تعبیر خواب تصادف

تعبیر خواب تصادف | تعبیرخواب تصادف | tabire khab

تعبیر خواب تصادف,تعبیر خواب تصادف ماشین,تعبیر خواب تصادف ماشین با انسان,تعبیر خواب تصادف و مرگ,تعبير خواب تصادف كردن,تعبير خواب تصادف با ماشين,تعبیر خواب تصادف با موتور,تعبیر خواب تصادف با اتومبیل,تعبیر خواب تصادف موتور,تعبیر خواب تصادف اتوبوس,تعبیر خواب تصادف ماشین و مرگ,تعبیر خواب تصادف ماشین با دیوار,تعبیر خواب تصادف ماشین با موتور,تعبیر خواب تصادف ماشین دیگران,تعبیر خواب تصادف ماشینها,تعبیر خواب تصادف ماشین بدون سرنشین,تعبير خواب تصادف با ماشین,تعبیر خواب تصادف با ماشین,تعبیر خواب تصادف منجر به مرگ,تعبير خواب تصادف كردن و مردن,تعبير خواب تصادف كردن با موتور,تعبير خواب تصادف كردن ماشين,تعبير تصادف كردن در خواب,تعبير خواب تصادف كردن با ماشين,تعبیر خواب تصادف ماشین با آدم,تعبیر خواب دیدن تصادف با ماشین,تعبیر خواب تصادف با موتور سیکلت,تعبير خواب تصادف با موتور,تعبیر خواب تصادف موتور با ماشین,تعبير خواب تصادف اتوبوس,تعبیر خواب تصادف با اتوبوس

تعبیر خواب تصادف , تعبیر خواب تصادف ماشین , تعبیر خواب تصادف ماشین با انسان , تعبیر خواب تصادف و مرگ

خواب تصادف یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم تصادف در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب تصادف می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب تصادف را مطالعه نمایید و متوجه شوید تصادف چه تعبیری دارد

تعبیر خواب تصادف از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب تصادف کردن ، اخطار جدی برای شماست که مواظب خطرهای اطرافتان باشید

تعبیر خواب تصادف در حال اتفاق افتادن ، تلاش برای رسیدن به هدف با تمام توان و قدرت است

تعبیر خواب تصادف | تصادف در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 105 عدد

 • ترک کردن ايستگاه بيشتر به وسيله قطار و در مجموع با اتومبيل و هواپيما از نظر عبدوس تعبير شگفتي دارد

 • فرويد دريافت که روياي ترک ايستگاه به تعبير دريافت و درک عزيمت به جهاني ديگر است . ترک ايستگاه در مجموع يعني حرکت از جايي به مقصدي نا معلوم حالا اين حرکت با ماشين يا اتوبوس يا کشتي يا قطار فرقي نمي کند.

 • اگر بيننده از ايستگاه به مقصدي نا معلوم حرکت کرد ، در رويا نشانگر مرگ و آرزوي آن از طرف خواب بين و بالاخره نزديک شدن مرگ او است.

 • تعبیر خواب اتومبیل و تصادف

  تعبیر خواب تصادف کردن و دیدن اتومبیل در خواب چه نشانه هایی در واقعیت و زندگی روزمره خواهد داشت؟

  عبدوس گويد:
  ترک کردن ايستگاه بيشتر به وسيله قطار و در مجموع با اتومبيل و هواپيما از نظر عبدوس تعبير شگفتي دارد
  فرويد دريافت که روياي ترک ايستگاه به تعبير دريافت و درک عزيمت به جهاني ديگر است . ترک ايستگاه در مجموع يعني حرکت از جايي به مقصدي نا معلوم حالا اين حرکت با ماشين يا اتوبوس يا کشتي يا قطار فرقي نمي کند.

  فرويد عقيده دارد :
  اگر بيننده از ايستگاه به مقصدي نا معلوم حرکت کرد ، در رويا نشانگر مرگ و آرزوي آن از طرف خواب بين و بالاخره نزديک شدن مرگ او است.

  مولف گويد :
  با اينکه ماشينهاي سواري در جامعه زياد شده است و تغريبا اکثر افراد مي توان گفت از اين وسيله استفاده مي کنند ولي هنوز يک وسيله تجملاتي براي عده اي مي باشد
  خريدن اتومبيل بزرگي و عزت و جاه
  مسافرت با اتومبيل غم واندوه
  کار کردن با اتومبيل بدست آوردن سود زياد
  تصادف با اتومبيل گرفتاري ومشکل بزرگ
  اگر ماشين او زير خاک پنهان شده بود و آن را از آنجا بيرون کشيد نشانه آن است که از مشکلات بزرگ بوجود آمده رهائي خواهد يافت

 • اگر خواب ببينيد مشغول رانندگي هستيد ، دلالت بر آن دارد كه در كار و زندگي خود تغييري مي دهيد و اين تغيير باعث نشاط و خوشحالي شما مي شود.

