جملات ابراهام لینکلن

جملات ابراهام لینکلن
جملات ابراهام لینکلن

جملات ابراهام لینکلن

Jomlat Abraham Lincoln

كشتن گنجشك ها، كركس ها را ادب نمي كند

جملات ابراهام لینکلن

Jomlat Abraham Lincoln

لبخند بيش از چند لحظه دوام ندارد

اما خاطره ي آن جاوداني است

جملات ابراهام لینکلن

Jomlat Abraham Lincoln

هرگاه بتوانيم بعد از شكست لبخند بزنيم شجاع هستيم

جملات ابراهام لینکلن

Jomlat Abraham Lincoln

رنج و غصه را براي خودت بپذير و رفاه و آسايش را براي همه

جملات ابراهام لینکلن

Jomlat Abraham Lincoln

پدرم به من كار كردن را آموخت

نه عشق و علاقه به كار را

جملات ابراهام لینکلن

Jomlat Abraham Lincoln

من مايلم امور دولت را به نحوي اداره كنم كه

اگر در پايان فرمانروايي خود همه دوستانم را از دست دادم

دست كم يكي از دوستانم باقي بماند و آن وجدان و قلب من است

جملات ابراهام لینکلن

Jomlat Abraham Lincoln

به همه اعتماد داشتن خطرناك است

به هيچ كس اعتماد نداشتن خطرناكترين است

جملات ابراهام لینکلن

Jomlat Abraham Lincoln

گام هاي من رو به جلو همواره آرام بوده اند

اين را خودم مي دانم اما هرگز هيچ گامي را رو به عقب برنداشته ام

جملات ابراهام لینکلن

Jomlat Abraham Lincoln

كسي كه امروز از ديروز آگاهتر نباشد انسان خردمندي نيست

جملات ابراهام لینکلن

Jomlat Abraham Lincoln

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.