تعبیر دندان در خواب

درباره تعبیر دندان در خواب بیشتر بدانید

تعبیر دندان در خواب بر شش وجه است. اول: اهل بیت. دوم: مال. سوم: منفعت. چهارم: غم و اندوه. پنجم: مصرف. ششم: مفارقت از خویشان

‫تعبیر خواب شکستن دندان ‫, تعبیر خواب دندان , دندان در خواب دیدن , تعبیر دندان در خواب

درباره تعبیر دندان در خواب بیشتر بدانید

تعبیر خواب دندان بالا در مقابل چشم است، دلیل بر نرینه کند و دندان زیرین در مقابل پیشانی است، دلیل بر مادینه کند.اگر بیند دندانهایش جمله در کنارش افتاد، پس جمله را در کف خود گرفت، دلیل که خویشان خود را جمع کند و نگذارد که از او جدا گردند. تعبیر خواب دنداناگر بیند از دندانهای او بوی خوش می آمد، دلیل که خویشان بر وی ثنا گویند.

درباره تعبیر دندان در خواب بیشتر بدانید

‫تعبیر خواب شکستن دندان ‫, تعبیر خواب دندان , دندان در خواب دیدن , تعبیر دندان در خواب

درباره تعبیر دندان در خواب بیشتر بدانید

اگر بيند تعبیر خواب دندانپيشين او بر كف دستش افتاد يا بر كنار يا بر زمين افتاد و به خاك آلوده نگرديد، دليل كه او فرزندي يا خواهري يا برادري آيد، اگر بيند دندان پيشين او بر زمين افتاد و در ميان خاك ضايع گرديد، دليل كه از اين جماعت يكي هلاك شود، يا جدا شود، تعبیر خواب دندانچنانكه هيچكس از وي نشان ندهد. اگر بيند بعضي از دندان بشكست يا ضايع شد، تعبیر خواب دنداندليل كه به يكي از ايشان بلا و آفتي رسد.

درباره تعبیر دندان در خواب بیشتر بدانید

‫تعبیر خواب شکستن دندان ‫, تعبیر خواب دندان , دندان در خواب دیدن , تعبیر دندان در خواب

درباره تعبیر دندان در خواب بیشتر بدانید

اگر بيند تعبیر خواب دندان پيشين او كوفته شد، دليل كه او را با چنان كسان خصومت افتد. اگر بيند يكي از تعبیر خواب دندان پيشين او كنده شد، دليل كه يكي از اين جماعت را سخني زشت گويد و از وي مفارقت جويد

دندان به خواب اهل بیت صاحب خواب است و دندانهای بالا دلالت کند بر نرینه و تعبیر خواب دندان زیرین، دلالت کند بر مادینه و دندان پیشین دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران کند یاتعبیر خواب دندان بر مادر و پدر است

تعبیر خواب دندان

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.