 • اگر خواب ببينيد هنگام رانندگي ، ماشين شما خراب و متوقف مي شود ، دلالت برآن دارد كه خوشگذراني به آن حدي كه شما انتظار داريد ، ادامه نمي يابد.

 • اگر خواب ببينيد از مقابل ماشيني كه در حال حركت است فرار مي كنيد ، دلالت بر آن دارد كه به درستي از رقابت و هم چشمي پرهيز مي كنيد.

 • اگر در خواب ديديد كه با كسى در اتومبيل همسفر شده‏ايد، نشانه‏ى آن است كه با ديگران روابط خوبى پيدا خواهيد كرد. اگر در خواب اتومبيلى خريديد، نشانه‏ى آن است كه در كارها موفق مى‏شويد. اگر در خواب اتومبيلتان آسيب ديد به معناى آن است كه صدمه‏ى مالى به شما مى‏رسد.

 • تعبیر خواب اتومبیل و تصادف

  تعبیر خواب تصادف کردن و دیدن اتومبیل در خواب چه نشانه هایی در واقعیت و زندگی روزمره خواهد داشت؟

  عبدوس گويد:
  ترک کردن ايستگاه بيشتر به وسيله قطار و در مجموع با اتومبيل و هواپيما از نظر عبدوس تعبير شگفتي دارد
  فرويد دريافت که روياي ترک ايستگاه به تعبير دريافت و درک عزيمت به جهاني ديگر است . ترک ايستگاه در مجموع يعني حرکت از جايي به مقصدي نا معلوم حالا اين حرکت با ماشين يا اتوبوس يا کشتي يا قطار فرقي نمي کند.

  فرويد عقيده دارد :
  اگر بيننده از ايستگاه به مقصدي نا معلوم حرکت کرد ، در رويا نشانگر مرگ و آرزوي آن از طرف خواب بين و بالاخره نزديک شدن مرگ او است.

  مولف گويد :
  با اينکه ماشينهاي سواري در جامعه زياد شده است و تغريبا اکثر افراد مي توان گفت از اين وسيله استفاده مي کنند ولي هنوز يک وسيله تجملاتي براي عده اي مي باشد
  خريدن اتومبيل بزرگي و عزت و جاه
  مسافرت با اتومبيل غم واندوه
  کار کردن با اتومبيل بدست آوردن سود زياد
  تصادف با اتومبيل گرفتاري ومشکل بزرگ
  اگر ماشين او زير خاک پنهان شده بود و آن را از آنجا بيرون کشيد نشانه آن است که از مشکلات بزرگ بوجود آمده رهائي خواهد يافت

  محمدبن سيرين گويد:
  اگر به خواب بيند بر گردون نشسته بود و گردون مي رفت دليل بر شرف و بزرگي است. اگر ديد پادشاه گردوني به وي داد، دليل كه از پادشاه بزرگي يابد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
  ديدن گردونه بر هشت وجه است.
  اول: عزو جاه (عزت و آبرو).
  دوم: ولايت وفرمانروايي.
  سوم: مرتبه ومنزلت.
  چهارم: بزرگي.
  پنجم: هيبت.
  ششم: خرمي (شادماني و سرور).
  هفتم: رفعت.
  هشتم: اساني كارها.

  آنلي بيتون مى‏گويد:
  1ـ اگر خواب ببينيد مشغول رانندگي هستيد ، دلالت بر آن دارد كه در كار و زندگي خود تغييري مي دهيد و اين تغيير باعث نشاط و خوشحالي شما مي شود.

  2ـ اگر خواب ببينيد هنگام رانندگي ، ماشين شما خراب و متوقف مي شود ، دلالت برآن دارد كه خوشگذراني به آن حدي كه شما انتظار داريد ، ادامه نمي يابد.

  3ـ اگر خواب ببينيد از مقابل ماشيني كه در حال حركت است فرار مي كنيد ، دلالت بر آن دارد كه به درستي از رقابت و هم چشمي پرهيز مي كنيد.

  4ـ اگر زن جواني خواب ببيند به جستجوي اتومبيلي مي گردد ، دلالت بر آن دارد كه براي جلب حمايت فردي تلاش مي كند ، اما موفق به جلب حمايت او نمي شود.

  ليلا برايت مى‏گويد:
  اگر در خواب ديديد كه با كسى در اتومبيل همسفر شده‏ايد، نشانه‏ى آن است كه با ديگران روابط خوبى پيدا خواهيد كرد. اگر در خواب اتومبيلى خريديد، نشانه‏ى آن است كه در كارها موفق مى‏شويد. اگر در خواب اتومبيلتان آسيب ديد به معناى آن است كه صدمه‏ى مالى به شما مى‏رسد.

