوت کرده سوار ماشین مابود خوابیده بود کنار راننده ی عقرب سفید پاش نیش زد بلافاصله پاش حسابی باد کرد میشه لطف کنید تعبیرش برام بزارین

 30. سلام ترو خدا کمکم کنید….من یک پسر شش ماه خیلی شیرین دارم دیشب توی خواب دیدم ک اونو مث همیشه خواباندمش میرم بهش سر بزنم ک میبینم هزار تا عقرب ریز ریز از همه رنگ دورشه میرم برش دارم ک نیشش نزنن اما اونا هم پسرم و هم خودمو نیش میزنن

 31. خواب ديدم تو اتاق نشسته بودم دستم كبود و سفت شده بعد يكي بهم گف عقرب نيشت زده!

 32. باسلام و عرض خسته نباشید من خواب دیدم عقرب سیاهی در زیر خاک دنبال دوستم میرود وقصد نیش زدن او را دارد و من او را کشتم و بعد در بیابان به راه خود ادامه دادم که عقرب زنده شد و این بار دنبال من افتاد یه بار دیگه کشتمش ولی بازم زنده شد و من از خواب پریدم تعبیر خواب من چیست منتظر جواب هستم با تشکر

 33. خواب دیدم چند عقرب سیاه را کشتم

 34. سلام .با عرض پوزش .مرا یک عقرب زرد در عالم واقه و در منزل نیش زده است.معنای ان چیست؟

 35. خواب دیدم یه عقرب زرد بامن حرف میزنه میخاد بهم حمله کنه بابام خودشو جلوم میندازه که نیش میخوره ولی بعم میکشتش

 36. خواب دیدم روی کمرم یک چیزی راه میرفت گفتم وای یکی اینا بگیره یه موجودیه پشتم تا اینکه خودم گرفتمش واون دستم را نیش زد اونم خیلی ترسیده بود ومن دمش را کندم و انداختمش اونطرف

 37. خواب دیدم یک عقرب که سمش کور میکنه یکی از فامیلامو نیش زد و کور شد

 38. من خواب دیدم خونمون پر شده عقرب مثل مورچه بعد یه عقرب سفیدم چسبیده کف پای من منم میکنمش و میندازمش تو کوچه بعد از دیوار یکی از همسایه ها میره بالا بعد یه عقرب مشکی هم میاد چنتا بچه عقرب و ول میکنه تو اتاق همه خونواده هم هستن

 39. خواب دیدم که بیش از ده عقرب را نیششان را کشیدم مگر عقرب نیش دارد عقربها همگیشان زرد رنگ بودنند

 40. من خواب دیدم 2تا عقرب به مچ پام چسبیده و جدا نمیشه وهرجا میرم با من هست رنگشون قهوه ایی تیره و بزرگ بودن

 41. خواب دیدم یه عقرب بزرگ روی گردنمه!یه بار دیگه هم خواب دیدم زیر پام! :sigh:

 42. من خواب دیدم عقربی نیشم زده و خانواده ام ناراحت منتظر مرگ من هستن اما من نمیمیرم

 43. خواب دیدم عقرب انگشت شصت پایم را نیش زد. جای نیش درد میکرد. دنبال چیزی میگشتم که زهرش را دربیاورم که پیدا نکردم،…. از خواب بیدار شدم

 44. سلام اقا من خواب دیدم ی عقرب سیاه بزرگ ب شکل اژدها دنبالمه همه سعی در کشتنشو داریم ک یهو یکی از داداشام گفت ک این سحره بر علیه تو وبعد با گفتن ی چیزی یهو نیش عقرب از جلش در اومدو ب طرفی پرت شدو من با چوب کشتمش “”لطفا تعبیر خوابشو برام بفرسین

 45. من خواب دیدم 3 تا عرقب تو خونمون هست هر 3 تاشون هم خیلی بزرگ بودن فکر کنم اندازه یه بالشت بزرگ داشتن زایمان میکردن بچه هاشون هم زیاد بودن یکیشون فکر کنم زرد بود 2تای دیگه هم سیاه بودن میشه خوابمو تعبیر کنین 😡

 46. خواب دیدم عقرب خیلی درازی در دست خاله ام هست و باهاش بازی میکنه بعد عقرب اومد سمت من و از زانو نیشم زد و بلافاصله عقرب مرد! تعبیر این خواب چیه؟

 47. خواب دیدم عقرب کوچک انگشت اشاره دستم نیشم زد بعدازناپدیدشد البته دونفر بودیم زانگشتم کلی چرک اومد زآخرخون آمد

 48. خواب دیدم عقرب زرد رنگ بزرگی بهم حمله کرد ممنون میشم تعبیرشو بفرستید.

