تعبیر خواب دندان درآوردن

درباره تعبیر خواب دندان درآوردن چقدر می دانید تعبیر خواب دندان درآوردن پیشین زینت چهره به حساب می آیند و فرزندان نیز زیب و زینت زندگی ما محسوب می گردند. اگر بیننده …

خواص توت فرنگی برای پوست

توت فرنگی را بیشتر بشناسید توت فرنگی سرشار از ویتامینهای ب، ث، قند، سلولز، مواد چربی و البومی ن.وید ودارای اهن ،اهک ، فسفر،منیزیم،پتاسیم،سدیم،سیلیس ،ید وبرم می باشد. ظریف ترین میوه هاست.مقوی …

تعبیر خواب دیدن قورباغه مرده

از تعبیر خواب قورباغه بخوانید  تعبیر خواب قورباغهمعبران اسلامی و قدیمی در مورد قورباغه یا وزغ یا غوک مطالب متفاوت و مختلفی نوشته اند که چون تباین زیاد دارد از ذکر آن …

تعبیر خواب لاک پشت های کوچک در حمام خانه

تعبیر خواب لاک پشت , تعبیر خواب لاک پشت دریایی , تعبیر خواب لاک پشت بزرگ , تعبیر خواب لاک پشت کوچک

تعبیر خواب لاک پشت های کوچک در حمام خانه

تعبیر خواب لاک پشت حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن لاك پشت در خواب برسه وجه است.

تعبیر خواب لاک پشت های کوچک در حمام خانه

اول: مردی عالم.

دوم: مردیتعبیر خواب لاک پشت زاهد.

سوم: مردی صناع.

تعبیر خواب لاک پشت های کوچک در حمام خانه

محمد بن سیرین گوید :

اگر در خواب بیند لاك پتعبیر خواب لاک پشتشت داشت یا در خانه آمد، دلیل است او را با زاهدی صحبت افتد. اگر بیند گوشت لاك پشت خورد، دلیل است به قدر آن علم آموزد

تعبیر خواب لاک پشت های کوچک در حمام خانه

تعبیر خواب لاک پشت , تعبیر خواب لاک پشت دریایی , تعبیر خواب لاک پشت بزرگ , تعبیر خواب لاک پشت کوچک

تعبیر خواب لاک پشت های کوچک در حمام خانه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

لاک پشت زن یا مردی است پیر و کهن سال. پر حوصله و بسیار موقر و سنگین، صبور و آرام کتعبیر خواب لاک پشته پند می دهد و خیر و صلاح انسان ها را می خواهد. اگر در خواب ببینید که لاک پشتی دارید که مربوط به شماست، مثلا در باغ یا ملک شما زندگی می کند نشان آن است که به صبر و حوصله نیاز دارید.ضمیر و درونتان شما را به صبر و حوصله و بردباری دعوت می کند و این دعوت را با نشان دادن لاک پشت به شما می رساند.

تعبیر خواب لاک پشت های کوچک در حمام خانه

همین طور ممکن است پیری کهن سال و با تجربه در مسیر ِقرار بگیردکه همین دعوت را بکندو شما را پند بدهد و راهنمائی کند. اگر در خواب ببینید بر لاک پشتی نشسته اید به یک سفر دور می روید یا در دریا مسافرت خواهید کرد که این سفر شما بسیار طولانی خواهد بود. اگر در خواب ببینید گوشت لاک پشت می خورید عمرتان طولانی ختعبیر خواب لاک پشتواهد بود یا میراثی به شما می رسد که صاحب آن پول و ثروت در دیاری بعید می زیسته و اکنون هم آن مرده ریگ در فاصله ای دور قرار دارد.

تعبیر خواب لاک پشت های کوچک در حمام خانه

تعبیر خواب لاک پشت , تعبیر خواب لاک پشت دریایی , تعبیر خواب لاک پشت بزرگ , تعبیر خواب لاک پشت کوچک

تعبیر خواب لاک پشت های کوچک در حمام خانه

لوک اویتنهاو می گوید :

لاک پشت : شادتعبیر خواب لاک پشتیهای پنهان

آنلی بیتون م‏یگوید :

تعبیر خواب لاک پشت های کوچک در حمام خانه

۱ـ دیدن لاك پشت در خواب ، علامت آن است كه واقعه ای باعث می گردد شرایط كار شما بهبود یابد .

۲ـ خوردن سوپ لاك پشت در خواب ، علامت آن است كه از اتحادی مصالحه آمیز خرسند خواهید شد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

تعبیر خواب لاک پشت های کوچک در حمام خانه

خواب لاك پشت :تعبیر خواب لاک پشت ۱-یك زندگی طولانی و موفق ۲- یك فرصت مناسب برای پیشرفت ظاهر میشود

خوراك لاك پشت : ثروت و نفوذ

لاك پشت دریائی : دشمنان پنهان شده اند

به یك لاك پشت خیره می شوید : شانس و خوشبختی

تعبیر خواب لاک پشت های کوچک در حمام خانه

لاك پشت می خرید : یكنفر عاشق شما خواهد شد

یك لاك پشت را می كشید : یك دورة خوب تعبیر خواب لاک پشتدر زندگی شما شروع می شود .

تعبیر خواب لاک پشت

آخرین بروز رسانی در : پنج شنبه 6 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.