  درکتاب سرزمين روياها آمده است :
  خواب يك اتومبيل : خبرهاي با عجله فراوان براي شما فرستاده ميشود .
  شما يك اتومبيل داريد : يك هديه مهم دريافت ميكنيد.
  به تنهايي رانندگي ميكنيد : بزودي تغيير وضعيت كلي خواهيد داشت.
  به اتفاق خانواده در اتومبيل هستيد : بايد از خودتان در مقابل صجبتهايي كه درباره شما مي كنند دفاع كنيد.
  با معشوقتان در اتومبيل هستيد: بايد بيشتر بر هوسهايتان غلبه كنيد.
  با نامزد يا دوستتان در اتومبيل هستيد: نقطه ضعفهاي شما نمايان ميشود.
  به اتفاق اشخاص ديگر در اتومبيل هستيد: از قبول خبرهاي نادرست بپرهيزيد .
  يك تصادف اتومبيل : علامت رسيدن پول
  اتومبيل واژگون ميشود ولي شما جان سالم بدر ميبريد : از رقيب بپرهيزيد.
  به اتفاق دوستان در يك اتومبيل هستيد : بزودي به يك راز پي ميبريد.
  به اتفاق يك زن در اتومبيل هستيد : به واسطه يك رسوايي بدنام خواهيد شد

 • اگر خواب ببينيد تصادف كرده ايد ، نشانة اخطاري جدي براي شماست تا حدي از هر گونه سفر حذر كنيد . زيرا زندگي شما به خطر خواهد افتاد

 • اگر خواب ببينيد تصادفي در حال اتفاق افتادن است ، دلالت بر آن دارد كه شما با تمام توان براي رسيدن به هدفي تلاش خواهيد كرد كه افراد ديگري نيز براي رسيدن به همان هدف تلاش مي كنند ، اما آنها پيروز نمي شوند و ثروت خود را در اين راه از دست مي دهند ، و شما به خواستة خود خواهيد رسيد .

 • خواب دیدم که دوستم یه ماشین 206 خریده بود و من می خواستم ماشینو براش ببرم داخل خونه که یهو دیدم در بسته است و محکم کوبیدم تو در خونشون. 🙁
  لطفا تعبیرشو برام بفرستین. ممنون

 • تو با دوستت ضرر ها وزیان های یکسان می بینید و این نشان دهنده ی
  به خطر افتادن جان شما دو نفر است و باید از هر کاری که می دانید برای شما خطر ناک است پرهیز کنید

 • سلام_اولای صبح بود یه بار بیدار شدم و خوابم برد دوباره بعد خواب دیدم که دارم با موتور تو روستامون میگردم_یهو میزنه به سرم که بیام شهرمون_تو راه میبینم یه 405 با یه کامیون تصادف کرده ولی واقعا نمیدونم کامیون بده یا اتوبوس چون شکلش کامیون بود

 • تعبیرش اینه که 206 گرون شده نمی تونی بخری خخخخخخخخخخخخخخخ خخ

 • خواب دیدم برادرم با ماشین اون یکی برادرم تصادف کرده و داره از دنیا میره
  لطفا تعبیرشو بهم بگین ممنون

 • من خواب دیدو که یه هواپیما سقوط کرده. تعبیرش چی مشیه ؟

 • این که دیگه تعبیر نداره رانندگی بلد نیستی چرا ماشین سوار میشیییی

 • سلام من خواب ديدم پدرم ومادرم وبرادرم تصادف كردند وسروصورتشون خون الود شده ولي حالشون خوبه ولي من خيلي گريه ميكنم وجيغ ميكشم لطفا تعبيرشو برام بگيد مرسي

 • دیدن خون در خواب باطل میکنه خواب و در هر شرایطی

 • من خواب دیدم که با دوستم داشتم راه می رفتم که یک ماشین به دوستم خورد و دوستم داد کشید تعبیرش چیه؟!

 • خواب دیدم مامانم 207 ثبت نام کرده بود قرار تحویلش بود شوهر خواهرم اونو اورده بود اما تصادف کرده بود باهاش تو خواب میگفت کسی دیگه با این تصادف کرده یعنی ماشینو دیدم که نصفش خراب شده بود207 نوک مدادی بود خواهش میکنم بگید تعبیرشو خیلی مهمه

 • سلام من خواب ديدم که تصادف کردم و درحين تصادف مادرشوهرم بامن درحال جدال است لطفا” تعبيرش را به من بگو

 • خواب دیدم یه ماشین داره میاد به سمتم اما سریع خودمو کنار کشیدم و در عوض اون ماشین به جای من خورد به ماشینم.
  تعبیرش چیه
  بعد دیدم که وقتی ماشینم پارک بوده یکی بهم زده و رفته . چه تعبیری داره

 • خواب ديدم با يك ماشيني كه براي كار تحويل گرفته بودم مسيري رو داشتم اروم ميرفتم كه پسر بچه اي سريع اومد و رفت زير ماشينم و له شد و صدايي وحشتناك شنيدم

 • خواب ديدم خواهر به خاطر من تصادف كرد :cry::

 • بین ساعت 2-4، حواب دیدم شدید تصادف کردم وسر وپام له شده بود!
  ذهنم آشفت است لطفا جواب بدید

 • خواب دیدم من و شوهرم با ماشینمون تصادف کردیم ! امروز هم قراره بریم سفر لطفا تعبیرش رو زودتر به من بگید
  ممنون

 • من ديشب خواب ديدم كه تو كوچه خودمون ماشينم با يه سرعت كم چپ ميكرد. زيادم اسيبى به ماشينم نميرسيد.