  • خواب دیدم یک عقرب بزرگ شاخ و برگ داشت به من حمله کرد و من فرار کردم وقتی حمله می کرد می پرید

 49. خواب دیدم یک عقرب زرد رویپای بابام بود و کشتمش همون موقع یه عقرب خیدلی کوچیک هم اومد اون رو هم کشتم , تعبیرش چی میشه ؟

 50. خواب دیدم چندتا عقرب سیاه دورو برمن من با یه چوب بلند دمشونو قطع میکردم تا نیشم نزنن

 51. ديدن عقرب دشمن است

 52. خواب دیدم اونقدر صدام زیباست که همه میشنوند لذت میبرن بعد اون کسی که دوستش دارم اومد پیشم واسه اونم آواز میخوندم با صدای بلند

 53. سلام خواب دیدم شلوارم از قسمت زانو پاره شده واز اونجا عقرب زرد کوچک میپرن بیرون بعد منم اونارو میکشم که یهو دیدم یک عقرب سیاه اومد جلوم از خواب پریدم

 54. خواب دیدم کسی که خیلی دوسش دارم با یه عقرب بزرگ از عمد ترسوندم

 55. خواب دیدم یک عقرب زرد بزرگ در اب با یک ماهی در حاله مبارزست و من هم جلوی انها وایستادم

 56. تو خواب دیدم یه اتاق پراز عقرب عنکبوت ومورچه هست من اینهرو با جارو کشیدم ولی دوباره سه چهارتا در اومدن یکشم از پای چپم میرفت؟

 57. :roll:: 🙁 خواب دیدم یک عقرب زرد جلوی پای من است ونیش نمی زند

 58. سلام من خواب دیدم سه تا عقرب بودن دوتاش شبیه هم یکیش فرق داشت اونکه فرق داشت وسط قرار گرفته بود و پشت بازوم نیششون رو هم فرو کرده بودم اصلا نه احساس دردداشتم نه نیش می‌زند فقط همونجا بودند کاریم نمیتونستم بکنم چون اگه میکندمشون نیششون تو بدنم میموند تعبیرش چیه؟؟؟

 59. خواب دیدم که تو یه جمعیتی دارم می دوم و همه از هم فرار می کنن دقت کردم دیدم عقرب به همه چسبده نمی دونم انگار از اسمان عقرب می بارید

 60. سلام،خواب میدیدم عقرب سیاهی بال دار سعی میکنه پرواز کندوبه سمت بالا بیادکه با دست وچیزی که دم دستم بودسعی میکردم بندازمش زمین وبعدازچندبارتلاش عقرب برای بالاآمدن زدم افتادزمین که بافشاری که با پا بهش وارد کردم زهرشو به سمت دیوار خالی کردوبا اینکه کفش پام بودبدن عقرب را خیلی واضح حس میکردم درهمین حین ساعت حدود ۷ صبح از خواب پریدم.با تشکر

 61. سلام من خواب دیدم که یک عقرب سیاه دنبالم میکنه و دمشو که نیشش محسوب میشرو به طرفم پرتاپ میکنه ولی موفق نمیشه که منو بزنه . بعد تو خواب زنداییم میزنه و عقربو با چاقو تیکه تیکه میکنه . تعبییرش چی هست?

 62. مهدی زارع

  خواب دیدم پدرم که سه ساله فوت کرده از ذهنش عقرب بیرون آورد و گفت راحت شدم و با هم رفتیم

 63. ن دیشب خواب دیدم عقرب ها در حال زایمان بودند من وقتی دیدمشون میخواستم فرار کنم که میوفتم رو شون بلند میشم میرم خونه اما تمام بچه عقربا به پشتم کمرم یکیشون وارد رونم شده بود خیلی ترسیدم به نظر شما این چه مهنی میده

 64. امیر علی

  سلام، خواب دیدم یه عقرب زرد رو سقف خوته ظاهر شد، بعد من زدم افتادو با چاقو تکه تکه ش کردم، دوباره دیدم سه تای دیگه در سقف ظاهر شدن، منم دنبال حشره کش میگشتم که بزنمشون، کیشون به آشپز خانه فرار کرد، و من از خواب بیدار شدم
  ،بنظرتون چه تعبیری داره،؟

 65. اگه‌ کسی میدونه لطفا بگه من خواب دیدم عقربی سیاه بزرگ با چشمایی قرمز رو به رومه منم رو زمین افتادم اونم منو نگاه مکنه من سعی کردم اروم اروم برم عقب دوستمم کنارم بود فک کنم صدام کرد منم نمیدونم چرا یهو یه حسی گرفتم که از عقرب بزرگ نترسم بعد اومدم اروم اروم برم عقب اون نیششنو میلرزوند منم حس میکردم دارم میلرزم که حس کردم منو نیش زد ولی من بعدش تا اونجایی که یادمه پاشدم و فرار کردم

 66. عقرب قهوه ای بزرگی سر راهم بود که وقتی به هش نزدیک میشدی حمله میکرد و سایزش دو برابر میشد منم با دخترم بودم و از ترس عقرب تصمیم گرفتم از مسیر دیگری برویم. واز خواب پریدم.

