تعبير خواب زایمان سزارین

درباره تعبیر خواب زایمان از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

تعبیر خواب زایماناگر زنى در خواب ببيند كه پسری زاييد و بلافاصله پسرسخن گفت، تعبیر خواب زاییدن او این است که مرگ زن خواب بين نزديك می باشد.اگر زنى در خواب ببيند دخترى زاييد ،تعبیر خواب زایمان او این استتعبیر خواب زایمان که ازنسل او فرزندى به وجود مى آيد كه بزرگ خاندان خود مى شود.

درباره تعبیر خواب زایمان از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

‫تعبیر خواب زایمان , تعبیر خواب زایمان پسر , تعبیر خواب زایمان دختر مجرد , تعبیر خواب زایمان طبیعی بدون درد

درباره تعبیر خواب زایمان از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

آنلی بیتون می گوید:
1ـ خواب زايمان در خواب ، نشانه ی بدنيا آوردن كودكی سالم می باشد.
تعبیر خواب زایماناگر دختری در خواب ببيند زايمان مي كند ،تعبیر خواب زایمان نشانه ی آن است كهتعبیر خواب زایمان از درستكاری رو بر می گردانيد و به رفتاری نادرست رو مي آوريد.
3ـ اگر زني شوهردار خواب ببيند كودكی به دنيا مي آورد ،تعبیر خواب زایمانتعبیر خواب زاییدن نشانه ی آن است كه ارثی كلان به او خواهد رسيد.

درباره تعبیر خواب زایمان از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

‫تعبیر خواب زایمان , تعبیر خواب زایمان پسر , تعبیر خواب زایمان دختر مجرد , تعبیر خواب زایمان طبیعی بدون درد

درباره تعبیر خواب زایمان از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب زایماننفس عمل زایمان در خواب فراغت از غم و رنج است ولی استثنائا این کار در خواب تعبیرات و تعبیر خواب زایمان تاویلات بسیار گوناگون دارد.تعبیر خواب زایمان به طور کلی اگر مردی در خواب ببیند که بار دار شده و وضع حمل می کند به هیچ وجه خوب نیست.

درباره تعبیر خواب زایمان از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

‫تعبیر خواب زایمان , تعبیر خواب زایمان پسر , تعبیر خواب زایمان دختر مجرد , تعبیر خواب زایمان طبیعی بدون درد

درباره تعبیر خواب زایمان از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب زایمان یک زن حامله خواب ببيند كه پسر مي زايد : تعبیر خواب زایمان این است که او در كارهايش با موفقيت كامل روبرو میگردد.
یک زن حامله خواب ببيند كه دختر مي زايد : تعبیر خواب زایمان این است تعبیر خواب زایمانکه يك زندگي دلپذير جاي ناراحتيها را خواهد گرفت.
یک مرد خواب ببيند كه زنش دوقلو زائيده است  : تعبیر خواب زایمانثروت و قدرت در آينده.

تعبیر خواب زایمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.