 • سلام خواب دیدم میخواستم از خبابون رد بشم یه ماشین میخوره به یه ادم غریبه سرعت ماشن زیاد بود اما اون مرده سالم بود منم از شدت ترس گریه کردم

 • سلام خواب دیدم دارم با دوستم از خیابون رد میشم یه ماشین زیرش میکنه
  میشه تعبیرشو بگین

 • خواب زن دروغ

  • خواب ظن چپه . یعنی خوابی که یقین نداره ، مثلا با شکم پر بخوابه یا فکرش خیلی مشغول یه چیزی باشه خوابشو ببینه و …. ظن با زن خیلی فرق میکنه

 • خواب زن دروغ نیست خواب زن چپه

 • خواب دیدم با دختر عموم به سمت برادرم می رفتم بع د موقع برگشت مینیبوس می خواست ما رو بزنه ولی نتونست تعبیر کن برام

 • خواب دیدم زن عموم در حال دعا کردن , 82 عدد تسبیح از زمین در اومد . توخوب میخواستم برم از ون تسبیح ها بردارم که از خواب پریدم

 • سلام ببخشيد من دوستم خواب ديده كه من تصادف كردمو تو كمام و كل خانوادمم جمعن بيمارستان و كليه هام اسيب دده ميخوان بم پيوند بزنن تعبيرش چي ميشه توروخدا بگين خيلي استرس دارم

 • خواب ديدم که بابام داشت ماشين مي روند بعد يک دفعه تصادف

  کرديم و سر من از پنجره اومد بيرون. 😡

 • سلام من دیشب خواب دیدم یه هواپیما با خونه ای که توش بودم برخورد کرد :'(

 • من خواب دیدم دارم رانندگی میکنم بعد ترمز میزنم ماشین پشتی که دختر عمومه میخوره به من….میشه تعبیرشو برام بفرستید

 • خواب ديدم تو ماشين هستم يك دفعه ماشين حدود پنج يا شش دور مي چرخه و همه سالم هستند و فقط من صورتم خونيه

 • اگر در خواب ديديد كه با كسى در اتومبيل همسفر شده‏ايد، نشانه‏ى آن است كه با ديگران روابط خوبى پيدا خواهيد كرد. اگر در خواب اتومبيلى خريديد، نشانه‏ى آن است كه در كارها موفق مى‏شويد. اگر در خواب اتومبيلتان آسيب ديد به معناى آن است كه صدمه‏ى مالى به شما مى‏رسد.

 • من در خواب سقوط یک هواپیما را در نزدیکی خودم دیدم. البته به من آسیبی نرسید. تعبیرش را می خواستم. ممنون.

 • خواب دیدم که با یه ماشین همراه خانوادم تصادف کردیم.

 • سلام خواب دیدم کسی که دوستش دارم به خاطر من تصادف کرده

 • من خواب دیدم یه نفری که ازش روی خوش ندیدم و خیلی نفرینش میکنم ؛ تصادف کرده و به کما رفته
  تورو خدا بگید تعبیرش چی میشه ممنون

  • خوابدیدم دوستم با کامیون قرمزتصادف کرده و پای راستش قطع شده ولی خون نیامد

 • من خواب دیدم تصادف شد یک نفر از نصف شد خیلی وحشناک بود

 • مادرم خواب دیده من پسرش با ماشین تصادف میکنم تعبیرش چیه

 • من خواب دیدم که جلوی چشمام یه شخصی که میشناختم تصادف کرد و مرد

 • سلام خواب دیدم خانواده تو ماشین بودن با فامیلا همه تصادف‌کردن اما هیشکی صدمه ندید 😉

 • سلام. من خواب. ديدم كه. يكي از. عزيزانم. در شب. با. يك. ماشين غول. پيكري. تصادف. كرد. و. إز دره. پرت. شد پاين تعبير. اين. خواب. چيه.