 67. در خواب دیدم عقربی سیاه قصد دارد از پنجره وارد خانه ام شود اما من پنجره را بستم و اون پشت شیشه ماند بعد تبدیل به بلبل زیبایی شد با دم آبی فیروزه ای و تن زرد, بعد دیدم در دست شوهرم هست و در خانه ام, بعد دیدم ی بلبل کوچیکتر هم پشت شیشه خودش رو به شیشه میکوبه و قصد آمدن به داخل خانه رو داره اما ندی م بیاد و از خواب پریدم.

 68. سلام.خسته نباشید.باعرضه پوزش من توخواب دیدم ک چندین عقربه کوچک قهوه ایه مایل ب قرمزازسره آلتم بیرون امدن ک که انهاراکشتم وهرباردست ب التم میزدم جهت بیرون راندنه انها.هی درمیومدن و من اونارومیکشتم.لطف کنید جهت تعبیره این خواب منو آگاه کنید.مرسی.

 69. سلام.باعرضه پوزش من خواب دیدم ک از آلتم هی عقربه کوچیکه قهوه ای مایل ب قرمز بیرون میاد و من هی میزنم میکشمشون.لطفا تعبیره خوابه اینو بهم بگین.مرسی.

 70. سلام.باعرضه پوزش من خواب دیدم ک از آلتم هی عقربه کوچیکه قهوه ای مایل ب قرمز بیرون میاد و من هی میزنم میکشمشون.لطفا تعبیره خوابه اینو بهم بگین.مرسی.

 71. من متاسفم برای خودم اخه نمیدونم یعنی چی این حرفها اخه یه دلیل علمی براش بیارید عقرب یه حیوون مفیده برای طبیعت چرا به خاطر چهرش این حرفا رو میزنید دست از خرافات بردارید درگیریهای فکری میتونه هر خوابی رو برامون به ارمغان بیاره

 72. خواب دیدم یه گربه قشنگ و یک عقرب زرد از حانه ما فرار میکنند دنبالشان کردم اما نرسیدم که بگیرم

 73. درخواب دیدم عقرب پشت شانه چپ من را نیش زد و من بی حرکت و خشک زده شدم تعبیرش چیست؟

 74. دیشب در خواب دیدم عقرب پشت شانه چپ من را نیش زد طوری که دیگر توان حرکت نداشتم و خشکم زد تعبیر چیست؟

 75. سلام من دیشب خواب دیدم یه عقرب مرده منو نیش زد حالا جای نیشعقرب هم یه چیزی عین چرک بیرون اومد و همینطوری اویزون بود

 76. من دیروز دیدم عقربی را می کشم و به اون هجوم می آورم ولی اون به من هیچ چیزی نمی‌کند؟

 77. خواب دیدم چن تا عقرب رو کشتم و تعداد زیادی عقرب در حیاط خونمون هست

 78. خواب دیدم توی رخت خواب وتوی تشک بازکردم پربچه عقرب زرودمثل دونه برنج انقد زیاد بودند البته یه سری درشت هم ازدرمیومدن توالبته همه روکشتیم

 79. علی خان

 80. باسلام.من خواب دیدم بیداربودم.بعدکه بیدارشدم دیدم خواب بودم لطفا تعبیرش چیه

 81. باعرض سلام.من دیشب خواب دیدم یه ماری تو یه قفس بزرگی توخونمون بودبعدش ازقفس اومدبیرون من یه چوب زدمش دوباره رفت توقفس تعبیرش چیه

 82. سلام خانمم در خواب دیده یک عقرب خیلی بزرگ داخل خانه شده و به دنبال بچه هایم بوده تعبیر چیست

 83. سلام من خواب دیدم لا تشکا خونه پره عقربه ،رنگاشم سیاه و سفید و قهویی بود تعبیرش چیه

 84. خواب دیدم تو خونمون عقرب زرد به من حمله میکنه و مامانم که فوت شدن ، اونو میکشه تقریباً

 85. خواب دیدم تو خونمون عقرب زرد به من حمله میکنه و مامانم که فوت شدن ، اونو میکشه تقریباً

 86. درخواب دیدم که چندتا هقرب زرد ویک عقرب سیاه دربینی من هستن ومن یکی یکی انها رودرآوردم وکشتم ولی به من اسیبی نزده بودن

  • همکارم خواب دیده من پیش اورفتم درحین درآوردن لباس ازتنم متوجه میشه کل بدنم سیاهه میزنه میبینه اون سیاهی عقرب سیاه است لطفا برام تعبیرکنید

 87. سلام همکارم خواب دیده من به خانه اورفتم درحین درآوردن لباس من ازتنم متوجه میشه کل بدنم سیاهه بعدمیپورسه ایناچین بعدر میبینه اون سیاهی روی بدنم یک عالم عقرب سیاه است

 88. خواب دیدم چند تاعقرب در خانه ی ماهستن و من دوتای اونها رو گرفتم و زهرشون رو خالی کردم و دستم ب اون زهر آلوده شد و بعد از مدتی متوجه شدم روی گونه م رو نیش زدن و مثل حالت سوختگی شده.کسی میدونه تعبیرش چیه؟

 89. سلام من خواب دیدم یک عقرب و مار دارن جلوى من باهم میجنگن

 90. سلام من خواب دیدم یک عقرب با یک مار دارن باهم میجنگن منم داشتم نگاه میکردم

 91. من خواب دیدم که یکی عقرب کنار پام و وقتی پشت پشتی راه میرفتم پشت پامو زدم بعدش از دیوار ریختن سرم

 92. سلام دوستان
  خواب دیدم که عقربی کوچک و سیاه منو گزیده ودچار آسیب شدید شدم،آنرا کشتم ولی نمرد دوباره آمد وسعی کرد نیشم بزنه ولی موفق نشد!!
  خواهشأ یکی تعبیرش کنه ممنون میشم

 93. سلام من خواب دیدم یه جامیشینم سرکوچه ایی باپدرم هستم و یهو متوجه میشوم انجا چندتا عقرب هس وقتی متوجه میشیم بلندمیشیم ولی متوجه میشم ک یه عقرب رفته توی پیراهنم روی کمرم است و ب پدرم میگویم اوتاییدم یکندومن ناچارمیشم بادست اورابگیرم‌.ولی اون منو نیش زدولی دردم نگرفت

 94. خواب دیدم داخل اتاقم کسی ک دوسش دارم عقرب های کوچیک هی‌زیاد میشن و میخان اورو‌نیش بزنن!؟
  تعبیرش چیه؟

 95. سلام من خواب دیدم یه عقرب ماده ک حامله است وضرری بهم نمیرساند راکشتم .لطفاتعبیرش روبهم بگیدباتشکر.

 96. سلام من خواب دیدم که تعدادی عقرب سیاه را کشتم

 97. خواب دیدم که با پنبه ای از داخل چشمم یک موجود در آوردم که بدنش شبیه هزار پا بود و سرش شبیه عقرب و سریع آن را داخل الکل انداختم

 98. سلام من خواب دیدیم تو حیاط خونمون نشستم که متوجه شدم یه عقرب بزرگ مشگی بحدی بزرگ بود که نمیشد با لهش کرد من سعی کردم فرار کنم ولی هرجا میرفتم میومد دنبالم و میخواست نیشم و موفق هم میشه ولی بعد بابام که صدا جیغ زدنامو میشنوه میاد اون عقرب بزرگ رو میکشه میکشه واز خواب پریدم ساعت۶ :۶ دقیقه صبح بود که از خواب پریدم

 99. سلام من خواب دیدیم تو حیاط خونمون نشستم که متوجه شدم یه عقرب بزرگ مشگی بحدی بزرگ بود که نمیشد با لهش کرد من سعی کردم فرار کنم ولی هرجا میرفتم میومد دنبالم و میخواست نیشم و موفق هم میشه ولی بعد بابام که صدا جیغ زدنامو میشنوه میاد اون عقرب بزرگ رو میکشه میکشه واز خواب پریدم ساعت۶ :۶ دقیقه صبح بود که از خواب پریدم

 100. در خواب دیدم ک عقرب دنبالم میگشت او را از نصف قطع کردم پرواز کرد و باز دنبالم‌میگشت

 101. در خواب دیدم ک عقرب دنبالم میگشت او را از نصف قطع کردم پرواز کرد و باز دنبالم‌میگشت

 102. خواب دیدم یک عقرب بزرگ قرمز منو خواست نیش بزنه تعبیرش چیست؟

 103. خواب دیدم که یک عقرب بزرگ قرمز خواست مرا نیش بزند تعبیرش چیست؟

 104. سلام،خواب دیدم مادرم میخواد عقرب زرد رو بکشه،تعبیرش چیه؟

 105. سلام,خواب دیدم یک عقرب زرد نه چندان بزرگ روی پیراهن پسری بود که دوستش دارم ولی اون عقرب نه کسی رو نیش زد نه حتی از روی پیراهن کنار میرفت,میشه تعبیرشو بهم بگید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.