 • سلام من خواب دیدم پدرم درای ماشینی است و با آن تصادف کرده وماشین مقابل خیلی خسارت دیده درحالی که ماشین پدرم خسارت ندیده وپدرم خسارت را نقد به طرف داده
  منتظر جوابتان هستم باتشکر

 • سلام در خواب دیدم یک ماشین نو خریدم فامیل بنده که تازه فوت شده با ماشین بنده تصادف کرده

 • اگر خواب‌ ببینید که‌ پشت‌ فرمان‌ اتومبیلی‌ نشسته‌اید و رانندگی‌ می‌کنید، چنین‌ خوابی‌ نشانه‌بلندپروازی‌، جاه‌طلبی‌ و توانایی‌تان‌ برای‌ عبور از یک‌ مرحله‌ زندگی‌تان‌ به‌ مرحله‌ بعدی‌ است‌. در صورت‌مشاهده‌ چنین‌ خوابی‌، باید بررسی‌ کنید که‌ مسیر پیش‌ رویتان‌ هموار و صاف‌ بود یا ناهموار و پیچ‌ در پیچ‌.آیا رانندگی‌ راحتی‌ داشتید یا دشوار؟ به‌ این‌ ترتیب‌، در خواهید یافت‌ که‌ مسیرتان‌ در زندگی‌ به‌ سمت‌اهداف‌ تان‌ تا چه‌ حد آسان‌ و هموار می‌باشد. هم‌ چنین‌، بررسی‌ کنید که‌ آیا رانندگی‌ ماشین‌ را به‌ عهده‌داشتید یا کنار راننده‌ نشسته‌ بودید. این‌ نشان‌ می‌دهد که‌ در زندگی‌تان‌، نقشی‌ فعال‌ به‌ عهده‌ دارید یافردی‌ هستید منفعل‌ و کنش‌پذیر.

 • اگر مسافر ماشین‌ باشید، یعنی‌ آگاهی‌ واطلاعات‌تان‌ در زندگی‌،آینده‌ای‌ خوب‌ و درخشان‌ عایدتان‌ می‌کند، به‌ خصوص‌، اگر اتومبیل‌ گران‌ قیمت‌ و مدل‌ جدید باشد.برخی‌ دیگر از معانی‌ و تعابیر اتومبیل‌ در خواب‌، به‌ شرح‌ زیر هستند: ـ اگر روی‌ صندلی‌ عقب‌ ماشین‌ نشسته‌ باشید، چنین‌ خوابی‌ نمایانگر آن‌ است‌ که‌ به‌ دیگران‌ اجازه‌می‌دهید که‌ در زندگی‌ به‌ شما امر و نهی‌ کنند، که‌ این‌ احتمالا ناشی‌ از کمبود اعتماد به‌ نفس‌ در شما است‌. ـ اگر خواب‌ ببینید که‌ ماشین‌ دیگری‌ کاملا به‌ ماشین‌ شما نزدیک‌ شده‌ و چیزی‌ نمانده‌ بود که‌ با شماتصادف‌ کند، به‌ این‌ معناست‌ که‌ سبک‌ زندگی‌، اعتقادات‌ و باورها و اهدافتان‌ با یکدیگر در تضاد هستند. ـ اگر خواب‌ ببینید که‌ ماشین‌ دیگری‌ با اتومبیل‌ شما برخورد کرد و تصادف‌ شدیدی‌ به‌ وجود آمد،یعنی‌ در تضاد شدید با رقیبی‌ هستید که‌ باید تا جای‌ ممکن‌ از او حذر نمایید.

 • اگر خواب‌ ببینید که‌ داخل‌ ماشینی‌ هستید که‌ دچار نقص‌ فنی‌ شده‌ است‌ و حرکت‌ نمی‌کند، یعنی‌لذتی‌ را که‌ توقع‌ دارید، نمی‌برید. ـ اگر خواب‌ ببینید که‌ داخل‌ ماشینی‌ در حال‌ پرواز هستید، یعنی‌ بر مشکلات‌ و گرفتاری‌های‌ فعلی‌زندگی‌تان‌، غلبه‌ خواهید کرد و به‌ اهداف‌ مورد نظرتان‌ دست‌ می‌یابید. هم‌ چنین‌، به‌ تعابیر “رانندگی‌”، “تعلیم‌ رانندگی‌”، “پلاک‌ و شماره‌ ماشین‌” و “سفر زمینی‌” مراجعه‌نمایید.

 • در خواب شناکردن، دلیل معیشت بود به حیلت. اگر بیند که به وقت شنا کردن در آب صاف غرق شد، دلیل که در عز دنیا غرق گردد.

 • ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که دردریا شنا کرد و به کنار نتوانست آمد، دلیل که در بند بماند. اگر بیند که در آب بِمُرد، دلیل که در دست خصمان هلاک گردد.

 • جابرمغربی گوید: اگر بیند که در آب غرق شده و بمرد، دلیل که در شغل دنیا غرق گردد. اگر بیند که از دریا به شنا کردن بیرون آمد و جامه بپوشید، دلیل است که از شغل پادشاه خلاص گردد. اگر به خلاف این بیند، دلیل است در کار دنیا بماند، یعنی در کار پادشاه.

 • شیرجه‌ زدن‌ در خواب ‌ نشان‌ دهنده‌ آن‌ است‌ که‌شما در تلاشید تا به‌ کنه‌ و عمق‌ یک‌ موقعیت‌ موجوددر زندگی‌تان‌ پی‌ ببرید. آب‌ نشانگر ضمیر ناخودآگاه‌است‌. بنابراین‌ می‌توان‌ این‌ خواب ‌ را به‌ این‌ شکل‌ تعبیر کرد که‌ شما در حال‌ کند و کاو درون‌ ضمیرناخودآگاهتان‌ هستید. فروید معتقد بود که‌ شیرجه‌زدن‌ در خواب ‌ می‌تواند معنی‌ جسمانی‌ داشته‌ ونشان‌ دهنده‌ جنبه‌های‌ معاشرتی‌ انسان‌ باشد.

 • لوک اویتنهاو می گوید:

  شنا کردن: زندگی بی دغدغه
  در آبهای کدر: مانع
  غرق شدن یا فرو رفتن در آب: بدبختی
  شنا کردن در آبهای با جریان تند: کاری جسورانه
  تماشای شناگران: تحقق یافتن آرزوها

 • کسی که در آب زلال شنا میکند سمبل غسل تعمید و مبرا شدن از ناپاکیها استفاده میکند که نشانگر باروری روحی کامل است و بدان معناست که فرد پس از یک دوره پاکسازی آمادگی لازمه را جهت باروری کسب کرده است. او با یک فکر روشن که از تمامی ناپاکیها شسته شده است از خواب برخواهد خاست

 • با عرض سلام خدمت دوستان من خواب دیدم که یه پراید رفت سر کمرم و من مردم هرکی تعبیرشو میدونه بگه خواهشا

 • خواب دیدم .که ماشینو پار کردم.وقتی برگشتم دیدم ماشینم دربو داغون شده.و کسی که به ماشینه من زده فرار کرده.و کسی نیس جواب بده
  تعبیرش چیه

 • سلام من خواب دیدم ک با عموم و پسر کوچیکش هستیم تو ماشین عموم و ی دفعه رفتیم تو ی طبقه های زیری این ساختمون و سقوط کردیم ولی هیچ کاری خودمون نشدیم میشه تعبیرش رو بگین ممنون

 • دوستان کسی میدونه تعبیر ریختن و بور شدن مژه و ابرو چیه

 • سلام خواب دیدم دختردایم تصادف کرده مرده ومن گریه میکنم تعبیرش چیه؟

 • سلام من دو. شب میشه که همین خواب را مبینم که برادر کوچکم را موتر. میزنه اما نجات پیدا میکنه همه ماشین ها استاده میشن تعبیرش چیه خیلی ناراحتم لطفا جوابم را بدهد

 • اسیب نمی رسه برش

 • سلام
  خواب دیدم همکارم تصادف کرده و مرده من براش خیلی ناراحت بودم و همه براش گریه میکردن
  همکارمم مجرده

 • خواب دیدم دوستم ک پسره با ماشین لوکسش تصادف میکنه ولی زنده میمونه تعبیرش چیه

 • سلام من خواب دیدم دوسم تصادفکرد باذسرعتم میرفت خورد ب ماشین ماشینش کمی داغون شد ولی فقط یکم حالش بد بود دوسم

 • سلام من خواب دیدم سوار تاکسی شدم بهش ادرسو دادم که میخواستم برم به سمت خونه یک راه میانبور رفت که اون راه بیچ در پیچ بود خیلی تند میرفت میگفتم اروم برو که یهو ماشین چب کرد من از پنجر افتادم بیرون اونم افتاد ماشینشم رفت پایین دره اما من لبه دره از چهار تا شاخه گرفته بودم یهو دوتا مرد نشسته بودم ازشون کمک خواستم دستمو گرفتن کشیدن بالا بعدشم از خواب پریدم میشه تعبیرشو بگین

 • اگر در خواب به شما خبر بدهند که پدرت تصادف کرده وفوت کرده تعبیرش چیست

 • سلتم من خواب دیدم به من خبر دادن که پدرم تصادف کرده وفوت کرده تعبیرش چیست

 • ویدا ۹ تیر من خواب دیدم به من خبر دادن که پرت تصادف کرده وفوت کرده تعبیرش چیست

 • من خواب دیدم که به من خبر دادن پدرت تصادف کرده و فوت کرده تعببرش چیست

 • درم خواب دید من تو ماشین رفتم بغلش کنم…یهو ماشین چپ کرده…تعبیرشو لطفا بگین

 • پدرم خواب دید من تو ماشین رفتم بغلش کنم…یهو ماشین چپ کرده…تعبیرشو لطفا بگین

 • من خواب دیدم که با دوتا از دوستام بخاطر اوردن یکی از دوستانی که تو دنیای واقعی باهاش مشکل دارم‌بحث‌میکنم و اونا هم بی توجهی میکنن‌همه سوار ماشین‌میشیم یکدفعه یکی از اون‌دوتا که ازشون دلخورم‌پشت فرمونه و میزنه به یک‌موتور درحدی که گفتم طرف مرد حرکت میکنیم یکمی دور میشیم کنتر خیابون‌وایمیستیم که یهو چند تا مرد میان و اونو با خودشون میبرن که برن تو صحنه تصادف با قیاعه های عصبانی و هر شه نفرشون‌میرن اما من میگم که باهاشون‌نبودم و میرم سمت خونمون…

 • خواب خيلي بدي بود با دوستام رفتيم كافه موقع برگشت به خونه يكي از دوستايً ديگم زنگ زد با پسر بود پيدامون كرد گفت بيايد بريم دور بزنيم من گفتم نميام ميخوام برم خونه اون دوستم كه باهام بود از ماشين پياده شد رفت من تنها موندم راننده آژانس گفت عيبي نداره مسافر سوار كنم گفتم نه بعد انقدر تو ماشين مسافر سواركرد كه ديگه من داشتم له ميشدم نزديك به منطقه خونه داشتم خفه ميشدم گفتم نگه دارً دارم خفه ميشم ناخودآگاه درو باز كردم راننده ازم عذر خواهي كرد گفتم اشكالينداره پياده ك شدم ميخواستم ازخيابون رد شم كه ديدم خيابون پر شده از كاميون و ماشيناي غول پيكر كه يكيشون ميخواست بزنه بهم كاميون كه ردًشد ديدم اونور منطقه ي ما نيست گم شده بودم از هر كس سوال ميكردم جوابمو نميداد تو خواب محرم بود تو خيابون پر پسر لات بود از دستشون فرارً ميكردم همجا تاريك بود تو كوچه پس كوچه فقط ميدويدم رسيدم به يه اتوبوس تا از راننده آدرس پرسيدم گفت من اونجا نميرم درارو بست با سرعت سر خيابون پيچيد اتوبوس چپ كرد منم ترسيده بودم فقط فرارً ميكردم تو يه كوچه يه كاميون لاستكش دراومد چپ كرد پشتش ٢٠ تا ماشين كه ترمززده بودن خوردن به هم منمبازم ميدويدم رسيدم به خيابون كه تعميرًگاه بود ازشون آدرس كه پرسيدم شروع كردن به اذيت آزارم منو ميترسوندنو ميخنديدن كيفمو ازم گرفتن مانتوم پاره كردن مغازه جوشكاريم اونجا بود يكي اومد سمتم عقب عقب كه رفتم پستم يكي داشت جوش كاري ميكرد آتيشه خورده آهن تمامه شلوارمو سوزوند پامو زخم كرد انقدر با وسيله هاي نجاري دستمو زخم كردن طوري كه زخماي عميق برداشت دستم از اونجا فرار كردم رسيدم به يه حسينيه از اين خونه ويلاييا بود گريه ميكردم گفتم گم شدم ولي تو خواب خون از دستم نميومد گوشت دستم معلوم بود تمام دستم چاك عميق خورده بود توو حسينيه يه خانومو يه آقا بادو تا بچه كوچيك بودن حالو روزمو كه ديدن دلشون سوخت برام تنها كسي بودن كهً به حرفم گوش كردن منو اذيت نكردن و كمكم كردن بعد همسر خانومه منو برد رسوند خونه بدون اينكه آدرس بدم گفت ميشناسمت بابا بزرگتو خانوادتو ميشناسم منو رسوند جلو در خونه انقدرم خيابون تاريك بود كه از پشت شيشه ماشين هيچي نميديدم

 • یک بار خواب دیدم دوتا ماشین ک به هم با سیم بکسل شده بودن تصادف کردن از خو

 • یک بار خواب دیدم دوتا ماشین ک با سیم ب هم بکسل شده بودن باهم تصادف کردن بعد از خواب پریدم یک ساعت بعد دوباره خوابم برد و دوتا ماشین بکسل شده متفاوت رو دیدم ک من باهاشون تصادف کردم و چون گواهینامه نداشتم فرارکردم

 • طلام

 • من در خواب دیدم که یک ماشین که جلوتر از من درحال حرکت بود بدلیل بی احتیاطی راننده ای که از مقابل می آمد به دره پرت شد و من سریع به اورژانس زنگ زدم و ماشین خاطی رو شناسایی کردم …اما همه سرنشینان جان باختن

 • با سلام
  خواب دیدم با ماشینم تصادف کردند و خودشان بردنش برای تعمیرات بعد من رفتم در محل و ماشین را دیدم پشت این خواب دیدم یک ماشین دیگه خریداری کردم

 • یکی از دختر ها خواب دیده که بهش میگن من با یکی که تو ماشینم بود که مشخص نیست کیه تصادف کردم لطفا تعبیرشو بگین

 • سلام
  ببخشین همسرم خواب دیده موقع رانندگی صحنه تصادف میبینه که دو تا روحانی باهم تصادف میکنن و با وضعی خون آلود خودشونو میخواستن برسونن بیمارستان من هم ماشینو ول کردم و رفتم پیششون که جلو من هر دوتاشون جون دادن و مردن و نتونستن به بیمارستون برسن و منم هر چقد فریاد میزدم بیاین و کمک کنین اطراف احساس میکردم افرادی هستن ولی کسی صدامو نمیشنید که از ترس اینکه کسی صدامو نمیشنید از خواب پریدم لطفاتابیرش کنین
  ممنون از لطفتون

 • من خواب دیدم مادرم تصادف کرده وبه خاک تبدیل شده بود تعبیرش چیست‌

 • سلام خواب دیدم باپدرم داخل ماشین سواری مون درحال حرکت بودیم یه شهاب سنگ خونه مون روخراب کرده بود ماشین رفت توی پل که تخریب شده بود پدرم کشته شداما من چیزیم نشد لطفابگید تعبیرش چیه باتشکر

 • سلام من خواب د یدم باپدرم توی ماشین سواریمون بودیم یهو باماشین افتادیم توی پل پدرم فوت کرد تعبیرش چیه باتشکر

 • سلام من خواب دیدم که توی یه خیابون بزرگ یا بزرگراه بودم که گوشه ماشین خورد بهم و من دوتا پاهام بد جور درد گرفت انگار شکسته بود چون نمیتونستم راه برم بعد من خودمو از توی خیابون میکشیدم اونور که ماشین بهم نخوره و تمام خانواده و فامیل هایم دورم بودند اما کمکم نمیکردند
  تعبیرش چیه؟

 • سلام من خواب دیدم توی یک خونه ام با خانواده ام که مثلا خونه خودمونه یهو حس کردم داداشم میخواد تصادف کنه که دیدم با ماشین توی حیاط اون خونه محکم دنده عقب اومد و خورد به دیوار فقط از توی اون خونه دیدم حیاط و که داداشم تو ماشینه اصلا حالش خوب نیست

 • سلام خواب دیدم با ماشینم دارم رانندگی میکنم که یکدفعه یه پیر مردی جلو سبز شد و زدم بهش و فرار کردم و رفتم یه جایی پرازمیمون های سفید بی مو تعبیرشو واسم بگین لطفا

 • سلام خواب دیدم که ماشینم که پراید هست رو با یک مگان عوض کردم (مگانم مال پسرعموم بوده قبلا) بعد تو شهر همینجور که رانندگی میکردم با دو نفر از فامیلامون ماشین سر میخوره تو جوب و له له میشه اما ما هیچکدوممون ضربه و حتی ی خش نیفتاد رو مون تعبیرش چیه؟؟؟؟

 • سلام من خواب دیدم با دوستام تو ماشین در حال چرخیدن بودیم که یه دفعه زدیم به یه ادم و اون ادم نمیدونم مرد یا زنده بود میخواستم تعبیرشو بدونمم

 • سلام
  مادرم خواب دیده ماشین به من زده و افتادم توی خیابون و صدای من در نمی آد
  ممنون می شم تعبیرش رو بگید

 • مادرم خواب دیده ماشین به من زده افتادم توی خیابون و صدای من در نمی آد
  ممنون می شم تعبیرش رو بفرمایید

 • من خواب دیدم با بابام دارم به سمت اشنایی میرم که احتمال خونه مون باشه و یهو تو یه پیچی یا بگم چهار راهی ، بابام کنترول ماشین از دستش میره و میخوریم به یه مغازه که یکم خون رو دست بابام دیده میشه ولی چهار تا از دوستام دارن میان که فحش میدم و از شون میخوام کمک مون کنند و کمک میکنن که بابام سلام میاد بیرون ….
  یعنی چه ؟

 • سلام . من چند روز پیش خواب دیدم با ماشین به درخت برخورد کردم .یکی از اعضای خانواده ام هم داخل ماشین بود ،ماشین کامل داغون شد . اما من جون سالم به در بردم ، ولی دایم از پاهاش خون میومد.اون رو به بیمارستان بردم و خودم به خانه برگشتم. ، اگه میشه تعبیر درستش رو بگید

 • خواهش میکنم تعبیر این خواب رو بگین فردا قراره برم سفر داداشم خواب دیده تصادف کردم و خون الودم درحال احتظارم

 • سلام حدود ساعت 2:30شب حدو یک ربع خوابم برد وخواب دیدم با خواهر شوهرم تو ماشین شون هستیم و اون داره رانندگی میکنه که یهو با سرعت خیلی زیاد تو یک پیچ برای اینکه به دو تا بچه نزنه خودمون داشتیم به طور وحشتناکی می‌خوردیم به یک دیوار مانند که من داد زدم یا فاطمه زهرا و دستم رو گرفتم جلو صورت‌م… واز خواب پریدم

 • سلام من خواب دیدم سوار موتور شدم و ترمز بلد نبودم و خوردم به جدول بعدم خوردم به دیوار ولی خودم سالم موندم و رفتم خونه تروخدااااااااا تعبیرشو بهم بگین لطفاااااااااااا

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.